Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Koninklijke Marine

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

925.904

947.105

33.707

16.289

997.101

      

Uitgaven

925.904

947.105

33.707

7.289

988.101

Waarvan juridisch verplicht

77%

91%

  

101%

      

Programmauitgaven

     

Opdrachten

     

Gereedstelling

31.479

34.375

552

‒ 1.653

33.274

Instandhouding materieel

164.527

171.044

12.575

9.500

193.119

      

Apparaatsuitgaven

     

Personele uitgaven

     

Eigen personeel

666.220

675.194

20.242

‒ 8.462

686.974

Externe inhuur

770

11.566

654

74

12.294

Overige personele exploitatie

34.304

35.177

739

4.855

40.771

Materiële uitgaven

     

Instandhouding infrastructuur

392

377

‒ 43

3.674

4008

Instandhouding IT

1.364

1.364

24

173

1.561

Overige materiele exploitatie

26.848

18.008

‒ 1.036

‒ 872

16.100

      
      
      

Ontvangsten

20.396

20.396

7.900

317

28.613

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget stijgt per saldo met € 50,0 miljoen. Dit is € 9,0 miljoen meer dan het uitgavenbudget. Dit wordt onder meer veroorzaakt door aangegane verplichtingen voor de vervanging van de elektrische voortstuwing (batterijen) van de onderzeeboten. Deze zijn benodigd om stil onder water te kunnen varen. Daarnaast betreft dit verplichtingen ten aanzien van opleidingen die worden uitbesteed. Er kan vanuit worden gegaan dat deze verplichtingen niet meer tot uitgaven komen in 2020.

Uitgaven

OpdrachtenHet budget voor opdrachten neemt per saldo toe met € 21,1 miljoen. Dit betreft voornamelijk hogere uitgaven voor instandhouding materieel. Meer dan de helft van dit bedrag is opgebouwd uit een verhoging van het uitgavenbudget als gevolg van de doorwerking van hogere btw ontvangsten ter waarde van € 7,9 miljoen uit het jaar 2019 en een bijstelling (€ 8,5 miljoen) van het budget middels diverse herschikkingen. Zo stond een bedrag gereserveerd van € 4,4 miljoen voor de toelagen vrije tijd. Omdat de regelgeving rondom de uitbetaling van gewerkte uren op o.a. zon- en feestdagen is gewijzigd is nog niet goed te voorspellen wat het effect hiervan is op de uit te betalen toelagen die hiermee samenhangen. Hierdoor wordt dit geldbedrag nu beschikbaar gesteld om de tekorten op instandhouding deels op te lossen.

Personele uitgavenHet budget voor personele uitgaven neemt per saldo met € 17,9 miljoen toe. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de salarisverhoging per 1 juli 2020 en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 18,4 miljoen).

Ontvangsten

De Marine ontvangt in 2020 een btw teruggave van € 7,9 miljoen over het jaar 2019.

Licence