Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5: EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Goed functionerende economie en markten

1

2020

2021

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Commissie van Aanbestedingsexperts

1

2019

2019

 
 

Evaluatie van de aangewezen instanties metrologiewet

1

2019

2019

 
 

Evaluatie van de aangewezen instanties metrologiewet

1

2024

2024

 
 

Evaluatie van de instellingen onder de waarborgwet

1

2019

2019

 
 

Evaluatie van de instellingen onder de waarborgwet

1

2024

2024

 
 

Raad voor Accreditatie

1

2020

2020

 
 

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

1

2019

2020

 
 

Cyberweerbaarheid

1

2020

2020

 
 

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

1

2022

2022

 
 

De doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het CBS

1

2021

2021

 
 

Adviesgroep Gids Proportionaliteit

1

2019

2020

 
           

2. Overig onderzoek

 

Agentschap Telecom

1

2019

2019

 
Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

       
 

Doorlichting artikel 21

2

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
 

Eureka / Eurostars / JTI’s

2

2019

2020

 
 

Ruimtevaart

2

2022

2023

 
 

Intellectueel Eigendomsbeleid

2

2022

2023

 
 

BMKB

2

2021

2021

 
 

Garantiefaciliteit Ondernemersfinanciering

2

2019

2019

 
 

Groene Groei

2

2019

2019

 
 

Toerisme / NBTC

2

2019

2019

Kamerstuk 26 419, nr. 75

 

WBSO/RDA

2

2018

2019

Kamerstuk 32 637, nr. 358

 

Evaluatie NFIA

2

2019

2019

 
 

Fiscale regelingen gericht op bedrijfsopvolging

2

2020

2021

 
 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

2 / 3

2021

2021

 
 

Regeldruk

2

2021

2021

 
 

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

2

2021

2021

 
 

Innovatieprestatiecontracten (IPC)

2

2021

2021

 
 

NWO-TTW

2

2020

2020

 
 

Fiscale regelingen startups

2

2019

2020

 
 

Evaluatie MIT

2

2021

2022

 
 

Toegepast onderzoek; TO2-instellingen (TNO, Deltares, Marin, NLR, ECN, Wageningen Research)

2/4

2020

2021

 
 

Evaluatie subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling)

2/4

2022

2022

 
 

Microkredieten

2

2020

2021

 
 

Ondernemerspleinen / KVK

2

2022

2023

 
 

Digitale agenda / ICT-beleid

2

2022

2022

 
 

Evaluatie Rijkscofinanciering EFRO/Interreg (2014–2020)

2

2023

2024

 
 

Fiscale ondernemerschapsregelingen

2

2021

2022

 
 

Innovatiebox

2

2022

2022

 
 

Groeifaciliteit

2

2023

2023

 
           

2. Overig onderzoek

 

Evaluatie Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

2

2022

2023

 
 

SBIR

2

2023

2024

 
1

Omdat het beleid onder artikel 2 met de taakopdracht «Innovatieve Samenleving» meeloopt in de «Brede Maatschappelijke Heroverwegingen», waarin de RPE-vragen 11 t/m 14 ook worden beantwoord, komt de geplande beleidsdoorlichting in 2020 te vervallen.

Artikel 3 Toekomstfonds

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Doorlichting artikel 31

3

     
           

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Meta-evaluatie financieringsinstrumenten

3

2019

2019

 
 

Fundamenteel en toegepast onderzoek

3

2021

2021

 
 

Innovatiekrediet

3

2023

2023

 
 

Seed Capital regeling

3

2023

2023

 
 

Dutch Venture Initiative

3

2023

2023

 
 

Vroege Fase Financiering

3

2023

2023

 
           

2. Overig onderzoek

           
1

Omdat het beleid onder artikel 3 met de taakopdracht «Innovatieve Samenleving» meeloopt in de «Brede Maatschappelijke Heroverwegingen» en hierbij de RPE-vragen 11 t/m 14 ook worden beantwoord, komt de voor 2020 geplande beleidsdoorlichting te vervallen.

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering1

4

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Proeftuinen Smart Grids

4

2015

2019

Het evaluatie-onderzoek wordt in 2019 uitgevoerd, na afronding van alle proeftuinen.

 

Pallas

4

2018

2019

 
 

Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

4

2020

2020

 
 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

4

2019

2019

Dit onderzoek is naar voren gehaald.

 

SDE+

4

2021

2021

 
 

Fiscale regelingen Energiebelasting

4

2019

2020

 
 

Evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA)

4

2023

2023

 
           

2. Overig onderzoek

IBO Grondvergoedingen

4

2018

2019

Oplevering wordt in het najaar 2019 verwacht.

 

Derde structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)

4

2017

2019

Het evaluatie-onderzoek is uitgevoerd. Het dossier hangt samen met invoering van de Omgevingswet. Het rapport en de beleidsreactie zullen in samenhang aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

 

Tussenevaluatie Regeling Duurzame Scheepsbouw

4

2019

2019

Kamerstuk 35 000 XIII, nr. 83

 

Evaluatie Besluit experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 voor decentrale opwekking van duurzame elektriciteit

4

2019

2020

 
1

De opzet van een evaluatiestructuur voor het (nationaal) klimaatbeleid in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit komt in de plaats van de geplande beleidsdoorlichting van artikel 4 in 2021 (zie: Kamerstuk 31 865, nr. 126).

Artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Artikel 51

5

2020

2021

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Evaluatie scholenprogramma

5

2020

2020

 
 

Waardevermeerderingsregeling

5

2020

2020

 
 

Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld

5

2020

2020

 
           

2. Overig onderzoek

           
1

Onder voorbehoud in verband met het mogelijk samenvallen met de parlementaire enquête gaswinning Groningen.

Licence