Base description which applies to whole site

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.

Tabel 5.1.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Baten

             

Omzet

2.210.008

2.317.640

2.248.652

2.220.055

2.085.834

2.084.687

2.091.467

– Omzet moederdepartement

2.126.177

2.260.563

2.191.252

2.162.655

2.028.434

2.027.287

2.034.067

– Omzet overige departementen

11.930

0

0

0

0

0

0

– Omzet derden

71.901

57.077

57.400

57.400

57.400

57.400

57.400

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Overige baten

0

0

0

0

0

0

0

– Vrijval voorzieningen

14.635

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

79.091

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

2.303.734

2.317.640

2.248.652

2.220.055

2.085.834

2.084.687

2.091.467

               

Lasten

             

Apparaatskosten

1.200.269

1.256.489

1.221.446

1.207.052

1.165.857

1.169.899

1.172.567

– Personele kosten

1.077.164

1.136.721

1.097.045

1.083.719

1.047.517

1.052.558

1.053.227

– Waarvan eigen personeel

892.684

1.002.112

936.298

940.930

916.768

919.320

919.320

– Waarvan externe inhuur

132.062

107.598

130.000

130.000

120.000

120.000

120.000

– Waarvan overige personele kosten

52.418

27.011

30.747

12.789

10.748

13.238

13.907

Materiële kosten

123.105

119.768

124.401

123.333

118.340

117.340

119.340

– Waarvan ICT

52.522

39.396

54.396

54.396

54.396

54.396

54.396

– Waarvan bijdrage aan SSO's

28.253

34.265

29.057

29.057

27.057

26.057

26.057

– Waarvan overige materiele kosten

42.330

46.107

40.948

39.880

36.887

36.887

38.887

Materiële programmakosten

967.776

936.498

963.358

951.150

857.134

851.167

854.767

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

20.967

19.649

21.001

23.069

24.254

25.033

25.544

– Materieel

16.692

15.123

16.043

17.523

18.390

18.971

19.361

Waarvan apparaat ICT

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

– Immaterieel

4.275

4.527

4.959

5.548

5.865

6.062

6.185

Overige lasten

97.550

105.003

42.847

38.783

38.588

38.588

38.588

– Dotaties voorzieningen

97.550

86.188

42.847

38.783

38.588

38.588

38.588

– Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

18.815

0

0

0

0

0

Totaal lasten

2.286.562

2.317.640

2.248.652

2.220.055

2.085.834

2.084.687

2.091.467

               

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

17.172

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

17.172

0

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel doelmatigheidsindicatoren). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement. Daarnaast ontvangt DJI een bijdrage voor de capaciteit op Caribisch Nederland.

Onder de omzet moederdepartement is verder ook de ondersteunende dienstverlening aan overige JenV-onderdelen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de Immigratie- en Naturalisatie Dienst opgenomen.

Tabel 5.1.2 Overzicht omzet moederdepartement (Bedragen x € 1 mln.)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Subtotaal volgens p*q (tabel 5.1.7)

2.048,4

2.041,7

2.014,2

1.925,2

1.932,2

1.933,6

Capaciteit Caribisch Nederland (BES)

13,2

13,0

12,6

12,6

12,6

12,6

Vreemdelingencapaciteit (COA en bestuursrechtelijk)

8,0

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

Reservering Van Werk Naar Werk (VWNW) Masterplan DJI

8,1

4,3

Interne dienstverlening JenV

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Vreemdelingenvervoer

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

Substantieel Bezwarende Functies (SBF)

32,9

34,1

34,3

34,1

34,1

34,1

Solide personeelsbeleid

25,0

25,0

25,0

     

Bijdrage moederdepartement frictiekosten

80,5

6,8

9,8

7,3

9,3

14,5

Overig

16,0

29,7

30,1

12,5

2,4

2,5

Totaal omzet moederdepartement

2.260,6

2.191,3

2.162,7

2.028,4

2.027,3

2.034,1

Omzet derden

De omzet derden is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • Arbeid: De (bruto-) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt voor derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen.

  • Verdrag Noorwegen: betreft inzet van capaciteit t.b.v. Noorse gedetineerden, waarvan het convenant is afgelopen per 1 september 2018.

  • Overig: o.a. de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning van de DV&O), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof en de opbrengst ESF-subsidies.

Tabel 5.1.3 Overzicht omzet derden (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Arbeid

20.942

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Verdrag Noorwegen

18.246

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten

32.713

37.077

37.400

37.400

37.400

37.400

37.400

Totaal omzet derden

71.901

57.077

57.400

57.400

57.400

57.400

57.400

Lasten

Personele kosten

De totale personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaat uit de kosten van ambtelijk personeel op basis van gemiddelde loonsom zoals gepresenteerd in tabel 5.1.4, aangevuld met de overige personeelskosten (o.a. opleidingskosten en reiskosten woon-werkverkeer).

Externe inhuur

DJI maakt onder andere gebruik van inhuur van beveiligingspersoneel en inhuur van ICT-deskundigen.

Tabel 5.1.4 Kosten ambtelijk personeel (Bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Eigen personeel

             

Kosten

892.684

1.002.112

936.298

940.930

916.768

919.320

919.320

Aantal fte

13.731

14.183

14.402

14.473

14.101

14.141

14.141

               

Externe inhuur

             

Kosten

132.062

107.598

130.000

130.000

120.000

120.000

120.000

               

Overige personeelskosten

52.418

27.011

30.747

12.789

10.748

13.238

13.907

               

Totale kosten

1.077.164

1.136.721

1.097.045

1.083.719

1.047.517

1.052.558

1.053.227

Materiële kosten

Onder deze post zijn de materiële kosten opgenomen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van DJI. Dit betreft met name exploitatiekosten, bureaukosten en ICT-kosten. Verder vallen onder deze post ook de bijdragen aan verschillende Rijksdiensten (shared service organisaties) voor onder andere de huisvesting van het hoofdkantoor DJI, landelijke (ondersteunende) diensten en diverse interne diensten (shared service center) van DJI.

Als onderdeel van de post materiële kosten zijn ook de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.

Tabel 5.1.5 Materiële programmakosten (Bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Inkoop forensische zorg

613.866

602.487

605.730

605.002

524.955

525.081

525.081

Gebruiksvergoedingen RVB

99.371

84.539

98.428

102.330

103.908

111.905

111.905

Kosten Justitieel Ingeslotenen (Rijksinrichtingen)

83.584

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Overige huisvestingskosten

75.477

60.000

60.000

60.000

56.000

56.000

56.000

Financiering particuliere Jeugdinrichtingen

57.358

58.874

56.805

51.906

52.806

52.896

54.496

Overige exploitatiekosten

19.789

39.220

51.017

40.534

28.087

13.907

15.907

Materiele kosten arbeid justitiabelen

15.444

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Overige subsidies

2.887

1.378

1.378

1.378

1.378

1.378

1.378

Totaal

967.776

936.497

963.358

951.150

857.134

851.167

854.767

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Overige lasten

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de kosten substantieel bezwarende functies (SBF) en kosten verband houdend met Van Werk Naar Werk (VWNW) in het kader van de reductie van personeel als gevolg van het Masterplan DJI. In 2018 en 2019 hangt de post dotaties voorzieningen grotendeels samen met de frictiekosten die nodig zijn voor de afstoot van 1.500 capaciteitsplaatsen binnen het gevangeniswezen en vreemdelingen bewaring. Daarnaast heeft de post betrekking op frictiekosten samenhangend met de sluiting van Jeugdinrichtingen.

Tabel 5.1.6 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

333.362

334.048

269.352

225.645

185.922

188.728

193.513

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

2.770.886

2.317.640

2.248.652

2.220.055

2.085.834

2.084.687

2.091.467

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 2.726.238

– 2.345.801

– 2.246.824

– 2.215.243

– 2.063.493

– 2.060.367

– 2.061.967

2

Totaal operationele kasstroom

44.648

– 28.161

1.828

4.812

22.341

24.320

29.500

–/– totaal investeringen

– 25.965

– 21.535

– 30.535

– 29.535

– 29.535

– 29.535

– 29.535

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

403

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

3

Totaal investeringsstroom

– 25.562

– 11.535

– 20.535

– 19.535

– 19.535

– 19.535

– 19.535

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 18.400

– 25.000

– 25.000

– 25.000

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

–/– aflossingen op leningen

+/+ beroep op leenfaciliteit

4

Totaal financieringskasstroom

– 18.400

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

334.048

269.352

225.645

185.922

188.728

193.513

203.478

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

In het kasstroomoverzicht zijn financieringsafspraken met het moederdepartement verwerkt.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in inventaris en computer hard- en software.

Financieringskasstroom

In 2018 is € 18,4 mln. van het eigen vermogen ten behoeve van oplossen van departementale budgettaire problematiek ingezet. De € 25 mln. voor de jaren 2019 t/m 2021 betreft de dekking t.b.v. het personeelsconvenant.

Doelmatigheid

Tabel 5.1.7 Overzicht Doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Begroting

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten als % totale baten

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

               

Direct inzetbare intramurale sanctiecapaciteit

             

– Strafrechtelijke sanctiecapaciteit

9.605

8.920

8.866

8.853

8.772

8.843

8.843

– Inbewaringgestelden op politiebureaus

20

20

20

20

20

20

20

– Capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen

96

96

96

96

96

96

96

– Verhuurde capaciteit (Noorwegen)

183

0

0

0

0

0

0

Gemiddelde prijs per plaats per dag

268

286

284

282

283

283

283

Omzet (x € 1 mln.)

968,6

943,6

930,3

924,1

917,3

925,8

925,7

               

Reservecapaciteit intramurale sanctiecapaciteit

611

583

554

558

562

566

566

Gemiddelde prijs per plaats per dag

71

68

69

69

70

71

71

Omzet (x € 1 mln.)

15,8

14,4

13,9

14,0

14,3

14,7

14,6

               

In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit

1.000

1.577

1.321

1.330

1.537

1.462

1.462

Gemiddelde prijs per plaats per dag

46

46

49

49

48

50

50

Omzet (x € 1 mln.)

17,0

26,2

23,6

23,9

26,7

26,6

26,6

               

Extramurale sanctiecapaciteit (penitentiair programma met of zonder elektronisch toezicht)

426

450

450

425

300

225

225

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

62

56

56

56

58

61

61

Omzet (x € 1 mln.)

9,6

9,1

9,2

8,7

6,4

5,0

5,0

               

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg (PPC’s)

630

630

666

666

632

632

632

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

520

545

537

538

541

542

542

Omzet (x € 1 mln.)

119,6

125,3

130,6

130,7

124,7

124,9

124,9

               

Forensische zorg

             

– Rijksinrichtingen forensisch psychiatrische zorg

172

175

175

175

175

175

175

– Tbs-capaciteit bij particuliere instellingen

1.138

1.122

1.083

1.047

956

956

956

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

577

610

613

614

618

618

618

Omzet (x € 1 mln.)

275,9

288,9

281,5

273,8

255,3

255,2

255,2

               

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen

             

– Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

2.609

2.629

2.714

2.721

2.079

2.079

2.079

– Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

130

162

150

150

150

150

150

Gem. prijs per plaats per dag (x € 1)

322

338

341

330

356

356

356

Omzet (x € 1 mln.)

321,9

344,5

356,4

346,0

289,9

289,6

289,6

               

– Inkoop ambulante forensische zorg

92,2

92,7

93,6

93,8

91,1

91,1

91,1

               

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

             

Direct inzetbare capaciteit:

             

– Vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

61

63

64

64

64

64

64

– Vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

696

584

546

546

546

546

546

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

274

282

298

296

297

297

297

Omzet (x € 1 mln.)

75,8

66,6

66,3

66,0

66,1

66,2

66,2

               

Reservecapaciteit vreemdelingen

176

70

35

35

35

35

35

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

94

74

75

74

75

74

74

Omzet (x € 1 mln.)

6,0

1,9

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

               

In stand te houden capaciteit vreemdelingen

0

216

288

288

288

288

288

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

0

32

34

34

34

34

34

Omzet (x € 1 mln.)

0,0

2,6

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

               

Direct inzetbare jeugdcapaciteit

             

– Rijksjeugdinrichtingen

255

255

255

252

252

252

244

– Particuliere jeugdinrichtingen

250

250

230

202

204

198

198

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

650

671

695

756

753

760

783

Omzet (x € 1 mln.)

119,8

123,7

123,1

125,3

125,3

124,8

126,3

               

Reservecapaciteit jeugd

104

104

84

111

117

123

131

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

77

58

50

80

82

85

82

Omzet (x € 1 mln.)

2,9

2,2

1,5

3,3

3,5

3,8

3,9

               

In stand te houden jeugdplaatsen

144

144

144

0

0

0

0

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

101

128

136

0

0

0

0

Omzet (x € 1 mln.)

5,3

6,7

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Toelichting

In de begroting van 2019 is de sluiting van 1.500 operationele en reserve plaatsen reeds verwerkt en toegelicht.

De Tweede Kamer is op 28 juni 2019 geïnformeerd42 over de maatregelen bij de Justitiële Jeugdinrichtingen. In deze begroting wordt hier tevens rekening mee gehouden.

Hierbij daalt het aantal plaatsen waardoor overheadkosten over minder plaatsen worden verdeeld en is er spraken van duurdere huisvestingskosten. Daarnaast hebben de maatregelen tot gevolg dat de in stand te houden jeugdplaatsen per 2021 worden afgebouwd naar 0 en de reservecapaciteit jeugd stijgt naar 131 plaatsen per 2024. Deze maatregelen hebben o.a. een prijsstijging tot gevolg voor de producten Direct inzetbare jeugdcapaciteit en Reservecapaciteit jeugd.

Ten opzichte van de begroting 2019 stijgen de kosten als gevolg van loonindexatie.

Samenhangend met de veranderende doelgroep zijn er daarnaast in de onderliggende productmix naar verhouding meer zwaardere regimes, wat ook leidt tot een gemiddeld hogere prijs.

42

TK 2018–2019, 28 741,nr 53

Licence