Base description which applies to whole site

V. Overzicht evaluaties en overige onderzoeken

Tabel 8.5.1 Artikel 31 – Politie

Onderzoek

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     

Bekostiging Politie

Art.31.2

2020

2020

Meldkamer

Art.31.3

2019

2019/2020

Internationale Politie Samenwerking

Art.31.3

2019

2019/2020

Providers

Art.31.3

2019

2019/2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig onderzoek

     

Evaluatie kwaliteitsimpuls politieonderwijs Cariben

Art. 31.0

2019

2020

Tabel 8.5.2 Artikel 32 – Rechtsbijstand en Rechtspleging

Onderzoek

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     

Apparaatskosten Hoge Raad

Art. 32.1

2022

2022

Adequate toegang tot het rechtsbestel (Rechtsbijstand)

Art. 32.2

2022

2022

Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel (Rechtspraak)

Art. 32.2

2022

2022

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig onderzoek

     

Evaluatie Advocatenwet

Art. 32.3

2019

2020

Evaluatie Wet tegengaan huwelijksdwang

Art. 32.0

2019

Najaar 2019

Discriminatie als strafverzwarende omstandigheid bij strafbare feiten: cijfers en praktijkervaringen

Art. 32.0

2019

2020

Tabel 8.5.3 Artikel 33 – Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Onderzoek

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     

Apparaatskosten OM

Art. 33.1

2021

2021

Bestuur, informatie en technologie

Art. 33.2

2021

2021

Opsporing en vervolging

Art. 33.3

2021

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Art. 33.3

2019

Najaar 2019

Evaluatie versterking aanpak ondermijnende criminaliteit

Art. 33.0

2019

2022

Evaluatie toezicht bij overvallers

Art. 33.0

2019

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig onderzoek

     

Evaluatie van Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob

Art. 33.0

2019

2020

Experiment gesloten coffeeshopketen

Art. 33.0

2019

2024

Aard en omvang cybercrime

Art. 33.0

2018

2020

Monitoring liquidaties in Nederland:

A Monitoring liquidaties in Nederland 2018

B Monitor liquidaties in Nederland 2019

C Monitor liquidaties in Nederland; trends en ontwikkelingen (Rapport)

D Monitoring liquidaties in Nederland 2020

Art. 33.0

2019

2020

Tabel 8.5.4 Artikel 34 – Straffen en beschermen

Onderzoek

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     

Raad voor de Kinderbescherming

Art. 34.1

2020

2020

Preventieve maatregelen

Art. 34.2

2020

2020

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en Vreemdelingenbewaring

Art. 34.3

2023

2023

Slachtofferzorg

Art. 34.4

2021

2021

Uitvoering jeugdbescherming

Art. 34.5

2019

2019

Tenuitvoerlegging justitiële sancties Jeugd

Art. 34.5

2023

2023

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

Evaluatie Wet Langdurig Toezicht; plan van aanpak

Art. 34.0

2019

Najaar 2019

Recidivemeting Educatieve maatregelen Verkeersgedrag 2018

Art. 34.0

2019

Najaar 2019

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig onderzoek

     

Effectmeting Wet adolescentenstrafrecht; Onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht

Art. 34.5

2018

2020

Detentie lokaal en flexibel organiseren

Art. 34.0

2019

2020

Onvoltooide ontwikkeling binnen de toepassing van het adolescentenstrafrecht

Art. 34.0

2019

2020

Bescherming van minderjarige slachtoffers

Art. 34.4

2019

2020

Aanpak openstaande vrijheidsstraffen in de EU

Art. 34.0

2019

2020

Monitor jeugdstrafrecht Caribisch Nederland

Art. 34.0

2019

2020

Recidivemeting forensische zorg uitstroom 2015

Art. 34.0

2019

2020

Recidive tijdens Forensische zorg

Art. 34.0

2019

2020

Recidive tijdens reclasseringstoezicht

Art. 34.0

2019

2020

Klassenjustitie in de strafrechtketen:

A Klassenjustitie in de strafrechtketen in Nederland

B Klassenjustitie in de strafrechtketen in Nederland; Kwantitatief onderzoek

Art. 34.0

2019

2020/2021

Tabel 8.5.5 Artikel 36 – Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Onderzoek

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     

Nationale Veiligheid en. Terrorismebestrijding

Art. 36.2

2023

2023

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig onderzoek

     

National Risk Assessment (NRA) witwassen 2; Deelproject 8 NRA

Art. 36.2

2018

2020

National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2; Deelproject 9 NRA

Art. 36.2

2018

2020

Versterking en inbedding van het contraterrorismenetwerk

Art. 36.2

2019

2020

Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Art. 36.2

2018

2020

Buitenlandse financiering van religieuze organisaties

Art. 36.2

2019

2020

Tabel 8.5.6 Artikel 37 – Migratie

Onderzoek

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen (grensbewaking)

Art.37.2

2023

2023

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

MKBA Flexibilisering Asielketen

Art.37.0

2019

2019

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig onderzoek

     

Ontwikkeling Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)

Art. 37.0

2019

2020

Licence