Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

31.241

45.300

‒ 5.620

20.639

60.319

      

Uitgaven

34.204

42.944

‒ 5.445

‒ 612

36.887

waarvan juridisch verplicht

 

53%

  

84%

      

1 Veiligheid chemische stoffen

8.540

7.740

219

‒ 875

7.084

Opdrachten

5.718

4.202

224

‒ 675

3.751

Uitvoering stoffen en milieu & gezondheid

1.966

948

289

‒ 200

1.037

Externe productkosten bijdrage RWS

1.507

1.739

‒ 26

0

1.713

Overige Opdrachten

2.245

1.515

‒ 39

‒ 475

1.001

Subsidies

265

473

‒ 5

‒ 400

68

Bijdragen aan agentschappen

2.557

3.065

0

200

3.265

Bijdrage aan agentschap RWS

2.337

2.837

0

0

2.837

Overige bijdragen aan agentschappen

220

228

0

200

428

      

2 Veiligheid biotechnologie

3.770

3.837

‒ 66

0

3.771

Opdrachten

3.770

3.837

‒ 66

0

3.771

      

3 Veiligheid bedrijven en transport

21.894

31.367

‒ 5.598

263

26.032

Opdrachten

8.478

12.497

‒ 598

‒ 5.601

6.298

Prog Omgevingsveilig

4.329

4.602

‒ 318

‒ 1.750

2.534

Opdrachten Asbest

276

4.522

0

‒ 3.750

772

EPK Bijdrage RWS

1.144

658

0

0

658

Overige opdrachten

2.729

2.715

‒ 280

‒ 101

2.334

Subsidies

3.849

7.709

0

5.204

12.913

Subsidies inrichtingen & transport

3.284

7.104

0

1.994

9.098

Subsidies Asbest

0

0

0

3.500

3.500

Subsidies Caribisch Nederland

82

0

0

0

0

Overige subsidies

483

605

0

‒ 290

315

Bijdragen aan agentschappen

1.521

2.341

0

0

2.341

Bijdrage aan agentschap RWS

1.521

2.341

0

0

2.341

Bijdragen aan medeoverheden

5.000

5.088

‒ 5.000

360

448

Bijdrage aan Caribisch Nederland

5.000

5.088

‒ 5.000

360

448

Inkomensoverdrachten

3.046

3.732

0

300

4.032

      

Ontvangsten

250

250

0

457

707

Toelichting

Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget met € 20,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 12,4 miljoen van 2022-2024 naar 2020 voor een meerjarige subsidie aan de Omgevingsdienst NL voor de uitvoering van de interbestuurlijke meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021-2024.

Daarnaast wordt de verhoging van het verplichtingenbudget veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 5,5 miljoen van 2022 naar 2020 voor een meerjarige begrotingssubsidie aan de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) ten behoeve van het instellen van het particulier asbestfonds.

Tot slot vindt er een verplichtingenschuif van € 2 miljoen plaats van 2021-2024 naar 2020 voor een meerjarige subsidie ten behoeve van Safety Delta Nederland (SDN) voor de financiering van de oprichting van een programmabureau.

Uitgaven

3 Veiligheid bedrijven en transport

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is in regel 1 een bedrag van € 11,9 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2020 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor het particulier asbestfonds (verstrekken van leningen aan particulieren die vanwege kapitaalbeperkingen bij de bank niet terecht kunnen voor het saneren van hun asbestdak) aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Opdrachten

De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget van € 5,6 miljoen is met name het gevolg van een herschikking binnen artikel 22 van het instrument opdrachten asbest naar het instrument subsidies asbest. Met deze middelen à € 3,5 miljoen worden (meerjarige) subsidies aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verstrekt ten behoeve van het instellen van een asbestfonds voor particulieren.

Daarnaast wordt het opdrachtenbudget verlaagd met € 1,3 miljoen door een herschikking binnen artikel 22 waarmee opdrachtmiddelen verschoven worden naar de middelen die bestemd zijn voor subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Het betreft een subsidie aan Omgevingdienst NL voor de uitvoering van de interbestuurlijke meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021 ‒ 2024.

Subsidies

De per saldo ophoging van het subsidiebudget van € 5,2 miljoen is met name het gevolg van de hierboven benoemde mutaties vanuit het instrument opdrachten en diverse andere herschikkingen binnen artikel 22.

Licence