Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2: VERDIEPINGSBIJLAGE

Artikel 1 Belastingen

Opbouw uitgaven artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

2.776.428

2.581.801

2.427.636

2.424.215

2.386.072

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

126.404

163.031

156.629

112.546

86.402

 
             

Nieuwe mutaties

           

Intensiveren witwassen, fraudebestrijding en ondermijning

600

10.621

21.422

21.422

21.422

 

Beheerst vernieuwen

 

20.500

20.500

20.500

20.500

 

Vertrekregeling

 

79.800

       

Toezicht achteraf

 

5.000

10.000

20.000

29.000

 

Loonbijstelling

59.236

54.246

51.037

50.969

50.285

 

Prijsbijstelling

13.065

12.499

11.848

11.834

11.710

 

Kasschuiven

– 21.400

7.300

8.750

5.350

   

Overig & extrapolatie

32.373

9.841

4.330

4.751

10.248

2.608.723

             

Stand ontwerpbegroting 2020

2.986.706

2.944.639

2.712.152

2.671.587

2.615.639

2.608.723

Opbouw ontvangsten artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

154.158.692

158.261.536

164.341.163

170.784.214

177.536.426

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 281.789

89.431

88.711

85.569

82.979

 
             

Nieuwe mutaties

           

Belastingontvangsten

1.717.496

– 1.911.652

– 8.335.075

– 5.156.587

– 7.539.733

 

Overig & extrapolatie

5.509

5.000

5.000

5.000

5.000

174.523.966

             

Stand ontwerpbegroting 2020

155.599.908

156.444.315

156.099.799

165.718.196

170.084.672

174.523.966

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Intensiveren witwassen, fraudebestrijding en ondermijning

De in de Voorjaarsnota 2019 aangekondigde middelen voor de aanpak van witwassen, fraudebestrijding en ondermijning worden beschikbaar gesteld aan artikel 1 (Belastingen) en artikel 9 (Douane).

Beheerst vernieuwen

Naar aanleiding van het ingediende bestedingsplan personeel zijn in de begroting 2020 middelen overgeboekt vanuit de Aanvullende Post naar de begroting van het Ministerie van Financiën. Dit betreft budget om structureel de wervingsinspanning binnen de Belastingdienst te vergroten.

Vertrekregeling

Er zijn voor de vertrekregeling Switch en bijbehorende premies, middelen overgeheveld van artikel 10 (Nog onverdeeld) naar artikel 1 (Belastingen).

Toezicht achteraf

Er wordt bij de Belastingdienst geïntensiveerd in het toezicht op zeer vermogende personen, MKB-ondernemers (boekenonderzoeken), aangiftes vennootschapsbelasting en aangiftes inkomensheffing.

Loonbijstelling

De toegekende loonbijstelling is van artikel 10 (Nog onverdeeld) uitgedeeld aan artikel 1 (Belastingen).

Prijsbijstelling

De toegekende prijsbijstelling is van artikel 10 (Nog onverdeeld) uitgedeeld aan artikel 1 (Belastingen).

Kasschuiven

Enkele kasschuiven worden doorgevoerd. Dit omvat onder meer een kasschuif van de middelen die beschikbaar zijn voor de vernieuwing en het programma managementinformatie en risicomanagement. Daarnaast is de aanbesteding van een nieuw uniform voor medewerkers van de Douane vertraagd en zullen de uitgaven in 2020 plaatsvinden.

Ontvangsten

Belastingontvangsten

Zie de Miljoenennota voor een toelichting op de belastingontvangsten.

Artikel 2 Financiële markten

Opbouw uitgaven artikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

25.023

23.432

23.332

23.322

23.312

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 4

– 1.021

– 890

– 890

– 890

 
             

Nieuwe mutaties

           

Wijzer in geldzaken

 

1.341

1.341

1.341

   

Muntcirculatie

– 1.250

         

Bijdrage ZBO's en RWT's

1.500

750

       

Overig & extrapolatie

2.491

2.106

475

475

475

22.897

             

Stand ontwerpbegroting 2020

27.760

26.608

24.258

24.248

22.897

22.897

Opbouw ontvangsten artikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

7.441

9.441

9.441

9.441

9.441

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

2.170

– 1.741

– 641

– 941

– 1.741

 
             

Nieuwe mutaties

           

Wijzer in geldzaken

 

1.455

1.455

1.455

   

Overig & extrapolatie

163

       

7.700

             

Stand ontwerpbegroting 2020

9.774

9.155

10.255

9.955

7.700

7.700

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Wijzer in geldzaken

Het platform Wijzer in geldzaken zet zich in voor het bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland. Uitgangspunt voor de begroting van Wijzer in geldzaken is dat het Ministerie van Financiën samen met een aantal partijen uit de sector het platform financiert. Deze samenwerking zal ook in de periode 2020–2023 worden gecontinueerd.

Muntcirculatie

De kosten voor muntcirculatie vielen in 2019 lager uit dan verwacht. In tegenstelling tot het jaar ervoor was het in 2019 niet nodig om 20 cent muntstukken te slaan. Daardoor vielen de kosten voor onder andere de productie en rondellen lager uit. De uitgaven op deze post zullen vanaf 2020 veranderen. Er zal rechtstreeks worden samengewerkt met het producerende munthuis. Het zal na de aanbesteding duidelijk zijn welke verandering in de kosten voor de munttaak dit precies met zich meebrengt.

Bijdrage ZBO’s en RWT’s

In 2020 gaat het register van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten van start (het zogenaamde UBO-register artikel 30)59. Aan de opstart en bouw van dit register zijn kosten verbonden, die deels zijn, en worden, gedekt door het Ministerie van Financiën. In 2019 draagt het ministerie € 0,75 mln. bij aan de verdere ontwikkeling van dit UBO-register. Ook wordt voorzien dat in 2020 gestart wordt met de ontwikkeling en bouw van een apart UBO-register voor trusts en soortgelijke constructies (het zogenaamde UBO-register artikel 31)60. Het ministerie voorziet zowel in 2019 als in 2020 € 0,75 mln. bij te dragen aan deze kosten.

Ontvangsten

Wijzer in geldzaken

Zie uitgaven.

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Opbouw uitgaven artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

294.050

11.906

8.750

8.750

8.750

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

744.396

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

105.866

101.470

99.970

99.970

99.970

 
             

Nieuwe mutaties

           

Kapitaalinjectie Invest-NL

50.000

330.000

330.000

330.000

330.000

 

Overig & extrapolatie

– 4.980

– 1.200

1.800

1.800

300

406.020

             

Stand ontwerpbegroting 2020

1.189.332

442.176

440.520

440.520

439.020

406.020

Opbouw ontvangsten artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.204.300

1.201.656

1.066.500

1.063.500

1.432.500

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

808.148

552.000

892.000

856.000

452.000

 
             

Nieuwe mutaties

           

Dividenden staatsdeelnemingen

20.000

         

Winstafdracht DNB

790

63.000

– 83.000

96.000

69.000

 

Overig & extrapolatie

2.364

       

1.918.500

             

Stand ontwerpbegroting 2020

2.035.602

1.816.656

1.875.500

2.015.500

1.953.500

1.918.500

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Kapitaalinjectie Invest-NL

Naar verwachting zal eind 2019 Invest-NL N.V. worden opgericht. Verspreid over enkele jaren ontvangt Invest-NL N.V. een kapitaalinjectie van € 1,7 mld. van de Staat.

Ontvangsten

Dividenden staatsdeelnemingen

Naar aanleiding van definitieve winstcijfers van staatsdeelnemingen over 2018 wordt de raming voor het daarover in 2019 ontvangen dividend naar boven bijgesteld.

Winstafdracht DNB

Naar aanleiding van de meest recente winstraming van DNB wordt de raming voor de winstafdracht bijgesteld.

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Opbouw uitgaven artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

359.220

252.124

185.761

291.423

341.423

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

3.899

– 170.630

23.759

21.379

– 6.641

 
             

Nieuwe mutaties

           

IBRD

 

25.871

2.101

1.948

1.516

 

IFC

 

– 3.784

– 3.668

– 3.723

– 4.109

 

Overig & extrapolatie

31

113

114

72

71

355.439

             

Stand ontwerpbegroting 2020

363.150

103.694

208.067

311.099

332.260

355.439

Opbouw ontvangsten artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

15.257

69.751

162.549

204.053

201.753

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 3.217

– 15.408

– 18.505

– 16.660

– 6.557

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overig & extrapolatie

 

– 1.539

– 1.798

– 1.798

– 1.898

191.424

             

Stand ontwerpbegroting 2020

12.040

52.804

142.246

185.595

193.298

191.424

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

IBRD

De geraamde betalingsverplichting en het daarbij behorende uitgavenpatroon zijn bijgesteld n.a.v. de meest recente wisselkoersraming van het CPB. Daarnaast worden de betalingsverplichting en de uitgaven een jaar vervroegd doordat de aandeelhouders van de Wereldbank al in 2018 het besluit hebben genomen over de inleg van aanvullend kapitaal voor IBRD.

IFC

De geraamde betalingsverplichting en uitgavenpatroon worden bijgesteld n.a.v. de meest recente wisselkoersraming van het CPB.

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Opbouw uitgaven artikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

83.444

83.444

83.444

88.244

88.144

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

121.800

– 6.200

– 6.200

– 11.000

– 10.900

 
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

77.244

             

Stand ontwerpbegroting 2020

205.244

77.244

77.244

77.244

77.244

77.244

Opbouw ontvangsten artikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

256.172

235.622

88.144

88.144

88.144

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 37.875

332

3.726

– 3.025

– 2.926

 
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

83.406

             

Stand ontwerpbegroting 2020

218.297

235.954

91.870

85.119

85.218

83.406

Artikel 6 Btw-compensatiefonds

Opbouw uitgaven artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.225.010

3.225.010

3.225.010

3.225.010

3.225.010

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

2.172

66

66

     
             

Nieuwe mutaties

           

Aanpassing BCF

194.794

200.960

200.960

201.026

201.026

 

Overig & extrapolatie

5.871

631

135

   

3.426.036

             

Stand ontwerpbegroting 2020

3.427.847

3.426.667

3.426.171

3.426.036

3.426.036

3.426.036

Opbouw ontvangsten artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.225.010

3.225.010

3.225.010

3.225.010

3.225.010

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

2.172

66

66

     
             

Nieuwe mutaties

           

Aanpassing BCF

194.794

200.960

200.960

201.026

201.026

 

Overig & extrapolatie

5.871

631

135

   

3.426.036

             

Stand ontwerpbegroting 2020

3.427.847

3.426.667

3.426.171

3.426.036

3.426.036

3.426.036

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

Aanpassing BCF

Deze mutatie betreft een bijstelling van de raming van het Btw-compensatiefonds (BCF) op basis van de beschikking van het afgelopen jaar, aangevuld met het voorschot van het vierde kwartaal van het afgelopen jaar en driemaal het voorschot van het eerste kwartaal uit het lopende jaar.

Artikel 9 Douane

Opbouw uitgaven artikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

416.151

427.177

422.267

421.987

421.487

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

           
             

Nieuwe mutaties

           

Loon- en prijsbijstelling

12.170

12.842

12.764

12.738

12.445

 

Eigen personeel

– 5.000

         

Intensiveren witwassen, fraudebestrijding en ondermijning

 

1.779

4.803

4.803

4.803

 

Overig & extrapolatie

– 9.603

– 946

2.392

1.353

– 1.647

437.263

             

Stand ontwerpbegroting 2020

413.718

440.852

442.226

440.881

437.088

437.263

Opbouw ontvangsten artikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

605

605

605

605

605

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

           
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

605

             

Stand ontwerpbegroting 2020

605

605

605

605

605

605

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

De toegekende loon- en prijsbijstelling is van artikel 10 (Nog onverdeeld) uitgedeeld aan artikel 9 (Douane).

Eigen personeel

De uitgaven aan eigen personeel in 2019 vallen lager uit doordat gestart is vanuit een situatie van onderbezetting, gekoppeld aan een forse wervingsopgave (inclusief Brexit).

Intensiveren witwassen, fraudebestrijding en ondermijning

De in de Voorjaarsnota 2019 aangekondigde middelen voor de aanpak van witwassen, fraudebestrijding en ondermijning worden beschikbaar gesteld aan artikel 1 (Belastingen) en artikel 9 (Douane).

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

Opbouw uitgaven artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

256.491

254.191

254.333

254.379

254.397

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 129

– 826

– 1.006

– 986

– 926

 
             

Nieuwe mutaties

           

Loon- en prijsbijstelling

6.682

6.639

6.643

6.644

6.645

 

Overig & extrapolatie

4.670

6.045

5.352

2.954

2.104

264.088

             

Stand ontwerpbegroting 2020

267.714

266.049

265.322

262.991

262.220

264.088

Opbouw ontvangsten artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

52.953

52.839

52.839

52.839

52.839

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

515

– 1.002

– 1.002

– 1.002

– 1.002

 
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

51.837

             

Stand ontwerpbegroting 2020

53.468

51.837

51.837

51.837

51.837

51.837

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling.

Artikel 10 Nog onverdeeld

Opbouw uitgaven artikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

98.411

186.730

67.046

96.178

66.571

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

14.273

88.665

128.293

125.038

129.221

 
             

Nieuwe mutaties

           

Intensiveren witwassen, fraudebestrijding en ondermijning

– 900

– 15.000

– 29.000

– 29.000

– 29.000

 

Individueel keuzebudget

 

91.624

       

Vertrekregeling

 

– 79.800

       

Distributie loon- en prijsbijstelling

– 92.284

– 87.239

– 83.299

– 83.192

– 82.092

 

Fiscale uitvoeringskosten

– 1.291

– 2.776

– 3.114

– 3.035

– 2.532

 

Kasschuiven

– 15.688

– 1.250

1.750

3.693

8.738

 

Overig & extrapolatie

– 999

– 5.522

– 4.705

– 2.317

– 1.581

75.778

             

Stand ontwerpbegroting 2020

1.522

175.432

76.971

107.365

89.325

75.778

Opbouw ontvangsten artikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

 
             

Nieuwe mutaties

           
             

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Intensiveren witwassen, fraudebestrijding en ondermijning

De in de Voorjaarsnota 2019 aangekondigde middelen voor de aanpak van witwassen, fraudebestrijding en ondermijning worden beschikbaar gesteld aan artikel 1 (Belastingen), artikel 9 (Douane) en begrotingshoofdstuk VI (Justitie & Veiligheid).

Individueel keuzebudget

De introductie van het, in de cao rijk 2018–2020 afgesproken, individueel keuzebudget per 2020 leidt tot eenmalig hogere personele uitgaven. Het kabinet heeft besloten departementen te compenseren voor deze extra uitgaven.

Vertrekregeling

Er zijn voor de vertrekregeling Switch en bijbehorende premies middelen overgeheveld van artikel 10 (Nog onverdeeld) naar artikel 1 (Belastingen).

Distributie loon- en prijsbijstelling

De jaarlijkse loon- en prijsbijstelling is verdeeld binnen de begroting.

Fiscale uitvoeringskosten

De benodigde uitvoeringskosten voor de maatregelen uit het Belastingplan 2019 en overige fiscale maatregelen worden overgeboekt tussen artikel 10 en artikel 1.

Kasschuiven

Een deel van de middelen op artikel 10 wordt naar latere jaren geschoven. Dit betreft onder andere de gereserveerde middelen voor fiscale uitvoeringskosten.

Artikel 11 Financiering staatsschuld

Opbouw uitgaven artikel 11 (bedragen x € 1 mln.)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

35.655

36.017

22.160

36.481

35.008

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 279

– 468

– 530

– 657

1.197

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rente vaste schuld

– 19

– 230

– 248

– 203

– 148

 

Rente vlottende schuld

     

– 7

– 19

 

Uitgifte en aflossing vaste schuld

150

– 149

       

Overig & extrapolatie

– 6

       

35.174

             

Stand ontwerpbegroting 2020

35.502

35.171

21.383

35.615

36.039

35.174

Opbouw ontvangsten artikel 11 (bedragen x € 1 mln.)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

24.178

28.576

16.436

30.442

29.273

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

1.579

386

1.245

1.453

3.162

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rente derivaten lang

17

– 26

3

     

Rente vlottende schuld

19

122

– 5

     

Uitgifte en aflossing vaste schuld

 

957

3.617

4.936

4.936

 

Mutatie vlottende schuld

– 3.308

         

Extrapolatie

         

39.616

             

Stand ontwerpbegroting 2020

22.485

30.015

21.296

36.831

37.371

39.616

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

De ramingen voor rente en uitgifte schuld zijn bijgesteld als gevolg van een veranderde financieringsbehoefte, nieuwe schulduitgiftes en aangepaste rentepercentages.

Artikel 12 Kasbeheer

Opbouw uitgaven artikel 12 (bedragen x € 1 mln.)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.532

1.611

1.731

1.855

1.888

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

 

– 79

– 181

– 205

– 96

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentelasten

   

2

1

– 10

 

Verstrekte leningen

100

         

Extrapolatie

         

1.796

             

Stand ontwerpbegroting 2020

1.632

1.531

1.552

1.650

1.781

1.796

Opbouw ontvangsten artikel 12 (bedragen x € 1 mln.)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

9.494

7.555

5.985

6.105

4.994

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

2.067

1.445

874

1.755

2.030

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentebaten

1

– 4

– 12

– 11

– 10

 

Aflossingen leningen

19

25

22

15

12

 

Mutaties in rekening-courant en deposito

– 875

– 1.251

2.260

– 2.106

– 1.633

 

Extrapolatie

         

4.405

             

Stand ontwerpbegroting 2020

10.706

7.771

9.128

5.759

5.394

4.405

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Rentelasten

De mutatie van de rentelasten wordt vooral verklaard door de gewijzigde rentepercentages zoals geraamd door het CPB.

Ontvangsten

Rentebaten

De mutatie van de rentebaten wordt vooral veroorzaakt door de verwachte afname van de roodstand op de rekening-courant van de sociale fondsen.

Aflossingen leningen

De mutaties in de aflossingen op leningen zijn voornamelijk het gevolg van het verwerken van realisaties van nieuw aangegane leningen.

Mutaties in rekening-courant en deposito

De mutaties in de rekening-courant en deposito worden vooral veroorzaakt door mutaties in de rekening-courantstand van de sociale fondsen.

59

Zie voor het wetsvoorstel voor de implementatie van artikel 30 van de vierde anti-witwasrichtlijn: Kamerstukken II 2018–2019, 35 179, nr. 2.

60

Kamerstukken II 2017–2018, 34 808, nr. 17.

Licence