Base description which applies to whole site

FMHaaglanden (FMH)

FMHaaglanden (FMH) is de professionele facilitair dienstverlener voor rijksorganisaties in de Haagse regio. FMH levert werkplekken met faciliteiten die het mogelijk maken dat mensen comfortabel kunnen werken, met aandacht voor service in nabijheid, klanttevredenheid en eenvoud in bekostiging en aansturing. Alle dienstverlening wordt gecontracteerd en geregisseerd en in samenhang op en rond de werkomgeving aangeboden.

In 2020 levert FMH dienstverlening voor de kerndepartementen (uitgezonderd het Ministerie van Algemene Zaken) en diverse rijksorganisaties in de regio Den Haag. Voor Financiën levert FMH alleen personenvervoer. Daarnaast voert FMH DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)-contractmanagement uit voor de panden Bezuidenhoutseweg 30 en Rijnstraat 8.

FMH heeft de volgende meerjarige doelen:

  • Voorbereid zijn op en uitvoeren van veranderingen verzorgingsgebied;

  • Vormgeven en intensiveren samenwerking en partnerschap;

  • Doorontwikkeling bedrijfsvoering Rijk;

  • Doorontwikkeling medewerkers en dienstverlening FMH.

De komende jaren staan voor FMH in het teken van nieuwe aansluitingen, het masterplan Rijkskantoorhuisvesting (2019-2023), het overnemen van facilitaire resttaken (Hervormingsagenda Rijksdienst) en verdere kwaliteitsverbetering.

FMH zoekt de verdere kwaliteitsverbetering in innovatieve dienstverlening, betere aansluiting op klantprocessen en intensivering van de samenwerking met onder andere de rijkspartners binnen het Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) en de facilitaire concerndienstverleners.

Tabel 41 Begroting van baten-lastenagentschap FMH voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

2018Stand Slotwet

20191e suppletoire begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Baten

Omzet

127.994

129.762

137.321

137.321

137.321

137.321

137.321

- Omzet moederdepartement

87.066

90.287

96.318

96.318

96.318

96.318

96.318

- Omzet overige departementen

38.042

36.626

38.097

38.097

38.097

38.097

38.097

- Omzet derden

2.886

2.849

2.906

2.906

2.906

2.906

2.906

Vrijval voorzieningen

5

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

127.999

129.762

137.321

137.321

137.321

137.321

137.321

Lasten

Apparaatskosten

118.422

123.208

130.471

130.471

130.471

130.471

130.471

- personele kosten

38.389

42.585

44.947

44.947

44.947

44.947

44.947

- waarvan eigen personeel

33.552

37.407

39.651

39.651

39.651

39.651

39.651

- waarvan externe inhuur

4.837

5.177

5.296

5.296

5.296

5.296

5.296

- waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

0

0

0

- materiële kosten

80.033

80.623

85.524

85.524

85.524

85.524

85.524

- waarvan apparaat ICT

40

60

61

61

61

61

61

- waarvan bijdrage aan SSO's

55.338

48.733

52.052

52.052

52.052

52.052

52.052

- waarvan overige materiële kosten

24.654

31.830

33.411

33.411

33.411

33.411

33.411

Afschrijvingskosten

5.621

6.300

6.592

6.592

6.592

6.592

6.592

- materieel

5.621

6.300

6.592

6.592

6.592

6.592

6.592

- waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

- immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

282

254

258

258

258

258

258

Totaal lasten

124.325

129.762

137.321

137.321

137.321

137.321

137.321

Saldo van baten en lasten

3.674

0

0

0

0

0

0

Toelichting 

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement heeft met name betrekking op de generieke facilitaire dienstverlening binnen het verzorgingsgebied. De budgetten van de departementen voor de facilitaire dienstverlening (het generieke pakket) zijn overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De toename is het gevolg van meer afname van generieke dienstverlening. Het gaat daarbij met name om extra afname van vervoer en werkplekken en nieuwe dienstverlening die FMH levert zoals de product/dienst Kunst. De toename van het aantal werkplekken is mede het gevolg van de aansluiting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op de dienstverlening van FMH.

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen heeft betrekking op de generieke dienstverlening van de nog niet centraal bekostigde departementen en de specifieke dienstverlening die geleverd wordt aan de overige departementen. De stijging is het gevolg van meer afname van specifieke dienstverlening.

Tabel 42 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)

Departementen

1e supp 2019

2020

2021

2022

2023

2024

BZ

11.494

11.725

11.725

11.725

11.725

11.725

DEF

401

409

409

409

409

409

EZK

2.883

3.678

3.678

3.678

3.678

3.678

FIN

1.331

1.357

1.357

1.357

1.357

1.357

IenW

11.600

11.833

11.833

11.833

11.833

11.833

JenV

7.457

7.607

7.607

7.607

7.607

7.607

OCW

493

503

503

503

503

503

SZW

333

339

339

339

339

339

VWS

634

646

646

646

646

646

Totaal

36.626

38.097

38.097

38.097

38.097

38.097

Omzet derden

De omzet derden betreft de facilitaire dienstverlening die geleverd wordt aan met name de Kansspelautoriteit, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. De toename van de personele kosten is gerelateerd aan de extra dienstverlening die wordt geleverd.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit directe inkoopkosten van de dienstverlening (circa 88% van de materiële kosten). De inkoopkosten zijn opgenomen onder de posten bijdrage SSO’s en overige materiële kosten. De toename is ook het directe gevolg van de extra dienstverlening die wordt geleverd.

In de bijdrage aan SSO’s hebben de kosten voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) een groot aandeel. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor de Rijksbeveiligersorganisatie in de panden waar FMH de dienstverlening verzorgt. Daarnaast zijn de kosten voor onder andere Rijnstraat 8 door het consortium DBFMO hier opgenomen, aangezien deze kosten via het RVB bij FMH in rekening worden gebracht.

Afschrijvingskosten

De overgenomen activa (m.n. meubilair en audiovisuele middelen) van de departementen zijn geactiveerd en worden conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing.

Rentelasten

Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiële vaste activa vanuit het Ministerie van Financiën.

Tabel 43 Begroting van baten-lastenagentschap FMH voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

2018Stand Slotwet

20191e suppletoire begroting

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

16.089

12.598

11.334

12.812

15.106

17.772

22.055

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

144.152

129.762

137.321

137.321

137.321

137.321

137.321

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 142.777

‒ 122.540

‒ 130.729

‒ 130.729

‒ 130.729

‒ 130.729

‒ 130.729

2.

Totaal operationele kasstroom

1.375

7.222

6.592

6.592

6.592

6.592

6.592

-/- totaal investeringen

‒ 3.282

‒ 10.723

‒ 4.088

‒ 1.116

‒ 460

‒ 545

‒ 600

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

173

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 3.109

‒ 10.723

‒ 4.088

‒ 1.116

‒ 460

‒ 545

‒ 600

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 1.331

‒ 3.618

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

-/- aflossingen op leningen

‒ 4.626

‒ 4.868

‒ 5.114

‒ 4.298

‒ 3.926

‒ 2.309

‒ 1.170

+/+ beroep op leenfaciliteit

4.200

10.723

4.088

1.116

460

545

600

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 1.757

2.237

‒ 1.026

‒ 3.182

‒ 3.466

‒ 1.764

‒ 570

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)1

12.598

11.334

12.812

15.106

17.772

22.055

27.477

1

Maximale roodstand is € 0,5 mln.

Toelichting

FMH investeert in voornamelijk meubilair en audiovisuele middelen. De investeringen hebben met name betrekking op vervanging van activa in het verzorgingsgebied.

Tabel 44 Overzicht doelmatigheidsindicatoren FMH

2018Stand Slotwet

2019Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Omschrijving generiek deel

Verloop tarieven generieke dienstverlening

ntb

ntb

ntb

ntb

ntb

ntb

Omzet per productgroep (pxq) (x € 1.000)

127.994

122.438

137.321

137.321

137.321

137.321

137.321

*Generiek

109.345

109.107

119.602

119.602

119.602

119.602

119.602

*Specifiek

18.856

13.331

17.719

17.719

17.719

17.719

17.719

*Overig

‒ 207

0

0

0

0

0

0

Tarieven/uur

Saldo van baten en lasten (%)

2,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Personele kosten als % van de totale kosten

30,9%

32,1%

32,7%

32,7%

32,7%

32,7%

32,7%

Materiële kosten als % van de totale kosten

69,1%

67,9%

67,3%

67,3%

67,3%

67,3%

67,3%

Omschrijving specifiek deel

Apparaatskosten (x € 1.000)

47.907

48.392

55.210

55.210

55.210

55.210

55.210

Klanttevredenheid KTO

Tevreden

nvt

Tevreden

nvt

Tevreden

nvt

Tevreden

Tevredenheid maatwerk

7,7

7

7

7

7

7

7

Medewerkerstevredenheid

Tevreden

nvt

Tevreden

nvt

Tevreden

nvt

Tevreden

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

476

492

531

531

531

531

531

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in

2019

2024

Toelichting

Verloop tarieven generieke dienstverlening

De intentie is om per 2020 de verrekensystematiek voor de generieke dienstverlening aan te passen naar een regiotarief (tarief per m2) waardoor een vergelijking met voorgaande jaren niet gemaakt kan worden.

Omzet per productgroep

De productgroep Generiek is een afgesproken pakket producten en diensten dat wordt afgenomen waarvoor een vaste prijs per vaste verrekeneenheid wordt betaald. De prijs (p) en hoeveelheid (q) staan in principe gedurende het jaar vast.

De productgroep Specifiek heeft betrekking op producten en diensten waarvoor de opdrachtgever, afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid, een prijs per product/dienst betaalt (vb. catering, extra beveiliging, overig vervoer) en/of producten en diensten waarover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aparte afspraken worden gemaakt (vb. uitvoering van maatwerkprojecten).

Saldo van baten en lasten (%)

Het saldo baten en lasten van 0% geeft een sluitende begroting weer.

Personele- en materiële kosten als % van de totale kosten

Dit betreft de procentuele verhouding van de respectievelijk de personele en materiële kosten in de totale lasten. Het aandeel van de personele kosten in de totale kosten laat een lichte toename zien. Dit komt met name doordat de uitbreiding van de dienstverlening verhoudingsgewijs een grotere personele inzet kent.

Apparaatskosten

De apparaatskosten hebben betrekking op de personele kosten en de materiële kosten exclusief de inkoopkosten voor de dienstverlening. De toename is ook het directe gevolg van de extra dienstverlening die wordt geleverd. 

Klanttevredenheid/medewerkerstevredenheid

Tweejaarlijks wordt de klanttevredenheid gemeten en vindt er een medewerkersonderzoek plaats. De eerstvolgende zijn gepland in 2020.

Tevredenheid maatwerk

Na afronding van een project wordt de klant gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. FMH streeft naar een gemiddelde score van minimaal 7.0.

FTE-totaal

De toename van het aantal FTE is gerelateerd aan de extra dienstverlening die wordt geleverd. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingezet op invulling door ambtelijk personeel.

Licence