Base description which applies to whole site

Agentschap Telecom (AT)

Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Baten

             

Omzet

43.522

48.713

51.247

51.282

51.492

51.551

51.616

– Omzet moederdepartement

18.866

24.526

25.004

25.004

25.004

25.004

25.004

– Omzet overige departementen

3.549

3.358

3.785

3.785

3.734

3.734

3.734

– Omzet derden

21.107

20.829

22.458

22.493

22.754

22.813

22.878

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

3.174

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

46.696

48.713

51.247

51.282

51.492

51.551

51.616

               

Lasten

             

Apparaatskosten

43.843

46.184

48.373

47.866

47.697

47.506

47.571

– Personele kosten

28.812

28.801

30.779

30.778

30.778

30.778

30.778

– Waarvan eigen personeel

24.039

23.872

25.610

25.610

25.610

25.610

25.610

– Waarvan inhuur externen

2.971

2.652

2.846

2.846

2.846

2.846

2.846

– Waarvan overige personele kosten

1.802

2.277

2.323

2.322

2.322

2.322

2.322

– Materiële kosten

15.031

17.383

17.594

17.087

16.919

16.728

16.793

– Waarvan apparaat ICT

             

– Waarvan bijdrage aan SSO's

9.969

9.531

10.406

10.303

10.303

10.303

10.303

– Waarvan overige materiële kosten

5.062

7.852

7.188

6.784

6.616

6.425

6.490

Afschrijvingskosten

2.293

2.404

2.749

3.291

3.620

3.870

3.870

– Materieel

2.153

1.775

1.924

2.000

2.000

2.000

2.000

– Waarvan apparaat ICT

             

– Immaterieel

140

629

825

1.291

1.620

1.870

1.870

Dotaties voorzieningen

62

75

75

75

75

75

75

Overige kosten

358

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

22

50

50

50

100

100

100

Totaal lasten

46.578

48.713

51.247

51.282

51.492

51.551

51.616

               

Saldo van baten en lasten

118

0

0

0

0

0

0

Het Agentschap Telecom streeft naar een kostendekkende bedrijfsvoering. Alle te verwachten en noodzakelijke kosten zijn in deze begroting meerjarig opgenomen. Het saldo van de baten en de lasten geeft het beeld van een meerjarig kostendekkende agentschapsbegroting. Om dit resultaat te realiseren is het een randvoorwaarde om het uurtarief 2020 reëel met 5,15% te laten stijgen (en de budgetten bij de opdrachtgever(s) vanuit het Rijk hierop aan te laten sluiten).

Om kostendekkende producten en diensten voor externe partijen (Regeling Vergoedingen) te kunnen realiseren, is een netto-verhoging van 4% begroot voor 2020.

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Structurele bijdragen moederdepartement

             

Beleidsopdrachten (DG B&I)

7.050

6.310

6.940

6.940

6.940

6.940

6.940

Toezichttaken

10.077

13.990

16.384

16.384

16.384

16.384

16.384

Subtotaal structurele bijdragen

17.127

20.300

23.324

23.324

23.324

23.324

23.324

               

Incidentele bijdragen

             

Projecten

1.739

4.226

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

Subtotaal projecten

1.739

4.226

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

               

Totaal omzet moederdepartement

18.866

24.526

25.004

25.004

25.004

25.004

25.004

De structurele bijdragen van het moederdepartement zijn in overeenstemming budgetten die de opdrachtgevers beschikbaar hebben. De toegestane loon- en prijscompensatie is opgenomen bij de structurele bijdragen, net als een vergoeding voor de WOB-kosten.

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Ministerie van Defensie

1.314

1.314

1.495

1.495

1.510

1.510

1.510

Ministerie van I&W

518

507

605

605

597

597

597

Ministerie van J&V

350

350

416

416

359

359

359

Ministerie van VWS

13

20

25

25

25

25

25

Ministerie van BZK

1.354

1.167

1.243

1.243

1.243

1.243

1.243

Totaal omzet overige departementen

3.549

3.358

3.785

3.785

3.734

3.734

3.734

De lumpsum budgetten die van overheden worden ontvangen zijn opgenomen onder Omzet overige departementen. Dit is een wijziging ten opzichte van de agentschapsbegroting 2019, waarin de lumpsum budgetten onder Omzet derden waren verantwoord.

Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Vergunninghouders en overige:

18.757

18.996

20.664

20.663

20.870

20.870

20.870

– Vaste verbindingen

2.541

2.388

0

0

0

0

0

– Mobiele communicatie

4.356

4.714

0

0

0

0

0

– (Openbare) (mobiele) elektronische communicatie

2.013

1.954

0

0

0

0

0

– Radiodeterminatie

33

44

0

0

0

0

0

– Radiozendamateurs

6

5

0

0

0

0

0

– Overige/verlengingen

0

1

0

0

0

0

0

– Landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep)

0

0

2.669

2.669

2.697

2.697

2.697

– Vergunningen met algemene planning met regionaal bereik

0

0

2.094

2.094

2.115

2.115

2.115

– Vergunningen met individuele planning met regionaal bereik

0

0

2.730

2.730

2.757

2.757

2.757

– Vergunning regionale planning tijdelijk gebruik

0

0

193

193

195

195

195

– Omroep

5.410

5.689

5.611

5.611

5.667

5.667

5.667

– Vergunningen straalverbindingen

0

0

2.428

2.428

2.452

2.452

2.452

– Registraties radiozendamateurs en maritiem

2.480

2.156

2.920

2.920

2.949

2.949

2.949

– Certificaten

147

147

143

143

144

144

144

– Verklaringen, keuringen en erkenningen

2

0

0

0

0

0

0

– Eindapparaten

1.769

1.901

1.875

1.875

1.894

1.894

1.894

Satellietoperators

379

485

531

580

634

693

758

Caribisch Nederland

1.927

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Hercontroles meetinstrumenten

44

50

50

50

50

50

50

Diversen

0

23

13

0

0

0

0

Innovatieprojecten (RUG leerstoel en Usecase 5G)

0

75

0

0

0

0

0

Totaal omzet derden

21.107

20.829

22.458

22.493

22.754

22.813

22.878

Onder omzet derden staan alle opbrengsten die voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van de Telecommunicatiewet en overige opbrengsten uit de markt. Vanaf 2019 is de indeling van de Regeling Vergoedingen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn meegenomen in de agentschapsbegroting.

De vergoedingen van de departementen voor het gebruik van het frequentiespectrum zijn met ingang van deze agentschapsbegroting onderdeel van de Omzet overige departementen. Dit is een mutatie ten opzichte van voorgaande jaren.

Bij de berekening van de omzet derden wordt uitgegaan van een reële tariefstijging van 4,0%.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De verwachte bezetting voor 2020 is 326,8 fte waarvan 294,1 fte ambtelijk personeel. De gemiddelde loonkosten per fte worden voor ambtelijk personeel begroot op € 83.000 en voor niet-ambtelijk personeel op € 123.750. Zowel de toegestane loonbijstelling van 2,3% als het effect van het vereiste hogere opleidingsniveau zijn hierin verwerkt.

Het percentage externe inhuur is meerjarig begroot op 10%. De in de begroting 2019 verwachte daling van de externe inhuur tot 8% wordt niet gerealiseerd, vanwege inbedding van nieuwe taken en de huidige arbeidsmarkt.

Materiële kosten

De bijdrage aan SSO’s wordt grotendeels gevormd door de bijdrage aan DICTU voor de jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst van € 10,2 mln. Deze bijdrage aan DICTU ligt 12% (€ 1,0 mln) hoger dan begroot in 2019 en is voor kosten van werkplekservices, infraservices, regulier beheer en licenties.

Rentelasten

De rente betreft de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa, zoals elektronische apparatuur en antennes, te financieren. Als gevolg van de hogere leningen om de investeringen te financieren stijgen deze lasten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten nemen in de jaren tot met 2023 toe. Dit betreffen afschrijvingen voor investeringen, welke voorheen direct vanuit de exploitatie werden gefinancierd, in het kader van de ICT-ontwikkelingen (Digi-AT, STG-C omgeving en overige ICT-projecten). Deze stijging is terug te vinden bij de afschrijvingen immateriële activa.

Dotaties voorzieningen

Voor 2020 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea € 75.000.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

5.780

18.559

10.6001

9.352

9.733

9.472

8.424

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

46.808

47.611

52.909

52.666

52.703

52.604

52.512

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 37.007

– 47.921

– 50.160

– 49.375

– 49.083

– 48.734

– 48.642

Totaal operationele kasstroom

9.801

– 310

2.749

3.291

3.620

3.870

3.870

–/– totaal investeringen

– 3.275

– 6.000

– 6.000

– 4.980

– 5.100

– 5.100

– 5.100

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringskasstroom

– 3.275

– 6.000

– 6.000

– 4.980

– 5.100

– 5.100

– 5.100

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

1.103

0

0

0

0

0

0

–/– aflossingen op leningen

– 400

– 1.113

– 2.098

– 2.910

– 3.881

– 4.918

– 5.561

+/+ beroep op leenfaciliteit

5.550

6.000

4.100

4.980

5.100

5.100

5.100

Totaal financieringskasstroom

6.253

4.887

2.003

2.070

1.220

182

– 461

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

18.559

17.136

9.352

9.733

9.472

8.424

6.734

1

Het beginbedrag van 2020 is gecorrigeerd voor in 2018 ontvangen bedragen van in totaal € 6,5 mln voor projecten die in 2019 en 2020 worden uitgevoerd.

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2020 wordt een investering begroot van € 6,0 mln te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur en antennes (€ 2,5 mln), ICT-projecten (€ 1,0 mln) en voor het project Digi-AT (€ 2,5 mln).

Financieringsstroom

Voor de financiering van de begrote investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastge-stelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Inputindicatoren

               

Kernindicatoren

Verhouding direct/indirect (in fte)

241,7

231,6

231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

82,3

96,0

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

               

Verklarende/achterliggende variabelen

Personeelskosten per fte in EUR

83.364

80.960

87.075

87.075

87.075

87.075

87.075

Totaal aantal fte's (excl. externe inhuur)

299,2

294,9

294,1

294,1

294,1

294,1

294,1

Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000)

2.971

2.652

2.846

2.846

2.846

2.846

2.846

Outputindicatoren

Uurtarief (wijziging in reële termen)

– 2,45%

2,83%

4,57%

       

Kostprijzen per product (wijziging Regeling Vergoedingen in reële termen)

0,64%

5,00%

4,00%

       
               

Verklarende/achterliggende variabelen

             

Bedrijfsresultaat (x € 1.000)

118

0

0

0

0

0

0

Omzet

46.696

48.714

51.247

51.282

51.492

51.551

51.616

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Kwaliteitsindicatoren

Kernindicatoren

Klanttevredenheid:

niet in 2018

>7

>7

>7

>7

>7

>7

               

Doorlooptijd primaire processen:

Vergunningaanvragen binnen 8 weken

98%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

Reactietijd storingsklachten

Klachten van levensbelang ≤ 4 uur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur

100%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen

97%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

               

Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal

2%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

               

Aantal klachten

7

<7

<7

<7

<7

<7

<7

Medewerker tevredenheid

Niet in 2018

>7

>7

>7

>7

>7

>7

               

Verklarende/achterliggende variabelen

Ziekteverzuim

3,3%

<4,1%

≤3%

≤3%

≤3%

≤3%

≤3%

Personeelskosten per fte

De ambtelijke personeelskosten per fte zijn begroot op € 83.000. Dit bedrag is opgebouwd uit de stand Slotwet 2018 vermeerderd met de toegestane looncompensatie en 1% voor de aanpassing op het functiehuis i.v.m. inbedding nieuwe taken (hogere schalen).

Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000)

Het percentage externe inhuur is meerjarig begroot op 10%. De in de begroting 2019 verwachte daling van de externe inhuur tot 8% wordt niet gerealiseerd, vanwege inbedding van nieuwe taken en de huidige arbeidsmarkt.

Maximaal aantal declarabele uren (per fte)

Het aantal declarabele uren voor 2020 en verder is vastgesteld op 1.120 uren per fte.

Licence