Base description which applies to whole site

4.1 Inkomstenbronnen van provincies

De uitgaven van provincies worden uit verschillende inkomstenbronnen bekostigd. In tabel 3 staat een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van de provincies voor de periode 2014-2019. De cijfers tot en met 2017 zijn op basis van de jaarrekeningen. De cijfers 2018 en 2019 zijn op basis van de begrotingen.

Tabel 3 Inkomsten provincies (in mln. euro's)

Rekening 2014

Rekening 2015

Rekening 2016

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Inkomsten vanuit het Rijk

Provinciefonds1

1.296

1.115

2.494

2.570

2.188

2.408

Specifieke uitkeringen2

2.138

1.945

39

106

42

30

Inkomsten uit eigen bronnen

Motorrijtuigenbelasting3

1.534

1.567

1.557

1.566

1.604

1.644

Heffingen en rechten3

33

30

30

30

29

29

Onttrekkingen reserves3

3.390

4.278

5.101

2.656

2.254

3.261

Overige middelen4

1.488

1.475

2.542

1.173

990

875

Totaal

9.879

10.410

11.763

8.101

7.107

8.247

1

Bron rekeningcijfers: Ministerie van BZK slotwetten provinciefonds. Bron begrotingscijfers: Ministerie van BZK ontwerpbegrotingen provinciefonds.

2

Bron rekeningcijfers 2014-2016: CBS: informatie aangeleverd door provincies en gecorrigeerd door het CBS (Informatie voor Derden). Bron rekeningcijfers 2017: Ministerie van BZK, Onderhoudsrapporten Specifieke uitkeringen 2018. Bron begrotingcijfers: Ministerie van BZK: Bijlagen specifieke uitkeringen in de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van BZK (met bewerking door het Ministerie van BZK).

3

Bron: CBS (Statline).

4

Bron: CBS (Statline) en bewerking door het Ministerie van BZK.

Inkomsten vanuit het Rijk

Een inkomstenbron voor de provincies is het provinciefonds. Het opgenomen bedrag betreft de verplichtingenbedragen van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het provinciefonds is verantwoordelijk voor 29% van de totale inkomsten in 2019.

Een tweede inkomstenbron wordt gevormd door de specifieke uitkeringen. Op de specifieke uitkeringen wordt in paragraaf 4.2 nader ingegaan.

Inkomsten uit eigen bronnen

Naast de uitkeringen van het Rijk hebben de provincies inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting (20% in 2019). Hierop wordt in paragraaf 4.3 dieper ingegaan.

Licence