Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1: ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN EN RECHTSPERSONEN MET EEN WETTELIJKE TAAK

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder het Ministerie van Financiën)

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen (bedragen x € 1.000)

Verwijzing naar website RWT/ZBO

Hyperlink uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Waarderingskamer

X

X

De Waarderingskamer heeft als belangrijkste taak het houden van toezicht op de waardering van onroerende zaken door gemeenten in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en op de Basisregistratie WOZ. De apparaatskosten worden door de Waarderingskamer in rekening gebracht bij het Rijk (25%), de gemeenten (50%) en de waterschappen (25%). De kosten voor het beheer van de Landelijke Voorziening van de Basisregistratie WOZ, die ook via de begroting van de Waarderingskamer lopen, worden bij de partijen in rekening gebracht via een afzonderlijke verdeelsleutel: Rijk (40%), gemeenten (45%) en waterschappen (15%). Het onder Begrotingsramingen vermelde bedrag betreft alleen de aandelen Rijk.

Art. 1

1.953

www.waarderingskamer.nl

Link

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

X

X

Op grond van het artikel 1.25 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is de AFM belast met de uitoefening van het gedragstoezicht. AFM beslist over de toelating van financiële ondernemingen tot de financiële markten. Voor het toezicht op de BES-eilanden ontvangt de AFM een overheidsbijdrage.

Art. 2

505

www.afm.nl

Link

De Nederlandsche Bank (DNB)

X

X

Op grond van de Wft oefent DNB het prudentieel toezicht op financiële ondernemingen uit (artikel 1.24 Wft). DNB beslist over de toelating van financiële ondernemingen tot de financiële markten. Voor het toezicht op de BES-eilanden en de uitvoering van het DGS BES ontvangt DNB een overheidsbijdrage. Verder vervult DNB een intermediaire rol voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Het FEC is voor haar financiering in belangrijke mate aangewezen op een overheidsbijdrage. Deze bijdrage wordt met tussenkomst van DNB aan het FEC verstrekt.

Art. 2

4.270

www.dnb.nl

Link

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

X

 

Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt overeenkomstig artikel 26 van de Wam schade aan benadeelden in gevallen, genoemd in artikel 25 Wam. Het betreft onder andere gevallen waarbij de veroorzaker onbekend is gebleven of deze niet verzekerd is. Daarnaast is het Waarborgfonds Motorverkeer ingevolge artikel 27k Wam aangewezen als Schadevergoedingsorgaan. In die hoedanigheid treedt het in specifieke gevallen op bij schaden die in het buitenland zijn veroorzaakt door buitenlandse motorrijtuigen. Het Waarborgfonds Motorverkeer oefent geen openbaar gezag uit en is daarom geen ZBO.

Art. 2

0

https://waarborgfonds.vereende.nl

n.v.t.

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars (NBM)

X

 

Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars is verantwoordelijk voor het regelen van schaden door buitenlandse motorrijtuigen in Nederland en staat garant voor betaling van schade als onverzekerde Nederlandse motorvoertuigen in andere bij het groenekaartsysteem aangesloten landen schade veroorzaken. Daarnaast is het Nederlands Bureau op grond van artikel 27b van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) aangewezen als informatiecentrum waarbij personen die schade hebben geleden die is veroorzaakt door een motorrijtuig uit een EU-lidstaat, informatie kunnen verkrijgen die hen in staat kan stellen een vordering tot schadevergoeding in te dienen. Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigenverzekeraars oefent geen openbaar gezag uit en is daarom geen ZBO.

Art. 2

0

https://nlbureau.vereende.nl

n.v.t.

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)

 

X

De CEA stelt als ZBO eindtermen vast voor accountantsopleidingen, wijst opleidingen aan die aan die eindtermen voldoen en toetst of de praktijkstages aan de eindtermen voldoen.

Art. 2

0

www.cea.nl

Link

Stichting administratiekantoor financiële instellingen (NLFI)

X

 

De Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) is op 1 juli 2011 opgericht op grond van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen. NLFI voert het privaatrechtelijke beheer over de deelnemingen van de Staat der Nederlanden in de vennootschappen ABN AMRO Bank N.V., RFS Holdings B.V.,Volksbank N.V. en SABB. Het Rijk vergoedt de kosten die NLFI maakt. De Minister van Financiën brengt een groot deel van deze kosten in rekening bij de vennootschappen waarvan aandelen door de stichting worden beheerd, op grond van het besluit houdende regels inzake doorberekening van kosten van de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen.

Art. 3

5.000 (uitgaven); 4.500 (ontvangsten)

www.nlfi.nl

n.v.t.

Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO)

   

De Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO, voorheen Stichting Maror-gelden Overheid) was belast met de afwikkeling van onder het publiekrechtelijke regime afgegeven beschikkingen. De Minister van Financiën heeft in maart 2017 besloten tot opheffing van SAMO. De stichting is inmiddels «in liquidatie» en het bestuur is bezig met de vereffening. Na afronding van de vereffening zal de stichting ontbonden worden.

Art. 8

 

www.maror.nl

n.v.t.

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

RWT

ZBO

Functie

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen (bedragen x € 1.000)

Verwijzing naar website RWT/ZBO

Kadaster

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

X

X

Het Kadaster verstrekt gegevens aan de Belastingdienst ten behoeve van de aangifte.

Art. 1

1.971

www.kadaster.nl

Kamer van Koophandel

Economische Zaken en Klimaat

X

X

De KvK verricht de technische en administratieve handelingen voor de GI (gemeenschappelijke inschrijving) van een startende ondernemer (eenmanszaak, VOF, CV of maatschap) in het Handelsregister en de aanmelding bij de Belastingdienst.

Art. 1

4.270

www.kvk.nl

RDW

Infrastructuur en Waterstaat

X

X

De RDW verstrekt gegevens aan de Belastingdienst ten behoeve van de aangifte.

Art. 1

3.522

www.rdw.nl

Nationale Politie

Justitie en Veiligheid

X

 

Voor het gebruik van de systemen van de politie ontvangt zij een vergoeding van de Belastingdienst.

Art. 1

1.130

www.politie.nl

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Economische Zaken en Klimaat

 

X

De ACM is de toezichthouder op de uitvoering van de MIF-verordening volgens Besluit afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties en daarnaast beoogd toezichthouder op bepalingen uit PSD II volgens het implementatiewetsvoorstel PSD2.

Art. 2

455

www.acm.nl

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Justitie en Veiligheid

 

X

De AP is de toezichthouder op de naleving van PSD II volgens het nieuwe art. 3.17, zevende lid Wft in het implementatiewetsvoorstel PSD2.

Art. 2

0

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

       

De begrotingsraming voor de AP is op dit moment nog niet bekend.

     
Licence