Base description which applies to whole site

2.9 Artikel 21 Duurzaamheid

Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2020–2021 35570-XII, nr. 100) is een overschrijding op het kasbudget van € 0,3 miljoen aangekondigd als gevolg van diverse extra uitgaven. Ook is een verwachte overschrijding van het verplichtingenbudget van € 2,6 miljoen gemeld. De kasoverschrijding heeft zich niet voorgedaan. De verplichtingenoverschrijding wel, maar niet in de decemberbrief gemelde omvang.

Verplichtingen

In de 2e suppletoire begroting 2020 is in het kader van Urgenda € 24,0 miljoen aan kasbudget en € 6,7 miljoen aan verplichtingenbudget op artikel 21 doorgeschoven in het kader van lagere uitgaven met betrekking tot subsidies binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) in het kader van Urgenda. Er is foutief een teveel aan verplichtingen (€ 2,3 miljoen) doorgeschoven, waardoor het doorgeschoven bedrag bij Slotwet met eenzelfde bedrag is gecorrigeerd. Daarnaast vallen diverse overige verplichtingen (€ 0,6 miljoen) lager uit. Per saldo wordt het verplichtingenbudget met € 1,7 miljoen overschreden.

Uitgaven

5. Duurzame productketens

1. Opdrachten

Vanwege een autonome tegenvaller door hogere uitgaven dan gepland voor opdrachten aan het PBL, RVO en RIVM voor (monitoring van) Circulaire Economie is het opdrachtenbudget toegenomen met € 1,5 miljoen. Tegelijkertijd zijn de middelen (€ 0,5 miljoen) voor circulaire ambachtscentra op dit financieel instrument overgeheveld naar een nieuwe budgetplaats voor bijdragen aan gemeenten binnen financieel instrument 21.05.04 in verband met het verstrekken van specifieke uitkeringen. Per saldo leidt dit tot een mutatie van het opdrachtenbudget met € 1,0 miljoen.

2. Subsidies

Het subsidiebudget neemt met € 9,1 miljoen af. Dit komt met name doordat er minder subsidies (€ 8,6 miljoen) zijn verstrekt in het kader van de Regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie DEI. Als gevolg van de coronacrisis hebben minder bedrijven dan verwacht een aanvraag ingediend voor ondersteuning bij de DEI+ CE-regeling. Ook lijkt de Urgenda I-regel dat projecten voor eind 2020 uitgevoerd moesten zijn belemmerend te zijn geweest voor bedrijven om subsidie aan te vragen.

Tegelijkertijd zijn de middelen (€ 0,5 miljoen) voor circulaire ambachtscentra ook op dit financieel instrument overgeheveld naar een nieuwe budgetplaats voor bijdragen aan gemeenten binnen financieel instrument 21.05.04 in verband met het verstrekken van specifieke uitkeringen.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Licence