Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 31. Politie

Algemene doelstelling

Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende politieorganisatie.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister heeft een financierende en regisserende rol ten aanzien van de politie. Hierbij zijn drie verantwoordelijkheden te onderscheiden:

  • De eerste verantwoordelijkheid betreft de inrichting, werking en ontwikkeling van het politiebestel;

  • De tweede verantwoordelijkheid betreft de bevoegdheden en het beheer ten aanzien van de politie. Onder deze beheersverantwoordelijkheid van de Minister15 valt het vaststellen van de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het beheersplan, het jaarverslag en de operationele sterkte. De korpschef is belast met de leiding en het beheer van de politie. De korpschef opereert binnen de kaders die de Minister stelt. De Minister kan de korpschef te allen tijde over alle beheeraangelegenheden algemene en bijzondere aanwijzingen geven;

  • Tot slot stelt de Minister vanuit zijn beleidsverantwoordelijkheid, gehoord het College van procureurs-generaal en de regioburgemeesters, ten minste eens in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen van de politie vast.

De Minister heeft ten aanzien van het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) een financierende en regisserende rol. De beheersverantwoordelijkheid voor het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba, berust bij hem.16

Beleidswijzigingen

Samen met de gezagsdragers en de politie werkt JenV in 2020 verder aan de doorontwikkeling en verbetering van de politie en het politiebestel. Het kabinet Rutte III investeert € 291 mln. structureel in de politie voor uitbreiding van de politiecapaciteit, flexibilisering van de politie, de werkomgeving en toe- en uitrusting van politiemensen. De politie wordt structureel uitgebreid met meer dan 1.100 FTE volledig opgeleide agenten, een continuering van de weg die in 2018 is ingeslagen.

In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de Veiligheidsagenda 2019–2022, waarin concrete afspraken zijn gemaakt op het gebied van ondermijning, cybercrime, mensenhandel (inclusief online seksueel kindermisbruik) en executie. In de paragraaf 2.2. «Prestatie-indicatoren Veiligheidsagenda» van deze begroting worden de ambities op deze terreinen voor de komende jaren aangegeven.

De opsporing en gebiedsgebonden politie (GGP) worden in 2020 verder versterkt met de uitvoering van de Ontwikkelagenda’s opsporing en GGP. Dit betreft onder andere de samenwerking tussen de opsporing en het basisteam bij de opgave «samenspannen tegen ondermijning», waarbij kleinschalige projecten worden georganiseerd voor de gezamenlijke aanpak van lokale ondermijning. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van de kwaliteit van de politiemensen in de basisteams door het beter in positie brengen van de leiding van de teams en het beter laten aansluiten van het opleidingsniveau in de basisteams op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Daarnaast wordt de administratieve lastendruk in de opsporing aangepakt. Onder andere door de top-10 irritaties aan te pakken (kortere termijn) en in de aanpak aan te sluiten bij de waarden van deze professional (middellange termijn).

Na de evaluatie van de Politiewet 2012 is de fase ingegaan van het ontwikkelen en verbeteren van de politie en het politiebestel. Dit gaat in overleg met de gezagsdragers en de politie. Daartoe wordt onder meer:

  • Meer ruimte voor regionale en lokale sturing worden gerealiseerd.

  • Het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie verder worden ontwikkeld.

  • De korpschef meer ruimte krijgen op het terrein van het beheer.

  • Het toezicht beter en efficiënt worden vormgegeven.

  • De bijstand wordt gemoderniseerd.

Een belangrijk deel van deze ontwikkeling kan binnen de vigerende Politiewet 2012. Waar nodig wordt een wetsvoorstel opgesteld voor de aanpassing van de Politiewet 2012.

In 2020 stijgen de lonen voor politiemedewerkers en worden onder andere programma’s voor verbetering van loopbaanperspectief en veilig en gezond werken doorgezet. Ook worden de monitoringsoverleggen in 2020 voortgezet, waarin de Minister, de korpschef en de vakbonden spreken over de voortgang van de uitvoering van de afspraken. 2020 is het laatste uitvoeringsjaar van deze cao. Voorbereidingen voor een nieuwe cao worden in 2020 opgestart.

Met de beoogde inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers in 2020, werken veiligheidsregio’s, politie, brandweer, KMar en ambulancediensten verder aan een toekomstbestendige inrichting van het meldkamerdomein. De meldkamers van de hulpdiensten worden op 10 locaties gerealiseerd (Drachten, Apeldoorn, Hilversum, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Maastricht). Het beheer van de meldkamers wordt in 2020 overgedragen aan de politie waarbij een opbouwfase van 3 jaar is afgesproken om het beheer volledig in te richten.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3.1.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (Bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

5.894.753

6.253.744

6.263.549

6.147.212

6.034.697

6.043.782

6.029.951

                 

Programma-uitgaven

5.901.324

6.262.397

6.264.396

6.147.212

6.034.697

6.043.782

6.029.951

Waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

31.2 Bekostiging Politie

             
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

             
 

Politie

5.735.326

6.068.110

5.996.844

5.879.542

5.766.828

5.775.900

5.761.936

 

Politieacademie

2.856

2.922

2.929

2.930

2.930

2.930

2.930

 

Bijdrage medeoverheden

             
 

BES brandweer- en politiekorps

23.085

23.663

23.660

23.668

23.666

23.667

23.800

 

Opdrachten

             
 

Taptolken

10.067

10.880

10.878

10.882

10.882

10.882

10.882

                 

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

             
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

             
 

Internationale samenwerkingsoperaties

10.181

10.848

11.172

11.172

11.172

11.172

11.172

 

Beheer multisystemen

105.344

128.274

201.058

201.153

201.132

201.143

201.143

 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

849

828

828

828

849

849

849

 

Bijdrage medeoverheden

             
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

838

923

923

923

923

923

923

 

Subsidies

             
 

Opsporing

1.225

716

716

716

716

716

716

 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

1.473

3.714

3.714

3.714

3.810

3.810

3.810

 

Overige subsidies

250

527

527

527

527

527

527

 

Opdrachten

             
 

Providers

8.741

9.362

9.367

9.375

9.439

9.439

9.439

 

Overige opdrachten

1.089

1.630

1.780

1.782

1.823

1.824

1.824

                 

Ontvangsten

20.878

14.469

12.658

9.188

500

500

500

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten. Door onder andere deze contracten wijken de verplichtingen in de periode 2018–2019 af van de programma-uitgaven. Voor de periode 2020–2023 worden nieuwe contracten voorbereid.

31.2 Bekostiging politie

Toelichting op de instrumenten

Bijdrage ZBO’s en RWT’s

Politie

De politie levert een belangrijke bijdrage aan het handhaven en vergroten van de veiligheid in Nederland. De politie ontvangt daartoe bijdragen van de Minister, op basis van artikel 33 van de Politiewet 2012. De algemene bijdrage wordt als lumpsumbudget ter beschikking gesteld aan de politie en komt volledig ten gunste van een adequate politiezorg. Het beleid is erop gericht de politie zoveel mogelijk flexibiliteit te geven om afgesproken doelen te realiseren. De algemene bijdrage bedraagt in 2020 ruim € 5,7 mld. Dit is inclusief de tranche 2020 van de regeerakkoordgelden (€ 82 mln.), de extra gelden opvang tijdelijk effect uitstroom politie (€ 19 mln.) en de loonbijstelling politie 2019–2024 (€ 149 mln.).

Naast de algemene bijdrage worden bijzondere bijdragen gegeven voor een bepaald doel zoals de Dienst Speciale Interventies (€ 70,3 mln.), de teams verkeershandhaving (€ 49,4 mln.), digitalisering en cybercrime (€ 13,8 mln.), versterking van de gebiedsgerichte inzet politie (€ 9,9 mln.).

Daarnaast voert de politie een aantal taken uit die onder de verantwoordelijkheid vallen van het departement. Het gaat dan onder meer om het onderhoud van het communicatienetwerk C2000 en het uitzenden van politiefunctionarissen naar crisisgebieden. Deze taken worden apart begroot en verantwoord onder artikelonderdeel 31.3.

De politie voert een batenlastenstelsel. De personeelskosten voor de politie zijn voor 2020 geraamd op € 4,8 mld. Het overgrote deel zijn reguliere salariskosten van het operationele en niet-operationele personeel. Voor materiële kosten wordt ongeveer € 1,4 mld. begroot. Hiervan zijn de grootste posten huisvesting, vervoer, operationele kosten, beheer en verbindingen en automatisering.

Tabel 3.1.2 kengetal operationele sterkte politie
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

Realisatie

Prognose

         

Operationele sterkte in FTE

50.389

50.992

51.267

51.355

51.555

51.556

51.594

Waarvan aspiranten in FTE

3.634

4.308

4.990

5.203

5.320

5.145

5.048

Bron: Jaarverslag 2018 en begroting politie 2020–2024 (bijlage 5, model D2)

De volledige begroting van de politie is als separate bijlage met de JenV-begroting meegezonden.

Politieacademie

De Politieacademie is verantwoordelijk voor het verzorgen van het politieonderwijs, de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en de invulling van de kennisfunctie. Het budget van de Politieacademie betreft de personele kosten van de leiding en de kosten voor extern onderzoek. Het overige personeel en de middelen zijn ondergebracht bij de politie. De bekostiging van het personeel en de middelen die door de korpschef ter beschikking worden gesteld aan de Politieacademie, is opgenomen in de algemene bijdrage aan de politie.

In het arbeidsvoorwaardenakkoord Politie 2018–2020 is structureel € 10,1 mln. beschikbaar gesteld voor flexibilisering, doorontwikkeling en innovatie van het Vakspecialistisch Politie Onderwijs, voor het meer kunnen opleiden op locatie en voor ophoging van de specialistische opleidingscapaciteit. Deze extra middelen worden onder meer aangewend ten behoeve van het meerjarig programma toekomstbestendig opsporingsonderwijs, dat de Politieacademie uitvoert in samenwerking met de politie.

De Politieacademie krijgt middelen uit de regeerakkoordgelden oplopend van € 2 mln. in 2018 tot € 16 mln. structureel vanaf 2022, om docenten aan te nemen en de huisvesting uit de breiden. In totaal komen er in het hele land in de jaren 2018–2024 circa 150 docenten bij.17

Bijdrage medeoverheden

BES brandweer- en politiekorps

De Minister is korpsbeheerder van het brandweer- en politiekorps Caribisch Nederland. Ter bekostiging van de personele en materiële uitgaven van deze korpsen wordt een bijdrage verstrekt. Het brandweerkorps investeert in de totstandkoming van het beheersplan 2020–2023 en het politiekorps in een herinrichtingsplan welk vervolgens dient te leiden tot een nieuw organisatie- en formatierapport. De uitwerking van deze plannen dient zijn beslag te krijgen in 2020 en volgende jaren. De jaarlijks vastgestelde begroting vormt de wettelijke grondslag voor de bekostiging van de beide korpsen van het Caribisch Nederland.

Opdrachten

Taptolken

Uit dit budget worden de taptolken gefinancierd die de politie inhuurt voor het beluisteren en vertalen van telefoon- of VoIP-gesprekken van verdachten.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie

Bijdrage ZBO’s en RWT’s

Internationale samenwerkingsoperaties

In opdracht van de Minister voert de politie activiteiten uit in het kader van internationale politiesamenwerking en de uitzending van politiefunctionarissen naar internationale (civiele) missies en operaties. In 2020 zal de politie onder andere een bijdrage leveren aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan en de EU-missie EULEX in Kosovo. De politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) maken waar mogelijk gebruik van elkaars faciliteiten. Politie en KMar hebben een gezamenlijk liaisonnetwerk. De KMar levert een eigenstandige bijdrage aan de internationale politiesamenwerking en draagt vanuit Defensie bij aan uitzendingen.

Beheer meldkamers

In lijn met het wetsvoorstel Wijzigingswet meldkamers voert de politie vanaf 2020 het beheer uit van de meldkamers voor de hulpdiensten van politie, brandweer, ambulance en Koninklijke Mareschaussee. Aan de politie wordt hiertoe jaarlijks een bijzondere financiële bijdrage verstrekt. De financiële bijdrage komt tot stand door bijdragen van de hulpdiensten en is daarmee een multidisciplinaire financiële bijdrage voor de bekostiging van het beheer door de politie. Dit beheer betreft met name, facilitaire dienstverlening, huisvesting en het beheer van de ICT voorzieningen voor de meldkamers, waaronder het C2000 netwerk en het gemeenschappelijk meldkamersysteem. Om te kunnen voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen, vindt op het beheer continue doorontwikkeling plaats. De politie voert dit beheer uit binnen de hoofdlijnen van beleid en beheer zoals vastgesteld in de multidisciplinaire governance structuur voor het beheer van de meldkamers. Binnen deze multidisciplinaire governance vinden integrale afwegingen plaats over de inzet van het beschikbare budget.

De toename vanaf 2020, van het budget voor de meldkamer betreft voornamelijk de overdracht van de budgetten van de hulpdiensten voor het beheer van de meldkamers, zoals door partijen overeengekomen in het Uitwerkingskader meldkamers.

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

Dit budget wordt gebruikt voor de ondersteuning van de regioburgemeesters in hun rol als overleg- en adviesorgaan voor de Minister in het kader van de Politiewet 2012.

Subsidies

Opsporing

Deze subsidie wordt verstrekt aan de onafhankelijke Stichting NL Confidential voor de exploitatie van de meldlijn Meld Misdaad Anoniem, zodat burgers makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van criminaliteit in Nederland. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie, het A&O fonds voor de sector politie, subsidieert, adviseert en registreert scholings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Het primaire doel van de SAOP is het bevorderen van het goed functioneren van de arbeidsmarkt van de politie en het stimuleren van opleidingsactiviteiten. Dit doet de SAOP met behulp van een financiële bijdrage die zij op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontvangt van de Minister. In afstemming met de politievakorganisaties en de politie is de jaarlijkse bijdrage van het Ministerie van JenV aan SAOP structureel verlaagd. In 2018 met € 3 mln. naar € 1,7 mln. en vanaf 2019 met € 1 mln. naar € 3,7 mln. structureel.

Opdrachten

Providers

De Staat heeft, op grond van de Regeling vergoeding kosten aftappen en gegevensverstrekking18, een overeenkomst gesloten met de grote telecomaanbieders. Deze overeenkomst wordt periodiek vernieuwd. De nieuwe overeenkomst voor de periode 2021–2024 wordt voorbereid.

Op grond van hoofdstuk 13 Telecommunicatiewet zijn telecomaanbieders verplicht om hun netwerken en diensten aftapbaar te maken en mee te werken aan aftappen en gegevensverstrekkingen over hun klanten. De Staat vergoedt bepaalde kosten die aanbieders in dit verband maken.

Ontvangsten

Een deel van de interne problematiek, die na de voorjaarsnotabesluitvorming op de JenV-begroting resteerde, wordt gedekt door over drie jaren in totaal € 33 mln. aan bijzondere bijdragen van de politie te desalderen. Dit niet uitgegeven geld zou in beginsel ook niet meer tot besteding komen binnen het doel waarvoor het is toegekend.

15

Vastgelegd in de Politiewet 2012

16

Veiligheidswet BES (Stb. 2010, 362)

17

Kamerstukken 2018–2019, 29 628 nr. 874

Licence