Base description which applies to whole site

Aansluiting raming begroting agentschappen met financiering door moederdepartement EZK

A – Begroting agentschappen 2020

Bedragen x € 1.000

Bijdrage moederdepartement (EZK)

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Agentschap Telecom (AT)

25.004

3.785

22.458

0

51.247

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

188.787

106.732

224

0

295.743

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

5.664

3.403

0

0

9.067

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

251.718

346.865

31.100

0

629.683

Totaal

471.173

460.785

53.782

0

985.740

B – Bijdragen aan agentschappen per begrotingsartikel EZK (begroting 2020)

Bedragen x € 1.000

Raming Ontwerpbegroting 2020

Agentschap Telecom (AT)

23.684

art. 1 Goed functionerende economie en markten

21.488

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

516

beschikbare ruimte voor frequentie (art. 1)

1.680

Dienst ICT (DICTU)

188.787

art. 40 Apparaat

25.671

Bijdrage agentschappen en diensten

163.116

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

7.194

art. 4 Doelmatige en duurzame energievoorziening

7.194

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

253.334

art. 1 Goed functionerende economie en markten

8.730

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

82.448

art. 3 Toekomstfonds

8.306

art. 4 Doelmatige en duurzame energievoorziening

50.498

art. 5 Een veilig Groningen met perspectief

95.000

art. 40 Apparaat

8.352

Subtotaal

472.999

af: Geraamde bijdragen agentschappen en diensten aan DICTU1

163.116

Totaal geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen

309.883

1

Een deel van de bijdrage aan DICTU wordt verstrekt door andere agentschappen van EZK. Om een juist totaalbedrag voor de bijdrage van EZK aan agentschappen te laten zien, wordt voor deze dubbeltelling gecorrigeerd.

Opmerkingen bij verschillen tussen ramingen in tabel A en tabel B

Agentschap Telecom (AT)

Het verschil van € 1,3 mln wordt veroorzaakt doordat AT verwachte, onvermijdelijke kosten reeds in de begroting heeft opgenomen. AT en de opdrachtgever zijn hierover in gesprek.

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Het verschil van € 1,5 mln betreft een budget dat de opdrachtgever heeft gereserveerd voor de opdracht aan NEa voor de CO2-minimumprijs.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Het verschil van € 1,6 mln wordt veroorzaakt doordat EZK de bijdrage voor het innovatieattache netwerk aan RVO verstrekt via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit betekent dat RVO het bedrag niet heeft opgenomen in omzet moederdepartement, terwijl het wel onderdeel uitmaakt van de bijdrage aan RVO per begrotingsartikel.

Licence