Base description which applies to whole site

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
 

2018 stand slotwet

2019

1e suppletoire begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Baten

             

Omzet

             

– Omzet moederdepartement

213.815

295.543

251.718

246.914

144.083

149.092

149.092

– Omzet overige departementen

341.277

363.648

346.865

336.521

334.886

334.916

334.916

– Omzet derden

38.177

35.553

31.100

27.350

24.657

24.657

24.657

Vrijval voorzieningen

12

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

3.095

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

5

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

596.381

694.744

629.683

610.785

503.626

508.665

508.665

Lasten

             

Apparaatskosten

574.143

679.330

619.604

600.936

494.308

499.451

499.451

– Personele kosten

345.457

361.163

357.811

347.494

313.337

316.431

316.431

– Waarvan eigen personeel

266.950

289.062

288.088

278.336

273.759

276.150

276.150

– Waarvan inhuur externen

58.526

55.433

48.160

48.325

22.456

22.980

22.980

– Waarvan overige personele kosten

19.981

16.668

21.563

20.833

17.122

17.301

17.301

– Materiele kosten

228.686

318.166

261.793

253.442

180.971

183.020

183.020

– Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan SSO's

138.246

152.058

149.193

144.143

108.468

109.706

109.706

– Waarvan overige materiële kosten

90.440

166.108

112.600

109.299

72.503

73.314

73.314

Afschrijvingskosten

12.888

15.380

9.357

9.127

8.596

8.492

8.492

– Materieel

1.021

2.867

613

912

395

259

259

– Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– Waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.021

2.867

613

912

395

259

259

– Immaterieel

11.867

12.513

8.744

8.215

8.201

8.233

8.233

Overige kosten

1.181

0

700

700

700

700

700

– Dotaties voorzieningen

310

0

700

700

700

700

700

– Bijzondere lasten

871

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

149

34

22

22

22

22

22

Totaal lasten

588.361

694.744

629.683

610.785

503.626

508.665

508.665

               

Saldo van baten en lasten

8.020

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

2018 stand slotwet

2019

1e suppletoire begroting

2020

2021

2022

2023

2024

DG Agro en Natuur

0

0

0

0

0

0

0

DG Bedrijfsleven en Innovatie

91.694

110.781

90.433

89.054

88.087

88.012

88.012

DG Energie, Telecom en Mededinging

61.737

0

0

0

0

0

0

DG Klimaat en Energie

0

78.617

48.880

47.751

47.287

52.371

52.371

DG Groningen Bovengronds

40.733

94.997

95.000

95.000

0

0

0

DG Groningen Bovengronds kosten commissie

0

2.084

2.400

2.400

0

0

0

Chief Economist

0

0

8.963

8.785

4.785

4.785

4.785

Overig

19.651

9.064

6.042

3.924

3.924

3.924

3.924

Totaal

213.815

295.543

251.718

246.914

144.083

149.092

149.092

In deze begroting wordt uitgegaan van de bij de opdrachtgevende DG’s beschikbare budgetten ten tijde van het opstellen van deze begroting. Dat verklaart ook grotendeels het verschil met de omvang van de omzet bij de 1e suppletoire begroting 2019, waarbij de budgetten zijn aangepast aan de opdrachtverstrekking 2019. Daarnaast zijn bij de 1e suppletoire begroting 2019 diverse meerwerkopdrachten verwerkt. Verder is DG Energie, Telecom en Mededinging overgegaan in DG Klimaat en Energie. Ten slotte is de Chief Economist van de directie Mededinging en Consumenten toegevoegd.

DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)

RVO.nl voert taken uit ter stimulering van ondernemerschap en innovatie, zoals fiscale vermindering voor speur- & ontwikkelingswerk (WBSO), kennisbescherming- en benutting (Octrooicentrum), garantie- & kredietinstrumentarium (zoals borgstelling voor het MKB en het Innovatiefonds MKB+) en innovatie in internationaal verband (onder andere Horizon 2020). Daarnaast wordt samenwerking bevorderd binnen de driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, met name binnen de negen topsectoren. Dit zijn regelingen zoals de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).

DG Klimaat en Energie (DG K&E)

Het werkpakket voor Klimaat en Energie kent zes thema’s: Duurzame energieproductie (onder andere Stimulering Duurzame Energieproductie en warmte), Energiebesparing (onder andere Green Deals, meerjarenafspraken energie-efficiency), Innovatie (onder andere topsector energie, uitvoering «klimaat envelop» regelingen en de energie investeringsaftrek), Energiemarkt, Infrastructuur en Internationaal en communicatie.

DG Groningen Bovengronds

Aanvragen tot schadevergoedingen door bodembeweging in het Groninger gasveld worden afgehandeld door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). RVO heeft in opdracht van DG Groningen Bovengronds de praktische uitvoering van het protocol, ter ondersteuning van de Commissie, ter hand genomen. Daarbij ondersteund RVO ook bij de uitvoering van de Tijdelijke Commissie Versterking. De uitvoeringskosten voor RVO ten behoeve van de ondersteuning van de TCMG worden op dit moment doorgetrokken op het niveau van 2019. Dit is echter een raming die is omgeven met de nodige onzekerheden omdat de verwachting is dat de aangekondigde stuwmeerregeling invloed zal hebben op de uitvoeringskosten. Daarnaast is de inzet dat de TCMG en vanaf 1 januari 2020 het IMG ook andere vormen van schade gaat afhandelen.

DG Groningen Bovengronds kosten commissie

De TCMG bestaat uit twee deelcommissies: een commissie ten behoeve van de mijnbouwschade en een commissie ten behoeve van de afhandeling van bezwaarschriften.

Chief Economist

RVO.nl voert taken uit voor de portefeuille van de Chief Economist, en de daaronder ressorterende directie Mededinging & Consumenten. Dit werkpakket bestaat uit twee componenten: het beheer en de doorontwikkeling van het elektronisch systeem voor aanbesteden TenderNed, en het geven van advies en voorlichting over vooral de aanbestedingswet door het delen van informatie via de website PIANOo.nl, door het beantwoorden van vragen hierover, en door bij te dragen aan het traject Beter Aanbesteden.

Overig

In opdracht van het moederdepartement worden inkooptaken uitgevoerd door het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC), dat is ondergebracht bij RVO.nl. Daarnaast zijn hier de budgetten opgenomen voor de uitvoering van de Werkgroep Internationale Mobiliteit (WIM) en Expert Nationaal Detaché (END).

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2018 stand Slotwet

2019

1e suppletoire begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

203.931

202.221

182.980

192.400

192.400

192.400

192.400

Ministerie van Buitenlandse Zaken

94.093

108.936

115.231

93.075

91.893

91.893

91.893

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

21.934

26.800

23.094

23.935

24.660

24.660

24.660

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

13.863

15.551

15.210

15.473

16.297

16.297

16.297

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3.698

4.138

3.847

4.188

4.188

4.188

4.188

Ministerie van Justitie en Veiligheid

232

743

729

792

792

792

792

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

557

276

229

299

299

299

299

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1.801

2.612

1.801

2.612

611

641

641

Overig

1.168

2.371

3.744

3.747

3.746

3.746

3.746

Totaal

341.277

363.648

346.865

336.521

334.886

334.916

334.916

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Vanuit een opgavegerichte houding voert RVO.nl opdrachten uit in het kader van eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Economisch perspectief, duurzaamheid en welzijn bij het produceren in verbondenheid door boeren, tuinders en vissers staan centraal. Belangrijk hierbij is het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Een belangrijk doel is ook om de internationale koppositie van de agrarische sector te verstevigen met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Regelingen die worden uitgevoerd door RVO.nl zijn onder andere het Europees Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid, de Mestwetgeving en het beleid met betrekking tot Visserij, Natuur en Dierenwelzijn & -gezondheid.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

RVO.nl voert activiteiten uit op de beleidsterreinen van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. De expertise en inzet van RVO.nl is met name toegespitst op Duurzame handel en investering, Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water, energie, private sectorontwikkeling en infrastructuur. Met uitzondering van de versterking van internationale handelssystemen komen al deze pijlers in het opdrachtenpakket van RVO.nl terug. Buitenlandse Zaken zet voor duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water in op een toename van voedselzekerheid en op verbeterd waterbeheer, drinkwater, sanitatie en toegang tot duurzame energie op basis van de principes van duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het tegengaan van klimaatverandering en het vergroten van de weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering. Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van de bewustwording bij ondernemers van hun eigen rol en kansen bij de SDG-doelen en daarbij innovatie in te zetten om bij te dragen aan de maartschappelijke uitdagingen. Waar nodig gebeurt dit op basis van publiek-private samenwerking.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

RVO.nl voert activiteiten uit op de beleidsterreinen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De opdrachten op het gebied van energietransitie in de gebouwde omgeving behelzen kennisverspreiding, beleidsondersteuning en uitvoering van subsidieregelingen, o.a. de subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis en de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector. De opdracht van BZK betreft verder voor het gedeelte Bestuur en Wonen onder meer de implementatie van de herziene Europese richtlijn energieprestatie gebouwen EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, waaronder het energielabel voor woonconsumenten), activiteiten ter ondersteuning en voorbereiding van het Klimaatakkoord, ondersteunen van BZK bij ontwikkelingen binnen de woningmarkt (exportteams, woningmarktregelingen) en het kennisloket inkoop sociaal domein (PIANOO).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Het opdrachtenpakket van IenW betreft instrumenten op het gebied van milieu, leefbaarheid, circulariteit en bereikbaarheid. Het werkpakket bestaat onder andere uit nationale en internationale opdrachten op het vlak van de circulaire economie (o.a. Versnellingshuis CE), water (Partners voor Water), duurzame mobiliteit (o.a. elektrisch vervoer, biobrandstoffen) en generieke instrumenten zoals de MIA\VAMIL, Groenbeleggen (beide fiscaal), Interreg, TenT, Horizon2020 (internationaal). De ambities om Nederland nog schoner, veiliger en leefbaarder te maken zijn door RVO.nl gedefinieerd in drie transities: veilige, slimme en groene mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie. De uitkomsten van het Klimaatakkoord zijn mede bepalend voor de omvang van de opdracht de komende jaren.

Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

2018 stand Slotwet

2019

1e suppletoire begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Europese Unie

2.225

3.289

4.261

4.882

4.989

4.989

4.989

Leges grondkamers

2.302

0

0

0

0

0

0

Leges mest

777

0

0

0

0

0

0

Provincies

28.132

30.523

25.059

21.300

18.500

18.500

18.500

Overig

4.741

1.741

1.780

1.168

1.168

1.168

1.168

Totaal omzet derden

38.177

35.553

31.100

27.350

24.657

24.657

24.657

De omzet derden heeft betrekking op opdrachten voor de Europese Unie, de provincies en een aantal kleinere opdrachtgevers waaronder gemeenten. De begroting 2020 en daarop volgende jaren bevat voor de opdracht voor de provincies naast de omzet voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer tevens de omzet voor de uitvoering van het Plattelands-ontwikkelingsprogramma 3 (POP3) van de opdrachtgever LNV.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Door het lagere opdrachtenpakket in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 (tot en met de 1e suppletoire) dalen de personele kosten met € 3,4 mln. Een reden hiervoor is dat in deze begroting wordt uitgegaan van de bij de opdrachtgevende DG’s beschikbare budgetten ten tijde van het opstellen van deze begroting. De personele kosten in de 1e suppletoire begroting van 2019 zijn reeds aangepast aan de definitieve opdrachtverlening 2019 dan wel meerwerkopdrachten. De inzet van RVO.nl is om de daling van de personeelskosten in de jaren na 2020 zoveel mogelijk via een afname van externe inhuur te realiseren.

Materiële kosten

De totale materiële kosten zijn voor 2020 geraamd op € 261,8 mln. Dit is een daling van € 56,3 mln ten opzichte van de begroting 2019 (tot en met de 1e suppletoire). Hiervoor geldt dezelfde verklaring als (hierboven) benoemd in de toelichting op de personele kosten. De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte materiële kosten. De daling vindt met name plaats binnen de directe materiële kosten welke direct verband houden met de uitvoering van opdrachten. Een ander onderdeel van de materiële kosten vormen de bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO’s), welke in 2020 totaal € 149,1 mln bedragen. Deze bestaan uit kosten voor producten en diensten van DICTU en het Rijksvastgoedbedrijf voor de huisvestingskosten.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

2018 stand slotwet

2019

1e suppletoire begroting

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

69.001

125.906

133.610

132.725

129.110

129.081

126.949

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

598.677

694.744

629.683

610.784

503.625

508.664

508.664

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 537.498

– 679.363

– 620.327

– 601.657

– 495.030

– 500.171

– 500.171

2.

Totaal operationele kasstroom

61.179

15.380

9.357

9.128

8.596

8.493

8.493

 

Totaal investeringen (-/-)

– 6.194

– 11.000

– 11.000

– 10.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.026

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.168

– 11.000

– 11.000

– 10.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 6.606

– 7.676

– 10.242

– 12.742

– 8.625

– 10.625

– 8.500

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

5.500

11.000

11.000

10.000

8.000

8.000

8.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 1.106

3.324

758

– 2.742

– 625

– 2.625

– 500

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

125.906

133.610

132.725

129.111

129.081

126.949

126.942

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving

2018 stand slotwet

2019 begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Inputindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Verhouding direct/indirect personeel

89,0%

84,0%

84,0%

84,0%

84,0%

84,0%

84,0%

               

Outputindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Tariefindex in reële termen

101,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

3.556

3.170

3.569

3.569

3.569

3.569

3.569

Saldo van baten en lasten (%)

1,3%

           
               

Kwaliteitsindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Klanttevredenheid

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

Gehonoreerde bezwaarschriften

36,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

RVO.nl maakt haar overhead inzichtelijk met de indicator die het percentage geeft van de directe personele kosten als onderdeel van de totale personele kosten. Hoe hoger dit percentage van directe personele kosten, hoe lager de overhead. RVO.nl streeft voor het totaal van de organisatie naar een percentage van 84% (overhead: 16%). Daarnaast verwacht RVO de fluctuaties in het opdrachtenpakket op te vangen met externe inhuur. Hierdoor zal onder verder gelijkblijvende omstandigheden de ambtelijke bezetting in grote lijnen stabiel blijven vanaf 2020. De klanttevredenheid meet RVO.nl per kwartaal.

Licence