Base description which applies to whole site

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Baten

             

Omzet

7.735

10.116

9.067

9.767

9.767

9.767

9.767

– Omzet moederdepartement

4.960

7.760

5.664

6.364

6.364

6.364

6.364

– Omzet overige departementen

2.775

2.356

3.403

3.403

3.403

3.403

3.403

– Omzet derden

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

564

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

8.299

10.116

9.067

9.767

9.767

9.767

9.767

               

Lasten

             

Apparaatskosten

7.561

9.663

8.747

9.447

9.447

9.447

9.767

– Personele kosten

6.212

6.819

7.050

7.450

7.450

7.450

7.450

– Waarvan eigen personeel

5.703

5.974

6.058

6.408

6.408

6.408

6.408

– Waarvan inhuur externen

329

565

588

638

638

638

638

– Waarvan overige personele kosten

180

280

404

404

404

404

404

– Materiële kosten

1.349

2.844

1.697

1.997

1.997

1.997

2.317

– Waarvan apparaat ICT

221

825

392

392

392

392

392

– Waarvan bijdrage aan SSO's

563

990

661

661

661

661

661

– Waarvan overige materiële kosten

565

1.029

644

944

944

944

1.264

Afschrijvingskosten

441

453

320

320

320

320

0

– Materieel

0

0

0

0

0

0

0

– Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– Immaterieel

441

453

320

320

320

320

0

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

1

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

8.003

10.116

9.067

9.767

9.767

9.767

9.767

               

Saldo van baten en lasten

296

0

0

0

0

0

0

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) borgt als uitvoeringsorganisatie en toezichthouder dat bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging, voldoen aan hun verplichtingen. Dat doet de NEa door bedrijven te informeren, te adviseren en door toezicht te houden.

De uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap NEa valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de NEa dat als zodanig een ZBO is. Het gaat daarbij waar het emissiehandel betreft om het verlenen en actualiseren van emissievergunningen, het onderhouden van het CO2-register en toezicht en handhaving van de wetgeving. Voor wat betreft biobrandstoffen gaat het om uitvoering en toetsing van de Richtlijnen Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit.

Toelichting op de baten

Omzet (bedragen x € 1.000)
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Ministerie van EZK

4.960

7.760

5.664

6.364

6.364

6.364

6.364

Ministerie van IenW

2.775

2.356

3.403

3.403

3.403

3.403

3.403

Overig

564

           

Totaal

8.299

10.116

9.067

9.767

9.767

9.767

9.767

Omzet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

De omzet EZK is een vergoeding voor het leveren van producten en diensten betreffende wettelijke en niet wettelijke taken vanuit ETS en werkzaamheden voortkomend uit de Richtlijnen voor Hernieuwbare energie en Brandstoffenkwaliteit. Daarnaast zijn in dit budget de werkzaamheden van de nieuwe taken vanuit het Regeerakkoord opgenomen, namelijk Bijstook Biomassa en CO2 Minimumprijs. In deze begroting is geen budget opgenomen ten behoeve van vernieuwing ICT (EH Portaal), een mogelijke CO2-heffing en de allocatie vierde handelsperiode.

Omzet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Dit betreft een vergoeding van € 3,4 mln voor de wettelijke of daarmee sterk verbonden taken op het gebied van Energie voor Vervoer (EV).

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De NEa levert meer personele inzet, onder andere vanwege taken op het gebied van de vierde handelsperiode en advisering op beleid. Voor een aantal nieuwe taken, waarvoor nog politieke besluitvorming zal plaatsvinden, zijn de werkzaamheden en personele inzet nog niet bekend.

Overige personele kosten

De overige personele kosten betreffen onder andere de vacatiegelden voor het bestuur, de kosten van vorming en opleiding en de reiskosten binnen- en buitenland.

Materiële kosten

De materiële uitgaven betreffen onder andere ICT beheer- en onderhoudskosten, communicatie en facilitaire kosten.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
   

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

2.296

1.086

986

1.066

1.146

1.226

1.306

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

2.904

6.978

9.067

9.767

9.767

9.767

9.767

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

 

6.678

8.667

9.367

9.367

9.367

9.367

2.

Totaal operationele kasstroom

2.904

300

400

400

400

400

400

 

–/– totaal investeringen

0

– 1300

0

0

0

0

0

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

– 1.300

0

0

0

0

0

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

–/– aflossingen op leningen

– 140

– 400

– 320

– 320

– 320

– 320

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

1.300

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 140

– 900

– 320

– 320

– 320

– 320

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

5.060

986

1.066

1.146

1.226

1.306

1.706

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en vooruitontvangen bedragen.

Investeringskasstroom

De investering betreft de doorontwikkeling van de Registers Emissie Handel en Energie voor Vervoer.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan voor de doorontwikkeling van de Registers Emissie Handel en Energie voor Vervoer.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Uitgangspunt van de NEa is dat zij op een doelmatige wijze haar rol als bevoegd gezag voor emissiehandel, hernieuwbare energie voor vervoer en brandstofkwaliteit binnen Nederland vervult. In onderstaande tabel zijn de indicatoren voor de komende jaren weergegeven.

 

2018 Slotwet

2019

Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Kostprijzen per product

(x € 1):

             

Naleving ETS (per broeikasgasinstallatie)

10.436

9.516

9.516

9.516

9.516

9.516

9.516

Naleving EV (per deelnemersrol)

14.529

10.704

10.704

10.704

10.700

10.700

10.700

               

Marginale tarieven per uur (x € 1):

             

Laag

69

68

69

69

69

69

69

Midden

90

90

90

90

90

90

90

Hoog

109

106

109

109

109

109

109

               

Omzet per productgroep

(x € 1.000)

             

Naleving ETS

4.493

4.320

5.664

6.364

6.364

6.364

6.364

Nationale verplichtingen onder EU en VN

115

120

         

Naleving EV

2.479

2.210

3.403

3.403

3.403

3.403

3.403

Advies, ontwikkeling en implementatie EV

296

139

         

Projecten

501

3.320

         
               

Overige

415

7

         

Totaal

8.299

10.116

9.067

9.767

9.767

9.767

9.767

               

Saldo van baten en lasten (%)

3,56%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Naleving Emissiehandel

             

Vergunningaanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Meldingen binnen wettelijke termijn afgehandeld

77%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Uitvoering jaarlijks toezichtprogramma

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

92%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

               

Naleving Energie voor Vervoer

             

Opleveringsdatum rapportage Naleving jaarverplichting Hernieuwbare Energie voor Vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging

4 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

Uitvoering jaarlijks toezichtprogramma

120%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

85%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

               

Algemeen

             

Aantal formele klachten

0

0

0

0

0

0

0

Aantal gegronde bezwaarprocedures waarbij de NEa onjuist heeft gehandeld

0

0

0

0

0

0

0

Aantal fraude gevallen EU-register die NEa had kunnen voorkomen

0

0

0

0

0

0

0

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

68%

> 70%

> 70%

> 70%

> 70%

> 70%

> 70%

               

FTE totaal (excl. externe inhuur)

56,6

64

64

64

64

64

64

Toelichting

Naleving ETS

Het gaat hier om het percentage meldingen en vergunningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld.

Naleving EV

Het gaat hier om het percentage van het totaal aantal tijdig opgeleverde rapportages naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging.

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

Hieronder wordt verstaan het percentage van het totaal aantal directe uren gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren van alle medewerkers (primair en secundair proces). Gewerkte uren is gelijkgesteld aan de beschikbare productieve uren op jaarbasis, zoals vastgesteld in de tarievennotitie.

Licence