Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Uitgaven beleidsartikel 11 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

622.720

611.662

612.426

596.821

603.314

 

Mutatie nota van Wijziging 2019

23.900

         

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie ISB 2019

14.000

74.500

       

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

101.691

157.191

71.929

27.508

11.019

 

Nieuwe mutaties:

           

Loon- en prijsbijstellingstranche 2019

14.269

13.850

13.865

13.794

13.891

 

Bestedingsplan laatste tranche NVWA-enveloppe Regeerakkoord

 

11.700

12.300

10.000

10.000

 

Klimaatakkoord – Middelen subsidie brongerichte maatregelen

 

11.000

11.000

10.000

10.000

 

Klimaatakkoord – Integrale aanpak methaan en ammoniak

 

6.000

6.000

5.000

5.000

 

Klimaatakkoord – Kas als Energiebron

 

26.000

26.000

23.000

25.000

 

Klimaatakkoord – Bodemkoolstof

 

7.000

7.000

     

Klimaatakkoord – Voedselverspilling/reststromen/biomassa

 

2.000

2.000

1.000

1.000

 

Overig

6.592

16.478

14.211

11.645

9.831

 

Stand ontwerpbegroting 2020

783.172

937.381

776.731

698.768

689.055

684.550

Toelichting bij uitgavenmutaties

Loon- en prijsbijstellingstranche 2019

Deze mutatie betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling vanaf artikel 51 naar de loon- en prijsgevoelige posten op artikel 11.

Bestedingsplan laatste tranche NVWA-envelop Regeerakkoord

Dit betreft het LNV-deel (2/3) van de tweede, tevens laatste, structurele tranche vanuit het Regeerakkoord voor de versterking van de NVWA op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn en de incidentele toekenning van het restant van de € 25 mln. die bij de begroting 2018 aanvullend voor de NVWA beschikbaar was gesteld.

Klimaatakkoord – Middelen subsidie brongerichte maatregelen

De middelen voor brongerichte maatregelen zijn bedoeld voor het ontwikkelen en stimuleren van innovaties en investeringen in integraal duurzame en emissiearme stalsystemen met een brongerichte samenhangende emissiereductie van broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof. Met deze middelen draagt LNV bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord van de beoogde emissiereductie voor de veehouderij van 1,2–2,7 Mton CO2-eq methaan in 2030. De subsidieregeling die wordt uitgewerkt, heeft betrekking op zowel innovatie- en pilotprojecten en emissiemetingen als op investeringsprojecten voor «first movers». Het betreft de aanpassing van bestaande stalsystemen en de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen die gericht zijn op onder andere snelle afvoer van mest uit de stal, opslag buiten de stal en mestbehandeling.

Klimaatakkoord – Integrale aanpak methaan en ammoniak

De middelen zijn bedoeld voor maatregelen voor een geïntegreerde voer- en diergerichte aanpak van methaan en ammoniak in de melkveehouderij. Momenteel komt twee derde van alle methaanemissie in Nederland uit de agrarische sector. Circa 8 Mton CO2-eq is enterische methaanemissie van melkvee (uit de spijsvertering). Voor ammoniak geldt een nationaal emissieplafond van 128 kton. De landbouw is voor ruim 90% de bron daarvan, waarvan circa 60% van rundvee. In 2017 en 2018 is het ammoniakplafond als gevolg van een toename in de landbouw overschreden en voldoet Nederland niet meer aan de internationale afspraken. In het Klimaatakkoord is een reductieopgave voor de veehouderij geformuleerd van 1,2–2,7 Mton, waarvan 0,5–1 Mton voor de reductie van enterische methaan. Voor ammoniak is het doel een reductie van circa 8 kton. De aanpak bestaat uit onderzoek, demonstratie en kennisverspreiding/ -implementatie. De gehele keten van maatregelen en werkwijzen om tot rantsoen te komen (inkuilen, graslandbeheer, graswinning, kwaliteit, beweiding, bemesting etc.) moet onderzocht en op de nieuwe doelen afgestemd worden.

Klimaatakkoord – Kas als Energiebron

De glastuinbouw is een economisch belangrijke sector met een miljardenomzet en dito export. Het is echter een energie-intensieve sector, die veel gas gebruikt met bijbehorende CO2-emissie. Kas als Energiebron beoogd de CO2-emissie in de glastuinbouw als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen met als ambitie een klimaatneutrale glastuinbouw.

Klimaatakkoord – Bodemkoolstof

De gezamenlijke ambitie van de ondertekenaars van het Klimaatakkoord is in 2030 een aanvullende vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq per jaar te realiseren op basis van de huidige circa 1,85 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland. Dit realiseren partijen door een toename van het organische stofgehalte en een verminderde vorming van lachgas in deze bodems. Hiervoor is een integrale aanpak (duurzaam bodembeheer) vereist, omdat zaken als organisch stofgehalte, bodemleven en bodemverdichting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Onderdelen van de integrale aanpak zijn: kennisontwikkeling, -verspreiding en -toepassing, gebiedsgerichte pilots en demo’s, toetsing en verfijning van maatregelen in pilots en proefprojecten, versterken van innovatieopgaven in de agroketen, meet- en monitoringssystematiek.

Klimaatakkoord – Voedselverspilling/reststromen/biomassa

Wat betreft voedselverspilling is het doel om de voedselverspilling in de keten en bij de consument tot een minimum te beperken. Dit levert een grote bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en het borgen van voedselzekerheid. Met betrekking tot reststromen/biomassa worden deze middelen ingezet om een vermindering in gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030 te realiseren. De ambitie is om het aandeel reststromen in het veevoer in de periode tot 2030 met minimaal 10% te verhogen, onder voorwaarde van de beschikbaarheid van goede grondstoffen.

Overig

Het betreft hier diverse mutaties, waaronder de bijdrage voor hogere Cloud Werkplek kosten voor de NVWA, het aandeel van het Ministerie van VWS in de ICT-kosten van NVWA die buiten de kostprijs vallen en de implementatie van Officiële Controle Verordening (OCR) bij LNV.

Ontvangsten beleidsartikel 11 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

39.950

38.480

37.880

37.880

35.029

 

Mutatie nota van Wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie ISB 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

15.954

9.217

12.360

5.200

5.200

 

Nieuwe mutaties:

           

Ontvangst RVO ten behoeve van Rijksrederij en technische bijstand

7.263

         

Overig

           

Stand ontwerpbegroting 2020

63.167

47.697

50.240

43.080

40.229

38.129

Ontvangst RVO ten behoeve van Rijksrederij en technische bijstand

Dit betreft een ontvangst door een declaratie bij de EU van eerder door LNV voorgeschoten uitgaven met betrekking tot het EFMZV. De middelen worden ingezet voor de uitgaven voor de Rijksrederij ter dekking van kosten voor het uitvoeren van visserijonderzoeken en inhuur van expertise. Daarnaast worden de middelen ingezet voor de uitvoering van de EFMZV technische bijstand.

Artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

Uitgaven beleidsartikel 12 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

119.510

123.317

116.014

116.818

116.818

 

Mutatie nota van Wijziging 2019

8.500

         

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie ISB 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 5.192

1.553

1.249

1.151

451

 

Nieuwe mutaties:

           

Loon- en prijsbijstellingstranche 2019

1.676

1.674

1.524

1.524

1.524

 

Nationale Parken

 

2.000

2.000

2.000

   

Klimaatakkoord – Bomen, bos en natuur

 

6.000

6.000

6.000

6.000

 

Overig

– 1.486

– 1.643

– 1.285

– 1.189

– 1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2020

123.008

132.901

125.502

126.304

123.793

123.793

Toelichting bij uitgavenmutaties

Loon- en prijsbijstellingstranche 2019

Deze mutatie betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling vanaf artikel 51 naar de loon- en prijsgevoelige posten op artikel 12.

Nationale Parken

Het Ministerie van LNV ondersteunt de ingezette beweging naar Nationale Parken nieuwe stijl en stelt hiervoor een eenmalige impuls ten behoeve van gebiedsprocessen beschikbaar voor de periode 2020–2022. Dit bedrag kan parken ondersteunen bij het vormgeven van gebiedsprocessen om de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten te versterken (Kamerstuk 33 576, nr. 165).

Klimaatakkoord – Bomen bos en natuur

Met maatregelen op het gebied van natuur, bomen en bos wordt bijgedragen aan het oplossen van het probleem van klimaatverandering en het realiseren van de afspraken uit de internationale klimaatafspraken («Parijs») waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd. Bossen en natuur leggen veel koolstof/CO2 vast. De middelen worden ingezet om een toename van het areaal bos (inclusief boslandbouw) en natuur te realiseren van circa 5.000 ha.

Overig

Het betreft hier diverse mutaties op het terrein van natuur en biodiversiteit, waaronder een bijdrage voor experimenten met natuurinclusieve landbouw en een correctie bij het onderdeel rente en aflossing.

Ontvangsten beleidsartikel 12 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

45.861

34.503

32.563

26.120

23.907

 

Mutatie nota van Wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie ISB 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

799

455

– 31

– 31

1.000

 

Nieuwe mutaties:

           

Verkoop gronden Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)

 

3.933

12.159

8.804

   

Programma Natuuroffensief (NOF)

 

1.500

       

Overig

– 735

– 735

– 735

– 735

– 735

 

Stand ontwerpbegroting 2020

45.925

39.656

43.956

34.158

24.172

23.764

Toelichting bij ontvangstenmutaties

Verkoop gronden Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)

Als gevolg van de afronding van de werkzaamheden van BBL als voorbereiding op de opheffing resteert een positief saldo. De middelen worden in de jaren 2020–2022 afgedragen aan LNV als opdrachtgevend departement (€ 3,9 mln. in 2020).

Programma Natuuroffensief (NOF)

In 2001 zijn door het toenmalige kabinet gelden voor het programma Natuuroffensief beschikbaar gesteld en in het beheer gegeven van het Groenfonds. Van deze gelden is een bedrag van € 1,5 mln. over.

Overig

Het betreft hier diverse geraamde ontvangsten op het terrein van natuur en biodiversiteit.

Artikel 50 Apparaat

Uitgaven artikel 50 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

108.907

107.302

105.525

105.525

105.525

 

Mutatie nota van Wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie ISB 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

15.033

10.791

3.948

4.192

7.240

 

Nieuwe mutaties:

           

Loon- en prijsbijstellingstranche 2019

2.837

2.810

2.784

2.786

2.786

 

Herinrichting apparaat

6.527

3.916

3.916

3.916

3.916

 

Ramingsbijstelling ontvlechting

     

– 1.100

– 5.898

 

Overig

– 137

1.942

1.937

1.437

838

 

Stand ontwerpbegroting 2020

133.167

126.761

118.110

116.756

114.407

114.200

Toelichting bij uitgavenmutaties

Loon- en prijsbijstellingstranche 2019

Deze mutatie betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling vanaf artikel 51 naar de loon- en prijsgevoelige posten op artikel 50.

Herinrichting apparaat

Dit betreft een herverdeling van de personele en materiële budgetten die samenhangen met de (her)inrichting van LNV en EZK.

Ramingsbijstelling ontvlechting

Dit betreft een correctie op de mutaties die hebben plaatsgevonden bij de ontvlechting van EZK en LNV.

Overig

Hieronder vallen overige mutaties die zien op het verdelen van personeel en materieel budget, zoals voor de gedeelde dienstonderdelen met EZK, organisatieontwikkeling en het versterken van de capaciteit voor het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan voor het GLB.

Ontvangsten artikel 50 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

2.786

2.786

2.793

2.786

3.431

 

Mutatie nota van Wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie ISB 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties

           
             

Stand ontwerpbegroting 2020

2.786

2.786

2.793

2.786

3.431

3.431

Artikel 51 Nog onverdeeld

Uitgaven artikel 51 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

31.204

14.078

9.077

9.099

9.099

 

Mutatie nota van Wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie ISB 2018

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

26.355

54.561

50.672

34.992

31.739

 

Nieuwe mutaties:

           

Verdeling loon- en prijsbijstellingstranche 2019

– 19.320

– 20.960

– 19.738

– 19.424

– 20.577

 

Regio envelop overheveling naar LNV

146.000

173.100

73.600

     

Regio envelop reeds uitgegeven

– 111.350

– 5.600

– 1.200

     

Individueel Keuzebudget (IKB)

 

2.500

       

Bijdrage hogere Cloud-kosten NVWA

– 3.100

– 3.100

– 3.100

– 3.100

– 3.100

 

Overig

– 10.550

– 5.527

– 527

– 2.527

– 1.978

 

Stand ontwerpbegroting 2020

59.239

209.052

108.784

19.040

15.183

11.646

Toelichting bij uitgavenmutaties

Verdeling loon- en prijsbijstellingstranche 2019

Vanuit artikel 51 wordt de loon- en prijsbijstelling verdeeld over de loon- en prijsgevoelige begrotingsonderdelen op artikel 11, 12 en 50.

Regio envelop overheveling naar LNV

Dit betreft een verzamelboeking van overhevelingen vanuit de Regeerakkoordmiddelen uit de regio envelop naar artikel 51 op de LNV begroting. Deze middelen worden vervolgens overgemaakt naar de daarvoor bestemde begrotingshoofdstukken. Voor een groot deel heeft deze overheveling reeds plaats gevonden. De overboeking van het restant zal bij Najaarsnota 2019 of Voorjaarsnota 2020 plaatsvinden.

Regio envelop reeds uitgegeven

Vanuit artikel 51 van de LNV begroting zijn middelen overgeheveld naar de betreffende begrotingshoofdstukken ten behoeve van de regiodeals. De regiodeals worden op artikel 51 nader toegelicht.

Individueel Keuzebudget (IKB)

Dit betreft de bijdrage vanuit het kabinet in verband met de invoering van het IKB.

Bijdrage hogere Cloud-kosten NVWA

Dit betreft een overheveling van € 3,1 mln. naar artikel 11 (Bijdrage aan agentschappen). Dit heeft betrekking tot de hogere kosten voor de Cloud Werkplek waarmee de NVWA zich geconfronteerd ziet.

Overig

Dit betreffen overige mutaties, waaronder middelen voor de (her)inrichting van LNV en EZK, middelen voor het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan voor het GLB en budget voor organisatieontwikkeling.

Ontvangsten artikel 51 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

 

Mutatie nota van Wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie ISB 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties:

           
             

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Diergezondheidsfonds (DGF)

Uitgaven DGF (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

34.585

34.585

34.585

34.585

34.585

 

Mutatie nota van Wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie ISB 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

23.117

         

Nieuwe mutaties:

           

Ramingsbijstelling uitgaven

2.571

1.772

– 991

– 991

– 991

 

Stand ontwerpbegroting 2020

60.273

36.357

33.594

33.594

33.594

33.594

Toelichting bij uitgavenmutaties

Ramingsbijstelling uitgaven

De uitgaven wijzigen jaarlijks op een aantal punten, vooral als gevolg van nieuwe aanbestedingen, op basis van realisatie in voorgaande jaren of wijzigingen in de verdeling van uitgaven over de jaren.

Ontvangsten DGF (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

34.585

34.585

34.585

34.585

34.585

 

Mutatie nota van Wijziging 2019

           

Mutatie amendement 2019

           

Mutatie ISB 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

23.117

         

Nieuwe mutaties:

           

Ramingsbijstelling ontvangsten

2.571

1.772

– 991

– 991

– 991

 

Stand ontwerpbegroting 2020

60.273

36.357

33.594

33.594

33.594

33.594

Toelichting bij ontvangstenmutaties

Ramingsbijstelling ontvangsten

De ontvangsten raming voor DGF zijn bijgesteld naar aanleiding van de geraamde ontvangsten van de sector, EU en LNV.

Licence