Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4: SUBSIDIEOVERZICHT

In deze bijlage zijn de subsidies van EZK opgenomen. De subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierin gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Per beleidsartikel zijn de subsidie(-regelingen) opgenomen. Het subsidieoverzicht sluit zoveel mogelijk aan op de Verantwoord Begroten-categorie «subsidies» in de budgettaire tabellen van de beleidsartikelen uit de begroting.

In lijn met Verantwoord Begroten zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s niet vermeld als subsidies. De bijdragen aan ZBO’s en RWT’s zijn terug te vinden in de bijlage «ZBO’s en RWT’s».

Voor een aantal subsidies is (nog) geen volgende evaluatie gepland. In veel gevallen gaat het om nieuwe subsidies die nog worden vormgegeven of subsidies die al enige tijd geleden zijn gestopt, waardoor alleen nog sprake is van uitfinanciering. Waar mogelijk is de geplande beleidsdoorlichting opgenomen als volgende evaluatiemoment. In dat geval is een jaartal opgenomen met de aanduiding «B».

De einddatum geeft het moment aan dat de laatste verlening plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Voor een aantal subsidies, waarbij sprake is van een structurele subsidierelatie met een jaarlijkse verlening, is als einddatum «Jaarlijks» opgenomen. Als periodiek besluitvorming plaatsvindt over de verlening, bijvoorbeeld over een volgende programmaperiode, is dit aangeduid als «Periodiek».

Begrotingsartikel

Naam subsidie(-regeling) met hyperlink naar vindplaats

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie- (regeling) (jaartal)

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

                   

Subsidies

                   

1

Cyberweerbaarheid

236

613

203

         

2020

2020

 

Subtotaal

236

613

203

0

0

0

0

     
                       

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

                   

Subsidies

                   

2

Lucht en Ruimtevaart

107

           

2018

2023

2013

2

MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT)

14.036

29.528

39.131

40.209

39.209

39.814

40.709

2017

2022

2018

2

Eurostarsprojecten

15.432

17.293

18.132

18.132

18.132

18.132

18.132

2014

2020

2021

2

Bevorderen ondernemerschap

12.058

20.035

21.390

14.612

8.497

11.447

11.447

2015 B

2020 B

Jaarlijks

2

Groene Groei en Biobased Economy

131

647

         

2014

2019

2018

2

Cofinanciering EFRO, inclusief Interreg1

31.016

27.269

23.361

24.090

23.535

23.177

23.177

2017

2024

2020

2

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

4.956

5.661

5.661

5.661

5.661

5.661

5.661

2016

2021

Periodiek

2

Verduurzaming industrie

8.216

38.535

61.400

60.000

70.000

85.000

85.000

Geen

 

2018

2

Startup-beleid

 

4.000

14.400

18.300

18.300

10.000

 

Geen

2022

2023

2

Urgendamaatregelen industrie

 

22.500

21.000

       

Geen

 

2020

2

Overige

5.450

2.490

1.036

474

474

474

474

2019

2

Jaarlijks

2

Internationaal Innoveren (Eurekaclusters en JTI’s)

40.990

44.210

40.851

41.036

40.686

39.857

39.857

2014

2019

2021

2

PPS-Toeslag

123.069

147.297

165.059

172.137

175.199

175.199

175.199

2016

2021

2022

 

Subtotaal

255.461

359.465

411.421

394.651

399.693

408.761

399.656

     
                       

Artikel 3 Toekomstfonds

                   

Subsidies

                   

3

Smart Industries

324

1.235

199

183

184

158

 

Geen

2021

2020

3

Haalbaarheidsstudies TO2 innovatieve starters

1.536

808

800

800

     

Geen

2023

2021

3

Thematische Technology Transfer

 

8.100

         

Geen

2021

 
 

Subtotaal

1.860

10.143

999

983

184

158

0

     
                       

Artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

                   

Subsidies

           

4

Topsector Energie tenderregeling energie-innovatie (TSE)

63.400

63.166

35.244

38.700

43.700

43.700

43.700

2017

2022

2022

4

Topsector Energie SDE+ projecten (Hernieuwbare Energie-Regeling, HER)

30.665

29.259

48.040

15.540

3.040

540

540

2017

2022

2022

4

Energie-efficiëntie

7.092

4.033

2.368

2.368

2.368

2.368

2.368

2016

2021

2018

4

Green Deals

3.903

500

500

500

500

500

500

2016

2021

Geen

4

Demonstratieregeling Energie Innovatie (DEI)

28.193

67.930

66.806

57.000

70.500

70.550

70.300

2017

2022

2022

4

Regeling Duurzame Scheepsbouw

860

1.500

4.900

4.341

5.475

4.296

1.696

Geen

2019

2018

4

Projecten Klimaat en Energieakkoord

3.628

4.850

         

2016

2

2017

4

Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (MEP)

25.492

1.236

         

2010

2

2007

4

Stimulering Duurzame Energie3

1.101.941

1.354.891

3.021.816

3.239.067

3.320.636

3.870.936

3.953.736

2016

2021

Geen

4

Aardwarmte

21.000

15.000

         

Geen

2

2018

4

ISDE-regeling

69.864

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Geen

2020

2020

4

Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS4

36.895

45.305

105.595

       

2017

2022

2021

4

Carbon Capture Storage

1.438

2.365

4.080

3.380

2.880

3.480

5.480

Geen

 

2022

4

Subsidieregeling energiebesparing en duurzame sportaccommodaties (EDS)

7.809

150

         

Geen

2020

2020

4

Programma Hoge Flux Reactor

7.250

7.250

7.651

5.401

5.401

5.401

5.401

Geen

2

Periodiek

4

Elektrisch rijden

232

45

         

2015

2

2017

4

Caribisch Nederland

3.042

3.599

4.944

4.844

4.144

4.144

4.144

Geen

2

2016

4

Overige subsidies

0

21.093

6.000

       

Geen

2

Jaarlijks

4

Maatregelen CO2-reductie

 

96.900

2.500

         

2

2020

 

Subtotaal

1.412.704

1.819.072

3.410.444

3.471.141

3.558.644

4.105.915

4.187.865

     
                       

Artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

                   

Subsidies

                   

5

Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

150

14.647

20.976

20.975

13.746

   

Geen

2020

 

5

Fonds achterstallig onderhoud en inzet woningmarkt NCG

1.350

11.750

         

Geen

   

5

Instrumentarium Woningmarkt/woonbedrijf relevant

 

10.000

               

5

Regeling energiebesparing woning bouwkundig versterkingsprogramma Groningerveld

4.036

16.882

10.511

10.501

     

Geen

2020

 
 

Bijdrage aan Nationaal Programma Groningen

 

152.400

75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

     
 

Subtotaal

5.536

205.679

106.487

106.476

38.746

25.000

25.000

     
                     
 

Totaal

1.675.797

2.394.972

3.929.554

3.973.251

3.997.267

4.539.834

4.612.521

     

Jaarlijks = Er is jaarlijks een beschikkingsmoment

Periodiek = Er is periodiek een beschikkingsmoment

1

De subsidie wordt verleend uit hoofde van Europees Beleid.

2

Regeling is beëindigd en wordt niet meer geëvalueerd of het betreft een incidentele subsidieverlening. Een aantal regelingen is nooit geëvalueerd omdat het of kortlopende regelingen betrof met weinig financieel belang of incidentele subsidieverleningen.

3

De subsidieregeling wordt uitgevoerd conform het Nationaal Energie Akkoord.

4

De subsidie heeft betrekking op een compensatieregeling

Topconsortia Kennis en Innovatie

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn stichtingen die ten behoeve van de diverse topsectoren de kennis- en innovatieagenda vormgeven en laten uitvoeren. Hiertoe voeren de TKI’s programma-ondersteunende activiteiten uit gericht op het samen met de relevante bedrijven en kennisinstellingen voor hun thema programmeren van activiteiten, bouwen van PPS-consortia om innovatie vorm te geven, informeren, coördineren en enthousiasmeren van partijen om een bijdrage te leveren aan de kennis- en innovatieagenda. Eén van de instrumenten hiervoor betreft de PPS-toeslag.

De PPS-toeslag is bedoeld om privaat-publieke samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) te stimuleren. Voor de PPS-toeslag komen TKI’s in aanmerking die zijn opgenomen in de begrotingswet van het jaar waarop de aanvraag voor de PPS-toeslag betrekking heeft. In de begrotingswet voor 2020 zijn 12 TKI’s erkend die elk uitvoering geven aan één van de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren of een onderdeel daarvan (zie onderstaande tabel). De topsectoren zijn Agrifood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Energie, Logistiek, Creatieve industrie, Life Sciences & Health, Chemie en Water; voor ICT en Biobased Economy (BBE) zijn onder regie van respectievelijk HTSM en Chemie ook Innovatiecontracten opgesteld. Het TKI BBE werkt voor drie topsectoren (Agrifood, Chemie en Energie).

Om als TKI opgenomen te worden in de begroting moet het aan de volgende criteria voldoen:

 • Het TKI is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die bestemd is voor het tot stand brengen en doen uitvoeren van een meerjarig onderzoeksprogramma, waarin ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en onderzoeksorganisaties participeren.

 • Het onderzoeksprogramma vindt plaats voor gezamenlijke rekening en risico van bedrijven en onderzoeksorganisaties.

 • De minimale omvang van het jaarlijkse onderzoeksprogramma bedraagt € 5 mln.

 • Het onderzoeksprogramma dat het TKI voorstaat voorziet in een behoefte en is nog niet afgedekt door andere TKI’s.

 • Bij een TKI zijn minimaal 3 ondernemingen en 3 publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties betrokken.

 • Het is transparant en onder redelijke voorwaarden mogelijk voor bedrijven en kennisinstellingen om aansluiting te krijgen bij een TKI.

 • Binnen een TKI is een goede vertegenwoordiging van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Een TKI wordt dan ook geacht betrokkenheid van het MKB actief te bevorderen.

 • De kwantitatieve inzet van private partijen binnen de TKI’s bedraagt in 2015 en verder 40%.

Periodiek wordt bezien of de TKI’s aan de voorwaarden voldoen om in de begroting opgenomen te blijven.

In 2013 is de PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) geïntroduceerd. De kenmerken van de regeling zijn:

 • De toeslag is een generiek vormgegeven instrument: grondslag van de toeslag is de private bijdrage (waarvan een beperkt aandeel in natura) aan onderzoeksorganisaties voor privaat-publieke samenwerkingsprojecten uit het meerjarig onderzoeksprogramma van de TKI en de cash-bijdrage van bedrijven aan onderzoeksopdrachten die voor het TKI onderzoeksprogramma relevant zijn.

 • Het toeslagpercentage is 30%, voor de eerste € 20.000 per bedrijf is het percentage 40%. Voor ANBI-bijdragen geldt een toeslagpercentage van 25% tot een maximum van € 90 mln per jaar over alle topsectoren heen.

 • De PPS- toeslag wordt ingezet in publiek private samenwerkingsprojecten van het onderzoeksprogramma van het TKI.

 • Het onderzoek voor zowel grondslag als de inzet van PPS-toeslag betreft fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Hieronder volgen de TKI’s die in aanmerking komen voor PPS-toeslag. Al deze TKI’s kunnen bovendien subsidie aanvragen voor hun programma-ondersteunende activiteiten tot maximaal € 400.000 per topsector (indien er meerdere TKI’s per sector zijn, wordt dit bedrag dus verdeeld tussen de TKI’s; dit speelt bij topsector Water). De programma-ondersteunende activiteiten moeten direct verband houden met de jaarlijkse onderzoeksprogramma’s die met de PPS-toeslag worden ondersteund of moeten bijdragen aan de voorbereiding van die programma’s dan wel het aanvragen, besteden of verantwoorden van de PPS-toeslag. Deze subsidie wordt verstrekt voor zover in de subsidieaanvraag voldoende onderbouwd met activiteiten, voor zover deze activiteiten passen binnen de staatssteunkaders en voor zover voor deze activiteiten niet uit andere hoofde reeds een vergoeding van de overheid wordt verkregen.

De drie TKI’s genoemd onder 10 a, b en c vormen een bij elkaar horend cluster ten behoeve van de topsector Water.

Overzichtstabel TKI’s
 

Statutaire naam

1

Stichting TKI Agri&Food

2

Stichting TKI Biobased Economy (BBE)

3

Stichting TKI Chemie

4

Stichting TKI CLICKNL

5

Stichting TKI Energie

6

Stichting TKI HTSM

7

Stichting Life Sciences Health – TKI

8

Stichting TKI Logistiek

9

Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

10a

Stichting TKI Maritiem

10b

Stichting TKI Deltatechnologie

10c

Topconsortium for Knowledge and Innovation Water technology

TKI Energie

De Topsector Energie hanteert een dubbele doelstelling: zowel versterking van de energiesector als ook versnelling van de energietransitie. Daartoe zijn op grond van begrotingsartikel 4 specifieke energie-innovatiemiddelen beschikbaar. Het TKI Energie dat voor de Topsector Energie de programma-ondersteunende activiteiten uitvoert, doet ook de voorstellen voor de inzet van de energie-innovatiemiddelen. Omdat hiermee subsidiegeld gemoeid is, worden aan deze TKI hoge eisen gesteld op het punt van onafhankelijkheid, transparantie en zorgvuldigheid. Dit impliceert dat deze activiteiten niet door partijen kunnen worden uitgevoerd die (direct) baat hebben bij de uitkomsten van die activiteiten – dat zou immers de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken. Om het TKI goed te laten functioneren en ook een stimulerende rol te laten vervullen in het betrekken van bedrijfsleven en kennisinstellingen bij de innovaties benodigd voor de energietransitie wordt een nader te bepalen, aanvullend subsidiebedrag beschikbaar gesteld bovenop de bijdrage vanuit artikel 2. Die extra financiering komt uit de beschikbare energie-innovatiemiddelen op artikel 4. De hoogte van die bijdrage wordt op advies van het Topteam Energie nader vastgesteld.

Licence