Base description which applies to whole site

2.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Verplichtingen

Per saldo is het totale verplichtingenbudget op artikel 22 met ongeveer € 8,9 miljoen afgenomen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

Een onderschrijding op het verplichtingenbudget van € 2,1 miljoen, vanwege de vergoeding aan Akzo Nobel die in 2020 is verstrekt voor het stopzetten van het chloortransport. In eerdere jaren was hiervoor reeds een meerjarige verplichting aangegaan.

Tevens zijn er minder verplichtingen (€ 2,3 miljoen) aangegaan voor uitvoering veiligheid GGO (Genetisch Gemodificeerde Organismen). Er is geen nieuw aangegane verplichting voor COGEM (Commissie Genetische Modificatie) vastgelegd. In eerdere jaren werd de verplichting altijd vooruitlopend op het jaar van uitbetaling aangegaan. Echter, aangezien deze verplichting tot uitbetaling komt in 2021 is er voor gekozen om in 2021 de verplichting aan te gaan en uit te betalen. In 2021 is hiervoor voldoende verplichtingenbudget aanwezig.

Ook zijn er onderschrijdingen van het verplichtingenbudget door minder aangegane verplichtingen voor diverse opdrachten die vallen onder de Impuls Omgevingsveiligheid en het niet verstrekken van diverse opdrachten die verband houden met stoffen, milieu en gezondheid. In totaal gaat het om € 1,6 miljoen aan verplichtingen.

Daarnaast zijn er diverse kleinere onder- en overschrijdingen, waardoor per saldo de realisatie €2,9 miljoen lagere uitvalt.

Uitgaven

3. Veiligheid bedrijven en transport

2. Subsidies

Per saldo neemt het subsidiebudget met circa € 1,2 miljoen af. Dit komt enerzijds door hogere uitgaven ten behoeve van de Climate Adaptation Summit (CAS) op artikel 19. Deze hogere uitgaven worden gedekt vanuit lagere uitgaven inzake de subsidieregeling Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) op onderhevig financieel instrument (€ 0,5 miljoen).

Anderzijds is er een onderschrijding van het kasbudget opgetreden (€ 0,7 miljoen) door lagere kasuitgaven voor subsidies in het kader van de restantvoorraden vuurwerk. Bij de RVO, die deze subsidies uitvoert, zijn er minder aanvragen binnengekomen dan voorzien.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Licence