Base description which applies to whole site

Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 14 Budgettaire gevolgen, niet-beleidsartikel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Art.nr.

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Vanuit dit artikel wordt de loon- en prijsbijstelling naar de artikelen geboekt. Ook worden er taakstellingen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de artikelen zijn toegedeeld.

Licence