Base description which applies to whole site

Shared Service Center ICT (SSC-ICT)

SSC-ICT is het Shared Service Centrum ICT van en voor het Rijk, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het is één van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en levert onder meer rijksbrede ICT-services. SSC-ICT ondersteunt 40.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld.

SSC-ICT beheert en ontwikkelt ruim duizend applicaties, verzorgt de housing en hosting in het overheidsdatacenter (ODC), biedt IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voert jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit.

SSC-ICT verzorgt voor de aangesloten departementen binnen het verzorgingsgebied de telecommunicatie, hosting van bedrijfsspecifieke applicaties en op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering. In 2020 betreft dit de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Financiën, Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met de Tweede Kamer zijn alleen afspraken gemaakt over housing dienstverlening.

Tabel 45 Begroting van baten-lastenagentschap SSC-ICT voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

2018Stand Slotwet

20191e suppletoire begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Baten

Omzet

258.312

275.200

267.595

267.595

267.595

267.595

267.595

- Omzet moederdepartement

67.882

67.413

65.550

65.550

65.550

65.550

65.550

- Omzet overige departementen

189.764

207.787

202.045

202.045

202.045

202.045

202.045

- Omzet derden

666

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

2.060

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

29

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

260.401

275.200

267.595

267.595

267.595

267.595

267.595

Lasten

Apparaatskosten

226.662

209.150

212.705

212.705

212.705

212.705

212.705

- personele kosten

122.022

114.800

114.428

114.428

114.428

114.428

114.428

- waarvan eigen personeel

76.382

80.200

77.984

77.984

77.984

77.984

77.984

- waarvan externe inhuur

40.916

29.000

30.999

30.999

30.999

30.999

30.999

- waarvan overige personele kosten

4.724

5.600

5.445

5.445

5.445

5.445

5.445

- materiële kosten

104.640

94.350

98.277

98.277

98.277

98.277

98.277

- waarvan apparaat ICT

85.933

75.550

78.130

78.130

78.130

78.130

78.130

- waarvan bijdrage aan SSO's

16.566

16.100

15.655

15.655

15.655

15.655

15.655

- waarvan overige materiële kosten

2.141

2.700

4.492

4.492

4.492

4.492

4.492

Afschrijvingskosten

55.987

56.450

54.890

54.890

54.890

54.890

54.890

- materieel

46.860

47.300

45.993

45.993

45.993

45.993

45.993

- waarvan apparaat ICT

46.860

47.300

45.993

45.993

45.993

45.993

45.993

- immaterieel

9.127

9.150

8.897

8.897

8.897

8.897

8.897

Dotaties voorzieningen

1.424

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

9.600

0

0

0

0

0

Rentelasten

23

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

285.354

275.200

267.595

267.595

267.595

267.595

267.595

Saldo van baten en lasten

‒ 24.953

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Bij 1e Suppletoire begroting 2019 is de Ontwerpbegroting 2019 neerwaarts bijgesteld tot het niveau van het financieel jaarplan SSC-ICT 2019. Voor de Ontwerpbegroting 2020 zal derhalve hiervan worden uitgegaan, waarbij een eenmalige dotatie in 2019 van de klanten van € 12,0 mln. in mindering is gebracht. Wel is rekening gehouden met een indexatie van 1,67% voor loon- en prijsbijstelling. Het totaal van de begroting komt daarmee uit op € 267,6 mln.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren, kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. Als gevolg van een blijvende vraag naar specialistische ICT kennis en de arbeidsmarktproblematiek (schaarste op ICT personeel) stijgt het aandeel externe inhuur licht.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en hostingskosten voor applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting, ICT en de servicekosten BZK onder deze post.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. De voor de generieke en gemeenschappelijke basis- en basisplusdienstverlening benodigde activa zijn in eigendom bij SSC-ICT.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten van de bij het Ministerie van Financiën aangegane leningen voor de aanschaf van de voor de dienstverlening benodigde hard- en software en overige materiële vaste activa. In deze begroting is een rente van 0,0% gehanteerd.

Tabel 46 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap SSC-ICT voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

2018Stand Slotwet

20191e suppletoire begroting

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

3.410

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

267.478

275.200

267.595

267.595

267.595

267.595

267.595

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 236.735

‒ 241.185

‒ 212.705

‒ 212.705

‒ 212.705

‒ 212.705

‒ 212.705

2.

Totaal operationele kasstroom

30.743

34.015

54.890

54.890

54.890

54.890

54.890

-/- totaal investeringen

‒ 40.424

‒ 69.098

‒ 43.375

‒ 43.375

‒ 43.375

‒ 43.375

‒ 43.375

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

818

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 39.606

‒ 69.098

‒ 43.375

‒ 43.375

‒ 43.375

‒ 43.375

‒ 43.375

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

45.805

22.435

0

0

0

0

0

-/- aflossingen op leningen

‒ 67.196

‒ 56.450

‒ 54.890

‒ 54.890

‒ 54.890

‒ 54.890

‒ 54.890

+/+ beroep op leenfaciliteit

34.300

69.098

43.375

43.375

43.375

43.375

43.375

4.

Totaal financieringskasstroom

12.909

35.083

‒ 11.515

‒ 11.515

‒ 11.515

‒ 11.515

‒ 11.515

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)1

7.456

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

1

Maximale roodstand is € 0,5 mln.

Toelichting

De belangrijkste ontwikkeling qua kaseffect, zijn de verwachte investeringen en het daarbij behorende beroep op de leenfaciliteit. Voor 2020 geldt dat er investeringen voorzien worden in de ICT-infrastructuur, (persoonlijke) devices en locatiegebonden investeringen zoals WIFI-apparatuur en printers.

Tabel 47 Overzicht doelmatigheidsindicatoren SSC-ICT

2018Stand Slotwet

2019Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Omschrijving generiek deel

Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief)

2.325

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Kostprijs backend werkomgeving

865

865

1.015

1.015

1.015

1.015

1.015

Kostprijs locatiegebonden werkplek

795

795

870

870

870

870

870

Kostprijs Kiosk PC incl. monitor

325

245

255

255

255

255

255

Totale omzet per product of dienst (bedragen x € 1.000)

258.312

318.791

267.595

267.595

267.595

267.595

267.595

Generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2) (bedragen x € 1.000)

10.646

11.500

8.202

8.202

8.202

8.202

8.202

Gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering en hosting) (bedragen x € 1.000)

215.767

273.791

240.312

240.312

240.312

240.312

240.312

Specifiek (plusdiensten en maatwerk) (bedragen x € 1.000)

31.899

33.500

19.081

19.081

19.081

19.081

19.081

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

964

1.043

1.046

1.046

1.046

1.046

1.046

Aantal externe FTE's in % van de totale FTE's

22,1%

20,1%

20,1%

20,1%

20,1%

20,1%

20,1%

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 9,7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Klanttevredenheid (KTO)

6,8

7

7

7

7

7

7

Medewerkertevredenheid (MTO)

6,2

7

7

7

7

7

7

Omschrijving specifiek deel - ICT-diensten

Beschik-/betrouwbaarheid basisfunctionaliteit

NB

99,9%

NB

NB

NB

NB

NB

Geleverd binnen gestelde termijn

71,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd

96,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Kwaliteit beantwoorden vragen

Beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd

NB

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

Direct beantwoorden helpdeskvragen

83,0%

85,0%

85,0%

85,0%

85,0%

85,0%

85,0%

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in

2019

2024

Toelichting

Kostprijs

De tarieven zijn opgenomen zoals deze voor 2019 goedgekeurd zijn. De tarieven voor 2020 zijn op het moment van verschijnen van deze begroting nog niet definitief vastgesteld.

Met de digitale (mobiele) werkomgeving wordt, via persoonlijk account, toegang verkregen tot applicaties, bedrijfsdata en selfservice oplossingen.

Locatie gebonden services betreft het beschikbaar stellen van:

  • netwerkvoorzieningen zoals LAN en WIFI, incl. WIFI voor gebruik van bezoekers van buiten de publieke sector;

  • afdrukdiensten zoals follow-me-printing m.b.v. de rijkspas;

  • verhuizing van werkplekken binnen en tussen locaties van het Rijk;

  • telefonie via het Shared Telefonieplatform Rijk;

  • audio visuele middelen voor beeld en geluidsystemen.

Omzet

De totale omzet betreft de geraamde kostendekkende opbrengsten welke grotendeels worden gerealiseerd op basis van financiële afspraken met de klanten. Deze worden vastgelegd in het Dossier Financiële Afspraken (DFA).

De totale omzet per product/dienst 2020 betreft de, bij 1e Suppletoire 2019, vastgestelde begroting voor 2019, inclusief een tariefstijging van 1,67% voor loon- en prijsontwikkeling. De voor 2019 geldende incidentele bijdrage van de departementen in het verzorgingsgebied van SSC-ICT is hierop voor 2020 in mindering gebracht.

FTE

FTE totaal betreft de vastgestelde formatie van SSC-ICT. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van de dienstverlening naar de klanten in het verzorgingsgebied. Het percentage voor externe FTE’s is berekend op basis van de totale bezetting.

Specifieke ICT diensten

Beschikbaarheid basis functionaliteit.

Er wordt gewerkt aan een definitie voor het kunnen meten van de beschikbaarheid van de basis infrastructuur. Verwacht wordt dat deze medio 2019 zal worden opgeleverd.

Geleverd binnen gestelde termijn.

Dit maakt onderdeel uit van de strategische KPI betrouwbaar leveren (binnen streeftijd). Meting vindt plaats bij projecten, wijzigingen en offertetrajecten.

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd.

Voor de meting wordt vanaf 2019 gebruik gemaakt van de indicator MTTR (Mean Time To repair) gehanteerd. Hierbij wordt het percentage gemeten van alle incidenten die binnen 8 uur zijn opgelost.

Gebruikers- en medewerkerstevredenheid

Het Gebruikerstevredenheid onderzoek is een aanvullend onderzoek onder de eindgebruikers binnen het verzorgingsgebied van SSC-ICT. Hiermee wordt gemeten wat het effect is van de getroffen maatregelen naar aanleiding van de uitkomsten van het 2 jaarlijkse Rijksbrede iKTO (Intern Klant Tevredenheidsonderzoek uitgezet door DGOO in opdracht van het ICBR) met als doel de dienstverlening aan de eindgebruikers te verbeteren en te sturen op de jaarplandoelen van SSC-ICT. Meting vindt plaats middels een digitale enquête.

Het medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) betreft een aanvullend onderzoek onder de medewerkers van SSC-ICT om te meten wat het effect is van de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de uitkomsten van het 2 jaarlijkse BZK brede MTO, met als doel het werkplezier te verhogen voor de medewerkers van SSC-ICT. Meting vindt plaats 1x per kwartaal aan alle vaste medewerkers die minimaal 3 maanden in dienst van SSC-ICT zijn.

Licence