Base description which applies to whole site

3.2. Beleidsartikel 2: Koninklijke Marine

Algemene doelstelling

De marine levert operationeel gerede maritieme expeditionaire capaciteit (zowel vloot als mariniers) ter verdediging van de nationale territoriale wateren en ter bescherming van de koopvaardij, en helpt bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en rampen. De marine kan zelfstandig operaties uitvoeren en kan ook samen optreden met de landmacht, luchtmacht, marechaussee en buitenlandse bondgenoten.

Rol, verantwoordelijkheid en beleidsinformatie

De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang en samenstelling van de marine alsmede de (mate van) gereedheid van maritieme eenheden. De marine is verantwoordelijk voor het operationeel gereedstellen en in stand houden van deze eenheden. De marine is inzetbaar voor zowel internationale als nationale taken.

Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van de marine gereed gesteld.

Koninklijke Marine

Capaciteit

Aantal

Inzetbare eenheid

Omschrijving

Maritieme taakgroep van 5 schepen (kortdurend)

1

NLMARFOR staf

Expeditionair maritiem hoofdkwartier inclusief (gevechts)ondersteuning

   

Amfibische taakeenheid

Eenheid van schepen (zoals LPD, HOV, AMBV) en mariniers inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters) voor amfibische operaties

   

of

 
   

SOMTG

Eenheid van schepen (zoals LPD, HOV, AMBV) en mariniers inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters) voor maritieme speciale operaties

   
   

Maritieme taakeenheid

Eenheid van schepen (zoals LCF, MFF, JSS) inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters) voor maritieme operaties

OF

     

Maritieme capaciteit van oppervlakteschepen (langdurig)

2

Maritieme taakeenheid (expeditionair)

Schip (zoals LCF, MFF, JSS) inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters)

IAMD taakeenheid

Schip (LCF)

Bataljon mariniers (kortdurend)

1

Mariniers-eenheid van bataljons-omvang

Infanterie eenheid van bataljonsomvang met eigen organieke CS en CSS

Maritieme logistieke capaciteit (kortdurend)

1

Maritiem logistieke taakeenheid

Schip (zoals JSS of AOR) inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters)

EN ALTIJD

     

Mijnenbestrijdingscapaciteit (langdurig)

1

Mijnbestrijdingstaakeenheid

Schip (AMBV) en Defensie Duikgroep inclusief ondersteuning

Onderzeebootcapaciteit (langdurig)

1

Onderzeeboot

Onderzeeboot

Permanente MARSOF capaciteit tbv kortdurende Speciale Operaties

1

SOMTG

MARSOF-eenheid van pelotonsomvang voor incidentele en onverwachte Speciale Operaties met een korte reactietijd inclusief (gevechts)ondersteuning

MARSOF eenheid tbv Speciale Operaties (langdurig, i.s.m. Koninklijke Landmacht)

1

SOMTG

MARSOF-eenheid voor geplande Speciale operaties inclusief (gevechts)ondersteuning

Permanente capaciteit NLD t.b.v. nationale veiligheid

1

Mijnenbestrijdingstaakeenheid

Schip (AMBV) met mijnbestrijdingstaak MMG

Havenbeveiligingstaakeenheid

Eenheid voor veiligheid in havens (DDG/AMBV)

Hydrografietaakeenheid

Schip (HOV) met hydrografische taak

UIM

Marinierseenheid voor Speciale Interventies

Permanente capaciteit Caribisch gebied

1

CZMCARIB

Eenheid voor taken in het Caribische gebied inclusief ondersteuning

Stationsschip Caribisch gebied

Schip (OPV) voor inzet in Caribisch gebied inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters)

Beleidswijzigingen

Opdrachten

In 2020 zal een Amphibious Taskgroup (ATG) standby staan voor de enhanced Nato Response Force (NRF) met onder andere twee Landing Platform Docks (LPD), een Hydrografisch opnamevaartuig (HOV) en een Marine Combat Group (MCG). NLMARFOR Maritime Battle Staff (MBS) zal optreden als Commander Amphibious Taskgroup (CATG). De onderzeedienst zal een onderzeeboot leveren voor een half jaar Initial Follow On Forces Group (IFFG) en een half jaar Very High Readiness Joint Task Force (Maritime) (VJTF(M)).

Middelen

Het ondersteuningsschip Zr. Ms. Pelikaan en de hydrografische opnemingsvaartuigen Zr. Ms. Snellius en Luymes krijgen een grote opknapbeurt, de zogenaamde Midlife Update. Dit zal zeker heel 2020 duren. Met het onderhoud worden veiligheids- en verouderingsproblemen verholpen. Zo krijgen de schepen een nieuwe zogeheten scheepshuid en worden radars en communicatieapparatuur vernieuwd. Ook volgt groot onderhoud voor scheepssystemen.

Luchtverkenningscapaciteit kustwacht

Vanwege vertraging in het verwervingstraject is het huidige contract voor de luchtverkenningscapaciteit met 2 jaar verlengd. Het aanbestedingstraject voor de vervanging van de luchtverkenningscapaciteit wordt voortgezet.

Eerste slag SOF Ground Enablers ten behoeve van MARSOF

Bij de Voorjaarsnota heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld voor de prioriteiten van het Nationaal Plan, waaronder SOF Ground Enablers. Deze enablers versterken de ondersteuning van de Special Operations Forces (SOF) ten behoeve van een effectievere en veiligere uitvoering van gecompliceerde en risicovolle speciale operaties. Met het beschikbaar gestelde budget voor SOF Enabling Ground beschikken de special operations forces van de krijgsmacht over initiële ondersteunende capaciteit (eerste slag) om zogenaamde niet-voorziene operaties te kunnen uitvoeren.

Mobiel werken

In 2018 is besloten om iedere medewerker die bij Defensie werkt een mobiele telefoon uit te reiken. In 2020 is het personeel in het Caribisch gebied aan de beurt voor de uitrol van de telefoons.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

916.861

903.137

925.904

928.659

921.833

924.318

924.091

               

Uitgaven

867.185

919.437

925.904

928.659

921.833

924.318

924.091

waarvan juridisch verplicht

   

77%

       
               

Opdrachten

198.921

198.489

196.006

196.260

185.300

184.627

184.531

– gereedstelling

29.911

32.888

31.479

31.706

34.151

33.592

33.515

– instandhouding materieel

169.010

165.601

164.527

164.554

151.149

151.035

151.016

Personele uitgaven

592.657

691.973

701.294

698.935

704.003

706.115

706.588

– waarvan eigen personeel

585.868

647.961

666.220

664.870

670.254

672.020

672.392

– waarvan externe inhuur

6.789

9.030

770

759

759

759

759

– waarvan overige personele exploitatie1

 

34.982

34.304

33.306

32.990

33.336

33.437

Materiële uitgaven

75.607

28.975

28.604

33.464

32.530

33.576

32.972

– waarvan instandhouding infrastructuur

8.622

6.126

392

392

392

392

392

– waarvan instandhouding IT

1.019

1.276

1.364

1.363

1.363

1.363

1.363

– waarvan overige materiële exploitatie1

65.966

21.573

26.848

31.709

30.775

31.821

31.217

               

Apparaatsontvangsten

22.369

39.429

20.396

20.396

20.396

20.396

20.495

1

De uitgaven voor overige personele exploitatie zijn in 2018 verantwoord onder de overige materiële exploitatie

Toelichting op de instrumenten

Het aandeel «Juridisch verplicht» heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiële instrumenten «opdrachten, personele en materiële uitgaven». Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen voor 2020 volledig verplicht is. Voor 2020 is 77% juridisch verplicht t.o.v. het totaal beschikbare budget.

Opdrachten

Gereedstelling

Gereedstelling omvat de geraamde uitgaven die worden gedaan voor opwerk- en oefenactiviteiten. Dit betreft onder andere operationele zaken, zoals voeding aan boord van schepen en voeding voor mariniers, de inhuur van oefenterreinen en schietbanen, uitgaven bij havenbezoeken en uitgaven bij lanceringen. In 2020 oefent de marine grootschalige gevechtsoperaties gezamenlijk met onze internationale partners, zoals de deelname aan de maritieme oefening Joint Warrior.

Instandhouding materieel

De instandhouding van het materieel omvat de ramingen voor de uitgaven die het operationeel houden van de (wapen-) systemen met zich meebrengt. Voor dit artikel worden deze vooral door de Directie Maritieme Instandhouding gedaan. Het betreft zowel de uitbesteding van instandhoudingswerk als de aanschaf van materiaal als (reserve-) onderdelen. Ten opzichte van de vorige begroting zijn, vanwege de vorming van het defensiematerieelbegrotingsfonds, meer artikelen rechtstreeks gerelateerd aan de instandhouding en worden deze daarom niet meer op de overige materiële exploitatie verantwoord maar op de instandhouding. Dit betreft o.a. de militaire uitrustingen, de operationele inframiddelen (ten behoeve van legering), werkplaatsinrichting, de brandbestrijdingsmiddelen en de niet-wapensysteem gebonden artikelen en diensten.

Personele uitgaven

De personele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer, reservisteninzet en inhuur personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen en overige personeelsgebonden uitgaven.

Materiële uitgaven

Materiële uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit goederen en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, zoals kantoorinrichting en kantoorartikelen, transport en voorlichting. Daarnaast worden hier de uitgaven voor restaurant gerelateerde diensten, kennisontwikkeling, technologische ontwikkeling en innovatie, schadevergoedingen en kosten voor betalingsverkeer verantwoord.

De uitgaven die een relatie hebben met het instandhouden van het materieel, zoals werkplaatsinrichting en militaire artikelen en uitrustingen zijn overgegaan naar het instrument «instandhouding materieel».

Groene Draeck

De Groene Draeck is in 1957 door de Nederlandse bevolking aan toenmalig kroonprinses Beatrix geschonken. De Staat gaf bij deze gelegenheid mede het onderhoud van de Groene Draeck als geschenk. De uitgaven voor het onderhoud aan de Groene Draeck betreffen met name personele uitgaven en worden daarom onder dit instrument begroot. Naar aanleiding van het second opinion onderzoek bij brief van 2 juni 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 34 300 X, nr. 110) en de motie Van der Burg (Kamerstukken II 2015–2016, 34 300 I, nr. 6) heeft de Minister-President, mede namens de Minister van Defensie, gemeld dat het jaarlijkse onderhoudsbudget naar € 87.000 is bijgesteld. De uitvoering van het onderhoud blijft bij het Ministerie van Defensie zolang Prinses Beatrix gebruik maakt van de Groene Draeck. Daarbij is aangegeven dat de daadwerkelijke uitgaven over de jaren heen fluctueren. Gestuurd wordt op het niet overschrijden van het totale bedrag (€ 435.000 over een periode van vijf jaar (2016 t/m 2020), gemiddeld € 87.000 per jaar). Defensie maakt momenteel een raming van de kosten van het noodzakelijk onderhoud voor de nieuwe onderhoudsperiode (2021 t/m 2025). Ook nu wordt er, net als in 2016, een second opinion onderzoek (externe check voor het noodzakelijke onderhoud) uitgevoerd. De resultaten worden begin 2020 verwacht.

Kustwacht Caribisch gebied

De Kustwacht Caribisch gebied is een Koninkrijk organisatie die is belast met de maritieme rechtshandhaving in het Caribische deel van het Koninkrijk. Bestrijding van de handel in drugs, de bestrijding van vuurwapensmokkel en de bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en illegale immigratie hebben prioriteit. Daarnaast levert de Kustwacht een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op het water door het uitvoeren van zoek- en reddingsoperaties en visserij-, scheepvaart- en milieu-inspecties. De Kustwacht functioneert op basis van de Rijkswet Kustwacht. Het jaarplan en jaarverslag doorlopen een separaat besluitvormend (door de Rijksministerraad) en parlementair proces, waarbij inzicht wordt gegeven in taken, middelen en procesindicatoren. Het jaarplan wordt voorbereid door de kustwachtpresidium, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier landen en één keer per jaar bijeenkomt. De Rijksministerraad stelt het jaarplan van de Kustwacht vast.

Tot en met 2017 waren de uitgaven en ontvangsten opgenomen in de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het regeerakkoord is besloten deze budgetten met ingang van 2018 over te hevelen naar de begroting van Defensie. De Kamer ontvangt de specifieke begroting voor de Kustwacht in het «Jaarplan 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied» nadat de Rijksministerraad dit jaarplan heeft vastgesteld.

Kustwacht Nederland

De Kustwacht Nederland is een nationale organisatie, waarvan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het coördinerend ministerie is. Defensie is de beheerder van de Kustwacht en draagt met de Koninklijke Marine, de Koninklijke Marechaussee en de Koninklijke Luchtmacht bij aan de dienstverleningstaken (bijvoorbeeld ruimen van explosieven) en de handhavingstaken (bijvoorbeeld grensbewaking). Tevens levert de Koninklijke Marine de directeur Kustwacht. In bijlage 3 van de begroting van het Infrastructuurfonds is de overzichtsconstructie Kustwacht Nederland opgenomen. Daarin staat hoe de uitgaven met betrekking tot de Kustwacht Nederland worden begroot op de verschillende hoofdstukken van de rijksbegroting. Meer informatie over Kustwacht Nederland is te vinden op: https://www.kustwacht.nl.

Investeringen

Naast de exploitatie uitgaven, die in de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn opgenomen en in dit artikel worden toegelicht, worden voor de marine ook investeringen gedaan. Onderstaande tabellen tonen de investeringsprojecten van de marine voor de planperiode van vijftien jaar, onderverdeeld naar realisatiefase, onderzoeksfase en voorbereidingsfase. Dit betreft de uitgaven voor de investeringsprojecten. Als een project wijzigingen in de exploitatie-uitgaven tot gevolg heeft, dan is dit onderdeel van het budget van het betreffende investeringsproject. De investeringsprojecten worden integraal toegelicht bij beleidsartikel 6 Investeringen.

Projecten in realisatiefase

Omschrijving projecten in realisatie

Projectvolume (bedragen x € 1 miljoen)

t/m 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025 e.v.

Koninklijke Marine

Vervanging Mijnenbestrijdingscapaciteit

922,4

0

13,0

28,0

32,2

64,9

53,1

68,3

662,9

ESSM Block 2: Verwerving & Integratie

250–1.000

Commercieel vertrouwelijk

Verwerving Combat Support Ship (CSS)

250–1.000

Commercieel vertrouwelijk

Vervanging MK46 Lightweight Torpedo

223,0

0

5,4

9,6

17,0

22,4

32,8

32,7

103,1

Verbetering MK48 Torpedo

191,5

74,3

16,0

17,6

17,6

16,6

5,2

21,8

22,5

Instandhoudingsprogramma Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF)

185,0

78,1

39,3

35,6

13,4

6,6

8,0

4,1

0

Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD)

143,7

115,4

13,2

12,0

1,1

0,9

1,0

0

0

Vervanging maritiem surface-to-surface missile

100–250

Commercieel vertrouwelijk

Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten

100–250

Commercieel vertrouwelijk

Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem

100–250

Commercieel vertrouwelijk

Projecten in onderzoeksfase

Omschrijving projecten in onderzoek

Projectvolume (bedragen x € 1 miljoen)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Koninklijke Marine

Vervanging OndeKoninklijke Marinerzeebootcapaciteit

> 2.500

B-brief

         

Vervanging M-fregatten

1.000–2.500

 

B-brief

       

Vervanging Close-in Weapon System

100–250

 

B-brief

       
Projecten in voorbereiding

Omschrijving projecten in voorbereiding

Projectvolume (bedragen x € 1 miljoen)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Koninklijke Marine

Vervanging All Terrain Vehicle (ATV)

250–1.000

A-brief

         

Vervanging Zr. Ms. Rotterdam (LPD-1)

250–1.000

       

A-brief

 

Vervanging Standard Missile 2 Block IIIA (SM2-IIIA)

100–250

       

A-brief

 

Vervanging Middelzwaar Landingsvaartuig (LCVP)

100–250

 

A-brief

       

Vervanging Zr. Ms. Mercuur en Hydrografische Opname Vaartuigen (HOV's)

100–250

 

A-brief

       

Midlife Update Oceangoing Patrol Vessel (OPV)

100–250

 

A-brief

       

Midlife Update Zr. Ms. Karel Doorman (Joint Support Ship, JSS)

100–250

     

A-brief

   

Vervanging MK 48 Torpedo

100–250

         

A-brief

Licence