Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

841.280

2.938.128

60.853

232.686

3.231.667

      

Uitgaven

1.039.858

2.814.859

‒ 165.144

37.983

2.687.698

Waarvan juridisch verplicht

95,3%

94,8%

  

94,8%

      

1. Gezondheidsbeleid

     

Subsidies

25.007

25.389

‒ 8

‒ 2.138

23.243

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.520

24.889

‒ 8

‒ 2.138

22.743

Overige

487

500

0

0

500

Opdrachten

2.080

2.913

‒ 148

700

3.465

(Lokaal) gezondheidsbeleid

2.080

2.913

‒ 148

700

3.465

Bijdragen aan agentschappen

108.907

120.234

3.723

3.739

127.696

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

90.474

94.594

0

0

94.594

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

17.846

25.041

4.129

3.739

32.909

Overige

587

599

‒ 406

0

193

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

297.590

406.968

‒ 167.267

15.569

255.270

ZonMw: programmering

297.590

406.968

‒ 167.267

15.569

255.270

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

137

15

0

0

15

Aanpak Gezondheidsachterstanden

137

0

0

0

0

Overige

0

15

0

0

15

      

2. Ziektepreventie

     

Subsidies

206.085

321.939

‒ 141

10.449

332.247

Ziektepreventie

9.069

127.002

‒ 141

‒ 2.564

124.297

Bevolkingsonderzoeken

147.196

145.228

0

584

145.812

Vaccinaties

49.820

49.709

0

12.429

62.138

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

10.355

710.999

0

‒ 4.615

706.384

Ziektepreventie

10.355

710.999

0

‒ 4.615

706.384

Overige

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

221.680

566.074

1.840

15.407

583.321

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

93.396

447.427

1.858

10.946

460.231

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

37.631

37.362

0

0

37.362

RIVM: Vaccinaties

89.640

81.254

0

4.461

85.715

Overige

1.013

31

‒ 18

0

13

Bijdrage aan medeoverheden

1.044

487.707

0

‒ 108

487.599

Overige

1.044

487.707

0

‒ 108

487.599

      

3. Gezondheidsbevordering

     

Subsidies

116.037

121.563

‒ 3.918

‒ 1.770

115.875

Preventie van schadelijk middelengebruik

19.755

23.246

‒ 321

295

23.220

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

24.111

24.576

6.043

122

30.741

Letselpreventie

4.552

4.677

0

0

4.677

Bevordering van seksuele gezondheid

5.917

68.062

‒ 9.640

‒ 2.187

56.235

Overige

61.702

1.002

0

0

1.002

Opdrachten

9.029

8.348

‒ 221

‒ 137

7.990

Gezondheidsbevordering

9.029

8.348

‒ 221

‒ 137

7.990

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.242

1.269

‒ 1.269

0

0

Overige

1.242

1.269

‒ 1.269

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

114

117

0

0

117

Overige

114

117

0

0

117

Bijdragen aan medeoverheden

13.896

14.364

0

0

14.364

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.896

14.364

0

0

14.364

Overige

0

0

0

0

0

      

4. Ethiek

     

Subsidies

24.374

23.566

2.265

887

26.718

Abortusklinieken

17.482

17.878

0

0

17.878

Medische Ethiek

6.892

5.688

2.265

887

8.840

Opdrachten

772

785

0

0

785

Medische Ethiek

772

785

0

0

785

Bijdragen aan agentschappen

1.509

2.609

0

0

2.609

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.509

2.609

0

0

2.609

      

Ontvangsten

13.903

23.903

0

7.400

31.303

Overige

13.903

23.903

0

7.400

31.303

Toelichting
1. Gezondheidsbeleid

Bijdrage aan agentschappen

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Het budget is verhoogd met € 3,9 miljoen voor onder meer corona-gerelateerd gedragsonderzoek en een corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VVT). Verder is het budget verhoogd met per saldo € 4,1 miljoen voor additionele opdrachten op het terrein van Volksgezondheid & Zorg. Het betreft onder andere de evaluatie van lokale en regionale preventieakkoorden, onderzoek naar een onderbouwing van impactvolle determinanten en onderzoek voor de bevordering van de gezondheid in de fysieke leefomgeving.

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

ZonMW: Programmering

Door de coronacrisis treedt vertraging op in programma's die door ZonMw worden uitgevoerd. De hiermee gemoeide middelen (€ 76,0 miljoen) schuiven daarom door naar latere jaren. Verder zijn de extra middelen aanpak dak- en thuislozen (€ 73,0 miljoen) overgeboekt naar artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning en zijn middelen voor de uitvoering van de Maatschappelijke Diensttijd (€ 10,8 miljoen) overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Tot slot is het budget verhoogd met per saldo € 15,6 miljoen voor onder andere de uitvoering van de programma's Zorg voor innoveren, Onbeperkt Meedoen, BCG vaccinatie kwetsbare ouderen en Een tegen eenzaamheid.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

Het budget is verlaagd met € 2,1 miljoen door herschikking van middelen binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie. Een budget van € 0,6 miljoen is overgeheveld naar Subsidies Bevolkingsonderzoeken en een budget van € 1,5 is overgeheveld naar RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. De overige mutatie bedragen minus € 0,5 miljoen.

Vaccinaties

In verwachting dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder geraamd is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen. Naast de aanschafkosten zijn er aanvullende kosten voor de inenting van de extra deelnemers (vaccinatiekosten € 12,4 miljoen).

Opdrachten

Ziektepreventie

Voor de uitvoering van vaccinonderzoek (€ 3,0 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 0,8 miljoen) is budget overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. De overige mutaties bedragen minus € 0,8 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Vaccinaties

De verwachting is dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder was geraamd. Om hierop voorbereid te zijn is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen (griepvaccins € 4,5 miljoen).

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

De verwachting is dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder was geraamd. Om hierop voorbereid te zijn is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen (pneumokokkenvaccin € 7,7 miljoen). Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 7,3 miljoen. Verder zijn de middelen voor het programma BCG vaccinatie kwetsbare ouderen € 4,4 miljoen) overgeboekt naar het budget ZonMw: programmering. De overige mutaties bedragen € 2,2 miljoen.

3. Gezondheidsbevordering

Subsidies

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

Het budget is in totaal met € 6,1 miljoen verhoogd. Voor de uitvoering van het Stimuleringsprogramma Seksuele en relationele vorming is € 7,1 miljoen overgeheveld van subsidies Bevordering van seksuele gezondheid. De overige mutaties bedragen minus € 1,0 miljoen.

Bevordering van seksuele gezondheid

Voor de uitvoering van de subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen is € 2,3 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel Ethiek. In het kader van de uitvoering van Zevenpuntenplan is voor het onderdeel Stimuleringsprogramma Seksuele en relationele vorming € 7,1 miljoen overgeheveld naar Subsidies Gezonde leefstijl en gezond gewicht. Verder is voor de goede en tijdige uitvoering van het Zevenpuntenplan € 2,3 miljoen minder nodig dan eerder geraamd. Bij voorjaarsbesluitvorming was de onderuitputting 2019 € 7,9 miljoen op dit Zevenpuntenplan. doorgeschoven naar 2020 en 2021 (jaarlijks € 3,95 mln.). Een deel van deze extra middelen komt in 2020 dus niet tot besteding

4. Ethiek

Subsidies

Medische Ethiek

Voor de uitvoering van de subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen zijn meer middelen nodig dan geraamd (€ 2,3 miljoen), doordat het aantal aanvragen groter was dan waarmee in de raming rekening was gehouden. Samen met de overige mutaties komt het op € 3,2 miljoen.

Ontvangsten

Overige

De ontvangsten zijn verhoogd met € 6,8 miljoen in verband met de afroming van bestemmingsreserves op basis van de subsidieregeling Publieke Gezondheid. De totale terugvordering op basis van de subsidieregeling Publieke Gezondheid bedraagt € 16,8 miljoen. Bij Voorjaarsbesluitvorming is € 10 miljoen ingeboekt. De overige meerontvangsten in de tweede suppletoire begroting bedragen € 0,6 miljoen.

Licence