Base description which applies to whole site

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Begroting agentschap 2020 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Baten

Omzet

349.469

365.932

387.518

383.131

375.318

373.912

373.912

– Omzet moederdepartement

159.290

171.728

187.900

182.814

176.382

174.976

174.976

– Omzet overige departementen

88.817

90.786

96.505

97.204

95.823

95.823

95.823

– Omzet derden

101.362

103.418

103.113

103.113

103.113

103.113

103.113

Rentebaten

             

Vrijval voorzieningen

442

           

Bijzondere baten

2.607

           

Totaal baten

352.518

365.932

387.518

383.131

375.318

373.912

373.912

               

Lasten

             

Apparaatskosten

345.312

345.581

371.963

369.892

365.168

365.881

366.030

– Personele kosten

222.927

205.270

229.689

227.253

227.923

228.808

228.808

– Waarvan eigen personeel

190.283

171.390

204.712

202.565

203.463

204.349

204.349

– Waarvan externe inhuur

24.708

20.581

13.802

13.631

13.353

13.303

13.303

– Waarvan overige personele kosten

7.936

13.299

11.175

11.057

11.107

11.156

11.156

– Materiële kosten

122.385

140.311

141.874

142.639

137.246

137.073

137.222

– Waarvan apparaat ICT

   

300

200

200

200

200

– Waarvan bijdrage aan SSO’s

44.458

47.166

48.066

48.066

48.066

48.066

48.066

– Waarvan overige materiële kosten

77.927

93.145

93.508

94.373

88.980

88.807

88.956

Rentelasten

67

98

98

77

85

88

88

Afschrijvingskosten

13.524

19.753

15.357

12.662

9.564

7.443

7.294

– Materieel

5.533

5.489

3.175

2.975

2.568

2.273

2.132

– Waarvan apparaat ICT

   

194

237

244

238

213

– Immaterieel

7.991

14.264

12.182

9.686

6.996

5.170

5.163

Overige kosten

290

500

500

500

500

500

500

– Dotaties voorzieningen

290

500

500

500

500

500

500

– Bijzondere lasten

             

Totaal lasten

359.193

365.932

387.518

383.131

375.318

373.912

373.912

               

Saldo van baten en lasten

– 6.675

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De NVWA streeft naar effectief toezicht binnen de gegeven financiële kaders, met adequate beheersing van budgettaire en bedrijfsmatige risico’s waarbij gestreefd wordt naar een meerjarige stabiele formatieve omvang. De post omzet moederdepartement (€ 187,9 mln.) is gerelateerd aan de opbrengsten voortvloeiend uit het opdrachtenpakket dat met het moederdepartement is afgesproken. Hierbij is rekening gehouden met een inzet extra regeerakkoordmiddelen van € 3,7 mln. (1e tranche, twee derde deel) en € 11,7 mln. (2e tranche, twee derde deel), bijdrage incidentele kosten Brexit (€ 1,9 mln.), bijdrage ten behoeve van de kosten voor de Cloud-werkplek (€ 3,1 mln.) en de implementatie van de Official Controls Regulation (OCR) accreditatie nationale referentie laboratoria (€ 1,7 mln.). In de omzet is rekening gehouden met een te verwachten loon- en prijsbijstelling van 2,5% (€ 4,2 mln.).

In de onderstaande tabel is de verwachte omzet moederdepartement per product opgenomen. Onder de post «Overig» zijn opbrengsten geraamd die niet op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht, zoals directe bijdragen voor uitbesteed onderzoek en voor andere kosten.

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Handhaven

103.688

103.303

124.160

121.212

123.394

124.510

124.510

Keuren1

8.247

           

Keuren certificering op afstand

 

580

680

664

676

682

682

Keuren import

 

285

333

325

331

334

334

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

 

6.885

8.732

8.524

8.678

8.756

8.756

Overig

47.355

60.675

53.995

52.089

43.303

40.694

40.694

Totaal

159.290

171.728

187.900

182.814

176.382

174.976

174.976

1

Met ingang van 2018 is de producten en dienstencatalogus van de NVWA aangepast. De acht bestaande producten zijn vervangen door twee nieuwe producten: handhaven en keuren waarbij het product keuren medio 2018 is onderverdeeld in 3 categorieën.

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen (€ 96,5 mln.) bestaat voornamelijk uit de bijdrage van het Ministerie van VWS (€ 91,4 mln.). Dit is inclusief inzet extra middelen van € 1,7 mln. (1e tranche, een derde deel) en € 5,9 mln. (2e tranche, een derde deel). Verder bestaat deze post uit een bijdrage van het Ministerie van EZK (€ 0,7 mln.), het Diergezondheidsfonds (€ 0,6 mln.), het Ministerie van IenW (€ 0,2 mln.) en een bijdrage voor de uitvoering van taken in het kader van Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (€ 3,6 mln.). In de omzet overige departementen is inbegrepen € 1,9 mln. voor de te verwachten loon- en prijsstijging 2020.

Onder de post «Overig» zijn opbrengsten geraamd die niet op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht, zoals directe bijdragen voor uitbesteed onderzoek en voor andere kosten.

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Handhaven

75.616

65.973

73.321

73.614

72.286

72.286

72.286

Keuren1

1.359

           

Keuren certificering op afstand

 

73

89

89

88

88

88

Keuren import

 

618

745

748

734

734

734

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

 

1.288

976

980

962

962

962

Overig

11.842

22.834

21.374

21.773

21.753

21.753

21.753

Totaal

88.817

90.786

96.505

97.204

95.823

95.823

95.823

1

Met ingang van 2018 is de producten en dienstencatalogus van de NVWA aangepast. De acht bestaande producten zijn vervangen door twee nieuwe producten: handhaven en keuren waarbij het product keuren medio 2018 is onderverdeeld in 3 categorieën.

Omzet derden

De omzet derden (€ 103,1 mln.) bestaat uit opbrengsten retributies NVWA, retributies Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) en overige baten. Dit is inclusief € 2,1 mln. voor de te verwachten loon- en prijsstijging 2020. Het bedrijfsleven betaalt retributies voor de diensten die de NVWA en KDS verrichten, bijvoorbeeld voor toezicht in de vorm van inspecties en keuringen bij import, export en slachthuizen. Voor retributies NVWA is € 82,2 mln. geraamd. Daarnaast ontvangt de NVWA € 18,8 mln. aan retributies KDS. Naast de retributieopbrengsten realiseert de NVWA ook voor € 2,1 mln. aan overige baten. Deze bestaan voornamelijk uit opbrengsten voor de uitvoering van projecten voor de Europese Commissie.

Rentebaten

Er zijn geen rentebaten begroot. De rentepercentages die door het Ministerie van Financiën dagelijks worden vastgesteld liggen rond de 0%.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten (€ 229,7 mln.) bestaan uit salariskosten en kosten woon-werkverkeer eigen personeel (€ 204,7 mln.), inhuur externen (€ 13,8 mln.) en overige personeel gerelateerde kosten, waaronder reis- en verblijfkosten en opleidingen (€ 11,2 mln.). De verwachte gemiddelde bezetting van de NVWA voor 2020 is 2.618 fte, waarvan 2.450 fte eigen (ambtelijk) personeel. De gemiddelde ambtelijke personeelskosten in 2020 zijn € 82.831 per fte. De inhuur van externen betreft met name uitzendkrachten voor het primaire werk en tijdelijke inhuur voor ondersteuning bij de uitvoering van projecten en ondersteuning van de bedrijfsvoering.

Materiële kosten

De materiële kosten ad € 141,9 mln. bestaan uit apparaat ICT (€ 0,3 mln.), bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO’s) (€ 48,1 mln.) en overige materiële kosten (€ 93,5 mln.). De kosten SSO’s betreft de bijdrage aan DICTU voor ICT-beheer, aan het Rijksvastgoedbedrijf voor de huurkosten van kantoorpanden en laboratoria en een bijdrage aan de Rijksschoonmaakorganisatie. De NVWA heeft geen panden in eigendom. De overige materiële kosten bestaan voornamelijk uit uitbesteed onderzoek, inzet practitioners en uitbestede diensten, waaronder KDS en laboratoriumonderzoek door Wageningen Food Safety Research.

Rentelasten

De rentelasten (€ 0,1 mln.) vloeien voort uit rentedragend vermogen waarvan het rentepercentage varieert tussen 0,0% en 1,34%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten voor materiële en immateriële activa bedragen respectievelijk € 3,2 mln. en € 12,2 mln. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven waarbij de afschrijvingstermijn van de verschillende soorten activa ligt tussen 4 en 10 jaar. De immateriële afschrijvingskosten hebben met name betrekking op het systeem Procesvernieuwing Informatie en ICT (PI&I) en kent een afschrijvingstermijn van 4 jaar. De doorontwikkeling van INSPECT is in 2019 stilgelegd, hetgeen lagere toekomstige afschrijvingskosten tot gevolg heeft.

Dotaties aan voorzieningen

Dit betreft de dotatie aan de voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)

64.322

66.831

75.194

77.863

76.683

76.627

77.140

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

352.783

365.932

387.518

373.730

366.165

364.759

364.759

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 332.898

– 346.179

– 373.113

– 361.068

– 356.600

– 357.315

– 357.464

2

Totaal operationele kasstroom

19.885

19.753

14.405

12.662

9.564

7.443

7.294

 

–/– totaal investeringen

– 17.804

– 15.315

– 6.100

– 7.100

– 7.100

– 7.100

– 7.100

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen1

3.817

3.408

2.625

       

3

Totaal investeringskasstroom

– 13.987

– 11.907

– 3.475

– 7.100

– 7.100

– 7.100

– 7.100

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 5.520

           
 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

             
 

–/– aflossingen op leningen

– 13.221

– 16.446

– 14.361

– 13.842

– 9.621

– 6.931

– 7.052

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

17.000

6.100

6.100

7.100

7.100

7.100

7.100

4

Totaal financieringskasstroom

– 1.741

– 1.131

– 8.261

– 6.742

– 2.521

169

48

5

Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4)

68.479

64.330

77.863

76.683

76.627

77.140

77.382

1

In 2017 is de NVWA overgestapt van aankoop naar leasen van dienstauto’s waardoor vanaf 2021 de desinvesteringen vervallen.

Operationele kasstroom

De netto operationele kasstroom 2020 bedraagt € 14,4 mln.

Investeringskasstroom

Materiële activa

De investeringen in inventaris/installaties bedragen € 1,1 mln. en betreft kantoorinventaris (€ 0,5 mln.), vervangingsinvesteringen laboratoriuminventaris (€ 0,5 mln.) en controleapparatuur (€ 0,1 mln.).

De investeringen in aanpassingen van gebouwen bedragen € 0,5 mln. Met ingang van 2017 worden de dienstauto’s geleased in plaats van aangekocht. Als gevolg hiervan dalen de investeringsbedragen en worden de desinvesteringsbedragen op termijn nul. Er wordt voor een bedrag van € 0,5 mln. geïnvesteerd in specifieke hardware.

Immateriële activa

De verdere ontwikkeling van INSPECT is in 2019 stilgelegd waardoor de investeringen beduidend lager uitvallen. De resterende investeringen van € 4 mln. hebben betrekking op reeds lopende programma’s en aanpassingen van bestaande systemen die essentieel zijn voor het functioneren van de NVWA.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom van – € 8,3 mln. geeft het saldo weer van de benodigde leningen en de aflossing op de lopende leningen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

100,53

104,29

107,231

107,23

107,23

107,23

107,23

Tarieven

             

Index 2012 = € 94,07 = 100

106,87

110,86

113,99

113,99

113,99

113,99

113,99

Omzet per productgroep ( in € mln.)

             

Handhaven

200,1

188,4

213,3

210,6

211,5

212,6

212,6

Keuren2

88,7

           

Keuren certificering op afstand

 

6,6

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

Keuren import

 

11,8

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

 

57,7

53,7

53,5

53,6

53,7

53,7

FTE

             

Aantal FTE (excl. Externe inhuur)

2.407

2.159

2.450

2.424

2.435

2.446

2.446

Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)

1.848/559

1.689/470

1.889/561

1.869/556

1.877/558

1.885/560

1.885/560

Salariskosten per fte

77.733

79.399

82.831

82.831

82.831

82.831

82.831

Saldo van baten en lasten

             

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

– 1,89%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kwaliteit

             

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen3

95%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)

97%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

1

Op basis van de verwachte kostprijsstijging van 2,5% is rekening gehouden met een loon- en prijsbijstelling van LNV en VWS en een stijging van de retributie-inkomsten.

2

Met ingang van 2018 is de producten en dienstencatalogus van de NVWA aangepast. De acht bestaande producten zijn vervangen door twee nieuwe producten: handhaven en keuren waarbij het product keuren medio 2018 is onderverdeeld in 3 categorieën.

3

Bij het opstellen van de afhandelsnelheid van de verzoeken/meldingen is de NVWA uitgegaan van de volledige doorontwikkeling van INSPECT met daarin een actief voortgang bewaking mechanisme. De verdere ontwikkeling van INSPECT is echter in 2019 stilgelegd. Hierdoor zal het percentage afhandelsnelheid de komende jaren lager zijn dan eerder de verwachting was.

Licence