Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen

Tabel 15 Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen (x € 1.000)

Verwijzing (URL-link) naar website RWT/ZBO

Hyperlink uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Kiesraad

x

Adviseren van de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal in uitvoeringstechnische aangelegenheden die het kiesrecht of de verkiezingen betreffen (artikel A 3, tweede lid Kieswet)Optreden als centraal stembureau (artikel A 3, eerste lid Kieswet) voor de verkiezingen van de leden van: a. de Tweede Kamer (artikel E 11, tweede lid Kieswet); b. de Eerste Kamer (artikel S 1, eerste lid, Kieswet); c. het Europees Parlement (artikel Y 2 juncto E 11, tweede lid, Kieswet).

Artikel 9«Kiesraad»

2.465

http://www.kiesraad.nl/

Valt onder de Kaderwet sinds 2013. Evaluatie voorzien in 2019.

Licence