Base description which applies to whole site

Overzicht van risicoregelingen

Tabel 8 Overzicht van verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2018

Geraamd te verlenen 2019

Geraamd te vervallen 2019

Uitstaande garanties 2019

Geraamd te verlenen 2020

Geraamd te vervallen 2020

Uitstaande garanties 2020

Garantie-plafond 2020

Totaal plafond

5. Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen

Voorschotten 9e Europees Ontwikkelings Fonds (EOF)

1.876

0

0

1.876

0

0

1.876

0

1.876

5. Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen

Nederlandse Investeringsbank/ Leningen aan het land Aruba

230

0

230

0

0

0

0

0

0

Totaal

2.106

0

230

1.876

0

0

1.876

0

1.876

Toelichting

Voorschotten 9e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)

Doel en werking garantieregeling

De garantstelling is op verzoek van de Europese Commissie (EC) in het kader van het Europees Ontwikkelings Fonds (EOF) verstrekt door Nederland. De Europese Commissie verlangt van de lidstaten, bij projecten niet vallend binnen de Europese grenzen, een garantstelling voor individuele landen en gebieden overzee (LGO’s). De garantstelling betreft het Bonaire riolerings- en waterzuiveringsprogramma. Het programma ondervindt vertraging door een arbitragezaak. De garantie liep oorspronkelijk in juni 2019 af en wordt verlengd tot juni 2022.

Beheersing risico’s

Nederland volgt, samen met Bonaire, de uitvoering van het programma nauwlettend en heeft in 2019 een aanvullend bedrag van € 2 mln. (€ 1 mln. BZK en € 1 mln. IenW) ter beschikking gesteld om het project tot een goed einde te brengen.

Premiestelling en kostendekkendheid

Voor deze garantie is geen begrotingsreserve aanwezig en wordt geen premie afgedragen als vergoeding voor de afgegeven garantie.

Lening aan Aruba

Deze lening is vervallen in 2019.

Tabel 9 Overzicht van verstrekte leningen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande lening

Looptijd lening

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/ leningen

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,5%

39.962

10 jaar (2010-2020)

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,75%

67.898

15 jaar (2010-2025)

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,875%

179.694

20 jaar (2010-2030)

Lening lopende inschrijving Curaçao 3%

233.280

25 jaar (2010-2035)

Lening lopende inschrijving Curaçao 3,125%

291.963

30 jaar (2010-2040)

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,75%

29.256

30 jaar (2013-2043)

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,45%

121.951

10 jaar (2014-2024)

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,6%

118.309

30 jaar (2015-2045)

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,62%

17.074

30 jaar (2015-2045)

Lening lopende inschrijving Curaçao 1%

29.269

30 jaar (2016-2046)

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,24%

29.268

30 jaar (2017-2047)

Lening lopende inschrijving Curaçao 0,92%

34.167

30 jaar (2019-2049)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,5%

24.247

10 jaar (2010-2020)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,625%

34.850

15 jaar (2010-2025)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,75%

36.994

20 jaar (2010-2030)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,875%

23.693

25 jaar (2010-2035)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 3%

24.112

30 jaar (2010-2040)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,25%

29.269

15 jaar (2014-2029)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,375%

22.147

20 jaar (2014-2034)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,45

19.512

30 jaar (2014-2044)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 1,8%

13.007

30 jaar (2014-2044)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,83%

9.880

15 jaar (2017-2032)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,5%

12.683

7 jaar (2016-2023)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,74%

16.459

30 jaar (2019-2049)

Lening Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen

1.340

29 jaar (2001-2030)

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

1.131

30 jaar (1991-2021)

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

1.655

30 jaar (1992-2022)

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

1.177

30 jaar (1993-2023)

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

537

30 jaar (1994-2024)

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

98

30 jaar (1995-2025)

Water en Energiebedrijf Aruba 2,5%

4.984

30 jaar (1995-2025)

8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Liquiditeitssteun Sint Maarten 0%

22.790

30 jaar (2018-2048)

Liquiditeitssteun Sint Maarten 0%

15.789

30 jaar (2018-2048)

Toelichting

Leningen lopende inschrijving Curaçao en Sint Maarten

Om ervoor te kunnen zorgen dat Curaçao en Sint Maarten een gezonde financiële huishouding kunnen voeren, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de landen voorop blijft staan, zijn afspraken gemaakt tussen deze landen en Nederland. Deze afspraken zijn geformaliseerd in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) en betreffen een deugdelijk begrotingsbeleid, het op orde brengen van het financieel beheer en een effectief financieel toezicht ter voorkoming van nieuwe schuldenopbouw. Daarnaast is afgesproken dat Nederland een lopende inschrijving aanbiedt voor leningen aan Curaçao en Sint Maarten, tegen het actuele rendement op staatsleningen van de desbetreffende looptijd. Het merendeel van de leningen zijn zogenaamde «bulletleningen» met aflossing ineens aan het einde van de looptijd.

De nieuwe lopende inschrijving Sint Maarten van 2019 is een lening voor 30 jaar, die aan Sint Maarten verstrekt is om de liquiditeitspositie van Sint Maarten te versterken. Deze positie was ernstig verzwakt na de orkaan Irma. Dit is een uitzondering op de regel dat van de lopende inschrijving alleen gebruik gemaakt mag worden voor de kapitaaldienst en bij een sluitende begroting (art. 25 Rft). Vanwege het afwijkende risicoprofiel van deze lening wordt op de Aanvullende Post bij de middelen gereserveerd voor de wederopbouw van Sint Maarten een begrotingsreserve aangehouden van 3%.

Het Ministerie van Financiën voert het beheer over deze leningen, de belasting vindt evenwel plaats op hoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV).

Lening OBNA

Dit betreft een vordering op de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (OBNA) vanwege middelen die destijds ter beschikking zijn gesteld voor het bevorderen van de economie op de Nederlandse Antillen.

Leningen Aruba

Maatregel Tussenbalans

In het kader van de Maatregel Tussenbalans zijn met ingang van 1991 begrotingsleningen verstrekt aan Aruba ter financiering van projecten, waarvan een bepaald rendement verwacht mag worden. De leningen hebben een looptijd van 30 jaar, waarvan de eerste acht jaar aflossingsvrij waren. Nu wordt jaarlijks conform afspraken afgelost. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%. In 2025 zullen de laatste aflossingen plaatsvinden.

Water- en Energiebedrijf Aruba

Het betreft een begrotingslening uit 1995 ten behoeve van het Water- en Energiebedrijf NV gevestigd te Aruba. De lening is verstrekt voor het aldaar verrichten van een groot aantal investeringen voor de renovatie en uitbreiding van het Water- en Energiebedrijf. De lening heeft een looptijd tot 30 juni 2026, waarvan de eerste acht jaar aflossingsvrij waren. Nu wordt jaarlijks conform afspraken afgelost. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%.

Liquiditeitsleningen Sint Maarten

In 2018 zijn twee 30-jarige renteloze leningen aan Sint Maarten verstrekt om de liquiditeitspositie van het land te verstevigen na de schade van orkaan Irma. De eerste vijf jaar zijn aflossingsvrij, daarna wordt jaarlijks afgelost.

Licence