Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

31.241

 

31.241

14.059

45.300

1.372

669

916

917

Uitgaven

34.204

 

34.204

8.740

42.944

232

354

601

602

Waarvan juridisch verplicht

67%

   

53%

    

22.01 Veiligheid chemische stoffen

8.540

 

8.540

‒ 800

7.740

‒ 380

‒ 379

‒ 349

‒ 348

22.01.01 Opdrachten

5.718

 

5.718

‒ 1.516

4.202

‒ 1.511

‒ 1.503

‒ 1.441

‒ 1.440

22.01.02 Subsidies

265

 

265

208

473

42

35

3

3

22.01.03 Bijdragen aan agentschappen

2.557

 

2.557

508

3.065

89

89

89

89

- Waarvan bijdrage aan RWS

2.337

 

2.337

500

2.837

81

81

81

81

- Overige bijdragen

220

 

220

8

228

8

8

8

8

22.01.06 Bijdrage ZBO's/RWT's

     

1.000

1.000

1.000

1.000

22.02 Veiligheid biotechnologie

3.770

 

3.770

67

3.837

49

49

49

49

22.02.01 Opdrachten

3.770

 

3.770

67

3.837

49

49

49

49

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

21.894

 

21.894

9.473

31.367

563

684

901

901

22.03.01 Opdrachten

8.478

 

8.478

4.019

12.497

379

‒ 104

113

113

- Omgevingsveiligheid

4.329

 

4.329

273

4.602

533

522

569

569

- Overige Opdrachten

4.149

 

4.149

3.746

7.895

‒ 154

‒ 626

‒ 456

‒ 456

22.03.02 Subsidies

3.849

 

3.849

3.860

7.709

50

50

50

50

- Asbest

         

- Subsidie Inrichting & Transparantie

3.284

 

3.284

3.820

7.104

40

40

40

40

- Overige Subsidies

565

 

565

40

605

10

10

10

10

22.03.03 Bijdragen aan agentschappen

1.521

 

1.521

820

2.341

52

52

52

52

- Waarvan bijdrage aan RWS

1.521

 

1.521

820

2.341

52

52

52

52

22.03.04 Bijdragen aan medeoverheden

5.000

 

5.000

88

5.088

    

22.03.09 Inkomensoverdrachten

3.046

 

3.046

686

3.732

82

686

686

686

- Mesothelioom en asbestose

3.046

 

3.046

686

3.732

82

686

686

686

Ontvangsten

250

 

250

 

250

    
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 22 is met € 14,0 miljoen opgehoogd. Per saldo komt dit primair door onderstaande mutaties:

 • Vanwege besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het niet doorgaan van het wettelijke verbod op asbestdaken is in 2019 een vertraging (€ 5,0 miljoen) ontstaan op het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Deze middelen zijn bij de tweede suppletoire begroting in 2019 ingeleverd bij Financiën en worden nu middels de eindejaarsmarge opgevraagd om uitvoering te geven aan het programma.

 • Er heeft een technische correctie van € 2,9 miljoen van het verplichtingenbudget plaatsgevonden binnen het opdrachtenbudget veiligheid biotechnologie om kas en verplichtingen aan elkaar gelijk te stellen.

 • Er heeft een technische correctie van € 2,0 miljoen van het verplichtingenbudget plaatsgevonden binnen het subsidiebudget veiligheid bedrijven en transport om kas en verplichtingen aan elkaar gelijk te stellen.

 • Vanuit artikel 14 is € 1,0 miljoen overgeboekt naar subsidies veiligheid bedrijven en transport vanwege de kosten voor de tegemoetkoming aan vuurwerkondernemers voor het verwerken en het opruimen van restvoorraden. Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 22.

 • Vanuit de ministeries van JenV en EZK is € 2,0 miljoen overgeboekt naar subsidies veiligheid bedrijven en transport vanwege de kosten voor de tegemoetkoming aan vuurwerkondernemers voor het verwerken en het opruimen van restvoorraden. Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 22.

 • Er is vanaf het opdrachtenbudget chemische stoffen € 0,5 miljoen overgeheveld aan het ministerie van VWS voor de advieswerkzaamheden van de Gezondheidsraad op het aandachtsgebied leefomgeving.

 • Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden CTGB. De benodigde middelen à € 1,0 miljoen voor de vergoeding van de werkzaamheden van het CTGB worden overgeboekt naar LNV vanaf artikel 22.

Uitgaven

22.01 Veiligheid chemische stoffen

22.01.01 Opdrachten

Per saldo is er het opdrachtenbudget veiligheid chemische stoffen met € 1,6 miljoen verlaagd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

 • Er is vanaf het opdrachtenbudget chemische stoffen € 0,5 miljoen overgeheveld aan het ministerie van VWS voor de advieswerkzaamheden van de Gezondheidsraad op het aandachtsgebied leefomgeving.

 • Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden CTGB is een ZBO. De benodigde middelen à € 1,0 miljoen voor de vergoeding van de werkzaamheden van het CTGB worden overgeboekt naar het daarvoor bestemde instrument op artikel 22.

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

22.03.01 Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten veiligheid bedrijven en transport met € 4,0 miljoen toegenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

 • Vanwege besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het niet doorgaan van het wettelijke verbod op asbestdaken is in 2019 een vertraging (€ 5,0 miljoen) ontstaan op het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Deze middelen zijn bij de tweede suppletoire begroting in 2019 ingeleverd bij Financiën en worden nu middels de eindejaarsmarge opgevraagd om uitvoering te geven aan het programma.

 • Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van het verlenen van inkomensoverdrachten aan mesothelioomslachtoffers van asbest.

 • Er heeft een herschikking van € 0,5 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2020.

22.03.02 Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies ten behoeve van veiligheid bedrijven en transport met € 3,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

 • Vanuit artikel 14 is € 1,0 miljoen overgeheveld naar subsidies veiligheid bedrijven en transport vanwege de kosten voor de tegemoetkoming aan vuurwerkondernemers voor het verwerken en het opruimen van restvoorraden. Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 22.

 • Vanuit de ministeries van JenV en EZK is € 2,0 miljoen overgeboekt naar subsidies veiligheid bedrijven en transport vanwege de kosten voor de tegemoetkoming aan vuurwerkondernemers voor het verwerken en het opruimen van restvoorraden. Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 22.

 • Er is € 0,7 miljoen toegevoegd uit de eindejaarsmarge vanwege kasvertragingen in 2019. De verplichtingen zijn al eerder aangegaan. Tevens is € 0,1 miljoen aan het subsidiebudget toegevoegd na uitkering van de loon- en prijsbijstelling.

Licence