Base description which applies to whole site

2.6 Overzicht Risicoregelingen

Overzicht verstrekte garanties (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaand garanties 2018

Geraamd te verlenen 2019

Geraamd te vervallen 2019

Uitstaand garanties 2019

Geraamd te verlenen 2020

Geraamd te vervallen 2020

Uitstaande garanties 2020

Garantie- plafond

Totaal plafond

31

Inkoop Max

529.868

 

147.600

382.268

 

114.600

267.668

nvt

nvt

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

16.695

3.500

3.200

16.995

3.500

3.200

17.295

nvt

nvt

34

Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

25.488

 

821

24.667

 

852

23.815

nvt

nvt

 

Totaal

572.051

3.500

151.621

423.930

3.500

118.652

308.778

   
Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitgaven 2018

Ontvangsten 2018

Stand risicovoor-ziening 2018

Saldo 2018

Uitgaven 2019

Ontvangsten 2019

Stand risicovoor-ziening 2019

Saldo 2019

Uitgaven 2020

Ontvangsten 2020

Stand risicovoorziening 2020

Saldo 2020

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

4.140

 

572.051

– 4.140

3.000

 

571.530

– 3.000

3.500

 

570.978

– 3.500

Inkoop Max

In de stand is de meerjarige verplichting opgenomen die JenV heeft aan de politie, in het kader van het prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling). De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn gerelateerd aan het bedrag dat als vordering in de jaarrekening van de politie wordt opgenomen13.

Faillissementscuratoren

De garantstellingsregeling faillissementscuratoren (GSR) biedt curatoren de mogelijkheid om in faillissementen waarin sprake lijkt te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn, toch onderzoek te kunnen doen of een procedure te starten om onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen. De GSR wordt onder het rijkskader voor garantieregelingen gebracht. Dit betekent onder meer de invoering van een premie gefinancierde begrotingsreserve. In 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd dat de motie Gesthuizen c.s. in uitvoering is genomen14. Hiertoe wordt de mogelijkheid en wenselijkheid van uitbreiding van de Garantstellingsregeling Curatoren 2012 onderzocht, waarbij tevens modellen voor bekostiging zullen worden bezien, gegeven de budgettaire kaders. De curatorenverenigingen zijn om hun visie gevraagd. In 2018 is het WODC onderzoek naar de effectmeting GSR gestart. Dit wordt in 2019 afgerond, waarna de regeling zal worden herzien. Bij de uitgaven in het «overzicht uitgaven en ontvangsten garanties» betreft het de opdrachten tot betaling.

Hypothecaire leningen aan JJI's

Het feitelijk risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van de gebouwen. Zonder garantie verlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities dergelijke leningen bij externe financiers af te sluiten. Omdat DJI de kapitaalslasten van de betreffende leningen bovennormatief vergoedt aan de inrichtingen was het uit efficiencyoverwegingen van belang dat de leningen tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage konden worden afgesloten.

13

Kamerstukken II, vergaderjaar 2012–2013, 29 628, nr. 407

14

Kamerstukken II, vergaderjaar 2016–2017, 29 911, nr.169

Licence