Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Stand van zaken moties Minister van Economische Zaken en Klimaat parlementair jaar 2018–2019 (Tweede Kamer)

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Kamerstuknummer motie

Stand van zaken

Haersma Buma, S. van (CDA)

Pechtold, A. (D66)

Verzoekt het kabinet, per half jaar aan de Kamer te rapporteren wat de stand van zaken is met betrekking tot het door de EU af te spreken klimaatdoel voor 2030;

verzoekt het kabinet voorts, halfjaarlijks te rapporteren welke gelijkgestemde Noordwest-Europese landen wel of niet bereid zijn in een kopgroep de Nederlandse CO2-reductieambitie te volgen;

verzoekt de regering vervolgens, de eerste rapportage uiterlijk voor de begrotingsbehandeling EZK aan de Kamer te overleggen.

21-09-2018

35 000, nr. 15

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Alkaya, M.Ö. (SP)

Verzoekt de regering, dit probleem te bespreken met de windenergie-sector en mogelijke oplossingen te verkennen.

25-09-2018

32 637, nr. 325

Uitgaande brief [25-07-2019] – Uitslag van de vierde tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering:

– in samenspraak met decentrale overheden een zonneladder op te stellen voor de inpassing van zonne-energie, die als nationaal afwegingskader kan worden benut bij het opstellen van regionale energiestrategieën, zodat primair onbenutte daken en terreinen worden benut en landbouw en natuur zo veel mogelijk worden ontzien;

– hierbij de landbouwsector, de zonne-energiesector en netbeheerders te betrekken;

– deze sturingsinstrumenten voor ruimtelijke inpassing en participatie conform de systematiek van de Omgevingswet te verankeren in rijksbeleid (bijvoorbeeld de NOVI) en waar nodig ook regelingen aan te passen die belemmerend werken, zodat daken beter kunnen worden benut voor het opwekken van zonne-energie en zo nodig hier ook met decentrale overheden afspraken over te maken;

verzoekt de regering tevens de Kamer in januari 2019 te informeren hoe de gesprekken met decentrale overheden zijn verlopen.

02-10-2018

32 813, nr. 204

Onderhanden.

Sazias, L. (50PLUS)

Verzoekt de regering, te bevorderen dat elke gemeente en provincie duurzaamheidsleningen aanbiedt zonder leeftijdsgrens.

02-10-2018

32 813, nr. 217 (was 205)

Onderhanden.

Jetten, R.A.A. (D66)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering om, in internationale gremia te pleiten voor transparantie in de grondstoffenketens van grondstoffen welke noodzakelijk zijn voor de energietransitie; verzoekt de regering om, in landelijk en Europees verband in te zetten op richtlijnen voor hergebruik van deze grondstoffen; verzoekt de regering om, in landelijk en Europees verband in te zetten op producentenverantwoordelijkheid voor deze grondstoffen.

02-10-2018

32 813, nr. 209

Onderhanden.

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, in overleg met de sector te bezien hoe zo spoedig mogelijk een aparte categorie voor geothermie in de gebouwde omgeving opgenomen kan worden in de SDE+-regeling, op de langere termijn gecombineerd met een dalend basisbedrag gedurende de looptijd.

02-10-2018

32 813, nr. 210

Onderhanden.

Jetten, R.A.A. (D66)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe richtlijnen over de herkomst van de gebruikte grondstoffen in de aanbestedingen van windmolen- en zonneparken kunnen worden opgenomen.

02-10-2018

32 813, nr. 211

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Verzoekt de regering, bij de keuze voor maatregelen in het klimaatakkoord die huishoudens direct raken de voorkeur te geven aan stimulerende maatregelen die een handelingsperspectief bieden voor Nederlanders.

06-11-2018

32 813, nr. 242

Uitgaande brief [21-12-2018] – Aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Verzoekt de regering, in het vervolgtraject van het klimaatakkoord nadrukkelijk rekening te houden met het gelijke speelveld voor Nederlandse bedrijven en de Nederlandse industrie en dit ook te onderzoeken bij de voorgestelde maatregelen.

06-11-2018

32 813, nr. 243

Uitgaande brief [21-12-2018] – Aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Verzoekt de regering, kosteneffectiviteit een zwaarwegende factor te laten zijn bij de keuze voor maatregelen van het klimaatakkoord.

06-11-2018

32 813, nr. 241

Uitgaande brief [28-06-2019] – Voorstel voor een Klimaatakkoord

Dik-Faber, R.K. (CU)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, in afwachting van het besluit om al dan niet in cassatie te gaan alvast uitvoering van het vonnis voor te bereiden door in kaart te brengen hoe op korte termijn de CO2-uitstoot kan worden gereduceerd en de Kamer daarover in het eerste kwartaal van 2019 te informeren.

06-11-2018

32 813, nr. 229

Uitgaande brief [28-06-2019] – Uitvoering Urgenda-vonnis

Mulder, A.H. (CDA)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, de lasten en inkomenseffecten voor huishoudens bij de doorrekening van het eindvoorstel inzichtelijk te maken en deze zwaar mee te wegen in het eindoordeel van het kabinet.

06-11-2018

32 813, nr. 232

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering bij de verbreding van de SDE+ ook de verbreding van de ISDE voor energiebesparingsmogelijkheden van particulieren mogelijk te maken;

verzoekt in het instrumentarium voor particuliere woningbezitters uitdrukkelijk te kijken naar de mogelijkheden van vervangingsmomenten;

verzoekt voorts in de verdere besprekingen over het klimaatakkoord om goede vormgeving voor ondersteuning van onafhankelijk advies voor energiebesparing, bijvoorbeeld via energieloketten, waaronder advies over goedkope opties zoals een slimme thermostaat en het afstellen van de cv.

06-11-2018

32 813, nr. 233

Uitgaande brief [21-12-2018] – Aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord

Klaver, J.F. (GL)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, de klimaattafels de instructie te geven om bij de afweging een maatregel wel of niet te nemen, ook de eventuele kosten en baten voor toekomstige generaties mee te nemen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer daarover te informeren op het moment dat de doorrekening van PBL en CPB aan de Kamer worden aangeboden.

06-11-2018

32 813, nr. 230

Uitgaande brief [28-06-2019] – Voorstel voor een Klimaatakkoord

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, met een routekaart te komen om innovatie, productie en gebruik van groen gas te bevorderen naar het voorbeeld van de routekaart waterstof.

06-11-2018

32 813, nr. 234

Uitgaande brief [21-12-2018] – Aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, te bevorderen dat Invest-NL gaat bijdragen aan betere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen.

13-11-2018

28 165, nr. 293

Uitgaande brief [18-01-2019] – Stand van zaken oprichting Invest-NL

Alkaya, M.Ö. (SP)

Verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat gezonde kleine bedrijven die worden afgewezen voor private financiering gemakkelijk bij Invest-NL een aanvraag kunnen doen.

13-11-2018

28 165, nr. 294

Uitgaande brief [18-01-2019] – Stand van zaken oprichting Invest-NL

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, de wijze waarop waterzijdig inregelen op de lijst met erkende maatregelen gezet kan worden te onderzoeken en indien de maatregel een bedrijfstak-brede terugverdientijd van vijf jaar heeft, de maatregel op te nemen.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 71 (was 26)

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, in de toekomst strakkere vergunningen te verlenen waardoor geen discussie meer kan ontstaan over de maximumcapaciteit van een windpark.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 32

Uitgaande brief [21-12-2018] – Afschrift brieven aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Verzoekt de regering, randvoorwaarden te stellen aan de regionale energiestrategieën en warmtevisies zodat inwoners adequaat worden betrokken bij het opstellen en de uitvoering.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 35

Onderhanden.

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, zich in overleg met de betrokken bedrijven in te spannen voor het uitfaseren van dieselolie bij zoutwinning uiterlijk in 2021 of anders zo snel mogelijk, en te stimuleren dat alternatieven worden gevonden.

13-11-2018

32 849, nr. 147

Onderhanden.

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om mogelijke oplossingen voor deze situatie [dubbele heffing energiebelasting] in kaart te brengen en hierover in het eerste kwartaal van 2019 te rapporteren aan de Kamer.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 27

Uitgaande brief FIN [05-07-2019] – Kamerbrief over het voorkomen van dubbele energiebelasting

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Akerboom, E.S. (PvdD)

Verzoekt de regering, in overleg te treden met de VNG over hoe burgers het beste geïnformeerd kunnen worden over en betrokken worden bij de warmteplannen in hun wijk; verzoekt de regering tevens op korte termijn in overleg te gaan met Milieu Centraal over het toevoegen van een zoekmodule gericht op warmte-plannen per wijk.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 22

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering nader onderzoek te doen naar deze obstakels, met name voor vve’s en energiecoöperaties en de Kamer hierover te informeren.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 25

Onderhanden.

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering op korte termijn, tegelijk met de doorrekeningen door PBL en CPB, door TenneT in kaart te laten brengen wat de verschillende scenario’s voor verduurzaming van de energievoorziening betekenen voor de betrouwbaarheid van de energievoorziening richting 2050, en de Kamer en de betrokken klimaattafels te informeren over de uitkomst en de eventuele implicaties ervan.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 63

Uitgaande brief [21-12-2018] – Aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, dat de beoordeling van investeringen door Invest-NL echt op individuele projectbasis zal plaatsvinden, waarbij ook een projectspecifiek rendementsdoel wordt afgesproken dat inherent is aan de businesscase en daaraan verbonden risico’s van het project.

13-11-2018

28 165, nr. 291

Uitgaande brief [18-01-2019] – Stand van zaken oprichting Invest-NL

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe op Europees niveau de productie van groen staal gestimuleerd kan worden en dit actief te promoten.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 33

Uitgaande brief [03-04-2019] – Motie stimulering productie groen staal

Mulder, A.H. (CDA)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, in te zetten op de ontwikkeling van aardwarmteprojecten in stedelijke gebieden waar veel huishoudens nu nog verwarmd worden door gas;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken hoe de veilige toepassing van aardwarmte ter vervanging van gas in huishoudens kan worden versneld, met name in gebieden waar dit nu moeilijk van de grond komt en de Kamer hierover te informeren.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 41

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Akerboom, E.S. (PvdD)

Verzoekt de regering, een appreciatie te geven van het onderzoek dat netbeheerders op dit moment uitvoeren omtrent verzegeling, verzoekt de regering, zich bij deze appreciatie te richten op de vraag hoe verzegeling van een gasaansluiting tegen lage kosten langdurig mogelijk kan worden gemaakt voor huishoudens die hun huis vrijwillig van het gas willen afsluiten, en de Kamer hierover te informeren.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 70 (was 23)

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, voluit in te zetten op energiebesparing en specifiek het isoleren van bestaande gebouwen, en dit mee te nemen bij de uitwerking van het klimaatakkoord.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 62

Uitgaande brief [21-12-2018] – Aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord

Veldman, H.S. (VVD)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering, om Invest-NL in de uitvoering en organisatie zo vorm te geven dat het mkb reële mogelijkheden krijgt om gebruik te maken van de kansen die Invest-NL biedt en in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel duidelijkheid te verschaffen over welke mogelijkheden dat zijn.

13-11-2018

28 165, nr. 292

Uitgaande brief [18-01-2019] – Stand van zaken oprichting Invest-NL

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering om in het kader van het klimaatakkoord te verkennen in hoeverre er behoefte bestaat aan een meldpunt waar inwoners en of mkb terecht kunnen met klachten, problemen en ideeën over klimaatbeleid en de daarmee gepaard gaande regels van overheden, en deze serieus te nemen.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 35

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, bij de verbreding van de SDE+-productieplafonds, schotten in het SDE+-budget tussen categorieën te overwegen op het moment dat blijkt dat sommige CO2-reducerende technieken niet afdoende of juist te veel aan bod komen.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 40

Uitgaande brief [26-04-2019] – Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Veldman, H.S. (VVD)

Verzoekt de regering, om bij de uitwerking van het wetsvoorstel de mogelijkheid open te houden om met Invest-NL te kunnen investeren in hooginnovatieve bedrijven en projecten die niet per se een vooraf vastgesteld positief rendement kunnen overleggen bij hun aanvraag; verzoekt de regering, daarnaast om een verduidelijkende invulling te geven aan het begrip «financieel gezonde onderneming» en aan te geven hoe dit zich verhoudt tot het Europees staatssteunkader.

13-11-2018

28 165, nr. 290

Uitgaande brief [18-01-2019] – Stand van zaken oprichting Invest-NL

Mulder, A.H. (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, bedrijven te verplichten uiterlijk 1 juli 2020 uitsluitend ledverlichting te gebruiken;

verzoekt de regering tevens om het goede voorbeeld te stellen door zelf ook over te stappen naar ledverlichting in haar gebouwen en installaties.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 24

Onderhanden.

Verhoeven, K. (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering om, in Europees perspectief aandacht te vragen voor dit hiaat in de regelgeving en ernaar te streven dat voor de eisen aan de nieuwe BENG-norm ook restwarmte van datacenters meegeteld kan worden.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 42

Uitgaande brief BZK [08-01-2019] – Stand van zaken op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving

Mulder, A.H. (CDA)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering om, ervoor te zorgen dat de verkenning naar de verdeling van de financiering van de SDE+ als aangekondigd in de kabinetsappreciatie van het klimaatakkoord op hoofdlijnen kan worden betrokken bij de wetswijziging betreffende de verbreding van de SDE+.

20-11-2018

35 004, nr. 15

Onderhanden.

Beckerman, S.M. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, een verkenning te doen naar alternatieven voor de ODE, waarbij vertrekpunten zijn: rechtvaardige lastenverdeling, het principe «de vervuiler betaalt», continuïteit, transparantie en begrijpelijkheid.

20-11-2018

35 004, nr. 13

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, te verkennen hoe het Joint Project Mechanism ingezet kan worden voor het behalen van de duurzame-energieopwekkingsdoelstelling;

verzoekt de regering tevens, de Tweede Kamer hierover te informeren voor het zomerreces.

11-12-2018

32 813, nr. 256

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering alle Limburgers met mijnbouwschade die een zaak hebben liggen bij de TCBB voor 1 juli duidelijkheid te geven of de schade mijnbouw gerelateerd is, en indien dat het geval is zo snel mogelijk over te gaan tot vergoeding conform de hiervoor op te zetten vernieuwde regeling.

11-12-2018

32 813, nr. 261 (was 251 en 260)

Uitgaande brief [10-07-2019] – Afhandeling mijnbouwschade na dertig jaar

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, mee verantwoordelijkheid te nemen en daartoe in beeld te brengen welke effecten het voorgestelde verbod op elektriciteitsproductie met kolen heeft voor de positie van werknemers, in het bijzonder in de kolenketen, en in samenspraak met sociale partners aanvullende maatregelen en voorzieningen te treffen om de gevolgen op een sociale wijze op te vangen.

11-12-2018

32 813, nr. 257

Uitgaande brief [21-12-2018] – Aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, daarbij tevens helder te maken hoe de verbindingslijnen qua governance lopen tussen de drie operaties; verzoekt de regering tevens, na voltooiing van de governance in één, ook digitaal, toegankelijk overzicht op te nemen hoe de directe zeggenschap dan wel medezeggenschap van burgers en hun maatschappelijke zelforganisaties geborgd worden.

11-12-2018

33 529, nr. 541

Onderhanden.

Beckerman, S.M. (SP)

Akerboom, E.S. (PvdD)

Verzoekt de regering, om te allen tijde prioriteit te blijven geven aan het inspecteren en versterken van woningen en een einde te maken aan de onzekerheid van vele Groningers.

11-12-2018

33 529, nr. 544

Onderhanden.

Nijboer, H. (PvdA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Akerboom, E.S. (PvdD)

Verzoekt de regering te regelen dat provincie en gemeenten niet verplicht worden tot cofinanciering in de programmalijn «Groningse kracht en trots.

11-12-2018

33 529, nr. 546

Uitgaande brief [13-03-2019] – Bestuurlijk Overleg Groningen

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om te onderzoeken of een deel van het militaire vlieggebied EHD 42, direct ten zuiden van het windpark «ten noorden van de Waddeneilanden» gebruikt kan worden voor windmolenparken op zee; verzoekt de regering tevens, de Tweede Kamer hierover vóór aanvang van het krokusreces te informeren.

11-12-2018

33 529, nr. 543

Uitgaande brief [07-03-2019] – Onderzoek gebruik militair vlieggebied voor windenergie op zee

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Sienot, M.F. (D66)

Roept de regering op er voor te zorgen dat er geen middelen vanuit het NPG worden ingezet voor schadeherstel en/of versterking en alle bijkomende kosten bijvoorbeeld om de versterking optimaal in te passen in het gebied, alléén te financieren vanuit de daarvoor bestemde versterkingsmiddelen.

11-12-2018

33 529, nr. 547 (was 542)

Uitgaande brief [13-03-2019] – Bestuurlijk Overleg Groningen

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, zo snel mogelijk een goed doordacht afschakelplan naar de Kamer te sturen.

20-12-2018

34 957, nr. 51

Onderhanden.

Nijboer, H. (PvdA)

Vries, A. de (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Snels, B.A.W. (GL)

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Slootweg, E.J. (CDA)

Sneller, J.C. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, om voorbereidingen te treffen om maatregelen te kunnen nemen om indien gewenst huishoudens te compenseren voor de kosten van het klimaatbeleid.

20-12-2018

35 095, nr. 6

Uitgaande brief [21-12-2018] – Aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, de jaarlijkse raming van GTS standaard te laten valideren door een externe partij.

20-12-2018

34 957, nr. 52

Uitgaande brief [08-02-2019] – Raming GTS over de gaswinning uit het Groningenveld

Leijten, R.M. (SP)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering, voor de besluitvorming over de besteding een overzicht aan de Kamer te sturen van de voorgenomen besteding, zodat zij hierover nog van gedachten kan wisselen voordat er geld uit het [CO2-]fonds onomkeerbaar wordt ingezet.

20-12-2018

35 095, nr. 9

Uitgaande brief [28-06-2019] – Uitvoering Urgenda-vonnis

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Kops, A. (PVV)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sienot, M.F. (D66)

Akerboom, E.S. (PvdD)

Verzoekt de regering, met zeer grote spoed te zorgen dat er een nieuwe regeling komt waarbij de meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen worden vergoed door de NAM maar waarbij zij geen zeggenschap hebben over de uitvoering van deze nieuwbouw.

20-12-2018

34 957, nr. 50

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Roept de regering, op om concrete versnellingsmaatregelen te nemen, en de Kamer daarover voor het meireces te informeren.

22-01-2019

33 529, nr. 569

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, om met gemeenten te overleggen dat mensen in de P50-groep al een opname mogen aanvragen, al voordat er lokale plannen of communicatie zijn geweest.

22-01-2019

33 529, nr. 571

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Uitgaande brief [13-03-2019] – Bestuurlijk Overleg Groningen

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Akerboom, E.S. (PvdD)

Verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om de gedupeerden met schade te laten kiezen voor een regeling waarbij een aannemer offertes voor reparaties direct kan indienen bij de TCMG en deze slechts steekproefsgewijs worden gecontroleerd; en verzoekt de regering, de TCMG in staat te stellen om dergelijke procedures in te stellen.

22-01-2019

33 529, nr. 556

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om gemeenten vóór 11 februari te informeren over de kosten die met de versterking gepaard gaan, zodat inzicht komt in de totale beschikbare middelen die voor gebieden beschikbaar zijn voor versterking en gebiedsontwikkeling waardoor zij de kans krijgen deze te combineren zolang dat niet tot vertraging leidt bij het bereiken van veiligheid.

22-01-2019

33 529, nr. 576

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Uitgaande brief [13-03-2019] – Bestuurlijk Overleg Groningen

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, voor 1 februari met de betreffende gemeenten af te stemmen dat zij samen met de NCG de bewoners in de maand februari nog informeren, zodat met de bewoners van de betreffende huizen net als bij de Fazanthof concrete afspraken worden gemaakt over het inplannen van de opname en beoordeling van hun woning; verzoekt de regering om, wanneer dit onvoldoende snel gebeurt, niet te aarzelen om vanuit haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid haar bevoegdheden in te zetten om te bewerkstelligen dat zo snel mogelijk gestart wordt met het maken van afspraken met bewoners over de opname van de woning.

22-01-2019

33 529, nr. 567

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sienot, M.F. (D66)

Akerboom, E.S. (PvdD)

Verzoekt de regering, het instrument van een bouwdepot concreet voor batch 1588 te bezien en daarover te rapporteren aan de Kamer.

22-01-2019

33 529, nr. 558

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, waar mogelijk zorg te dragen voor een samenhangende beoordeling en afhandeling van schade en versterking door één Instituut Mijnbouwschade, en de Kamer hierover te berichten bij aanbieding van het wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade dus uiterlijk vóór 1 juni 2019.

22-01-2019

33 529, nr. 575

Uitgaande brief [08-07-2019] – Tijdelijke Wet Groningen

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Beckerman, S.M. (SP)

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, met de TCMG te spreken over een vervolg op de pilot voor schadeherstel door aannemers in natura.

22-01-2019

33 529, nr. 568

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Nijboer, H. (PvdA)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, de aanbevelingen van de Agrarische Tafel en de openliggende onderzoeksvragen zo veel mogelijk over te nemen en er zo snel mogelijk opvolging aan te geven.

22-01-2019

33 529, nr. 574

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering om, in de uitvoering waar mogelijk schadeherstel van monumenten te versnellen en aan gemeenten die inhoudelijke ondersteuning nodig hebben, deze aan te bieden.

22-01-2019

33 529, nr. 577

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Akerboom, E.S. (PvdD)

Verzoekt de regering, een indicator te ontwikkelen waardoor controle op de voortgang van de versterkingsaanpak mogelijk wordt.

22-01-2019

33 529, nr. 557

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Haersma Buma, S. van (CDA)

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor een verbetering van het Europese emissierechtensysteem (ETS), onder andere door het invoeren van een minimumprijs voor rechten in de energiesector, en de Kamer hierover binnen afzienbare tijd te informeren.

12-02-2019

32 813, nr. 275

Onderhanden.

Klaver, J.F. (GL)

Dijkhoff, K.H.D.M. (VVD)

Verzoekt de regering, een onafhankelijke uitvoeringstoets te laten uitvoeren op het bonus-malussysteem uit het klimaatakkoord.

12-02-2019

32 813, nr. 271

Uitgaande brief [21-02-2019] – Uitvoerbaarheid Klimaatakkoord en motie Dijkhoff/Klaver

Klaver, J.F. (GL)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, het sluiten van kolencentrales mee te nemen bij de inventarisatie van de maatregelen.

12-02-2019

32 813, nr. 272

Uitgaande brief [28-06-2019] – Uitvoering Urgenda-vonnis

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, een plan te maken om de monitoring van oude olie- en gaswinningsputten en het dichten van eventuele lekken te verbeteren, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

05-03-2019

32 849, nr. 159

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt het kabinet, ervoor te zorgen dat iedereen van wie het huis is geïnspecteerd, ook de beoordeling van de inspectie ter inzage kan krijgen.

05-03-2019

32 849, nr. 169

Uitgaande brief [21-05-2019] – Diverse onderwerpen mijnbouw en Groningen

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, alles te doen wat in haar invloed ligt om de capaciteit op het gebied van beoordelingen en uitvoering van de door het SodM voorlopig goedgekeurde versterkingsplannen zodanig uit te breiden dat de gemeenten voor een langere periode aan de slag kunnen gaan, daarover duidelijkheid kunnen geven aan bewoners en aannemers hiervoor langjarig capaciteit vrij kunnen maken;

verzoekt de regering tevens, samen met de gemeenten op basis van de door SodM voorlopig goedgekeurde plannen en de beschikbare capaciteit zo spoedig mogelijk te beginnen met opnames van woningen.

05-03-2019

32 849, nr. 177

Onderhanden.

Nijboer, H. (PvdA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, in deze gebieden met gestapelde mijnbouw de schadebehandeling door één organisatie (loket) te laten behandelen.

05-03-2019

32 849, nr. 176

Uitgaande brief [08-07-2019] – Appreciatie Tcbb-advies Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering om, bij de gaswinning in het Steenwijkerland een bouwkundige vooropname uit te laten voeren door een onafhankelijke partij in overleg met de inwoners;

verzoekt de regering tevens, om het KNMI-meetsysteem uit te laten breiden met een grondversnellingsmeter en zorg te dragen dat dit meetsysteem in te zien is voor de inwoners;

verzoekt de regering voorts, om SodM te vragen proactief gebruik te maken van hun toezichtstaken op kleine gasvelden zoals Steenwijkerland.

05-03-2019

32 849, nr. 178

Onderhanden.

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Ojik, A. van (GL)

Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe diversificatie van gasleveranciers kan worden bevorderd aan de hand van de criteria leveringszekerheid, economische kosten en milieueffecten.

05-03-2019

21 501–33, nr. 750

Uitgaande brief [20-05-2019] – Motie van Ojik en Sjoerdsma over diversificatie van import van gas

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sienot, M.F. (D66)

Roept de Minister op, tot het sterk aandringen bij de TCMG op het versnellen van het proces van de beoordeling om te zorgen voor een voorspoedige afhandeling van schademeldingen waarbij sprake is van een betrouwbare taxatie.

05-03-2019

32 849, nr. 179

Uitgaande brief [03-06-2019] – Versnelling schadeafhandeling, versterkingsoperatie en afbouw gaswinning Groningen

Uitgaande brief [03-07-2019] – Uitvoering Stuwmeerregeling

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, om op zo kort mogelijke termijn de tariefsystematiek voor warmtenetten aan te passen.

12-03-2019

32 813, nr. 301

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om zonnevelden publiek te tenderen op rijksgronden en -gebouwen met inachtneming van de zonneladder, en daar de Kamer over te informeren voor het zomerreces.

12-03-2019

32 813, nr. 297

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, met de gereserveerde rijksmiddelen, en de provincies die al meedoen, het fonds in ieder geval vanaf 1 mei open te stellen voor aanvragen als er perspectief is op een bijdrage van provincies van ten minste 5 miljoen euro startkapitaal.

12-03-2019

32 813, nr. 296

Uitgaande brief [10-07-2019] – Openstelling SDE+ najaarsronde 2019

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om het PBL te laten onderzoeken of in de najaarsronde via een aparte categorie in de SDE+ kleinere windmolens gesubsidieerd kunnen worden waar door landelijk beleid restricties gelden, en indien dit het geval blijkt in de najaarsronde 2019 een aparte categorie voor dergelijke molens aan de SDE+ toe te voegen – het PBL onderzoekt daarbij of deze locaties objectief af te bakenen zijn en het bijbehorende basisbedrag concurrerend is ten opzichte van andere duurzame technieken.

12-03-2019

32 813, nr. 291

Uitgaande brief [10-07-2019] – Openstelling SDE+ najaarsronde 2019

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om voor de korte termijn samen met betrokken partijen, waaronder netbeheerders, decentrale overheden en initiatiefnemers voor grootschalige duurzame-energieprojecten, oplossingen te zoeken voor die gebieden waar er sprake is van een capaciteitstekort, bijvoorbeeld door te kijken of in deze gebieden experimenten of pilots mogelijk zijn waarbij wordt gekeken naar de redundantie-eis en de mogelijkheden van het voorkomen van piekbelasting.

12-03-2019

32 813, nr. 295

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om een nader onderzoek uit te voeren naar de impact van geschikte alternatieven voor vaststelling van de warmtetarieven – ten opzichte van de huidige koppeling met de gasprijs – op de warmteprijzen voor kleinverbruikers, en hier de Kamer voor de behandeling van de Warmtewet 2.0 over te informeren.

12-03-2019

32 813, nr. 292

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, voor de korte termijn een variant uit te werken waarbij de kosten van het afsluiten van de gasaansluiting 50/50 worden verdeeld over de huiseigenaar en de netbeheerder, waarbij de netbeheerder dit mag verrekenen in het vastrecht;

verzoekt de regering tevens, in de tussentijd na te denken over een goede, toekomstbestendige regeling voor de lange termijn.

12-03-2019

32 813, nr. 290

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering de samenwerking met de initiatiefnemers te zoeken en dit plan met de bijbehorende investeringsagenda krachtig te ondersteunen.

12-03-2019

32 813, nr. 305 (was 302)

Onderhanden.

Klaver, J.F. (GL)

Marijnissen, L.M.C. (SP)

Asscher, L.F. (PvdA)

Verzoekt de regering, de vakbeweging en de milieuorganisaties te betrekken bij de verdere uitwerking van de maatregelen

19-03-2019

32 813, nr. 313

Uitgaande brief [28-06-2019] – Voorstel voor een Klimaatakkoord

Raan, L. van (PvdD)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, om de Kamer regelmatig te informeren over de afwegingen en beslissingen die zij maken rondom vraag en aanbod van biomassa.

19-03-2019

32 813, nr. 316 (was 294)

Uitgaande brief I&W [04-07-2019] – Uitwerking afspraken Klimaatakkoord over duurzame biomassa

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering om, geen aardwarmteprojecten toe te staan in drinkwatergebieden.

19-03-2019

32 849, nr. 180 (was 175)

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe het bestaande programma dan wel onderdelen van Eigen Initiatief ingebed kunnen worden in de voorgestane aanpak voor versterking, en de Kamer daarover te informeren voor het eerstvolgende algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 22 mei 2019.

09-04-2019

33 529, nr. 604 (was 598)

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, het proces van vergunningverlening voor aardwarmteprojecten te versnellen, bijvoorbeeld door de capaciteit te vergroten.

09-04-2019

33 529, nr. 601

Uitgaande brief [21-05-2019] – Diverse onderwerpen mijnbouw en Groningen

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, in overleg te treden met gemeenten, GGD, zorgverleners en zorgverzekeraar om te zorgen voor een laagdrempelige toegang tot psychische zorg; verzoekt de regering tevens, met bovengenoemde partijen in overleg te treden over de financiële aspecten, en de Kamer hierover te informeren.

09-04-2019

33 529, nr. 599

Uitgaande brief [02-07-2019] – Enkele onderwerpen gaswinning Groningen en gevolgen daarvan

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering, om zo veel mogelijk ruimte te laten voor bewoners om het heft in eigen hand te nemen als het gaat om de uitvoeringsfase van de versterkingsoperatie.

09-04-2019

33 529, nr. 603 (was 597)

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Amhaouch, M. (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Futselaar, F.W. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, om Invest-NL het indringende advies mee te geven om in de beginfase van haar bestaan het verstrekken van (co-)investeringen aan projecten die potentieel kunnen bijdragen aan de energie- en klimaattransitie een belangrijk onderdeel te laten zijn van het investeringsbeleid.

15-05-2019

35 123-21

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering, om de Kamer periodiek en integraal te rapporteren over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het totale instrumentarium om ontwikkelingen op het gebied van de energie- en klimaattransitie tot stand te brengen.

21-05-2019

35 123, nr. 23

Onderhanden.

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Veldman, H.S. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Futselaar, F.W. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, proactief de Kamer te informeren – ook tussen jaarverslagen in – als er bijvoorbeeld majeure wijzigingen worden aangebracht in de aanvullende overeenkomsten die worden gesloten of bij significante wijzigingen in de hoogte van het normrendement.

21-05-2019

35 123, nr. 22

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Verzoekt de regering, om Invest-NL het indringende advies mee te geven om het versterken van MKB-ondernemingen die marktbreed actief zijn – inclusief start-ups en het doorgroeien van scale-ups, naar grotere ondernemingen – al vanaf de startfase van Invest-NL een belangrijke taak te laten zijn.

21-05-2019

35 123, nr. 32

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, dit publieke belang te borgen in het investerings- en financieringsbeleid van Invest NL, waarbij het aan Invest NL is om proportionaliteit en doelmatigheid in acht te nemen.

21-05-2019

35 123, nr. 31

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, de mogelijke inzet van studenten bouwkunde te verkennen ten behoeve van versnelling van de schade en versterking door bijvoorbeeld steekproeven uit te laten voeren bij gebouwen na schade-herstel en/of versterking;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hier voor het kerststreces over te informeren.

04-06-2019

33 529, nr. 631

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Kops, A. (PVV)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Geleijnse, S. (50PLUS)

Verzoekt de regering, het advies van SodM op te volgen en de Kamer over de voortgang van ieder onderdeel van het advies te informeren voor het komend overleg over Groningen en vervolgens ieder kwartaal.

04-06-2019

33 529, nr. 629

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Kops, A. (PVV)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Geleijnse, S. (50PLUS)

Verzoekt de regering, de aangekondigde versnellingsmaatregelen te voorzien van het gewenste resultaat, waar mogelijk inclusief datum waarop dit gerealiseerd moet worden, en de Kamer daarover voor 1 juli 2019 te informeren.

11-06-2019

33 529, nr. 642

Uitgaande brief [26-06-2019] – Bestuurlijk Overleg 5 juni + invulling ingediende moties en toezeggingen plenair debat 4 juni

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering om:

– woningeigenaren in staat te stellen een beroep te doen op een opkoopregeling,

– de mogelijkheid van een voorschot op een definitieve waardedalings-regeling te verkennen,

– de nieuwbouwregeling te verlengen.

11-06-2019

33 529, nr. 622

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Geleijnse, S. (50PLUS)

Verzoekt de regering om één loket en één uitvoeringsorganisatie met budget en mandaat te realiseren voor schadeafhandeling en versterking.

11-06-2019

33 529, nr. 627

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Kops, A. (PVV)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Geleijnse, S. (50PLUS)

Verzoekt de regering, juridisch advies in te winnen opdat de nieuwe regeling kan zien op de periode van schademeldingen tot 1 juni 2019.

11-06-2019

33 529, nr. 643

Uitgaande brief [02-07-2019] – Enkele onderwerpen gaswinning Groningen en gevolgen daarvan

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om alles in het werk te stellen om de zeven genoemde oplossingsrichtingen samen met de regio uit te voeren.

11-06-2019

33 529, nr. 632

Uitgaande brief [02-07-2019] – Enkele onderwerpen gaswinning Groningen en gevolgen daarvan

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om alles in het werk te stellen om de zeven genoemde oplossingsrichtingen samen met de regio uit te voeren.

11-06-2019

33 529, nr. 632

Uitgaande brief [02-07-2019] – Enkele onderwerpen gaswinning Groningen en gevolgen daarvan

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Kops, A. (PVV)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Geleijnse, S. (50PLUS)

Verzoekt de regering, de aangekondigde versnellingsmaatregelen te voorzien van het gewenste resultaat, waar mogelijk inclusief datum waarop dit gerealiseerd moet worden, en de Kamer daarover voor 1 juli 2019 te informeren.

11-06-2019

33 529, nr. 642

Uitgaande brief [26-06-2019] – Bestuurlijk Overleg 5 juni + invulling ingediende moties en toezeggingen plenair debat 4 juni

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om ruimte te bieden voor eigen regie aan de particuliere gebouweigenaar en te onderzoeken of het hieraan bijdraagt om een bouwdepot in te stellen voor elk huis met een versterkingsopgave.

11-06-2019

33 529, nr. 633

Onderhanden.

Staaij C.G. van der (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Geleijnse, S. (50PLUS)

Verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat het SodM voldoende budget heeft om al zijn adviserende en controlerende taken uit te kunnen voeren, in het bijzonder die in Groningen.

11-06-2019

33 529, nr. 624

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat het SodM voldoende budget heeft om al zijn adviserende en controlerende taken uit te kunnen voeren, in het bijzonder die in Groningen.

11-06-2019

33 529, nr. 623

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Diertens, A.E. (D66)

Verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk de vraag naar Groningengas met oog voor de dilemma’s ten aanzien van de leveringszekerheid op de kortst mogelijke termijn terug te brengen tot onder de 12 bcm, en de Kamer hierover medio juni voorlopig en voor 1 oktober definitief te informeren.

11-06-2019

33 529, nr. 626

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Kops, A. (PVV)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Geleijnse, S. (50PLUS)

Spreekt uit dat het wenselijk is dat de voorgestelde regeling geldt voor schades die zijn gemeld voor 1 juni 2019, verzoekt de regering, juridisch advies in te winnen opdat de nieuwe regeling kan zien op de periode van schademeldingen tot 1 juni 2019.

11-06-2019

33 529, nr. 643

Uitgaande brief [02-07-2019] – Enkele onderwerpen gaswinning Groningen en gevolgen daarvan

Otterloo, G.J. van (50PLUS)

Verzoekt de regering, burgers en de samenleving veel beter inzicht te geven in de opbouw van de energierekening en de ontvangsten en uitgaven voor duurzame energie.

18-06-2019

35 200-XIII, nr. 19

Onderhanden.

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, op korte termijn een dergelijk afwegingskader te ontwikkelen voor olie- en gasinstallaties, zowel op land als in de zee.

18-06-2019

35 200-XIII, nr. 16

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, met een integrale aanpak voor het mkb te komen in aanloop naar de oprichting van het Instituut Mijnbouwschade, inclusief verzekeringsproblematiek, en de Kamer hierover te informeren voorafgaand aan de begrotingsbehandeling.

25-06-2019

33 529, nr. 647

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de TCMG streeft naar het hanteren van een vaststaande redelijke termijn van liefst drie tot zes maanden voor de afhandeling van schademeldingen, waaraan alleen bij uitzondering kan worden afgeweken.

25-06-2019

33 529, nr. 649

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, een meldpunt te creëren voor woningeigenaren, die én schade hebben én versterkt moet worden, zodat schadeherstel en versterking beter kunnen worden afgestemd.

25-06-2019

33 529, nr. 653

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, te faciliteren dat zij hier een plek aan tafel krijgen.

25-06-2019

30 196, nr. 652

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, te onderzoeken wat Nederland kan leren van de aanpak in andere Europese landen voor de marktordening in ons land, en de Tweede Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling van 2020 te informeren.

25-06-2019

30 196, nr. 665

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, het mogelijk te maken voor woningeigenaren om bij vergoeding van schade door de TCMG op grond van het Besluit mijnbouwschade of de stuwmeerregeling een beroep te kunnen doen op de waardevermeerderingsregeling.

25-06-2019

33 529, nr. 652

Uitgaande brief [02-07-2019] – Enkele onderwerpen gaswinning Groningen en gevolgen daarvan

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om de € 200.000 uit dit amendement te besteden aan een juristenteam dat deze gedupeerden ondersteunt.

25-06-2019

33 529, nr. 651

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat het bewijsvermoeden wordt toegepast.

25-06-2019

33 529, nr. 657

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, om een regeling te vinden waarmee schrijnende schadegevallen geholpen kunnen worden, ook als deze wel al een schadevergoeding hebben gehad, zonder de TCMG verder te belasten.

25-06-2019

33 529, nr. 650

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, in overleg met de medeoverheden een krachtige aanpak te ontwikkelen voor het tijdig identificeren en wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving en het oplossen van knelpunten, en de Kamer hierover te informeren.

25-06-2019

30 196, nr. 654

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, het wetgevingstraject van de wijziging van de Warmtewet te versnellen en het wetswijzigingsvoorstel begin 2020 aan de Kamer aan te bieden zodat inwerkingtreding op 1 januari 2021 mogelijk wordt.

25-06-2019

30 196, nr. 663

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om de bescherming van consumenten voorop te stellen en te onderzoeken of en hoe strengere eisen kunnen worden gesteld aan energieleveranciers, hoe faillissementen kunnen worden voorkomen en hoe gedupeerden kunnen worden geholpen.

25-06-2019

30 196, nr. 664

Onderhanden.

Heerma, P.E. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, actief te monitoren welke bedrijven gaan investeren en welke bedrijven in de problemen zouden kunnen komen door een cumulatie van maatregelen, en een draaiboek met instrumenten voor te bereiden waarmee investeringen in verduurzaming in Nederland plaatsvinden en werkgelegenheidsverlies wordt afgewend.

04-07-2019

32 813, nr. 360

Onderhanden.

Klaver, J.F. (GL)

Kuzu, T. (DENK)

Segers, G.J.M. (CU)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Asscher, L.F. (PvdA)

Stoffer C. (SGP)

Otterloo, G.J. van (50PLUS)

Verzoekt de regering, haar belofte na te komen en huishoudens en het mkb niet op te laten draaien voor de kosten van de transitie in de industrie.

04-07-2019

32 813, nr. 351

Onderhanden.

Klaver, J.F. (GL)

Heerma, P.E. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Baudet, T.H.P. (FvD)

Beckerman, S.M. (SP)

Asscher, L.F. (PvdA)

Stoffer C. (SGP)

Otterloo, G.J. van (50PLUS)

Verzoekt de regering, de planbureaus indringend te verzoeken om alle door het kabinet gepresenteerde klimaatmaatregelen – ook die na 1 mei publiek zijn geworden – integraal door te laten rekenen bij de Klimaat- en Energieverkenning van dit jaar.

04-07-2019

32 813, nr. 355

Onderhanden.

Klaver, J.F. (GL)

Heerma, P.E. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Asscher, L.F. (PvdA)

Otterloo, G.J. van (50PLUS)

Verzoekt de regering, in overleg met partijen voor heel Nederland een programma Waterstof op te stellen met als doel dat groene waterstof een belangrijke plek krijgt in het oplossen van klimaatgerelateerde vraagstukken.

04-07-2019

32 813, nr. 359

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, in overleg met de regio en met het bestuur van het Nationaal Programma Groningen te komen tot een oplossing voor het tekort aan geestelijke zorg, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

04-07-2019

33 529, nr. 673

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Becker, B. (VVD)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, ook maatregelen te onderzoeken om de vraag naar Groningengas door grote afnemers en afnemers in het buitenland te verlagen, en dat mee te nemen voor het vaststellingsbesluit voor het komende gasjaar 2019–2020 en de Kamer elk halfjaar te informeren over de concrete stappen en reductie van de vraag naar Groningengas.

04-07-2019

33 529, nr. 674

Onderhanden.

Heerma, P.E. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, voor eind 2019 de Kamer te informeren over de stand van zaken van de voorstellen om de ontwikkeling van lokale energiecoöperaties te stimuleren en om te waarborgen dat de lokale gemeenschap profiteert van duurzame-energieprojecten, waaronder de postcoderoosregeling.

04-07-2019

32 813, nr. 367

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, de uitspraak van de Raad van State op te volgen.

04-07-2019

33 529, nr. 669

Onderhanden.

Heerma, P.E. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, bij de uitwerking van de klimaatplannen het mkb te betrekken en bij de uitvoering van klimaatplannen rekening te houden met de specifieke positie van het mkb;

verzoekt de regering tevens, om samen met mkb-organisaties voorlichting te geven hoe mkb-ondernemers effectief en efficiënt de voor hen relevante onderdelen van het akkoord kunnen uitvoeren.

04-07-2019

32 813, nr. 350

Onderhanden.

Heerma, P.E. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, in beeld te brengen in hoeverre particulieren en de omgeving op dit moment deelnemen aan duurzame energieprojecten, te monitoren hoe het eigenaarschap van nieuwe duurzame energieprojecten evolueert en jaarlijks daarover te rapporteren in de voortgangsmonitor klimaatbeleid in de Klimaatnota en indien de voortgang achterblijft maatregelen te nemen ter bevordering van de participatie.

04-07-2019

32 813, nr. 361

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat wanneer de Amercentrale in 2024 niet volledig op duurzame biomassa draait, er een duurzaam alternatief voorhanden is voor het aan deze centrale gekoppelde warmtenet, en zo nodig hiervoor zekerstellingen te eisen.

04-07-2019

35 167, nr. 24

Onderhanden.

Weyenberg, S.P.R.A. van (D66)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om zo vroeg mogelijk in het proces te starten met van-werk-naar-werktrajecten, zodat werkloosheid waar mogelijk wordt voorkomen en voor de groep bij wie dat niet lukt dienstverlening bij het UWV beschikbaar te stellen;

verzoekt de regering tevens, elk jaar een update te sturen aan de Tweede Kamer over de arbeidsmarktpositie van de mensen die eerder bij de kolencentrales aan het werk waren.

04-07-2019

35 167, nr. 12

Onderhanden.

Thieme, M.L. (PvdD)

Klaver, J.F. (GL)

Segers, G.J.M. (CU)

Jetten, R.A.A. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Asscher, L.F. (PvdA)

Otterloo, G.J. van (50PLUS)

Verzoekt de regering, alle door Urgenda geïnventariseerde maatregelen serieus te nemen en de Kamer per maatregel te informeren over de afwegingen om deze wel of niet te nemen.

04-07-2019

32 813, nr. 362

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix en daarbij de kosten en voorwaarden van de bouw van nieuwe kerncentrales in andere landen in beeld te brengen; verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover bij voorkeur voor het plenaire debat over kernenergie en anders uiterlijk einde 2019 te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

04-07-2019

35 167, nr. 15

Onderhanden.

Heerma, P.E. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Asscher, L.F. (PvdA)

Stoffer C. (SGP)

Otterloo, G.J. van (50PLUS)

Verzoekt de regering, op begrijpelijke wijze inzichtelijk te maken wat deze plannen betekenen voor mensen.

04-07-2019

32 813, nr. 353

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, na te gaan of en hoe kan worden geborgd dat zonder subsidie verstookte biomassa voor elektriciteits- en warmtepro-ductie ook zal voldoen aan de eisen van het in ontwikkeling zijnde nieuwe duurzaamheidskader biomassa, inclusief cascadering.

04-07-2019

35 167, nr. 25

Onderhanden.

Heerma, P.E. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, spoedig over te gaan tot implementatie van deze plannen om te voldoen aan de Nederlandse klimaatdoelen, met een eerlijke lastenverdeling en de kansen die dit brengt voor werk, welvaart en welzijn.

04-07-2019

32 813, nr. 358

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, om in haar aanpak voor de betreffende medewerkers van de kolencentrale met het UWV en werkgevers, voor alle betrokkenen te komen tot een individueel plan van aanpak met speciale aandacht voor een individueel leer- of werkaanbod en de beschikbare middelen waar mogelijk om te zetten in een persoonlijk ontwikkelbudget, en de Kamer over de uitwerking van deze aanpak te informeren.

04-07-2019

35 167, nr. 13

Onderhanden.

Jetten, R.A.A. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat gemeenten bij de verduur-zaming van de gebouwde omgeving voldoende ruimte krijgen en houden om het tijdpad af te stemmen op de haalbaarheid en betaalbaarheid ervan; verzoekt de regering tevens, ervoor te zorgen dat gemeenten op zowel korte als langere termijn voldoende financiële middelen krijgen om hun «heldenrol» waar te maken, rekening houdend met de verschillen tussen gemeenten; verzoekt de regering voorts, ervoor te zorgen dat gemeenten voldoende sturingsmogelijkheden krijgen om de energietransitie op een eigen wijze vorm te geven, aansluitend op de lokale situatie; verzoekt de regering vervolgens, in de jaarlijkse Klimaatnota aan te geven in hoeverre gemeenten in staat zijn hun rol waar te maken, waar zij tegenaan lopen en hoe zij daarbij gesteund worden.

04-07-2019

32 813, nr. 368

Onderhanden.

Eerste Kamer

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Kamerstuknummer motie

Stand van zaken

Hoeve, drs. H. ten (OSF)

Koffeman, drs. N.K. (PvdD)

Nagel, J.G. (50PLUS)

Teunissen, drs. Ch. (PvdD)

Binnema, dr. H.A. (CU)

Reuten, dr. G.A.T.M. (SP)

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe de aardgasbelasting kan worden ingezet om grootverbruikers te stimuleren versneld over te stappen op duurzame alternatieven voor aardgas.

16-10-2018

34 957, L

Onderhanden.

Postema, drs. A. (PvdA)

Nooren, drs. J.E.A.M. (PvdA)

Verheijen, drs. L.H.J. (PvdA)

Binnema, dr. H.A. (CU)

Reuten, dr. G.A.T.M. (SP)

Vraagt de regering de genoemde ministeriële regeling, alvorens vast te stellen, voor te leggen aan beide Kamers der Staten-Generaal.

16-10-2018

34 957, K

Uitgaande brief [09-11-2018] – De concept ministeriële regeling betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Faber-Van de Klashorst, M.H.M. (PVV)

Kok, mr. C.J. (PVV)

Dercksen, R.G.J. (PVV)

Hattem, A.W.J.A van (PVV)

Dijk,. P. van (PVV)

Kesteren, A.J.M. van (PVV)

Sluijs, D.J. van der (PVV)

Aardema, M. (PVV)

Roept de regering op, om alle verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en alle verslagen van het overkoepelende «Klimaatberaad» openbaar te maken.

05-03-2019

34 902-F

Uitgaande brief [02-07-2019] – Kamerbrief over openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Stand van zaken moties Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat parlementair jaar 2018–2019 (Tweede Kamer)

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Kamerstuknummer motie

Stand van zaken

Graus, D.J.G. (PVV)

Bruins, E.E.W. (CU)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Alkaya, M.Ö. (SP)

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om te voorkomen dat de consolidatie van postbedrijven leidt tot gedwongen baanverlies en verslechtering van arbeidsvoorwaarden.

25-09-2018

29 502, nr. 168 (was 162)

Onderhanden.

Eijs, J.M. van (D66)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering om, de gevolgen voor de pakketmarkt van een consolidatie op de postmarkt expliciet bij de ACM onder de aandacht te brengen, zodat dit betrokken kan worden bij de beoordeling van een fusievoorstel op de postmarkt.

25-09-2018

29 502, nr. 164

Onderhanden.

Bruins, E.E.W. (CU)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Verzoekt de regering om een eventuele artikel 47-aanvraag zorgvuldig, maar zo snel mogelijk te behandelen, én naast de effecten op mededinging ten minste de volgende publieke belangen mee te wegen:

– de kwaliteit, betaalbaarheid en continuïteit van de UPD, ook op het platteland en in krimpregio’s;

– de bescherming van consumenten;

– de positie van werknemers.

25-09-2018

29 502, nr. 165

Onderhanden.

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om tijdig belemmeringen die consolidatie in de weg staan weg te nemen.

25-09-2018

29 502, nr. 166

Onderhanden.

Moorlag, W.J. (PvdA)

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, te bepleiten dat deze toegang wordt geborgd.

25-09-2018

29 502, nr. 169

Onderhanden.

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, bij de uitwerking van de Digitaliseringsstrategie hier prioriteit aan te geven en een samenhangende aanpak te ontwikkelen met gemeenten en organisaties die ondersteuning bieden aan laaggeletterden en mensen met weinig digitale vaardigheden,

02-10-2018

26 643, nr. 562

Uitgaande brief [05-07-2019] – Voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Verhoeven, K. (D66)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering, bij de uitwerking van de Digitaliseringsstrategie en bij de digitale top kunstmatige intelligentie, zowel de kansen als de risico’s, een centrale plek te geven.

02-10-2018

26 643, nr. 565

Uitgaande brief [05-07-2019] – Voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering, een financieel overzicht op hoofdlijnen te sturen over de middelen die het Rijk beschikbaar heeft voor de digitale economie en deze te betrekken bij de jaarlijkse rapportage over de voortgang van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

02-10-2018

26 643, nr. 563

Uitgaande brief [05-07-2019] – Voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Verhoeven, K. (D66)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering voorts, om bij de uitwerking van de Digitaliserings-strategie te borgen dat de mens centraal staat door ethische randvoorwaarden en juridische verantwoordelijkheden verder uit te werken en de Kamer hierover te informeren.

02-10-2018

26 643, nr. 566

Uitgaande brief [05-07-2019] – Voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering artikelsgewijs de samenloop en overlap van ePrivacy en de AVG nader inzichtelijk te maken, voorts ter voorkoming van schade voor het Nederlandse Mkb een mkb-toets voor ePrivacy uit te voeren, de Kamer over beide zaken op de hoogte te brengen, tevens de uitkomsten te betrekken bij verdere onderhandelingen over de ePrivacy Verordening en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten in de Europese Raden en Werkgroepen.

09-10-2018

21 501-30, nr. 443 (was 441)

Uitgaande brief [26-10-2018] – Reactie gewijzigde motie-Wörsdörfer

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, om te komen tot een dialoog tussen de relevante marktpartijen in de radiosector en naar aanleiding daarvan uiterlijk 20 december 2018 te komen met voorstellen om te komen tot concrete verbeteringen ten aanzien van de relatie tussen radiosector en het Agentschap Telecom, waarbij het doel moet zijn dat er meer vanuit een marktgerichte dan vanuit een juridische rol wordt gehandeld in zowel beleid als toezicht.

13-11-2018

24 095, nr. 454 (was 451)

Onderhanden.

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met gemeenten, relevante departementen, telecom- en breedbandaanbieders om de mogelijkheden te verkennen om legeskosten, herbestratings- en degeneratiekosten die decentrale overheden in rekening brengen voor de aanleg, opruiming en instandhouding van telecomnetwerken maximaal kostendekkend te laten zijn; verzoekt de regering tevens, de Kamer hier op korte termijn over te informeren.

13-11-2018

24 095, nr. 452

Onderhanden.

Alkaya, M.Ö. (SP)

Verzoekt de regering, de ACM te vragen het onderzoek naar de markt voor autoschadehersteldiensten te actualiseren.

13-11-2018

24 036, nr. 433

Uitgaande brief [21-12-2018] – Voortgang diverse moties en toezeggingen marktwering en mededinging

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering om, samen met de relevante uitvoeringsinstanties, de administratieve verplichtingen van het werkgeverschap in kaart te brengen en voorstellen te doen om te komen tot substantiële vereenvoudigingen en verlichtingen, bijvoorbeeld via een life-event aanpak.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 20

Uitgaande brief [11-06-2019] – Voortgangsrapportage over betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven

Verhoeven, K. (D66)

Verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor een aanpak om bepaalde geopolitiek en economisch strategisch belangrijke technologieën, zoals 5G, kunstmatige intelligentie en kwantum computing, in de Europese Unie te ontwikkelen.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 43

Uitgaande brief [05-07-2019] – Voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Graus, D.J.G. (PVV)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Weverling, A. (VVD)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en marktpartijen om te spreken over de mogelijkheden tot uitrol van snel internet en het uitwisselen van «best practices»; verzoekt de regering tevens, de Kamer te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken en de voortgang van de acties uit het Actieplan Digitale Connectiviteit.

13-11-2018

24 095, nr. 450

Onderhanden.

Verhoeven, K. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, om bij alle inspanning om merkbaar verbeteringen in ervaren regeldruk aan te brengen specifiek ook in te zetten op het toetsen van nieuwe wet- en regelgeving aan de praktijk van digitale ondernemers en in overleg met departementen en toezichthouders innovatieve toezichtarrangementen op te zetten.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 44

Onderhanden.

Eijs, J.M. van (D66)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering om, samen met de VNG en de mobiele operators, te komen tot een actualisatie van het Antenneconvenant met het oog op 5G, waarbij het doel is om een Antenneconvenant te bereiken dat zowel regels stelt als ook faciliteert, en dat duidelijkheid vooraf, eenduidigheid en helderheid van de regels en een efficiënte uitrol bevordert, verzoekt de regering tevens om, indien dat nodig blijkt, de Nota Antenne-beleid uit 2001 overeenkomstig aan te passen, verzoekt de regering ten slotte om de Kamer over de voortgang van dit overleg en de resultaten jaarlijks te rapporteren.

13-11-2018

24 095, nr. 456 (was 453 en 455)

Onderhanden.

Amhaouch, M. (CDA)

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering, om bij ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid het woonadres af te schermen voor niet geautoriseerde organisaties.

13-11-2018

32 637, nr. 333

Onderhanden.

Graus, D.J.G. (PVV)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering, direct bij de evaluatie te presenteren hoe de mkb-toets geïmplementeerd kan gaan worden waarbij alle departementen volgens het «pas toe of leg uit»-principe gaan werken.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 19

Uitgaande brief [18-04-2019] – MKB-toets

Verhoeven, K. (D66)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering, in dit onderzoek mee te nemen of het nodig en proportioneel is om publiek toezicht een rol te geven in collectieve bescherming van kleine ondernemers en in de beoordeling hiervan mee te nemen of uit het onderzoek blijkt dat sprake is van schadelijke onevenwichtige verhoudingen.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 29

Onderhanden.

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren hierbij van de brancheorganisaties.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 31

Uitgaande brief [12-04-2019] – Uitvoering motie van het lid Amhaouch c.s. over ontwikkeling en perspectief van kredietunies

Verhoeven, K. (D66)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, in het wetsvoorstel om gedwongen winkelopenstelling tegen te gaan, te waarborgen dat winkeliers ongeacht hun motief zowel bij een nieuw contract als bij een verlenging de vrijheid hebben op zondag hun winkel gesloten te houden.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 61

Onderhanden.

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Verzoekt de regering, de wetgeving zo aan te passen dat de geldigheidsduur van cadeaukaarten minimaal twee jaar wordt.

13-11-2018

24 036, nr. 430

Onderhanden.

Verhoeven, K. (D66)

Amhaouch, M. (CDA)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Verzoekt de regering, om in de EU te bepleiten dat bedrijven uit derde landen die online producten verkopen aan consumenten in Europa worden verplicht om een aansprakelijkheidsofficier, zijnde een persoon verantwoordelijk voor conformiteit op Europees grondgebied, te hebben.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 30

Uitgaande brief [20-12-2018] – Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 november 2018

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, om in kaart te brengen welke knelpunten ondernemers ervaren bij het vinden van goed opgeleid technisch personeel, zoals in publiek-private samenwerking, hybride docenten, gastcolleges en Leven Lang Ontwikkelen en daarvoor mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 50

Uitgaande brief [03-07-2019] – Techniekpact: extra inzet op Hybride docenten & Leven Lang Ontwikkelen

Verhoeven, K. (D66)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, een deel van de eenmalige onderuitputting van de Wbso en de RDA te gebruiken om het Wbso-tarief in de tweede schijf per 1 januari 2019 te verhogen van 14% naar 16%.

13-11-2018

35 000-XIII, nr. 51

Uitgaande brief [21-12-2018] – Invulling moties over Small Business Innovation Research (SBIR) en verhoging tweede schrijf WBSO

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering om, in gesprek te gaan met het ATR om te onderzoeken hoe het ATR beter in staat kan worden gesteld om zijn kerntaken te vervullen, door te kijken naar een betere prioritering van taken, een mogelijke uitbreiding van de capaciteit en de organisatiestructuur van het ATR; verzoekt de regering om de Tweede Kamer in februari over de uitkomsten hiervan te informeren.

27-11-2018

32 637, nr. 335

Uitgaande brief [22-02-2019] – Kerntaak en capaciteit Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Wörsdörfer, M. (VVD)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten op korte termijn overleg te voeren over een aanpak van de genoemde problematiek, en te voorkomen dat het voortbestaan van bedrijven in de ambulante handel in gevaar komt en de regeldruk sterk toeneemt.

27-11-2018

32 637, nr. 338 (was 336)

Onderhanden.

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Weverling, A. (VVD)

Alkaya, M.Ö. (SP)

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering onderzoek te doen haar de afhankelijkheid van buitenlandse technologie (hard- en software) met betrekking tot huidige telecomnetwerken en in kaart te brengen in welke landen Nederlandse telecomnetwerken beheerd worden, en de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk mei 2019 met de Kamer te delen,

verzoekt de regering daarnaast om dit onderwerp te bespreken met andere lidstaten. De Telecomraad kan daarvoor dienen.

28-11-2018

21 501-33, nr. 734

Uitgaande brief [01-07-2019] – Maatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, om bij het ontwikkelen van de actieagenda Leven Lang Ontwikkelen specifiek de bedrijfssectoren waar de personeelstekorten het grootst zijn actief te betrekken bij de invulling van de beoogde uitgavenregeling.

12-02-2019

32 637, nr. 348

Onderhanden.

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, in overleg met sociale partners aanvullende plannen te ontwikkelen en maatregelen te nemen om het tekort aan vakmensen te doen afnemen, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren.

12-02-2019

32 637, nr. 345

Uitgaande brief [03-07-2019] – Techniekpact: extra inzet op Hybride docenten & Leven Lang Ontwikkelen

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Veldman, H.S. (VVD)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering, in haar actieve acquisitiebeleid de grootste focus te leggen op het spoor gericht op activiteiten die bijdragen aan specifieke doelstellingen van het kabinet zoals het versterken van het innovatie-ecosysteem, het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en de ontwikkeling van sleuteltechnologieën.

12-02-2019

32 637, nr. 346

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, te onderzoeken tegen welke problemen bedrijven c.q. werknemers aanlopen in het leveren van een bijdrage aan het techniekonderwijs; Verzoekt de regering tevens, met oplossingen te komen voor de uitkomsten c.q. knelpunten die dit onderzoek oplevert teneinde de capaciteit binnen het onderwijs te vergroten.

12-02-2019

32 637, nr. 347

Uitgaande brief [03-07-2019] – Techniekpact: extra inzet op Hybride docenten & Leven Lang Ontwikkelen

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering te bevorderen om bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de invulling van lange termijn waardecreatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen onder de aandacht te brengen, evenals de wens dat de Corporate Governance Code wordt uitgebreid met bepalingen om als leidinggevende bestuurder of toezichthouder regelmatig zowel binnen als buiten het bedrijf de dialoog aan te gaan over de invulling van lange termijn waardecreatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

12-02-2019

32 637, nr. 353 (was 349)

Onderhanden.

Wörsdörfer, M. (VVD)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Verzoekt de regering, te onderzoeken in wat voor situaties dergelijke ongewenste effecten zich voor kunnen doen, hoe dit voorkomen kan worden, en de Kamer daarover te informeren.

21-02-2019

21 501-33, nr. 748

 

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, om via een gecoördineerde aanpak en aan de hand van een risicoanalyse tot tijdige en uitvoerbare maatregelen te komen voor de integriteit van de toekomstige 5G-netwerken mede met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid, en de Kamer daar in lijn met de motie-Weverling c.s. (21 501-33, nr. 734) uiterlijk mei 2019 over te informeren; verzoekt de regering, daarnaast ook in EU-verband te pleiten voor een gecoördineerde aanpak.

21-02-2019

21 501-33, nr. 747

Uitgaande brief [01-07-2019] – Maatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Bruins, E.E.W. (CU)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, telecomproviders te bewegen geen onomkeerbare stappen te zetten in de uitrol van 5G totdat de resultaten van de taskforce bekend zijn.

23-04-2019

24 095, nr. 471

Uitgaande brief [01-07-2019] – Maatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G

Moorlag, W.J. (PvdA)

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, in overleg met deze organisaties en gemeenten te treden en maatregelen te nemen die de belemmeringen die vraagbundelingsinitiatieven ondervinden zo veel mogelijk wegnemen.

23-04-2019

24 095, nr. 475

Onderhanden.

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, binnen de wettelijke mogelijkheden, de belemmeringen die overstap bemoeilijken zo veel mogelijk weg te nemen en de Kamer te informeren over de voortgang.

23-04-2019

24 095, nr. 474

Onderhanden.

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Bruins, E.E.W. (CU)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, de veiligheidseisen bij kritische (digitale) infrastructuur zoals 5G zodanig aan te scherpen dat onveilige buitenlandse invloeden zoveel mogelijk warden beperkt.

23-04-2019

24 095, nr. 476 (was 473)

Uitgaande brief [01-07-2019] – Maatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G

Amhaouch, M. (CDA)

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met de Kamer van Koophandel en RVO.nl over de afstemming tussen en de doorwijzing naar de verschillende loketten en daarbij de regio’s te betrekken, onder meer de ROM’s, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, en met voorstellen te komen voor mogelijke verbetering van de samenwerking tussen de verschillende loketten.

21-05-2019

32 637, nr. 364

Onderhanden.

Amhaouch, M. (CDA)

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering, om een wetswijziging voor te bereiden waarmee een betaaltermijn van 30 dagen de wettelijke norm wordt.

21-05-2019

32 637, nr. 363

Onderhanden.

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering, de borgstellingskredietregeling voor het mkb (BMKB) te handhaven.

21-05-2019

32 637, nr. 365

Onderhanden.

Martels, M.R.H.M. von (CDA)

Verzoekt de regering, te bekijken op welke wijze(n) dit zou kunnen en hierbij de toeristische sector te ondersteunen.

04-06-2019

26 419, nr. 76

Onderhanden.

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, actief bij te dragen aan het welslagen van dit project en samen met de provincies proefprojecten te ontwikkelen en te ondersteunen voor betere spreiding van toerisme en ter versterking van het toerisme en de leefbaarheid in krimpgebieden.

04-06-2019

26 419, nr. 79

Onderhanden.

Martels, M.R.H.M. von (CDA)

Verzoekt de regering, deze focus niet alleen te laten terugkomen in de relevante beleidsstukken, maar ook in de ondersteuning van regio’s door het NBTC, met als doel dat meer regio’s van dit kwaliteitstoerisme gaan profiteren; verzoekt de regering tevens, het thema kwaliteitstoerisme en de vraag wie voor de regio’s en de toeristische bestemmingen de passende kwaliteits-toerist is en hoe deze te bereiken, te agenderen voor de eerstvolgende toerisme top in Zeeland.

04-06-2019

26 419, nr. 77

Onderhanden.

Wörsdörfer, M. (VVD)

Sneller, J.C. (D66)

Verzoekt de regering, om onderzoek te doen naar de praktijk van zekerheidstelling bij mkb-financiering, zowel bancair als non-bancair, zowel bij initiële als aanvullende financiering, en daarbij specifiek te onderzoeken hoe zekerheidsposities in redelijke verhouding tot de daaraan verbonden financiering zouden kunnen staan en een vergelijking te maken met andere EU-lidstaten.

18-06-2019

35 000-XIII, nr. 12

Onderhanden.

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering, de verruiming uit 2013 van het maximum van het borgstellingskrediet van 1 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro en voor bestaande bedrijven met een borgstellingskrediet tot maximaal € 200.000 de ruimere startersfaciliteit te handhaven tot het aflopen van de evaluatie van de BMKB in 2021.

18-06-2019

35 200-XIII, nr. 18

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Eijs, J.M. van (D66)

Verzoekt het kabinet, daarom inzichtelijk te maken welke innovatiemiddelen vanuit departementale begrotingen ten behoeve van de vastgestelde missies ter adressering van de maatschappelijke uitdagingen worden ingezet.

25-06-2019

33 009, nr. 76

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Eijs, J.M. van (D66)

Verzoekt de regering, om bij de uitwerking van het door de Minister van Financiën bij brief van 3 april 2019 aangekondigde traject «beleids- en uitvoeringsopties in beeld» in elk geval aandacht te besteden aan het innovatiebeleid; verzoekt de regering tevens, om bij de uitwerking van de verschillende opties op het onderwerp innovatie ook in beeld te brengen welke maatregelen nodig zijn om toe te werken naar de ambitie van 2,5% R&D-uitgaven in Nederland; verzoekt de regering voorts om, in dat kader nadrukkelijk de dialoog te zoeken met het bedrijfsleven en kennisinstellingen, zodat met name op het vlak van private investeringen de nodige vooruitgang kan worden geboekt; verzoekt de regering vervolgens, om in het voorjaar van 2020 aan de Kamer te rapporteren over de tussenstand.

25-06-2019

33 009-75

Onderhanden.

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, te onderzoeken wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van een verschuiving van middelen van de fiscale innovatieregelingen naar missiegericht innovatiebeleid, en de Kamer hierover voor het einde van deze regeringstermijn te informeren.

25-06-2019

33 009, nr. 77

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Eijs, J.M. van (D66)

Verzoekt de regering, de AWTI om advies over de effectiviteit van de mogelijke verdeling van middelen voor sleuteltechnologieën te vragen, alvorens zij de middelen aan meerjarige programma’s toekent.

25-06-2019

33 009, nr. 73

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Eijs, J.M. van (D66)

Verzoekt de regering, jaarlijks inzichtelijk te maken wat de publieke investeringen in sleuteltechnologieën zijn; verzoekt de regering tevens, inzichtelijk te maken hoe de publieke en private investeringen verhoogd kunnen worden.

25-06-2019

33 009, nr. 74

Onderhanden.

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Weverling, A. (VVD)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Stoffer C. (SGP)

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, aandacht te vragen in Europees verband voor de gezondheidsklachten onder mensen die aangeven dat deze worden veroorzaakt door elektromagnetische velden en straling.

04-07-2019

24 095, nr. 489

Onderhanden.

Graus, D.J.G. (PVV)

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Bruins, E.E.W. (CU)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Futselaar, F.W. (SP)

Weverling, A. (VVD)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Stoffer C. (SGP)

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, om niet de veilingopbrengst, maar de nationale veiligheid leidend te laten zijn bij het opstellen van een veilingmodel en bij de diverse veilingen van frequentiebanden voor 5G.

04-07-2019

24 095, nr. 481

Onderhanden.

Sjoerdsma, S.W. (D66)

Bruins, E.E.W. (CU)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Weverling, A. (VVD)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt het kabinet, te onderzoeken of in navolging van Duitsland het wenselijk is dat kritieke onderdelen van netwerken alleen mogen worden geleverd door betrouwbare partijen die voldoen aan gestelde eisen; verzoekt de regering tevens, deze voorwaarde zo nodig op te nemen in de AMvB.

04-07-2019

24 095, nr. 480

Onderhanden.

Graus, D.J.G. (PVV)

Bruins, E.E.W. (CU)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, ook eisen te stellen aan bij 5G betrokken bedrijven en aan de aandeelhouders van bij 5G betrokken bedrijven.

04-07-2019

24 095, nr. 488

Onderhanden.

Overzicht toezeggingen parlementair jaar 2018–2019

In het parlementaire jaar 2018–2019 zijn ruim 120 toezeggingen aan de Eerste en Tweede Kamer gedaan. In de onderstaande tabel staat de stand van zaken rond de uitvoering van een aantal toezeggingen op de verschillende EZK-beleidsterreinen. De tabel biedt daarmee geen uitputtend overzicht, maar geeft een beeld van de wijze waarop een aantal toezeggingen is/wordt afgehandeld.

Toezeggingen Minister aan Eerste Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Parlementaire agenda [09-10-2018] – Gaswet/Elektriciteitswet

De Minister zal zich bij het opstellen van het afschakelplan voor Groningen laten inspireren door voorbeelden bij watervoorziening.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [09-10-2018] – Gaswet/Elektriciteitswet

Er komt binnen drie jaar een omvattende en integrale evaluatie van de werking van de nieuwe gas- en mijnbouwwet en de procedure voor het vaststellen van de operationele strategie daarin.

Onderhanden.

Toezeggingen Minister aan Tweede Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Parlementaire agenda [13-09-2018] – AO Klimaat en Energie (tweede termijn)

De Minister gaat – voorafgaand aan afsluiten Klimaatakkoord – met zijn collega’s in gesprek gaan over de ruimtelijke inpassing van duurzame energieprojecten op land, en specifiek zonneweides.

Uitgaande brief [21-12-2018] – Aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord

Parlementaire agenda [13-09-2018] – AO Klimaat en Energie (tweede termijn)

De Minister zal de rol van kleine gemeenten bij wind op land projecten bezien.

Uitgaande brief [28-06-2019] – Voorstel voor een Klimaatakkoord

Parlementaire agenda [19-09-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen TK (19+21 september)

De Minister van EZK zal de Kamer binnenkort informeren over de nieuwe aanpak voor versterking van woningen in Groningen. Daarbij worden de verschillende cohorten woningen op een rij gezet, inclusief de oude en de nieuwe situatie.

Uitgaande brief [22-11-2018] – Plan van aanpak versterking en betalingsovereenkomst NAM

Parlementaire agenda [11-10-2018] – AO Mijnbouw

Als een Nederlander meent mijnbouwschade te ervaren van een bron die mogelijk over de grens ligt kan hij zich bij het nationaal loket mijnbouwschade melden.

Uitgaande brief [08-07-2019] – Appreciatie Tcbb-advies Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade

Parlementaire agenda [11-10-2018] – AO Mijnbouw

Er komt extra capaciteit voor de arbiters Groningen schade.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [11-10-2018] – AO Mijnbouw

Een wetsvoorstel voor de nationale afhandeling van mijnbouwschade wordt medio 2019 aan de Kamer aangeboden.

Uitgaande brief [08-07-2019] – Tijdelijke wet Groningen

Parlementaire agenda [11-10-2018] – AO Mijnbouw

Eind dit kalenderjaar wordt aan de Tweede Kamer een nationaal schadeprotocol voor mijnbouwschade gestuurd.

Uitgaande brief [08-07-2019] – Appreciatie Tcbb-advies Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade

Parlementaire agenda [11-10-2018] – AO Mijnbouw

Eind november wordt een brief aan de Kamer gestuurd, waarin de Minister in gaat op het landelijk schadeprotocol, de bevindingen van de heer Munniksma en het proces richting oplossing voor agrarische ondernemers in Groningen, het gebruik van diesel bij zoutwinning onder de Waddenzee, het aantal mijnbouwincidenten, de communicatie over mijnbouwvergunningen, waarom de Minister wel of niet kiest voor de pilot Harlingen, het tijdpad van de opvolging van de lekkage die heeft plaatsgevonden bij Farnsum, en geothermie bij Egmond en hoe we dit soort problematiek in de toekomst kan worden voorkomen.

Uitgaande brief [21-12-2018] – Toezeggingen AO mijnbouw 11 oktober 2018

Parlementaire agenda [08-11-2018] – Begroting EZK 2e termijn – (Tijden onder voorbehoud)

De Minister maakt het rapport over de nieuwe NPR openbaar.

Uitgaande brief [22-11-2018] – Open brief Groninger Gasberaad en rapport over NPR

Parlementaire agenda [08-11-2018] – Begroting EZK 2e termijn – (Tijden onder voorbehoud)

De Minister zal vóór het debat kernenergie inzichtelijk maken waar op Europees niveau het meer technisch-fundamentele onderzoek wordt gedaan en hoe Nederland daaraan bijdraagt, en waar het beleidsonderzoek plaatsvindt over kernenergie.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [08-11-2018] – Begroting EZK 2e termijn – (Tijden onder voorbehoud)

Het systeem van borging en monitoring van het Klimaatakkoord zal kritisch getoetst worden op de aanbevelingen uit de evaluatie van het energieakkoord.

Uitgaande brief [28-06-2019] – Voorstel voor een Klimaatakkoord

Parlementaire agenda [08-11-2018] – Begroting EZK 2e termijn – (Tijden onder voorbehoud)

Bij het Klimaatakkoord wordt gekeken naar mogelijkheden voor regionale fondsen, naar het voorbeeld van het fonds energiebesparing in de provincie Overijssel.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [08-11-2018] – Begroting EZK 2e termijn – (Tijden onder voorbehoud)

De Minister zal voor of tijdens het AO Energie en Klimaat aangeven aan de Kamer op welk moment hij duidelijkheid geeft over de vraag of wij door het verdwijnen van kleine windmolens mogelijk de wind op land doelen niet halen.

Uitgaande brief – [20-12-2018] – Beantwoording vragen over het stimuleren van kleinschalige

windprojecten

Parlementaire agenda [08-11-2018] – Begroting EZK 2e termijn – (Tijden onder voorbehoud)

De Minister zal in het kader van draagvlak het SCP betrekken bij de uitwerking van de energietransitie en vragen of hier ook o.a. gedragswetenschappers een rol in krijgen.

Uitgaande brief [28-06-2019] – Voorstel voor een Klimaatakkoord

Parlementaire agenda [08-11-2018] – Begroting EZK 2e termijn – (Tijden onder voorbehoud)

De Minister zet in op verzending van de brief EBN/geothermie dit kalenderjaar.

Uitgaande brief [21-03-2019] – Deelname Energie Beheer Nederland (EBN) in geothermie

Parlementaire agenda [08-11-2018] – Begroting EZK 2e termijn – (Tijden onder voorbehoud)

De Minister zal aan indieners van het plan Drentse Monden de zorgen van bewoners doorgeven.

Uitgaande brief [21-12-2018] – Afschrift brieven aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze

Parlementaire agenda [08-11-2018] – Begroting EZK 2e termijn – (Tijden onder voorbehoud)

De Minister zet in op het uitvoeren en van ten minste drie pilots geothermie in steden.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [15-11-2018] – SDE+; Vaststelling ODE tarieven 2019 (35 004)

Begrotingsreserve duurzame energie betrekken bij verbreding SDE+/Klimaatakkoord

Uitgaande brief [03-07-2019] – Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord

Parlementaire agenda [15-11-2018] – SDE+; Vaststelling ODE tarieven 2019 (35 004)

De Minister zal dit jaar de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken ten aanzien van terugleversubsidie en hierbij ook het punt van oversubsidiëring meenemen.

Uitgaande brief [28-01-2019] – Uitstelbrief over hervorming salderingsregeling

Parlementaire agenda [15-11-2018] – SDE+; Vaststelling ODE tarieven 2019 (35 004)

De Minister zal bij verdiepende studie over herziening van de ODE ook de positie van het mkb meenemen.

Uitgaande brief [28-06-2019] – Voorstel voor een Klimaatakkoord

Parlementaire agenda [15-11-2018] – SDE+; Vaststelling ODE tarieven 2019 (35 004)

De Minister zal de Tweede Kamer een brief sturen met tabel over transparantie in 50/50-verdeling voor het AO Klimaat en Energie van 29/11.

Uitgaande brief [29-11-2018] – Lastenverdeling burgers/bedrijven in de opslag voor duurzame energie

Parlementaire agenda [22-11-2018] – AO Toekomst Groningen

De Minister komt voor het einde van het jaar met het rapport van Munniksma over agrariërs.

Uitgaande brief [16-01-2019] – Aanpak gevolgen aardbevingen door gaswinning in Groningen

Parlementaire agenda [22-11-2018] – AO Toekomst Groningen

De Minister zal in elk van de trajecten rond schade, versterken en het NPG aandacht besteden aan de betrokkenheid van bewoners en maatschappelijke organisaties, en de Kamer laten weten hoe dit gebeurt.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [22-11-2018] – AO Toekomst Groningen

De Minister zal waar mogelijk de verschillende loketten voor afhandeling van schade, versterken en het Nationaal Programma integreren en niet meer loketten creëren dan nodig.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [22-11-2018] – AO Toekomst Groningen

De Minister gaat onderzoeken wat we kunnen doen om kennis van de ondergrond en gaswinning te behouden, en of het oprichten van een apart instituut hierbij nuttig kan zijn, en betrekt daarbij ook het PhD-onderzoek van Ihsan Bal.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [22-11-2018] – AO Toekomst Groningen

Bij een volgend moment van communicatie met de Kamer over het NPG laat de Minister weten hoe het met de dialoog met burgers staat.

Uitgaande brief [13-03-2019] – Bestuurlijk Overleg Groningen

Parlementaire agenda [29-11-2018] – AO Klimaat & Energie

De Minister zal voor het einde van het jaar een brief aan de Tweede Kamer sturen over het vervolgproces (juridisch) rondom mijnbouwschade Limburg en daarin ook aangeven wanneer hij duidelijkheid kan geven over de aanvullende maatregelen voor gedupeerden.

Uitgaande brief [20-12-2018] – Traject schaderegeling mijnbouwschade in Limburg en motie 251

Parlementaire agenda [29-11-2018] – AO Klimaat & Energie

De Minister betrekt de aanvullende vragen over bevoegdheid SODM en benodigde (overheids)maatregelen om veiligheid slimme meters te borgen bij de beantwoording van schriftelijke vragen over dit onderwerp.

Uitgaande brief [17-12-2018] – Beantwoording vragen over de slimme gasmeter

Parlementaire agenda [16-01-2019] – Debat Schade & Versterken

De Minister gaat alle mogelijke versnellingsopties bespreken met de TCMG, en neemt daarbij in ieder geval mee: de zogeheten «aannemersvariant»; de mogelijkheden tot een generaal pardon, eventueel alleen voor mensen die wel een besluitklare schadeclaim hebben ingediend; extra opnamecapaciteit; en verhogen van het aantal opnames per schadeopnemer per week; en rapporteert over de uitkomsten van deze gesprekken aan de Kamer tijdens het volgende AO Mijnbouw, of geeft tijdens het AO Mijnbouw aan wanneer hij hierover nader kan rapporteren.

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Parlementaire agenda [16-01-2019] – Debat Schade & Versterken

De Minister gaat samen met gemeenten de belemmeringen bij het starten van de versterkingsaanpak in kaart brengen.

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Parlementaire agenda [16-01-2019] – Debat Schade & Versterken

De Minister gaat na of de NAM uitvoering geeft aan alle uitspraken van de arbiter inzake de oude gevallen, en rapporteert hierover aan de Kamer.

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Parlementaire agenda [16-01-2019] – Debat Schade & Versterken

De Minister gaat de optie van een vaste zaakbegeleider voor schade en versterken bespreken met de NCG en rapporteert hierover aan de Kamer.

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Parlementaire agenda [16-01-2019] – Debat Schade & Versterken

De Minister gaat na hoe de communicatie naar gedupeerden van schade vanuit de TCMG verloopt.

Uitgaande brief [07-02-2019] – Moties en toezeggingen debat schade en versterken Groningen 16 januari 2019

Parlementaire agenda [05-02-2019] – Debat Klimaatakkoord

De Minister zal het verzoek om de doorrekening van de CO2-heffing-voorstellen zo snel mogelijk te leveren, liefst tegelijk met de kabinetsplannen voor het Klimaatakkoord, doorgeleiden naar het PBL en CPB.

Afgedaan.

Parlementaire agenda [05-02-2019] – Debat Klimaatakkoord

De Minister zal de Staatssecretaris van I&W attenderen op het Belgisch systeem voor elektrische auto’s, met het verzoek om aan de heer Dijkhoff terug te koppelen of zoiets in Nederland zou kunnen.

Afgedaan.

Parlementaire agenda [05-02-2019] – Debat Klimaatakkoord

De Minister zal PBL verzoeken om kritisch te kijken naar het systeem van maatwerkafspraken met bedrijven in het bonus-Malus systeem van het Klimaatakkoord (verzoek had relatie tot uitvoerbaarheid).

Onderhanden.

Parlementaire agenda [05-02-2019] – Debat Klimaatakkoord

De Minister zal bezien wat de mogelijkheden zijn voor een loket om mensen van informatie te voorzien over het verduurzamen van hun woning (in het kader van de gebouwde omgeving plannen in het ontwerp-Klimaatakkoord)

Uitgaande brief [28-06-2019] – Klimaatakkoord

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Mijnbouw

De Minister stuurt de Tweede Kamer een brief over gestapelde mijnbouw Veendam

Uitgaande brief [20-03-2019] – Toezeggingen Algemeen Overleg mijnbouw 7 februari 2019

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Mijnbouw

De Minister stuurt de Tweede Kamer een brief met overzicht van gaswinners in waddenzee

Uitgaande brief [20-03-2019] – Toezeggingen Algemeen Overleg mijnbouw 7 februari 2019

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Mijnbouw

De Minister stuurt de Tweede Kamer een brief over overlaadstation Roodeschool

Uitgaande brief [20-03-2019] – Toezeggingen Algemeen Overleg mijnbouw 7 februari 2019

Parlementaire agenda [21-02-2019] – 2e Termijn AO Klimaat en Energie

De Minister zal het PBL vragen om flankerend aan de doorrekening van het Klimaatakkoord meer informatie te verstrekken over de tonnen en percentages met betrekking tot 1990, nu en het basispad.

Uitgaande brief [12-06-2019] – Beantwoording Kamervragen over de twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid

Parlementaire agenda [06-03-2019] – VAO Klimaat & Energie

De Minister zegt toe de Kamer voor de zomer te informeren over de uitvoering van de motie Van der Lee betreffende waterzijdig inregelen.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [14-03-2019] – Debat Klimaatakkoord

Energierekening en ODE verschuiving naar 2/3 – 1/3; overzicht voor de gevolgen voor het MKB, voor typische soorten MKB zoals een bakker, een middelgroot industriebedrijf etc.

Uitgaande brief [17-09-2019] – Belastingplan 2020

Parlementaire agenda [14-03-2019] – Debat Klimaatakkoord

Onderzoeken binnen redelijke termijn van variant-Klaver (bijgevoegd) voor verlaging 2019 + waar nodig contact met energiemaatschappijen om dit mogelijk te maken.

Uitgaande brief FIN [15-03-2019] – Verzoek inzake verhogen belastingvermindering energiebelasting

Parlementaire agenda [14-03-2019] – Debat Klimaatakkoord

De Minister draagt zorg voor een uitleg van de discontovoet (3,5 Klimaat; 1,5 pensioen).

Uitgaande brief [11-04-2019] – Beantwoording vragen over de doorrekeningen van het Klimaatakkoord

Parlementaire agenda [21-03-2019] – AO Mijnbouw

De Minister gaat voor het volgende AO Mijnbouw in op de vergunningverlening voor geothermie en de participatie van EBN in geothermie.

Uitgaande brief [21-03-2019] – Deelname EBN in geothermie

Parlementaire agenda [21-03-2019] – AO Mijnbouw

De Minister laat voor het AO van 22 mei in een brief weten wat de stand van zaken is ten aanzien van de opvolging van het advies van de agrarische tafel.

Uitgaande brief [21-05-2019] – Vervolg Agrarische Tafel

Parlementaire agenda [21-03-2019] – AO Mijnbouw

De Minister gaat voor het volgende AO in op een eventueel haakje in de wet voor de verplichte ombouw van grootverbruikers om andere bedrijven te kunnen verplichten te verduurzamen.

Uitgaande brief [21-05-2019] – Diverse onderwerpen mijnbouw en Groningen

Parlementaire agenda [21-03-2019] – AO Mijnbouw

De Minister zegt toe vóór het volgende AO op 22 mei in een Kamerbrief in te gaan op:

– Proces validatie typologie-aanpak door TNO;

– Ondernemers die niet verzekerd zijn (letselschade) als gevolg van versterkingsadvies;

– Wanneer men inzage krijgt in inspectie- en opnamerapporten;

– De pilot «eigen initiatief en «eigen handelingsperspectief» bij versterking;

– De uitsplitsing van proceskosten en kosten voor schade en versterken;

– De stand van zaken rond het advies over zorg van de GGD.

Uitgaande brief [21-05-2019] – Diverse onderwerpen mijnbouw en Groningen

Parlementaire agenda [10-04-2019] – 30-leden debat Problemen Zoutwinning Groningen

In de appreciatie over het Tcbb-advies geeft de Minister aan welke termijnen horen bij het instellen van een Commissie Mijnbouwschade (evt. vooruitlopend op een definitieve commissie mogelijk een tijdelijk karakter) alsmede hoe hij met een fonds om wil gaan.

Uitgaande brief [08-07-2019] – Appreciatie Tcbb-advies Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade

Parlementaire agenda [10-04-2019] – 30-leden debat Problemen Zoutwinning Groningen

Voor het AO van 22 mei doet de Minister een check of er schademeldingen zijn gedaan nabij Heiligerlee.

Uitgaande brief [21-05-2019] – Diverse onderwerpen mijnbouw en Groningen

Parlementaire agenda [10-04-2019] – 30-leden debat Problemen Zoutwinning Groningen

Voor het AO van 22 mei moeten geeft de Minister antwoord op de vraag of er voldoende versnellingsmeters in het gebied zijn geplaatst om bodembeweging te kunnen meten rond zoutwinning en gaswinning.

Uitgaande brief [21-05-2019] – Diverse onderwerpen mijnbouw en Groningen

Parlementaire agenda [25-04-2019] – AO KNMI metingen

De Minister gaat na of de presentatie en het eindverslag van de werkgroep over de effecten van de afwijkende metingen van het KNMI openbaar gemaakt kunnen worden, en doet dit of handelt zoveel mogelijk in de geest van de vraag naar deze documenten van GL. (GL)

Uitgaande brief [03-06-2019] – Eindverslag werkgroep KNMI-metingen

Parlementaire agenda [25-04-2019] – AO KNMI metingen

De Minister gaat na of het zinvol is om het KNMI te betrekken bij de pilot met tiltmeters en andere lopende trajecten met meters in het aardbevingsgebied. Als dit zinvol blijkt betrekt de Minister het KNMI hierbij.

Uitgaande brief [21-05-2019] – Diverse onderwerpen mijnbouw en Groningen

Parlementaire agenda [15-05-2019] – Behandeling wetsvoorstel Oprichting Invest NL

Onderzoeken of DVI naar de markt te brengen is tegen redelijke voorwaarden

Onderhanden.

Parlementaire agenda [04-06-2019] – Debat Groningen (met MP)

De Minister zal op korte termijn de Kamer informeren over de te nemen acties ten aanzien van de grotere, complexe schadegevallen en op welke versnelling de TCMG gaat inzetten.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [04-06-2019] – Debat Groningen (met MP)

De opkoopregeling wordt de komende jaren van voldoende budget voorzien, zodat deze samen met de waardedalingsregeling garanties kan bieden. Met Regio en MBZK bespreken of er voldoende zekerheid is voor die mensen die zich willen gaan vestigen in het gebied of die al in het gebied gevestigd zijn.

Uitgaande brief [03-06-2019] – Versnelling schadeafhandeling, versterkingsoperatie en afbouw gaswinning Groningen

Parlementaire agenda [04-06-2019] – Debat Groningen (met MP)

Dit najaar komt de Minister met een afbouwplan voor de periode na 2022, na het gereedkomen van de stikstoffabriek.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [04-06-2019] – Debat Groningen (met MP)

De Minister zal kijken wat nodig is om tot 12 miljard kuub te komen, welke dilemma’s hierbij horen en de Kamer informeren over proces naar vaststellingsbesluit.

Uitgaande brief [17-06-2019] – Verkenning maatregelen om gaswinning Groningen te verlagen naar 12 miljard Nm3 in het gasjaar 2019–2020

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Klimaat en Energie

De Minister stuurt de Kamer een brief over het meerjarenperspectief omtrent de postcoderoosregeling voor energiecoöperaties.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Klimaat en Energie

De Minister zegt toe ervaringen/lessen uit het buitenland met warmtenetten te zijner tijd op te nemen in de memorie van toelichting van de Warmtewet.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [12-06-2019] – WGO Jaarverslag Slotwet Jaarverslag met Stas EZK en MEZK

De Minister stuurt de Kamer een brief over economische veiligheid en vitale sectoren.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [12-06-2019] – WGO Jaarverslag Slotwet Jaarverslag met Stas EZK en MEZK

De Minister stuurt de Kamer een brief over uitvoering van de motie Wind op zee veiligheidstraining stagiaires.

Uitgaande brief [10-07-2019] – Uitslag van de vierde tender windenergie op zee voor kavels III en IV

van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)

Parlementaire agenda [12-06-2019] – WGO Jaarverslag Slotwet Jaarverslag met Stas EZK en MEZK

De Minister zegt toe in de begroting 2020 expliciet in te gaan op ODE, SDE en reserve.

Onderdeel van onderhavige begroting.

Parlementaire agenda [12-06-2019] – WGO Jaarverslag Slotwet Jaarverslag met Stas EZK en MEZK

De Minister zegt toe toe te werken aan een meer centrale presentatie van indicatoren binnen de marges die de Rijksbegrotingsvoorschriften bieden.

Onderdeel van onderhavige begroting.

Parlementaire agenda [12-06-2019] – WGO Jaarverslag Slotwet Jaarverslag met Stas EZK en MEZK

De Minister zegt toe voor belangrijke thema’s op het gebied van Innovatie, Klimaat, Energie en Groningen de nu reeds beschikbare hoofdindicatoren op duidelijke wijze te presenteren in het onderdeel «Beleidsverslag» van het jaarverslag EZK, bijvoorbeeld met betrekking tot de Nederlandse R&D-inspanningen, CO2-uitstoot, gaswinning en schadeafhandeling.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [20-06-2019] – VAO Mijnbouw/Groningen

Minister gaat met de TCMG in gesprek over de eisen voor aannemers, het toepassen van het bewijsvermoeden op basis van casuïstiek aangeleverd door het lid Dik-Faber en over herhaalde schades die zouden worden terugverwezen naar de NAM, en rapporteert daarover terug aan de Kamer.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [27-06-2019] – AO Mijnbouw/Groningen

De Minister bespreekt geestelijke verzorging in relatie tot het NPG in het bestuurlijk overleg met de regio, en koppelt hierover terug aan de Kamer.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [27-06-2019] – AO Mijnbouw/Groningen

Dashboard versterken komt na de zomer naar Kamer.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [27-06-2019] – AO Mijnbouw/Groningen

De Minister stuurt de Kamer een brief over de vogelstand (in het bijzonder de kluut en de kanoet) in relatie tot gaswinning Waddenzee, afgestemd met LNV.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [27-06-2019] – AO Mijnbouw/Groningen

De Minister stuurt de Kamer een brief over argumentatie van de heer Bal.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [27-06-2019] – AO Mijnbouw/Groningen

De Minister stuurt de Kamer een brief met informatie over de afbouw van de gaswinning/het vaststellingsbesluit, inclusief reactie op de uitspraak van de Raad van State a.s. woensdag 3 juli.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [27-06-2019] – AO Mijnbouw/Groningen

De Minister zegt een overzicht van wet- en regelgeving voor Groningen die komende tijd naar de Kamer gaat toe.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [27-06-2019] – AO Mijnbouw/Groningen

De Minister zal na het reces de Kamer informeren over mogelijke knelpunten op het gebied van privacy en de AVG.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [27-06-2019] – AO Mijnbouw/Groningen

De Minister geeft aan welke twee kolencentrales aangesloten zijn op laagcalorisch gas.

Uitgaande brief [02-07-2019] – Enkele onderwerpen gaswinning Groningen en gevolgen daarvan

Parlementaire agenda [27-06-2019] – AO Mijnbouw/Groningen

De Minister zegt een brief aan de Kamer toe over de verbeteringen van de processen bij de arbiter voor de afhandeling van oude schades

Onderhanden.

Parlementaire agenda [03-07-2019] – Debat Klimaat

De Minister geeft aan het eind van het jaar een wetgevingskalender voor het Klimaatakkoord en met Prinsjesdag een overzicht welke wetgeving op korte termijn naar de Kamer komt.

Onderhanden.

Toezeggingen Staatssecretaris aan Eerste Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Toezeggingen Staatssecretaris aan Tweede Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Afgedaan met

Parlementaire agenda [12-09-2018] – AO Ruimtevaart

De Staatssecretaris zal in overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken treden over hoe de The Hague International Space Resources Governance Working Group kan worden versterkt, inclusief de rol van ontwikkelingslanden.

Uitgaande brief [19-06-2019] – Nota Ruimtevaartbeleid 2019

Parlementaire agenda [12-09-2018] – Debat toekomst postmarkt

Zodra de Staatssecretaris meer informatie heeft over toekomstige toegang van andere vervoerders tot het netwerk van PostNL n.a.v. de CBb-uitspraak zal zij de Kamer hierover informeren.

Uitgaande brief [31-10-2018] – Effect uitspraak CBb toegangsregulering post

Parlementaire agenda [12-09-2018] – AO Ruimtevaart

De Staatssecretaris komt in de Nota Ruimtevaartbeleid 2019 terug op het Nederlandse prioriteitenkader t.a.v. optionele ESA-programma's.

Uitgaande brief [19-06-2019] – Nota Ruimtevaartbeleid 2019

Parlementaire agenda [12-09-2018] – Debat toekomst postmarkt

De Staatssecretaris zal de postmobiel onder de aandacht brengen bij postvervoerders en zal daar ook het Ministerie van VWS (medicijnen) bij betrekken.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [19-09-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen TK (19+21 september)

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat moet voorkomen dat winkeliers eenzijdig kunnen worden gedwongen om bepaalde dagen open te zijn. De Staatssecretaris van EZK zal het wetsvoorstel in de eerste helft van 2019 aan de Kamer te zenden. Zij maakt verder een overzicht van de huidige praktijk rond verplichte zondag openstelling en inventariseert wat nu al mogelijk is.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [20-09-2018] – AO Digitalisering

De Kamer ontvangt een uitnodiging voor de Digitaliseringstop en zodra meer bekend is over het programma (o.a. AI) wordt de Kamer hier ook over geïnformeerd. In het programma zal AI een centrale plek krijgen.

Uitgaande brief [13-12-2018] – Uitnodiging Conferentie Nederland Digitaal

Parlementaire agenda [20-09-2018] – AO Digitalisering

De Staatssecretaris zal de Kamer ieder jaar na de Top de Kamer informeren over de voortgang en de opbrengsten.

Uitgaande brief [05-07-2019] – Voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Parlementaire agenda [01-11-2018] – AO Regeldruk

De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over haar gesprek met de VNG over marktkooplui.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [01-11-2018] – AO Regeldruk

De Staatssecretaris stuurt een overkoepelende voortgangsrapportage van de interdepartementale actieprogramma’s naar de Kamer, waarin ze zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie geeft.

Uitgaande brief [11-06-2019] – Voortgangsrapportage «Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018–2021»

Parlementaire agenda [01-11-2018] – AO Regeldruk

De Staatssecretaris gaat verder in gesprek met MKB-NL, brancheorganisaties en ondernemers over de ePrivacy-verordening.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [01-11-2018] – AO Regeldruk

Uiterlijk begin april 2019 stuurt de Staatssecretaris de evaluatie van de MKB-toets naar de Kamer.

Uitgaande brief [18-04-2019] – MKB-toets

Parlementaire agenda [01-11-2018] – AO Regeldruk

In het memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt een beschrijving gegeven van alle activiteiten en ervaringen met de MKB-toets.

Uitgaande brief [18-04-2019] – MKB-toets

Parlementaire agenda [28-11-2018] – AO Cohesiebeleid

De Staatssecretaris zegt toe de prikkels om tot een efficiënte en doelmatige besteding van de cohesiefondsen te komen, te benadrukken in de Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid op vrijdag 30 november 2018.

Uitgaande brief [20-12-2018] – Verslag van de Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 30 november 2018

Parlementaire agenda [28-11-2018] – AO Cohesiebeleid

De Staatssecretaris zegt toe zo spoedig mogelijk schriftelijk terug te komen op het voorstel om een gedeelte van het cohesiefonds te oormerken om zo de gevolgen van een (harde) Brexit op te vangen.

Uitgaande brief [20-12-2018] – Verslag van de Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 30 november 2018

Parlementaire agenda [31-01-2019] – AO Bedrijfslevenbeleid

De Staatssecretaris informeert de Kamer tijdig voor het zomerreces over bedrijven en cyberveiligheid en optie van een keurmerk.

Uitgaande brief [20-06-2019] – Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Parlementaire agenda [31-01-2019] – AO Bedrijfslevenbeleid

De Staatssecretaris stuurt wetsvoorstel ongewenst zeggenschap telecomsector uiterlijk eind februari naar de Kamer.

Uitgaande brief [05-03-2019] – Voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

Parlementaire agenda [31-01-2019] – AO Bedrijfslevenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren Kamer over Lighthouse en Pallas.

Uitgaande brief [07-02-2019] – Toezegging inzake Pallas en Lighthouse

Parlementaire agenda [31-01-2019] – AO Bedrijfslevenbeleid

De Staatssecretaris informeert de Kamer tijdig voor het zomerreces over gesprekken met mvo-organisaties in mvo voortgangsrapportage.

Uitgaande brief [02-07-2019] – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Parlementaire agenda [06-02-2019] – AO Marktwerking en mededinging

De Staatssecretaris zal de Kamer zo snel mogelijk informeren over de uitvoering van de toezegging inzake de smalle pariteitsformule.

Uitgaande brief [16-07-2019] – Onderzoek naar gebruik en effecten van smalle pariteitsclausule

Parlementaire agenda [18-02-2019] – Notaoverleg Defensie Industrie Strategie met StasEZK en Minister Defensie

De Staatssecretaris zegt toe dat voor 21 juni 2019 de Kamer nader zal worden geïnformeerd over het nieuwe industriële participatiebeleid, inclusief verwachte resultaten op basis van de nieuwe DIS.

Uitgaande brief [20-6-2019] – Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2017–2018

Parlementaire agenda [18-02-2019] – Notaoverleg Defensie Industrie Strategie met StasEZK en Minister Defensie

De Staatssecretaris stuurt de ex-ante analyse defensiesector rond de zomer aan de Kamer.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [18-02-2019] – Notaoverleg Defensie Industrie Strategie met StasEZK en Minister Defensie

De Staatssecretaris zal in gesprek gaan met de Minister van Financiën en de bewindspersonen van Defensie over financiële Rijksbrede voorziening of een fonds.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [04-04-2019] – AO Telecommunicatie

De Staatssecretaris zal een brief sturen over de gezondheidsrisico’s van 5G, voor het VAO Telecom.

Uitgaande brief [16-04-2019] – 5G en gezondheid

Parlementaire agenda [04-04-2019] – AO Telecommunicatie

De Staatssecretaris zal met betrokken partijen in gesprek gaan over vraagbundeling in het kader van de uitrol van glasvezel en de Kamer hierover informeren.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [25-04-2019] – AO Toerisme

De Staatssecretaris zal samen met I&W en het NBTC bezien waar de samenwerking op terrein van mobiliteit en toerisme kan worden versterkt.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [25-04-2019] – AO Toerisme

De Staatssecretaris zal in haar gesprekken met gedeputeerden de volgende punten ter sprake brengen:

– Toerisme in krimpgebieden/regio’s en wat daar nodig is om meer economische activiteit aan te trekken;

– Verschillen in regelgeving tussen gemeenten die belemmerend werken.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [29-05-2019] – VAO Toerisme

De Staatssecretaris zal bij haar collega van I&W experimenten in het kader van de last mile onder de aandacht brengen om te bezien welke ruimte er is voor innovatieve bedrijven.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [11-06-2019] – AO Innovatie

De Staatssecretaris informeert de Kamer deze zomer over evt. aanpassingen PPS-toeslag.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [11-06-2019] – AO Innovatie

De Staatssecretaris gaat in gesprek (voor zover niet al het geval) met vrouwelijke ondernemers over het adresseren van belemmeringen waar zij tegenaan lopen bij bijv. het verkrijgen van financiering.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [11-06-2019] – AO Innovatie

De Staatssecretaris spreekt met het bedrijfsleven over hoe meer private investeringen te realiseren en betrekt dit bij de presentatie van de KIA’s/KIC.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [11-06-2019] – AO Innovatie

De Staatssecretaris stuurt voor de zomer de voortgangsrapportage over de Brainport Actieagenda naar de Kamer.

Uitgaande brief [08-07-2019] – Kamerbrief voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda 2019

Parlementaire agenda [12-06-2019] – WGO Jaarverslag Slotwet Jaarverslag met Stas EZK en MEZK

De Staatssecretaris informeert de Kamer per brief over onderzoek naar zekerheden bij financiering, ook in andere landen, en de mogelijkheid van meewegen met omvang financiering.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [13-06-2019] – AO BES

De Staatssecretaris zal voor 1 januari 2020 het besluit telecommunicatievoorziening BES aanpassen zodat er door middel van meer transparantie, op de tarieven kan worden gestuurd. Zij zal de Kamer hierover schriftelijk informeren.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [04-07-2019] – Debat over uitrol 5G

De Staatssecretaris zal het verzoek van de heer Moorlag om te bezien of alle actoren betrokken zijn bij het kennisplatform doorgeleiden naar het kennisplatform.

Onderhanden.

Parlementaire agenda [04-07-2019] – Debat over uitrol 5G

De Staatssecretaris zal het onderzoek naar het veilingmodel naar de Kamer sturen.

Uitgaande brief [26-07-2019] – Onderzoeksrapporten opzet veiling 700-, 1400- en 2100 MHz frequenties

Parlementaire agenda [04-07-2019] – Debat over uitrol 5G

De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over de uitkomsten van de gesprekken met satellietbedrijf Inmarsat.

Onderhanden.

Licence