Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Tabel 32 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond Koninkrijksrelaties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van Zaken

De motie van de leden Van den Berg, Diertens, Bosman, Van der Graaf, Van Tongeren, Kuiken en Van Raak. Verzoeken de regering, in overleg met de BES-eilanden voorstellen te doen om traineeprogramma's voor ambtenaren te realiseren, met de mogelijkheid van een uitwisseling met Nederland.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 8 november 2017 (Handelingen II, 2017/18, nr. 19, item 11)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juni 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017/18, 34775-IV, nr. 44).

De motie van het lid van Tongeren. Verzoekt de regering, om samen met de Landen en de BES-eilanden initiatieven te nemen om het duurzaam bouwen te stimuleren en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 8 november 2017 (Handelingen II, 2017/18, nr. 19, item 11)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 36).

De motie van het lid Diertens c.s. Verzoekt de regering, de openbare lichamen actief ondersteuning aan te bieden om de armoede- en schuldenaanpak te professionaliseren en het beleid vast te leggen in verordeningen.

Plenair debat Bestaansminimum Caribisch Nederland d.d. 26 september 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 5, item 6)

Afgedaan. De beantwoording van de motie is overgedragen aan het Ministerie van SZW.

De motie het lid van Tongeren. Verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe regelingen met hetzelfde doel gerealiseerd kunnen worden voor de BES-eilanden en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 8 november 2017 (Handelingen II, 2017/18, nr. 19, item 11)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 36).

De motie van het lid Van der Graaf c.s. Verzoekt de regering, bij de toegezegde rapportage in 2019 aan te geven welke stappen nog moeten worden gezet om een norm voor het sociaal minimum te kunnen vaststellen.

Plenair debat Bestaansminimum Caribisch Nederland d.d. 26 september 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 5, item 6)

Afgedaan. De beantwoording van de motie is overgedragen aan het Ministerie van SZW.

De motie van het lid van Tongeren. Verzoekt de regering om, in goed overleg met de betrokken autoriteiten de maatschappelijke en bestuurlijke participatie van vrouwen te stimuleren. Verzoekt de regering tevens, om in goed overleg met de betrokken autoriteiten trainingen voor vrouwelijk toptalent te ontwikkelen en te ondersteunen.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 8 november 2017 (Handelingen II, 2017/18, nr. 19, item 11)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juni 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017/18, 34775-IV, nr. 44).

De motie van het lid Diertens c.s. Verzoekt de regering, zo snel mogelijk, in samenwerking met de lokale organisaties, de kwaliteit van de kinderopvang op de BES-eilanden te versterken en de kinderopvang breed beschikbaar te maken.

Plenair debat Bestaansminimum Caribisch Nederland d.d. 26 september 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 5, item 6)

Afgedaan. De beantwoording van de motie is overgedragen aan het Ministerie van SZW.

Tabel 33 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond Koninkrijksrelaties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van Zaken

De motie van het lid Van der Graaf; Verzoekt de regering, de Tweede Kamer voor de zomer van 2019 te informeren over de voortgang daarvan; Verzoekt de regering voorts, om in geval van uitputting van dit budget in 2019 zich in te spannen om alternatieve financiering voor projecten te zoeken die bijdragen aan het verbeteren van de positie en rechten van kinderen op de eilanden en de Kamer hierover te informeren; Verzoekt de regering tevens, zorg te dragen voor een versterkte coördinatie tussen de betrokken departementen BZK, VWS, SZW en JenV en de openbare lichamen op het terrein van jeugdzorg en kinderbescherming in Caribisch Nederland.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 10 oktober 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7)

De Tweede Kamer wordt voor oktober 2019 geïnformeerd.

De motie van het lid Drost; Verzoekt de regering, er bij Curaçao op aan te dringen dat er altijd een individuele toetsing plaatsvindt conform de internationaal geldende regelgeving voordat personen die vragen om bescherming worden teruggestuurd naar Venezuela, en dat de vreemdelingenketen conform voor Curaçao geldende internationale standaarden handelt.

Plenair debat Crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor de Benedenwindse Eilanden, Curaçao, Aruba en Bonaire d.d. 23 april 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 78, item 29)

De Tweede Kamer wordt in september 2019 geïnformeerd.

De motie van het lid Diertens c.s.; Verzoekt de regering, de voorlichting van de Raad van State na het uitkomen zo snel mogelijk van een kabinetsreactie te voorzien en aan te bieden aan de Tweede Kamer, zodat geen tijd verloren gaat met het aanbrengen van verbeteringen in de coördinerende rol.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 10 oktober 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7)

De Tweede Kamer wordt voor 1 oktober 2019 geïnformeerd.

De motie van het lid Bosman c.s.; Verzoekt de staatssecretaris, om het op orde brengen van de LVV en de landbouw op Bonaire als prioriteit mee te nemen in het bestuursakkoord en in overleg te treden met de ministeries van Financiën en LNV om de effectiviteit van de (dienst) landbouw in de afgelopen jaren op Bonaire te betrekken bij het voorgenomen interdepartementaal beleidsonderzoek.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 10 oktober 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7)

De Tweede Kamer wordt voor 1 oktober 2019 geïnformeerd.

De motie van de leden Diertens, Bosman, Van Tongeren, Van den Berg, Bisschop, Kuiken, Van Raak, Van der Graaf en Kuzu; Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de departementen bij planvorming en budgettering met betrekking tot Caribisch Nederland het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betrekken, zodat dit ministerie zijn regierol kan vervullen, er een meer integrale aanpak komt en versnippering kan worden tegengaan.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 8 november 2017 (Handelingen II, 2017/18, nr. 19, item 11)

De Tweede Kamer wordt voor 1 oktober 2019 geïnformeerd.

De motie van het lid Kuzu; Roept de staatssecretaris op om te bezien hoe de wederopbouw van Sint Maarten kan worden versneld op een duurzame manier.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 10 oktober 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7)

De Tweede Kamer wordt voor oktober 2019 geïnformeerd.

De motie van de leden Özütok en Diertens; Verzoekt de regering, om in goede onderlinge samenwerking met Caribisch Nederland te zoeken naar op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren, daarvoor een plan van aanpak te maken en de Kamer daarover te informeren.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. 20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200-IV, nr. 14)

De Tweede Kamer wordt najaar 2019 geïnformeerd.

De motie van het lid Kuiken; Verzoekt de regering, om financiële inspanningen, subsidies, investeringen en tegemoetkomingen gedaan door alle departementen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius aan de Kamer te rapporteren met daarin, naast alle bestede bedragen, ook wat het effect van deze financiële inspanningen, subsidies, investeringen en tegemoetkomingen op het niveau van de vaste kosten van levensonderhoud op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius is en noodzakelijke aanpassingen te doen met als doel de vaste lasten te laten dalen.

Plenair debat BES-eilanden d.d. 2 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200-IV, nr. 62)

De Tweede Kamer wordt voor 1 oktober 2019 geïnformeerd.

De motie van de leden Van Raak en Bosman; Verzoekt de regering, samen met Sint-Eustatius en de Verenigde Staten voorbereidingen te treffen voor een viering op 16 november 2026 op Fort Oranje, liefst in aanwezigheid van onze beide staatshoofden.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 10 oktober 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7)

De Tweede Kamer wordt in december 2019 geïnformeerd.

Tabel 34 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond Koninkrijksrelaties

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van Zaken

De minister zegt de Tweede Kamer toe het punt van de verkiezingen en de waarneming, tijdens de eerstvolgende Koninkrijksconferentie aan de orde stellen en de Kamer over de uitkomsten daarvan informeren.

Algemeen overleg Caribische delen van het Koninkrijk d.d. 15 december 2016 (Kamerstukken II, 2016/17, 34550-IV, nr. 24)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 juni 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017/18, 33845, nr. 31).

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe bij de eerder toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur, die zal plaatsvinden vijf jaar na inwerktreding (T01031), ook de mogelijkheden voor vereenvoudiging van de BES-wetgeving te betrekken (T01224).

Plenair debat Consensus rijkswetsvoorstellen (32017 t/m 32020, 32026, 32041, 32178 en 32179, 32186, 32213) d.d. 6 juli 2010 (Handelingen II, 2009/10, nr. 36, 1594-1611 en 1566-1582)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 22 juni 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2017/18, 31568, nr. F).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer te berichten zodra hij meer informatie van de gouverneur op Sint-Maarten heeft ontvangen n.a.v. van zijn gesprekken met de voorzitter van het centraal stembureau en de minister-president (met betrekking tot het garanderen van eerlijke verkiezingen).

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 8 november 2017 (Handelingen II, 2017/18, nr. 19, item 11)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 juni 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017/18, 33845, nr. 31).

De voorgaande Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Klijnsma, heeft een onderzoek toegezegd aan de Eerste Kamer over het sociaal bestaansminimum. De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken en wanneer het onderzoek verwacht wordt.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 8 november 2017 (Handelingen II, 2017/18, nr. 19, item 11)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 juni 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017/18, 34775-IV, nr. 45).

De minister zegt de Tweede Kamer toe schriftelijk terug te komen op het verzoek om in overleg met de eilandsraad te kijken naar voorbeelden waar bevoegdheden kunnen worden overgedragen.

Plenair debat Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties d.d. 13 oktober 2016 (Handelingen II, 2016/17, nr. 12, item 16)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 juni 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017/18, 31568, nr. 203).

De staatssecretaris zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden, toe de Kamer uiterlijk 1 juni 2018 de eerste kwartaalrapportage te sturen over de voorzieningen die bij de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius zijn en worden getroffen. In de eerste kwartaalrapportage zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de (als dan te kwantificeren) criteria en doelstellingen aan de hand waarvan kan worden bepaald of de situatie van grove taakverwaarlozing kan worden beëindigd en het bestuur weer kan worden overgedragen aan het openbaar lichaam. Ook bevat deze brief een (inhoudelijke) kabinetsreactie op de resultaten van het onderzoek naar het sociaal minimum in Caribisch Nederland. De Staatssecretaris van BZK zal een inhoudelijke en niet alleen procesmatige kabinetsreactie bevorderen (T02531).

Plenair debat Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877) d.d. 6 februari 2018 (Handelingen II, 2017/18, nr. 18, item 5)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 29 juni 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I, 2017/18, 34775-IV, nr. S),

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe om voor 1 juni 2018 met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te spreken over de participatie van Saba bij het proces van het verlenen van werkvergunningen.

Algemeen overleg Bovenwinden d.d. 5 april 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 34773, nr. 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 juni 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017/18, 34775-IV, nr. 45).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe om voor 1 juni 2018 een meer gedetailleerde voortgangsrapportage over Sint Eustatius te sturen.

Kamerbrief werkbezoek Minister van JenV en Staatssecretaris van BZK aan Bovenwindse Eilanden d.d. 11 mei 2018 (Kamerstukken II, 2017/18, 34773, nr. 14)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017/18, 34775-IV, nr. 41).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer ieder kwartaal - en als daar aanleiding toe is vaker - over de voortgang van het op orde brengen van het bestuur op Sint Eustatius te informeren. De eerste rapportage is in juni voorzien.

Kamerbrief werkbezoek Staatssecretaris BZK aan Sint Eustatius en Sint Maarten d.d. 22 februari 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 34775-IV, nr. 32)

Afgedaan. de Tweede Kamer is op 31 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017/18, 34775-IV, nr. 41).

De staatssecretaris zegt toe dat het streven is om voor de zomer de uitkomsten van het onderzoek naar het ijkpunt bestaanszekerheid en de kabinetsreactie Sint Eustatius naar de Eerste Kamer te sturen.

Kamerbrief Voortgang op Sint Eustatius d.d. 31 mei 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 34775-IV nr. 41)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 29 juni 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2017/18, 34775-IV, nr. S).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe zodra het definitieve NRRP rapport beschikbaar is, de Kamer daarover te informeren.

Kamerbrief Stand van zaken wederopbouw Sint Maarten en overeenkomst Wereldbank d.d. 23 maart 2018 (Kamerstukken II, 2017/18, 34773, nr. 10)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 augustus 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 34775-IV, nr. 51).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer vóór Prinsjesdag 2018 te informeren over de status van overheids-NV's met betrekking tot het financieel toezicht op de landen.

Wetgevingsoverleg Behandeling van de Verantwoordingsstukkencommissie Koninkrijksrelaties d.d. 21 juni 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 34950-IV, nr. 8)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 september 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017/18, 34775-IV, nr. 55).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer eenmalig te informeren over de uitgaven in 2017, die ministeries breed werden gedaan aan de landen in Caribisch Nederland, uiterlijk vóór Prinsjesdag 2018.

Wetgevingsoverleg Behandeling van de Verantwoordingsstukkencommissie Koninkrijksrelaties d.d. 21 juni 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 34950-IV, nr. 8)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 september 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017/18, 34775-IV, nr. 54).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe, zodra er meer bekend is, te informeren over het verlengen van de algemene maatregel van rijksbestuur voor Sint-Maarten in verband met de gevangenissen.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 8 november 2017 (Handelingen II, 2017/18, nr. 19, item 11)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juni 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017/18, 31568, nr. 200).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe de vraag van het lid Van Helvert over de toepassing van artikel 34 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden schriftelijk te beantwoorden.

Algemeen overleg Venezuela d.d. 30 mei 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 29653, nr. 40)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 november 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 29653, nr. 42).

De minister zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Dijk (SGP), toe de rol van de kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk bij de bestrijding van armoede, jeugdproblematiek, prostitutie, criminaliteit en dergelijke, waar mogelijk, aan te jagen en de samenwerking tussen kerken en de overheid te bevorderen (T02324).

Plenair debat Evaluaties van de staatkundige vernieuwing en over de koninkrijksrelaties in den brede d.d. 21 juni 2016 (Handelingen II 2016/17, nr. 35, item 3 en 9)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 14 december 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I, 2018/19, 35000-IV, nr. F).

De staatssecretaris zegt toe over de voortgang op Sint Eustatius de Tweede Kamer in de maand november nader te rapporteren.

Kamerbrief Bezoek Sint Maarten, Sint Eustatius en Bonaire d.d. 4 oktober 2018 (Kamerstukken II, 2018/19, 35000-IV, nr. 11)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 november 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 29).

De staatssecretaris zegt toe - voor de jaarwisseling - de eerste voortgangsrapportage van de Wereldbank naar de Tweede Kamer te sturen.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 10 oktober 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 34773, nr. 17).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren als Nederland Aruba bijstand verleent op het terrein van migratie dan wel asiel.

Algemeen overleg Venezuela d.d. 30 mei 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 29653, nr. 40)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 februari 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2018/19, 29653, nr. 47).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer te zullen informeren over de rapportages en verantwoording van de Wereldbank (voortgang van de wederopbouw).

Kamerbrief Stand van zaken wederopbouw Sint Maarten en overeenkomst Wereldbank d.d. 23 maart 2018 (Kamerstukken II, 2017/18, 34773, nr. 1)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2018/19, 34773, nr. 17).

De staatssecretaris zegt toe in het vroege najaar 2018, na met betrokkenen de balans te hebben opgemaakt, de Tweede Kamer te informeren, in lijn met de toezegging in het AO van 21 juni 2018 naar aanleiding van de vraag van Kamerlid Van Dam (CDA), over de vorderingen om het bestuur op Bonaire te versterken.

Kamerbrief Verslag bezoek Benedenwindse Eilanden d.d. 16 juli 2018 (Kamerstukken II, 2017/18, 34775-IV, nr. 50)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 november 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 31568, nr. 207).

De staatssecretaris zegt toe (te zijner tijd) de Tweede Kamer te informeren over toezichtskader overheidsfinanciën Aruba. (Dit zal worden uitgewerkt in een protocol en een landsverordening, geldig tot 2022.)

Kamerbrief Verslag bezoek Benedenwindse Eilanden d.d. 16 juli 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 34775-IV, nr. 50)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 november 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 31).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe in de volgende voortgangsrapportage een overzicht (in tabelvorm) op te nemen van alle projecten die in voorbereiding uitvoering zijn.

Algemeen overleg Sint Eustatius op 27 september 2018 (Kamerstukken II, 2018/19, 35000-IV, nr. 27)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 november 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 29).

De staatsecretaris zegt de Tweede Kamer toe in de volgende voortgangsrapportage in te gaan op: vraagstuk verkiezingen, landbouw, de bouw, en huiselijk geweld.

Algemeen overleg Sint Eustatius op 27 september 2018 (Kamerstukken II, 2018/19, 35000-IV, nr. 27)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 november 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 29).

De staatssecretaris zeg toe - na overleg met de Staatssecretaris van SZW - de Tweede Kamer uiterlijk 15 maart 2019 te informeren over de voortgang inzake de tewerkstellingsvergunningen.

Algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 13 februari 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 48)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 april 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 55).

De staatssecretaris zegt toe, in de brief, die naar aanleiding van het bezoek aan Bonaire, Sint Maarten en Sint Eustatius de Eerste en Tweede Kamer zullen ontvangen, nader wordt ingegaan op de totstandkoming van het Bestuursakkoord Bonaire.

Kamerbrief Aanbieding Bestuursakkoord Bonaire 2018 ‒ 2022 d.d. 16 november 2018 (Kamerstukken II, 31568, nr. 207)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 35).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe (uiterlijk medio maart 2019) te informeren over de versnelling van de kleinschalige wederopbouwprojecten.

Algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 13 februari 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 48)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 april 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 56).

De staatssecretaris zal de Tweede Kamer (uiterlijk medio maart) informeren over de registratie van levenloos geboren kinderen in Caribisch Nederland, de uitwisseling van informatie binnen het Koninkrijk over door het medisch tuchtcollege berispte artsen in Nederland (in overleg met VWS), het landbouwbeleid van Bonaire en de besteding van de IOC-gelden.

Algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 13 februari 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 48)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 april 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 56).

De staatssecretaris zegt toe de Eerste en Tweede Kamer te informeren over voortzetting, beperking of beëindiging van het financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten.

Kamerbrief Aanbieding advies evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht 2018 d.d. 16 januari 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 34269, nr. 3)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 februari 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 34269, nr. 4).

De staatssecretaris zegt toe de (Eerste en) Tweede Kamer te informeren over het gesprek met de Minister van Justitie van Sint Maarten (en de Minister voor Rechtsbescherming) over het nakomen van afspraken ter verbetering van de detentiesituatie.

Kamerbrief Aanbieding 32e Voortgangsrapportage Sint Maarten d.d. 9 april 2019 (Kamerstukken II, 2018/19, 31568, nr. 212)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 april 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken 2018/19, 35000-IV, nr. 53).

De staatssecretaris zal de Tweede Kamer schriftelijk informeren over de vraag van het lid Diertens over het gebruik kunnen maken van de asielprocedures en het daarbij behorende tijdpad.

Plenair debat Crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor de Benedenwindse Eilanden, Curaçao, Aruba en Bonaire d.d. 23 april 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 78, item 29)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 mei 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 29653, nr. 56).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de procedure over hoe mensensmokkel in de keten wordt opgepakt door de kustwacht. Ook zal hij daarbij ingaan op de verantwoordelijkheden.

Plenair debat Crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor de Benedenwindse Eilanden, Curaçao, Aruba en Bonaire d.d. 23 april 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 78, item 29)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 mei 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2018/19, 29653, nr. 56).

De staatssecretaris zegt toe een brief over de twee rapporten die de Tweede Kamer heeft gekregen van de mensenrechtenorganisaties.

Plenair debat Crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor de Benedenwindse Eilanden, Curaçao, Aruba en Bonaire d.d. 23 april 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 78, item 29)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 mei 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 29653, nr. 56).

Tabel 35 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond Koninkrijksrelaties

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van Zaken

De staatssecretaris gaat de mogelijkheden voor verruimd vliegverkeer bespreken met bewindspersoon IenW. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in het verslag van het werkbezoek met IenW van januari 2019.

Algemeen overleg Sint Eustatius op 27 september 2018 (Kamerstukken II, 2018/19, 35000-IV, nr. 27)

De Tweede Kamer wordt voor het eind van 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Kamer ieder kwartaal te informeren over de voorzieningen die bij de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius zijn en worden getroffen. De eerste kwartaalrapportage zal uiterlijk 1 juni 2018 met de Kamer worden gedeeld (in het kader van toezegging T02531). Daarbij gaat het onder andere over de voortgang in de criteria en indicatoren die zijn ontwikkeld om de afbouw van het bijzondere regime mogelijk te maken. De resultaten op bestuurlijk vlak, de infrastructuur en op sociaal-economisch terrein, waaronder de bestrijding van armoede. En om de stappen die de regeringscommissaris, de staatssecretaris en het bewindspersonenoverleg Caribisch Nederland zetten of mogelijk maken (T02532).

Plenair debat Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877) d.d. 6 februari 2018 (Handelingen II, 2017/18, nr. 18, item 5)

De Eerste Kamer wordt in december 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe om een Koninklijk Besluit dat ziet op het vervallen van de Rijkswet financieel toezicht ook voor te hangen bij de Eerste Kamer (T01220).

Plenair debat Consensus rijkswetsvoorstellen (32017 t/m 32020, 32026, 32041, 32178 en 32179, 32186, 32213) d.d. 6 juli 2010 (Handelingen II, 2009/10, nr. 36, 1594-1611 en 1566-1582)

De Eerste Kamer wordt uiterlijk oktober 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe informeren over de uitwerking van een voorstel UNICEF Nederland om in samenwerking met het regiokantoor van UNICEF in Barbados een Situational Analysis uit te voeren in Caribisch Nederland.

Kamerbrief Evaluatie amendementsgelden kinderrechten Caribisch Nederland d.d. 16 mei 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 31839, nr. 617)

De Tweede Kamer wordt voor oktober 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de toe om in september 2019 de Tweede Kamer te informeren over de voortgang op de criteria die doorslaggevend zijn voor het kunnen terugkeren naar een genormaliseerde situatie voor Sint Eustatius. Op basis van deze voortgang kan worden beoordeeld of er een situatie is ontstaan waarbij een toekomstig bestuur van het openbaar lichaam haar taken zelf duurzaam kan vervullen.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Sint Eustatius (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 57)

De Tweede Kamer wordt voor oktober 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe nader te informeren over de uitkomsten van bestaande regelgeving inzake gunnen van een opdracht aan een ambtenaar in voldoende mate is toegespitst op de kleinschaligheid van de eilanden.

Kamerbrief Gunnen opdracht Statia Emergency Operations Centre d.d. 20 december 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 34)

De Tweede Kamer wordt voor 1 oktober 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe - na ontvangen voorlichting van de Raad van State - de Tweede Kamer te informeren over standpunt van het kabinet inzake bereidheid de eilanden een stem te geven bij de benoeming van de Rijksvertegenwoordiger.

Kamerbrief Antwoorden op vragen gesteld tijdens de behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds d.d. 10 oktober 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7)

De Tweede Kamer wordt voor 1 oktober 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe dat zodra het rapport van de aangevraagde IBO betreffende de coördinerende rol van BZK is ontvangen, de Tweede Kamer hierover zal worden geïnformeerd.

Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 10 oktober 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7)

De Tweede Kamer wordt voor oktober 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Raad van State op korte termijn om voorlichting te vragen over de wijze waarop de Nederlandse regering met Caribisch Nederland omgaat (inclusief de rol van de gezaghebber, het Cft en de Rijksvertegenwoordiger in relatie tot de bewindspersoon) en over de coördinerende rol van de Staatssecretaris van BZK ten aanzien van Caribisch Nederland. De voorlichtingsaanvraag zal met de Kamer worden gedeeld (T02533).

Plenair debat Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877) d.d. 6 februari 2018 (Handelingen II, 2017/18, nr. 18, item 5)

De Eerste Kamer wordt voor 1 oktober 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe, zo mogelijk voor de behandeling van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties, nader te informeren over de geleverde inzet en de resultaten van de ondermijningsaanpak van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) sinds 2016.

Kamerbrief Toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg 21 juni 2018 d.d. 17 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200-IV, nr. 8)

De Tweede Kamer wordt voor oktober 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe periodiek per land de Kamer gedetailleerder te zullen informeren over de situatie met betrekking tot het financieel beheer aan de hand van een aantal nader vast te stellen indicatoren.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. 20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200-IV, nr. 14)

De Tweede Kamer wordt najaar 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe de Kamer periodiek te zullen rapporteren op het terrein van rechtshandhaving waarbij de hoofdlijnen van het Justitieel Vierpartijen Overleg zullen worden betrokken.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. 20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200-IV, nr. 14)

De Tweede Kamer wordt in september 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe de Kamer periodiek te zullen rapporteren op het terrein van vluchtelingen uit Venezuela, met name indien er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. 20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200-IV, nr. 14)

De Tweede Kamer wordt voor oktober 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zal voor het eind van het zomerreces schriftelijk terugkoppelen op het zo veel mogelijk lokaal aanschaffen door de Rijksdienst Caribisch Nederland van lokale producten en diensten.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. 20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200-IV, nr. 14)

De Tweede Kamer wordt in september 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe om een verbeterde positie van bedrijven binnen het Koninkrijk der Nederlanden bij de aanbestedingen voor de wederopbouwprojecten onder de aandacht te brengen van de Wereldbank en vervolgens de Kamer hierover te informeren.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. 20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200-IV, nr. 14)

De Tweede Kamer wordt najaar 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe medio december 2019 de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de uitvoering van het Bestuursakkoord Bonaire.

Kamerbrief Voortgang Bestuursakkoord Bonaire 2018 ‒ 2022 d.d. 12 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000-IV, nr. 58)

De Tweede Kamer wordt medio december 2019 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Kok (PVV), toe de discussie over autonomie in Caribisch Nederland en wat de Commissie van Wijzen daarover in haar rapport heeft geschreven, te willen voeren maar niet voor de zomer van 2018 (T02536).

Plenair debat Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877) d.d. 6 februari 2018 (Handelingen II, 2017/18, nr. 18, item 5)

De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2020 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden, toe de Kamer te informeren over de wenselijkheid van de suggestie van de Raad van State voor een eventuele geleidelijke overgang naar de reguliere situatie op Sint Eustatius en hoe een dergelijk overgangsregime er uit zou moeten zien (T02534).

Plenair debat Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877) d.d. 6 februari 2018 (Handelingen II, 2017/18, nr. 18, item 5)

De Eerste Kamer wordt voor 1 maart 2020 geïnformeerd.

Vanaf 2020 hebben de Minister van JenV en de Staatssecretaris van BZK jaarlijks overleg met de ministers van Justitie van de landen over een programmatisch overzicht van de te behalen resultaten van het recherchesamenwerkingsteam mede op basis van een analyse van het regionaal criminaliteitsbeeld van de landen. De staatssecretaris is voornemens om samen met JenV jaarlijks de Tweede Kamer te informeren.

Kamerbrief Toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg 21 juni 2018 d.d. 17 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200-IV, nr. 8)

De Tweede Kamer wordt uiterlijk in december 2020 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe in een later stadium terug te komen op de eventuele heroverwegingen over de vormgeving van de verhouding tussen Europees en Caribisch Nederland voor Bonaire en Saba .

Kamerbrief Kabinetsreactie op het rapport Commissie van Wijzen d.d. 5 februari 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 31568, nr. 196)

De Tweede Kamer wordt voor 1 oktober 2019 geïnformeerd.

Licence