Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: VERDIEPINGSBIJLAGE

Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

196.389

192.556

194.539

194.046

194.107

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

4.271

3.039

3.043

3.078

3.344

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties:

           

ICT beleid

 

6.793

7.830

8.396

7.977

 

Cyber security

 

5.030

5.162

5.293

5.293

 

Bijdrage RVO.nl

2.676

229

224

– 3.776

– 3.776

 

Bijdrage CBS

3.893

5.938

8.384

7.184

7.184

 
             

Overig

1.345

1.741

1.283

1.307

1.307

 

Stand ontwerpbegroting 2020

208.574

215.326

220.465

215.528

215.436

215.480

ICT beleid en Cyber security

De ICT gerelateerde instrumenten worden gebundeld op artikel 1. Deze instrumenten stonden voorheen op artikel 2.

Bijdrage RVO.nl

De meerjarige bijdrage aan RVO.nl is aangepast vanwege voorgenomen veranderingen in de opdracht.

Bijdrage CBS

Naast de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling (structureel € 3,8 mln) is het budget verhoogd voor verplichte EU-statistieken op het gebied van bedrijfsleven, en migratie en asiel.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

31.062

31.062

31.062

31.062

31.062

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

872

872

872

872

872

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties:

           
             

Overig

           

Stand ontwerpbegroting 2020

31.934

31.934

31.934

31.934

31.934

31.934

Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

889.968

941.079

918.749

917.751

923.091

 

Mutatie nota van wijziging 2019

43.900

         

Mutatie amendement 2019

3.800

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

37.338

34.482

30.897

21.982

20.808

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

17.500

21.000

       

Nieuwe mutaties:

           

Startup-beleid

4.000

14.400

18.300

18.300

10.000

 

Topsectoren overig

– 15.630

– 13.436

– 15.066

– 15.661

– 15.561

 

Economische ontwikkeling en technologie

5.000

7.500

10.000

10.000

10.000

 

Verduurzaming industrie (Waterstof)

 

10.000

10.000

10.000

15.000

 

Verduurzaming industrie (Pilots en demo’s CO2 reductie)

 

30.000

35.000

45.000

55.000

 

Verduurzaming industrie (CC(U)S)

 

15.000

15.000

15.000

15.000

 
             

Overig

23.284

15.468

3.627

1.718

3.423

 

Stand ontwerpbegroting 2020

1.009.160

1.075.493

1.026.507

1.024.090

1.036.761

1.026.736

Startup-beleid

Voor startup- en scale-up beleid is in totaal van 2019–2023 € 65 mln beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet voor het nieuwe programma van TechLeap.NL, voor initiatieven vanuit het ecosysteem, en voor flankerend beleid van EZK, zoals bijvoorbeeld het Netherlands Point of Entry en de RVO Fastlane.

Topsectoren overig

Op dit onderdeel stond de hieronder toegelichte reeks (economische ontwikkeling en technologie) geraamd in afwachting van het definitieve instrument. Hiernaast wordt de BTW-compensatie voor TNO op artikel 4 afgeboekt (structureel € 3,5 mln) en de BTW-compensatie voor Deltares onder TO2 (structureel € 1,8 mln).

Economische ontwikkeling en technologie

De veranderende geopolitieke omstandigheden vragen om keuzes in het innovatiebeleid om sterke, internationaal onderscheidende posities in het bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren. De regering heeft hiertoe een bedrag oplopend naar € 10 mln vanaf 2021 structureel beschikbaar gesteld om een aanzet te geven aan investeringen in sleuteltechnologieën, zoals kwantum en kunstmatige intelligentie.

Met deze middelen worden meerjarenprogramma’s ontwikkeld waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken. Dat is nodig om in de verdere ontwikkeling, diffusie en opschalingsfasen concurrerend te zijn en te blijven ten opzichte van andere landen.

Verduurzaming industrie

  • Het betreft hier de toekenning van middelen vanuit de Klimaatenveloppe voor de Industrie voor de programmatische aanpak waterstof

  • Het betreft hier de toekenning van middelen vanuit de Klimaatenveloppe voor de Industrie voor de subsidiering van pilots en demo’s gericht op de reductie van CO2 uitstoot binnen de Industrie.

  • Het betreft hier de toekenning van middelen vanuit de Klimaatenveloppe voor de Industrie voor de toepassing van CO2 afvang, opslag (en gebruik); CC(U)S.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

113.157

111.067

111.863

105.672

107.145

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

11.333

         

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties:

           

Diverse ontvangsten

 

18.800

       

Overig

           

Stand ontwerpbegroting 2020

124.490

129.867

111.863

105.672

107.145

106.249

Diverse ontvangsten

Dit betreft een verhoging van de ontvangstenraming met € 18,8 mln als gevolg van de verwachte terugbetaling van een lening door de provincie Limburg die werd verstrekt ten behoeve van het Industriepark Swentibold. Van deze ontvangst wordt € 12 mln ingezet voor het Startupbeleid en € 6,8 mln wordt via een decentralisatie-uitkering ter beschikking gesteld aan de provincie Limburg als bijdrage ten behoeve van de regionale economie.

Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

181.977

190.093

191.279

180.883

161.298

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

– 4.000

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

85.521

– 4.820

– 4.780

 

1.300

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties:

           

Thematische Technology Transfer (subsidie)

8.100

         

Fund to Fund

     

– 12.000

– 13.000

 

Investeringen in fundamenteel onderzoek

– 23.371

         

Thematische Technology Transfer (lening)

15.900

         

Seed Capital regeling

 

100

– 15.900

– 4.300

3.600

 

Vroege fase / informal investors

– 5.000

– 1.100

– 1.100

– 700

– 600

 

Bijdrage RVO.nl

5.000

         
             

Overig

– 338

179

179

179

179

 

Stand ontwerpbegroting 2020

263.789

184.452

169.678

164.062

152.777

152.772

Thematische Technology Transfer (subsidie)

Dit betreft subsidies voor de activiteiten van thematische samenwerkingsverbanden gericht op het oprichten van kennisstarters in de periode 2019–2025. Tevens is er een beperkt budget voor managementkosten van de TTT-fondsen.

Fund to Fund

Dit betreft met name de overheveling van budget uit de geraamde terugontvangsten van het Dutch Venture Initiative van artikel 3 naar artikel 2 ten behoeve van het Startupbeleid.

Investeringen in fundamenteel onderzoek

Deze mutatie betreft met name de overheveling naar het budget voor Thematische Technology Transfer (- € 24 mln), de meerjarige uitvoeringskosten voor Oncode en Thematische Technology Transfer (- € 5 mln) en de toevoeging van een gedeelte van de terugontvangst van het project Surf (€ 5,6 mln).

Thematische Technology Transfer (lening)

Dit betreft investeringen in kennisstarters door een TTT-fonds welke kunnen worden gedaan in de periode 2019–2025 met een looptijd van maximaal negen jaar. Bestaande investeringen kunnen in de desinvesteringsperiode periode nog worden uitgebreid.

Seed Capital regeling

Dit betreft een aanpassing van de raming van de Seed Capital regeling op basis van de verwachte uitfinanciering van de committeringen aan de Seedfondsen. Een deel van de Seed middelen is ingezet voor het Startupbeleid op artikel 2.

Vroege fase / informal investors

Dit betreft een aanpassing van de raming van de Vroegefasefinanciering op basis van de benodigde uitfinanciering van de verstrekte leningen. Een deel van het budget voor Vroegefasefinanciering is ingezet voor het Startupbeleid op artikel 2.

Bijdrage RVO.nl

Dit betreft het budget voor de meerjarige financiering van de uitvoeringskosten voor Oncode en de regeling Thematische Technology Transfer.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

28.500

34.600

44.000

45.300

50.200

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

           

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties:

           

Investeringen in fundamenteel onderzoek

5.562

         

Overig

           

Stand ontwerpbegroting 2020

34.062

34.600

44.000

45.300

50.200

50.300

Investeringen in fundamenteel onderzoek

Deze mutatie betreft de terugontvangst van het TOF-project Surf. De middelen worden weer beschikbaar gesteld ten behoeve van de investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek.

Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

2.799.175

3.477.833

3.394.920

3.501.677

3.607.799

 

Mutatie nota van wijziging 2019

78.900

         

Mutatie amendement 2019

200

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

10.275

4.553

17.957

3.557

4.373

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

96.900

2.500

       

Nieuwe mutaties:

           

Loon- en prijsbijstelling

2.524

2.396

2.269

2.101

2.227

 

Klimaatenveloppe

 

35.000

35.000

55.000

55.000

 

SDE+

 

103.000

368.000

290.000

288.000

 

Correctie extrapolatie SDE+

   

– 5.000

– 5.000

– 8.465

 

Onttrekking reserve Duurzame Energie

       

450.000

 

Kasschuif ETS

– 4.700

32.795

– 28.095

     

Expertisecentrum Warmte (ECW)

 

7.500

       

BTW-compensatie ECN-TNO

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

 

Verlenging subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

2.200

1.741

3.775

3.696

1.696

 
             

Overig

92

972

– 1.771

42

2.455

 

Stand ontwerpbegroting 2020

2.989.066

3.671.790

3.790.555

3.854.573

4.406.585

4.489.284

Loon- en prijsbijstelling

De bij 1e suppletoire wet 2019 (op artikel 41) ontvangen loon- en prijsbijstelling is aan diverse instrumenten uitgekeerd.

Klimaatenveloppe

De beschikbare Klimaatenveloppemiddelen 2020 e.v. zijn meerjarig aan de regelingen DEI (€ 30 mln voor de jaren 2020 en 2021 en € 45 mln per jaar voor de jaren vanaf 2022)en TSE (€ 5 mln voor de jaren 2020 en 2021 en € 10 mln per jaar voor de jaren vanaf 2022) toegevoegd.

SDE+

Bij 2e begrotingsrapportage 2017 is de ODE-ontvangstenreeks vanaf 2020 met de in het Regeerakkoord afgesproken reeks opgehoogd. De bijbehorende uitgavenreeks werd op de Aanvullende Post (AP) geplaatst. Met deze mutatie wordt de reeks op de AP toegevoegd aan het SDE+-budget 2020 e.v.

Correctie extrapolatie SDE+

In de extrapolatie van de SDE+-reeks in de begroting is in het verleden geen rekening gehouden met overhevelingen van budget ten behoeve van ondersteunende werkzaamheden voor de SDE+ en Wind op Zee naar o.a. RVO.nl en naar andere departementen. Dit wordt met deze mutatie gecorrigeerd.

Onttrekking reserve Duurzame Energie

Conform de afspraak in de Startnota van het kabinet Rutte III is voor een bedrag van € 1,7 mld uit de begrotingsreserve Duurzame Energie toegevoegd aan het SDE+-budget vanaf 2023.

Kasschuif ETS

Voor de compensatie van de indirecte kosten in het kader van het ETS is, gelet op de gestegen CO2-prijs, het beschikbare budget in 2020 ten opzichte van 2019 met een kasschuif opgehoogd naar € 105,6 mln.

Expertisecentrum Warmte (ECW)

Vanuit de klimaatakkoordmiddelen voor de Regionale Energie Strategie (RES) heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties € 7,5 mln beschikbaar gesteld voor de kosten van het Expertisecentrum Warmte (ECW) in 2020.

BTW-compensatie ECN-TNO

Van de BTW-compensatie heeft € 3,5 mln betrekking op de invaring bij ECN-TNO, daarom wordt dit bedrag overgeheveld naar de bijdrage aan TNO.

Verlenging subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Betreft extra uitgaven i.v.m. de openstelling van de SDS in de jaren 2020, 2021 en 2022.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

2.232.211

2.908.211

3.067.511

3.111.511

3.257.811

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

87.874

154.500

84.500

64.500

144.500

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

170.950

324.450

       

Nieuwe mutaties:

           

Onttrekking reserve Duurzame Energie

       

450.000

 
             

Overig

1.195

         

Stand ontwerpbegroting 2020

2.492.230

3.387.161

3.152.011

3.176.011

3.852.311

4.016.011

Onttrekking reserve Duurzame Energie

Conform de afspraak in de Startnota van het kabinet Rutte III dat de middelen in de reserve Duurzame Energie toegevoegd zullen worden aan het SDE+-budget, zal na 2022 in totaal € 1,7 mld aan de reserve worden onttrokken.

Overig

Er hebben verder geen noemenswaardige mutaties plaatsgevonden bij de ontvangsten op artikel 4.

Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

140.471

40.033

39.006

19.863

8.885

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

106.922

4.067

4.067

4.066

   

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties:

           

Bijdrage NAM aan het Nationaal Programma Groningen

150.000

75.000

75.000

25.000

25.000

 

Schadebetalingen aan particulieren

 

50.000

50.000

     

Uitvoering schadeafhandeling door RVO.nl

5.208

95.000

95.000

     

Woonbedrijf

10.000

         

Provincies en gemeenten

6.000

         

Batch 1588

42.000

         

Werk- en onderzoeksbudget DG GB

8.000

         

(T)IVO (organisatie- en programmabudget)

4.000

         

Overig

6.127

681

666

432

129

 

Stand ontwerpbegroting 2020

478.728

264.781

263.739

49.361

34.014

31.680

Bijdrage NAM aan het Nationaal Programma Groningen

In het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxon Mobil is afgesproken dat de NAM in totaal € 500 mln bijdraagt aan het Nationaal Programma Groningen. Op verzoek van EZK heeft de NAM haar bijdrage 2018 verschoven naar 2019. Daardoor is in 2019 in totaal € 150 mln gestort.

Schadebetalingen aan particulieren

De TCMG besluit over schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning. Deze schadevergoedingen worden uitbetaald door EZK en daarna volledig verhaald op de NAM, conform de hierover gemaakte afspraken.

Uitvoering schadeafhandeling door RVO.nl

Conform het schadeprotocol, is de schadeafhandeling publiek gemaakt en is de NAM op afstand van de schadeafhandeling gezet. RVO.nl voert de schadeafhandeling uit. Overeenkomstig de met de NAM gemaakte afspraken, declareert EZK bij de NAM de door RVO.nl uit te keren schadevergoedingen en de uitvoeringskosten voor de schadeafwikkeling.

Woonbedrijf

In 2019 is het woonbedrijf opgericht om woningen in het gebied te kopen. De NAM verhoogt deze bijdrage tot maximaal € 30 mln. Voor de operationele kosten van het woonbedrijf is vanuit de rijksbegroting circa € 10 mln beschikbaar. Op 5 juni 2019 is in het Bestuurlijk overleg afgesproken dat de opkoopregeling wordt doorgezet tot 2024 en dat hiervoor € 20 mln extra wordt vrijgemaakt. Van de aanvullende post is alvast een extra € 10 mln beschikbaar gesteld in 2019 voor opkoop van woningen.

Provincies en gemeenten

De (10) gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie worden geconfronteerd met extra taken vanwege de problematiek voortkomend uit de aardbevingen. Dit betreft werkzaamheden rondom inspecties van objecten, planvorming voor te versterken objecten en gebieden, toezicht & handhaving op uitvoering van versterking, informatievoorziening naar bewoners/eigenaren, aanpassingen op terrein van de ruimtelijke ordening etc.

Batch 1588

Voor de 1588 hebben de Ministers van EZK en BZK namens het kabinet met de regiobestuurders en woningcorporaties afspraken gemaakt om de versterking van de adressen in deze batch door te laten gaan op basis van de versterkingsadviezen. Er staan op dit moment 469 adressen gepland om te starten met uitvoering in 2019. Dit project bestaat uit een gezamenlijke financiering door de NAM, Regio en Rijk met een totaalbedrag van € 420 mln. Het Rijk draagt vanuit de middelen op de aanvullende post hier aan bij.

Werk- en onderzoeksbudget DG GB

De raming van de kosten zijn gebaseerd op inhuur van externe expertise die naar verwachting de eerste paar jaar nodig zal zijn gezien alle lopende bestuurlijke en regionale processen. Ook moet de NPR geactualiseerd worden.

(T)IVO (organisatie- en programmabudget)

De nieuwe aanpak voor de versterking resulteert in een nieuw governance-stelsel. Een belangrijk onderdeel van dit nieuwe stelsel is het onafhankelijk vaststellen door deskundigen welke gebouwen voldoen aan de veiligheidsnorm. Op deze wijze geeft de Minister van EZK invulling aan zijn wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid en wordt geborgd dat de besluitvorming hierover zorgvuldig en onafhankelijk plaatsvindt. Het Ministerie van EZK draagt hiervoor ook de kosten.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.749.491

1.450.000

1.150.000

850.000

650.000

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 28.694

20.000

– 40.000

– 50.000

– 90.000

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties:

           

Aardgasbaten

– 470.000

– 420.000

– 260.000

– 60.000

– 50.000

 

Bijdrage NAM aan het Nationaal Programma Groningen

150.000

75.000

75.000

25.000

25.000

 

Schadebetalingen aan particulieren

 

50.000

50.000

     

Uitvoering schadeafhandeling door RVO.nl

5.208

95.000

95.000

     

Overig

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

1.406.005

1.270.000

1.070.000

765.000

535.000

385.000

Aardgasbaten

In de Kamerbrief van 17 juli jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd over de verkenning van maatregelen om de gaswinning te verlagen naar 12 mld Nm3 in het gasjaar 2019–2020. In een voorlopig advies van de beheerder van landelijke gastransport Gasunie Transport Services (GTS) staan drie concrete maatregelen waarmee een winningsniveau van 12,8 mld Nm3 kan worden bereikt. In de begroting wordt reeds rekening gehouden met een daling van het winningsniveau in het gasjaar 2019–2020 van 15,9 naar 12 mld Nm3. Vanwege de afdrachtensystematiek van de aardgasbaten is de mutatie verspreid over drie jaren: 2019, 2020 en 2021. Ook zijn de gasbaten aangepast op basis van de meest recente meerjarige verwachting van de gasprijs.

Bijdrage NAM aan het Nationaal Programma Groningen

In het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxon Mobil is afgesproken dat de NAM in totaal € 500 mln bijdraagt aan het Nationaal Programma Groningen.

Schadebetalingen aan particulieren

De schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning worden verhaald op de NAM.

Uitvoering schadeafhandeling door RVO.nl

De uitvoeringskosten van RVO.nl worden verhaald op de NAM. Aanvragen tot schadevergoeding door bodembeweging in het Groningergasveld worden afgehandeld door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. RVO.nl doet de praktische uitvoering van het protocol, ter ondersteuning van de Commissie.

Artikel 40 Apparaat

Uitgaven niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

278.382

272.722

268.078

274.587

275.379

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

9.589

– 307

– 3.449

– 13.848

– 17.435

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties:

           

Loonbijstelling

6.575

6.351

6.158

6.442

6.483

 

Prijsbijstelling

11.440

11.584

10.680

9.117

9.054

 

Budgetvorming provincies en gemeenten uit aanvullende post

6.000

         

Budgetvorming DG Groningen uit aanvullende post

2.500

         

Individueel keuzebudget

 

9.056

       

Overig

4.913

– 5.177

– 5.440

– 2.325

– 2.975

 

Stand ontwerpbegroting 2020

319.399

294.229

276.027

273.973

270.506

273.375

Loon- en prijsbijstelling

De bij 1e suppletoire wet 2019 ontvangen loon- en prijsbijstelling is aan diverse instrumenten uitgekeerd.

Budgetvorming provincies en gemeenten uit de Aanvullende Post

Overboeking uit de Aanvullende Post voor de (10) gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie die worden geconfronteerd met extra taken vanwege de problematiek voortkomend uit de aardbevingen. Dit betreft werkzaamheden rondom inspecties van objecten, planvorming voor te versterken objecten en gebieden, toezicht & handhaving op uitvoering van versterking, informatievoorziening naar bewoners/eigenaren, aanpassingen op terrein van de ruimtelijke ordening etc.

Budgetvorming DG Groningen uit de Aanvullende Post

Uit de Aanvullende Post wordt budget gevormd voor het project-DG Groningen Bovengronds.

Individueel keuzebudget

Per 2020 worden de arbeidsvoorwaarden flexibeler. Er komt een Individueel Keuzebudget (IKB), waardoor bijvoorbeeld vakantiegeld maandelijks in plaats van jaarlijks kan worden betaald. Dit kan in de overgangsperiode tot extra lasten leiden. Hiervoor zijn de departementen eenmalig gecompenseerd.

Ontvangsten niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

25.426

25.426

25.437

25.426

24.781

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

           

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties:

           
             

Overig

           

Stand ontwerpbegroting 2020

25.426

25.426

25.437

25.426

24.781

24.781

Artikel 41 Nog onverdeeld

Uitgaven niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 10.000

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

46.951

56.664

54.679

52.885

51.743

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties:

           

Verdeling loon- en prijsbijstelling

– 45.508

– 45.304

– 43.424

– 41.885

– 41.743

 
             

Overig

– 1.443

– 360

– 255

     

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

 

Loon- en prijsbijstelling

De bij 1e suppletoire wet 2018 ontvangen loon- en prijsbijstelling is aan diverse instrumenten uitgekeerd.

Licence