Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Stand van zaken moties Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit parlementair jaar 2018–2019

Kamerstuknummer motie

Indieners

Omschrijving

Stand van zaken

Datum stemming

33 037, nr. 315 

Geurts, J.L. (CDA), Lodders,

W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, de regeling fosfaatbank niet eerder open te stellen dan na afwikkeling van alle bezwaren door RVO zodat alle melkveehouders, inclusief de knelgevallen, mee kunnen dingen naar een ontheffing vanuit de fosfaatbank.

33 037, nr. 324

18-10-2018

33 037, nr. 316 

Geurts, J.L. (CDA), Lodders,

W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, de regeling dusdanig aan te passen dat om gebruik te kunnen maken van de regeling fosfaatbank alle entiteiten van de betreffende ondernemer meegenomen dienen te worden in de bepaling van de grondgebondenheid (en dus niet alleen de hoofdonderneming), zodat excessen waarbij vee «verplaatst» wordt naar een aparte entiteit om zo te voldoen aan de grondgebondenheid worden voorkomen.

33 037, nr. 324

18-10-2018

33 037, nr. 318 

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering de hoeveelheid fosfaat waarop individuele bedrijven aanspraak kunnen maken te maximeren.

33 037, nr. 324

18-10-2018

34 526, nr. 19 (was 7)

Groot, T.C. de (D66),

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, in de strategische agenda Noordzee 2030 aandacht te besteden aan het meervoudige gebruik van windparken en het beleid zo aan te passen dat er bij de bouw van windparken voorzieningen worden getroffen waarmee natuur, visserij en voedselproductie kunnen profiteren van de aanleg van nieuwe windparken.

Onderhanden.

6-11-2018

34 526, nr. 20 

Groot, T.C. de (D66),

Sienot, M.F. (D66)

Verzoekt de regering, in de Strategische Agenda Noordzee 2030 aandacht te besteden aan de opgave van het herstel van oesterbanken en andere biogene riffen bij de aanleg en inrichting van windmolenparken en het beleid zodanig aan te passen dat bij de aanleg en inrichting van windparken het herstel van oesterbanken en andere biogene riffen kan worden gefaciliteerd.

Onderhanden.

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 24 

Lodders, W.J.H. (VVD),

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, met voorstellen te komen waarbij de NVWA een (financiële) prikkel krijgt om de kosten laag te houden en zo efficiënt mogelijk te werken, en de Kamer hierover medio 2019 te informeren zodat de uitkomsten betrokken kunnen worden bij de volgende begroting.

Onderhanden, zie ook 33 835, nr. 118.

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 25 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, om in samenwerking met gemeenten, provincies, natuurorganisaties en jonge professionals te komen met voorstellen voor slimme oplossingen voor meer groen in steden en dorpen.

Onderhanden.

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 27 

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD),

Moorlag, W.J. (PvdA),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, jaarlijks ruim voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer te rapporteren over de voortgang van de innovatieve projecten en de bijbehorende rijksbijdragen.

Onderhanden.

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 58 (was 28)

Moorlag, W.J. (PvdA),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering het gebruik van (meststoffen gebaseerd op) dierlijke mest te stimuleren door een heffing op stikstofkunstmest als optie mee te nemen in het traject om het mestbeleid binnen kringlooplandbouw vorm te geven.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 35 000-XIV, nr. 72.

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 29 

Bromet, L. (GL)

Roept de regering op korte termijn een Haaienactieplan voor Caribisch Nederland naar de Kamer te sturen met daarin onder andere voorstellen voor: onderzoek en monitoring van de haaienpopulaties; handhaving en toezicht op de illegale jacht op haaien; beheersmaatregelen gericht op het inperken van de (bij)vangst van haaien door de visserij; een wettelijk verbod op finning in de Visserijwet BES, de vangst van haaienvinnen voor de gelijknamige soep, voor geheel Caribisch Nederland; een ambitieuze internationale strategie om in de regio voorop te lopen bij het versterken van de internationale bescherming van haaien.

33 450, nr. 58

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 30 

Groot, T.C. de (D66),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, haar steun uit te spreken voor de plannen van de melkveehouders op Schiermonnikoog en waar nodig en mogelijk hen bij de verdere uitwerking van de plannen te ondersteunen bijvoorbeeld door het sluiten van een green deal of andere maatregelen zodat dit project een succes kan worden en als voorbeeld kan dienen voor kringlooplandbouw in Nederland.

Onderhanden.

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 31 

Groot, T.C. de (D66),

Geurts, J.L. (CDA),

Dik-Faber, R.K. (CU),

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, zo snel mogelijk te komen met een uitvoeringsagenda voor verbetering bodembeheer en plantgezondheid, aanwending van meststoffen, met acties zoals pilots en vereenvoudiging van mestwetgeving; verzoekt de regering voorts, om onderzoek te doen naar financieringsmogelijkheden voor innovatief en slim bodembeheer in het kader van klimaatadaptatie, mestgebruik en be- en verwerking.

30 015, nr. 58

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 32 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, G.L. (CDA,

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, om in samenwerking met gemeenten, provincies en natuurorganisaties met voorstellen te komen voor natuurinclusieve steden ten behoeve van biodiversiteit, waarin er onder meer aandacht is voor de wijze van bouwen, mogelijkheden voor meer natuur in bestaande wijken en de aanleg van groen en dit in relatie tot de nog uit te brengen Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Nationale adaptatiestrategie (NAS).

Onderhanden.

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 35 

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, om een krachtige regie te voeren over de transitie naar kringlooplandbouw; Verzoekt daartoe op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk voor het meireces 2019, met een uitgewerkt voorstel te komen, inclusief concrete maatregelen.

35 000-XIV, nr. 76

6-11-2018

35 000-XIV-59 (was 36)

Lodders, W.J.H. (VVD),

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, J.L. (CDA), Groot,

T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, bij het onderzoek bedrijfsspecifieke verantwoording te betrekken hoe een norm gesteld kan worden voor kringloop-efficiëntie op bedrijfsniveau.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 33 037, nr. 355.

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 60 (was 37)

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, met andere partijen betrokken bij de Wadden te onderzoeken hoe het benodigde budget kan worden vrijgemaakt binnen de bestaande kaders voor het onverkort uitvoeren van het ontwikkelde programmaplan Programma naar een Rijke Waddenzee 2019–2022: Wad Veerkrachtig en hierover aan de Kamer te rapporteren voor de Voorjaarsnota evenals over de benodigde cofinanciering voor de uitvoering van de additionele maatregelen uit het Actieplan Broedvogels Waddenzee en Swimways Waddenzee.

29 684, nr. 185

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 39 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Futselaar, F.W. (SP),

Moorlag, W.J. (PvdA),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, de inspanningen gericht op het terugdringen van voedselverspilling te intensiveren en het weggooien van goed voedsel in de retail en horeca sterk te reduceren.

Onderhanden.

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 41 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de supermarkten en de agrarische sector om afspraken te maken over een brede introductie van regioproducten in het winkelschap; Verzoekt de regering voorts, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het ondersteunen van ketens van regioproducten en welke bijdrage (bijvoorbeeld organisatorisch of financieel) gemeenten, supermarkten en andere partijen daaraan kunnen leveren.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 35 068, nr. 4.

6-11-2018

35 000-XIV, nr. 42 

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, in overleg met de agrarische sector te komen tot een Platform Multifunctionele Landbouw en knellende wet- en regelgeving te inventariseren en weg te nemen; Verzoekt de regering tevens in overleg te treden met gemeenten over passend en meer geharmoniseerd ruimtelijk ordeningsbeleid.

35 068, nr. 4

6-11-2018

28 286, nr. 1007

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met Nederlandse toeleveringsbedrijven die internationaal werkzaam zijn in dierlijke productieketens en maatschappelijke organisaties om hen te bewegen deel te nemen aan een imvo-convenant waarvan het dierenwelzijn een van de onderdelen vormt.

Onderhanden.

11-12-2018

28 286, nr. 1009

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, om te onderzoeken of en hoe een verplichte bedenktijd voor de aanschaf van huisdieren bij kan dragen aan het terugdringen van het aantal impulsaankopen van dieren.

Onderhanden.

De Minister heeft in het algemeen overleg op 3 juli 2019 gezegd dat de bedenktijd wordt meegenomen bij evaluatie van de Wet dieren.

11-12-2018

28 286, nr. 1012 

Martels, M.R.H.M. von (CDA),

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, om in overleg met de Dierenbescherming en andere partijen te onderzoeken of en op welke wijze een multidisciplinair landelijk expertisecentrum kan bijdragen aan de opvang en training van complexe honden en de uitkomsten daarvan voor de zomer van 2019 aan de Kamer te berichten.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 28 286, nr. 1056.

05-12-2018

28 286, nr. 1014 

Martels, M.R.H.M. von (CDA),

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de Minister, te onderzoeken of maatregelen van deze landen zich lenen voor toepassing in Nederland;

Verzoekt voorts te verkennen of in Europees verband samengewerkt kan worden om de fok, het houden en tentoonstellen van designerdieren terug te dringen en de Kamer voor de zomer van 2019 hierover te informeren.

Onderhanden.

11-12-2018

21 501-32, nr. 1145 (was 1141)

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, zich te verzetten tegen het huidige voorstel van de Europese Commissie.

21 501-32, nr. 1160

12-12-2018

21 501-32, nr. 1143

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, om in overleg met betrokken instanties te werken aan een wetenschappelijke consensus over de werkzame stof chloorprofam en zich tot die tijd te onthouden van stemming.

27 858, nr. 439

12-12-2018

21 501-32, nr. 1144

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, alleen akkoord te gaan met de tijdelijke verlenging als in ieder geval is vastgesteld dat dit document for guidance for bees is toegepast als toetsingskader en daaruit geen risico's voor bijen zijn gebleken.

21 501-32, nr. 1160

12-12-2018

33 037, nr. 333

Lodders, W.J.H. (VVD),

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, de fosfaatbank in te zetten voor de fosfaatrechten die na een uitspraak van de rechterlijke macht worden toebedeeld om een nieuwe generieke korting te voorkomen.

Onderhanden.

20-12-2018

33 037, nr. 339

Lodders, W.J.H. (VVD),

Bisschop, R. (SGP),

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, J.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Futselaar, F.W. (SP),

Moorlag, W.J. (PvdA), Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, in 2019 bij de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel rekening te houden met lopende bezwaar- en beroepsprocedures, waarbij wel moet worden voorkomen dat mensen hier een oneigenlijk voordeel aan kunnen ontlenen door veel meer fosfaat te produceren zolang hun bezwaarprocedure loopt.

Onderhanden.

20-12-2018

21 501-32, nr. 1155

Lodders, W.J.H. (VVD), Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering tegen het voorstel te stemmen om goedkeuring van deze stof niet te verlengen.

27 858, nr. 442

24-01-20218

21 501-32, nr. 1156 

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering zich te verzetten tegen de genoemde koppeling van de resultaatindicatoren aan beleidsinterventies buitenom het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Onderhanden.

24-01-20218

35 084, nr. 27 

Omtzigt, P.H. (CDA),

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, in verband met de grote kans op een no-dealbrexit de leiding te nemen in een publiek-private samenwerking om tijdig een inspectiepost in te richten om levende dieren te keuren die vanuit het VK worden geïmporteerd via Nederlandse zeehavens.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 23 987, nr. 362.

29-1-2019

28 286, nr. 1025 

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, om binnen twee maanden met een plan van aanpak te komen vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om binnen vijf jaar die biggensterfte substantieel terug te brengen.

Onderhanden.

29-1-2019

28 286, nr. 1029 

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering om, zich in EU-verband te blijven inzetten voor een Europese norm voor konijnenhouderij, in het bijzonder na de vorming van de nieuwe Europese Commissie, die konijnenhouders in staat stelt zich te onderscheiden en hun plus op dierenwelzijn in de markt terug te verdienen.

Onderhanden.

29-1-2019

28 286, nr. 1031

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, samen met sectorpartijen in kaart te brengen welke snelle detectiesystemen rondom brand er mogelijk zijn in technische ruimten van veehouderijbedrijven en welke kosten daarmee gemoeid zijn; Verzoekt tevens, bij de begroting voor 2020, te komen met voorstellen hoe we boeren hierbij gaan ondersteunen.

Onderhanden.

29-1-2019

28 286, nr. 1037 (was 1033)

Futselaar, F.W. (SP)

Verzoekt de regering – te onderzoeken of een regeling, waarbij de biggensterfte wordt gemeten over een periode van meerdere jaren per bedrijfslocatie, waarbij aanvullende actie wordt genomen bij een bovengemiddeld hoge sterfte (bijvoorbeeld boven de 10%), het terugdringen van de biggensterfte kan bevorderen.

Onderhanden.

29-1-2019

29 664, nr. 195

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering, de generieke vangstverboden voor wolhandkrab en paling in het benedenrivierengebied tegen het licht te houden en te bezien welke aanpassingen mogelijk zijn om de beroepsvisserij weer perspectief te bieden.

Onderhanden.

29-1-2019

29 664, nr. 197

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de Minister, maatregelen te nemen om een ongestoorde vismigratie van en naar het Haringvliet mogelijk te maken.

Onderhanden.

29-1-2019

35 078, nr. 25 (was 23)

Bisschop, R. (SGP),

Dik-Faber, R.K. (CU),

Graaf, S. van der (CU)

Verzoekt de regering, om politieke druk uit te oefenen op de EU- onderhandelingen om spoedig te komen tot een werkbaar compromis;

Verzoekt de regering tevens om alles te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om een formele inbreukprocedure van de Europese Commissie tegen Nederland af te wenden, vanwege verondersteld onjuist afgegeven pulsontheffingen;

Verzoekt de regering voorts, te streven naar een innovatie- en transitieperiode voor de sector, indien de Europese Unie onverhoopt besluit tot een pulsverbod.

32 201, nr. 93;

32 201, nr. 94.

12-2-2019

35 006, nr. 6

Lodders, W.J.H. (VVD),

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, binnen de reeds afgesproken financiële kaders op korte termijn te komen tot aanpassingen van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij om specifieke problemen op te lossen en toekenning van besteding van beschikbare gelden te vergemakkelijken;

Verzoekt voorts de regering, voor 1 januari 2021 een tussentijdse evaluatie te doen naar de Wet verbod pelsdierhouderij en daarbij in het bijzonder de werking van het flankerend beleid voor de afbouw van de pelsdierhouderij te evalueren.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 35 006, nr. 13.

19-2-2019

32 201, nr. 106

Baudet, T.H.P. (FvD)

Overwegende dat de pulsvisserij een innovatieve, efficiënte manier is van vissen;

Roept de regering op, te onderzoeken hoe deze vorm van visserij permanent gelegaliseerd kan worden.

32 201, nr. 110

5-3-2019

32 201, nr. 105

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering, in de persoon van de Minister-President in EU-verband op de daartoe geëigende momenten onze zorgen uit te spreken over de gang van zaken en zich in te zetten voor behoud van de pulsvisserij.

32 201, nr. 110

5-3-2019

32 201, nr. 104

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, G.L. (CDA),

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, naast de vissers te blijven staan en in overleg met de banken te treden over het creëren van voldoende krediet in de sector om een doorstart te kunnen maken, en hierbij ook te kijken naar steun voor innovatieve projecten.

32 201, nr. 110

5-3-2019

32 201, nr. 108

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, G.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering om, met de kottersector en wetenschappelijke organisaties een toekomstperspectief uit te werken voor visserij op de Noordzee, en daarmee ook gevolg te geven aan het advies van de heer Wallage, en tevens hiervoor nauw aan te sluiten bij het proces op weg naar een Noordzeeakkoord waarover voor de zomer uitsluitsel moet zijn.

32 201, nr. 110

5-3-2019

32 201, nr. 103

Bisschop, R. (SGP),

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, J.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, de kotters waarvan de pulsvergunning al spoedig afloopt kort te verlengen totdat de nieuwe verordening in werking treedt;

Verzoekt de regering tevens een transitiepad uit te werken voor de kotters die voorzien zijn van het pulstuig, zodat zij met hun onderneming verder kunnen.

32 201, nr. 110

5-3-2019

32 201, nr. 97 

Bisschop, R. (SGP),

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, J.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD),

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, met andere lidstaten waar mogelijk afspraken te maken met als doel de toegang tot hun wateren te behouden.

32 201, nr. 110

5-3-2019

32 201, nr. 96 

Bisschop, R. (SGP),

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, J.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD),

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, met oplossingen te komen die moeten leiden tot het voorkomen van een EU-verbod op de pulskorvisserij.

32 201, nr. 110

5-3-2019

26 407, nr. 118 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, G.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, bij de verdere uitvoering van de werkroute landbouw het verdienmodel daarbinnen van boeren als zware prioriteit aan te merken; verzoekt de regering tevens een voortrekkersrol te nemen bij een samenwerkingsprogramma ten behoeve van biodiversiteit in de openbare ruimte en in het bijzonder voor insecten.

Onderhanden.

19-3-2019

26 407, nr. 121 

Ouwehand, E. (PvdD),

Graus, D.J.G. (PVV),

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, J.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Futselaar, F.W. (SP),

Weverling, A. (VVD),

Moorlag, W.J. (PvdA),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, om de herziening van het mestbeleid weidevogelbestendig te maken.

Onderhanden.

19-3-2019

26 407, nr. 125

Futselaar, F.W. (SP),

Moorlag, W.J. (PvdA)

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, zorg te dragen voor een langjarig onderzoeksprogramma om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van insectenpopulaties in agrarische gebieden.

Onderhanden.

19-3-2019

26 991, nr. 547 (was 543)

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, G.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, om deelname aan ketenborging van private kwaliteitssystemen actief te stimuleren en de Kamer voor januari 2020 over het bereikte resultaat te informeren.

Onderhanden.

12-3-2019

33 576, nr. 145

Groot, T.C. de (D66),

Futselaar, F.W. (SP)

Verzoekt de regering, in overleg te treden met de provincies om te komen tot een actieplan om de opgave voor het NNN in 2027 wel te halen en hiervan per provincie de resterende opgaven en de voorgenomen maatregelen te beschrijven, en dit actieplan te laten opnemen in de vijfde Voortgangsrapportage Natuur.

Onderhanden.

12-3-2019

33 576, nr. 146

Futselaar, F.W. (SP),

Bromet, L. (GL)

Spreekt haar steun uit voor de lijn van de Minister van LNV met betrekking tot de beschermde status van de wolf.

Kennis van genomen.

12-3-2019

33 576, nr. 147

Groot, T.C. de (D66),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, om uiterlijk najaar 2019 te komen met een integraal reddingsplan voor het koraal in het Caribisch deel van Nederland.

Onderhanden.

12-3-2019

33 576, nr. 158 (was 148)

Groot, T.C. de (D66)

Roept de regering op, om in overleg met de provincies te treden om te bezien wat nu al, vooruitlopend op het nieuwe GLB, zou kunnen om landschapselementen beter te beschermen.

35 140, nr. 14

12-3-2019

33 576, nr. 152

Geurts, J.L. (CDA),

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, een breed maatschappelijk debat te starten over het samen leven met natuur en over de hervestiging van de wolf in Nederland.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 21 501-32, nr. 1169 voor het onder de aandacht brengen van dit onderwerp in Europese context.

12-3-2019

33 576, nr. 153

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, zich in te spannen om alle relevante partijen opnieuw aan tafel te krijgen ten behoeve van een breed gedragen zeehondenakkoord.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 28 286, nr. 986.

12-3-2019

33 576, nr. 154

Futselaar, F.W. (SP),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, in het genoemde onderzoek door provincies, PBL en Rijk helder aan te geven wanneer welke aanvullende maatregelen door wie moeten worden getroffen om het hogere doelbereik te halen, welke natuurresultaten de aanvullende maatregelen op welk moment moeten opleveren, wat de gevolgen zijn van niet tijdige realisatie, en dit onderzoek uiterlijk eind 2019 af te ronden en naar de Kamer te sturen.

Onderhanden.

12-3-2019

28 286, nr. 1046

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering om, bij voorkeur in samenwerking met Europese partners, haar invloed aan te wenden om tijdens de eerstkomende Cites-conferentie te bewerkstelligen dat bedreigde soorten beter worden beschermd en te bevorderen dat maatregelen worden genomen tegen landen die de op hen rustende beschermingsverplichtingen onvoldoende nakomen.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 31 379, nr. 22.

23-4-2019

28 286, nr. 1048 

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, om in overleg met de provincies te komen tot aanvullende beleidsinstrumenten die zich richten op een basiskwaliteit voor natuur zodat algemene soorten algemeen blijven.

Onderhanden.

23-4-2019

28 286, nr. 1049 

Graus, D.J.G. (PVV),

Groot, T.C. de (D66),

Futselaar, F.W. (SP),

Kooten-Arissen, F.M. van (PvdD),

Moorlag, W.J. (PvdA),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de Afrikaanse leeuw wordt opgenomen in Bijlage I van Cites (Convention on International Trade in Endangered Species) voor een optimale beschermingsstatus en harde aanpak van illegale handel naar voornamelijk Aziatische landen.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 31 379, nr. 22.

23-4-2019

32 336, nr. 92 

Graus, D.J.G. (PVV),

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, de regie in handen te nemen om de honderdduizenden, in voorraad gehouden en gedode, «proefdieren zonder proef» met gezwinde spoed af te bouwen.

Onderhanden.

21-5-2019

32 336, nr. 93 

Graus, D.J.G. (PVV),

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, inzichtelijk te maken hoeveel belastinggeld door proefdiercentra wordt besteed aan proefdiervrije innovaties, desnoods als vast onderdeel van de aanvraag ten behoeve van financiering met publiek geld.

Onderhanden.

21-5-2019

32 336, nr. 101 

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, om samen met betrokkenen te werken aan een opvolger van het beleid van verminderen, vervangen en verfijnen.

Onderhanden.

21-5-2019

32 336, nr. 103 

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, te laten onderzoeken of met behulp van prijsprikkels, bestaande uit een heffing op het gebruik van proefdieren en stimulering van alternatieve onderzoeksmethoden, het gebruik van proefdieren kan worden verminderd, en de Kamer over de uitkomst van dit onderzoek te informeren.

Onderhanden.

21-5-2019

21 501-32, nr. 1175 

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, zich in te zetten voor de benodigde aanscherping, en dus voor inwerkingtreding van het bijenrichtsnoer als geheel, inclusief de tests op het gebied van chronische toxiciteit en de gevolgen voor solitaire bijen en hommels, uiterlijk eind 2019.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 21 501-32, nr. 1181.

21-5-2019

21 501-32, nr. 1176 

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, voortaan tegen voorstellen van de Europese Commissie te stemmen voor de automatische verlenging van toelatingen van stoffen waarvan bekend is dat ze een grote bedreiging vormen voor de biodiversiteit (in het bijzonder bijen en hommels) of die kankerverwekkend, mutageen, hormoonverstorend en/of giftig voor de voortplanting zijn.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 21 501-32, nr. 1181.

21-5-2019

28 625, nr. 272 

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering, ook een scenario op te stellen met ten minste 60% van het budget voor de basispremie;

Verzoekt de regering tevens de gevolgen van de verschillende scenario's voor het bedrijfsinkomen en de economische vitaliteit van landbouwbedrijven in kaart te laten brengen en in het vervolgtraject mee te wegen.

Onderhanden.

28-5-2019

29 664, nr. 196 

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering, de uitgifte van tweejaarlijkse schriftelijke toestemmingen voor de zegenvisserij in het rivierengebied te heroverwegen en te bezien wat de mogelijkheden zijn voor uitgifte van huurovereenkomsten van minimaal zes jaar via de privaatrechtelijke route.

Onderhanden.

4-6-2019

35 208, nr. 12 

Lodders, W.J.H. (VVD),

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, om voor 1 september een wijziging van de fosfaat-excretiecijfers door te voeren waarbij rekening gehouden wordt met efficiënter produceren.

Onderhanden. Zie ook de brief aan de Tweede Kamer van 12 augustus 2019 over de actualisatie van de excretieforfaits.

29-5-2019

35 208, nr. 13 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, deze omissies in de regelgeving voor 1 september 2019 te repareren.

Onderhanden. Zie ook de brief aan de Tweede Kamer van 12 augustus 2019 over de actualisatie van de excretieforfaits.

29-5-2019

27 858, nr. 463 

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, om uiterlijk 1 oktober 2019, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, met de sector tot afspraken te komen over zo spoedig mogelijke beëindiging van het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor voornoemde toepassingen;

Verzoekt de regering tevens, parallel aan de besprekingen met de sector de invoering van een verbod voor te bereiden en, mocht met de sector niet tot adequate afspraken kunnen worden gekomen, de procedure voor invoering van dit verbod zo spoedig mogelijk na 1 oktober 2019 te starten;

Verzoekt de regering voorts, daarbij ook de mogelijkheden te verkennen om het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor de voornoemde toepassingen te ontmoedigen, bijvoorbeeld via het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 464 

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, zolang bestrijdingsmiddelen die op de markt zijn niet zijn beoordeeld op basis van aangescherpte risicobeoordelingsmodellen die ook kijken naar indirecte en cumulatieve effecten en de impact op kwetsbare groepen, afstandsnormen in te stellen zodat gifgebruik pal naast de leefomgeving van omwonenden en de speelplekken van kinderen niet meer voorkomt totdat is vastgesteld dat dat veilig kan.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 466 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Martels, M.R.H.M. von (CDA)

Verzoekt de regering, dit jaar met voorstellen te komen om ervoor te zorgen dat het aantal knelpunten in 2020 en 2021 afneemt zodat het doel van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst wordt gehaald;

Verzoekt voorts, in de uitvoeringsagenda van de nieuwe toekomstvisie gewasbescherming in te zetten op het structureel oplossen en voorkomen van knelpunten.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 468 

Lodders, W.J.H. (VVD),

Ziengs, E. (VVD)

Verzoekt de regering, de procedure tot toelating van biologische gewasbeschermingsmiddelen te versnellen door gebruik te maken van de informatie van landen waar deze middelen al zijn goedgekeurd.

21 501-32, nr. 1193.

4-7-2019

27 858, nr. 470 

Futselaar, F.W. (SP),

Moorlag, W.J. (PvdA),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, adequate spuitvrije zones in te stellen c.q. in te doen stellen voor landbouwpercelen grenzend aan gronden die een woonbestemming hebben.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 473 

Futselaar, F.W. (SP)

Roept de Minister op om tussendoelen te stellen voor de beperking van gewasbeschermingsmiddelen die op bepaalde momenten richting 2030 moeten worden gehaald, en hierover de Kamer te informeren

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 474 

Futselaar, F.W. (SP)

Roept de Minister op te komen met wetgeving waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen en pesticiden in met name de sierbloementeelt in de nabijheid van woningen wordt begrensd.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 475 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Segers, G.J.M. (CU)

Verzoekt de regering, in kaart te brengen welke natuurlijke bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn, onderzoek hiernaar te bevorderen en best practices bij gemeenten onder de aandacht te brengen.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 477 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, om er bij de Europese Commissie op aan te dringen deze richtsnoer zo spoedig mogelijk vast te stellen zodat het Ctgb, zodra dit gereed is, deze kan toepassen bij de toelating en voorafgaande risicoanalyse van gewasbeschermingsmiddelen en rekening kan houden met de combinatie van middelen en met de effecten van middelen tijdens de levenscyclus, inclusief reproductie, van insecten.

Onderhanden.

4-7-2019

27 428, nr. 360 

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, zich met andere Europese lidstaten in te spannen om dit onderwerp te agenderen bij het Finse voorzitterschap van de Europese Unie, alsook in het kader van het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie, en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren.

Onderhanden.

4-7-2019

32 670, nr. 154 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, G.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, zo snel mogelijk een lijst op te stellen van alle projecten en activiteiten die in gevaar komen door de uitspraak van de Raad van State en hierbij ook mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 32 670, nr. 163.

25-6-2019

32 670, nr. 155 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, G.L. (CDA)

Groot, T.C. de (D66)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, een duurzaam juridisch kader op te stellen waarmee vergunningen verleend kunnen worden voor economische activiteiten rondom Natura 2000-gebieden, met de juiste balans van economie en natuur.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 32 670, nr. 163.

25-6-2019

32 670, nr. 160 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, G.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD),

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, een commissie in te stellen die op korte termijn adviseert over oplossingsrichtingen voor het PAS en integrale oplossingen voor de lange termijn.

32 670, nr. 164

25-6-2019

35 000-XIV, nr. 77 

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, met ketens en clusters rondom de primaire landbouw concrete afspraken te maken die de transitie naar kringloop-landbouw mogelijk maken.

Onderhanden.

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 78 

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, voor de behandeling van de begroting 2020 concrete afspraken te maken met supermarkten die de transitie naar kringloop-landbouw mogelijk maken.

Onderhanden.

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 80 

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, te verkennen hoe gefaciliteerd kan worden dat producten van boeren rechtstreeks aangeboden kunnen worden aan consumenten, bijvoorbeeld via samenwerking met onlinesupermarkten of via een onlineplatform voor lokale afzet.

35 068, nr. 4

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 81 

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, een samenwerkingsambassadeur aan te stellen die met een ministerieel team de samenwerking tussen, en het opzetten van, producenten- en brancheorganisaties bevordert en ondersteunt.

Onderhanden.

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 82 

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, evenwichtsbemesting als uitgangspunt bij de uitvoering van de LNV-visie te nemen en niet slechts als streven te zien.

Onderhanden.

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 94 

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, zich binnen de Europese Unie sterk te blijven maken voor ambitieuzere dierenwelzijnsnormen en hiermee haar wereldwijde koploperspositie en voorbeeldfunctie te behouden en de Kamer hier elk half jaar over te informeren.

Onderhanden.

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 90 

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering, in overleg met sector- en ketenpartijen en provincies te bezien wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een risico- en investeringsfonds voor verduurzaming van de land- en tuinbouw, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling dit jaar te informeren.

Onderhanden.

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 91 

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering, te zorgen voor voortzetting van het programma Groene Veredeling, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling dit jaar te informeren.

Onderhanden.

2-7-2019

34 985, nr. 26 

Bisschop, R. (SGP),

Martels, M.R.H.M. von (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, met de gemeenten en provincies in gesprek te gaan over een gezamenlijk kennis- en leerprogramma voor de uitdagingen in het groenbeheer.

Onderhanden.

4-7-2019

34 985, nr. 27 

Bisschop, R. (SGP),

Martels, M.R.H.M. von (CDA),

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, gezamenlijk met de provincies onderzoek te doen naar de mogelijkheden om faunabeheer, het voorkomen van faunaschade en het aanvragen en toekennen van faunaschade te vereenvoudigen.

Onderhanden.

4-7-2019

35 140, nr. 15 en

35 141, nr. 15

Kröger, S.C. (GL),

Schonis, R.A.J. (D66)

Verzoekt de regering, samen met provincies, waterschappen en gemeenten, een veenplan op te stellen met het klimaatakkoord als uitgangspunt, hierin een perspectief voor 2050 te schetsen, en andere partijen (zoals de agrarische sector, de recreatiesector, natuur- en milieuorganisaties en kennisinstellingen) hierbij te betrekken;

Verzoekt de regering, om de uitwerking van het veenplan en het maatwerk daarna over te laten aan de bovengenoemde partijen door middel van gebiedsgerichte plannen.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 463 

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, om uiterlijk 1 oktober 2019, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, met de sector tot afspraken te komen over zo spoedig mogelijke beëindiging van het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor voornoemde toepassingen;

Verzoekt de regering tevens, parallel aan de besprekingen met de sector de invoering van een verbod voor te bereiden en, mocht met de sector niet tot adequate afspraken kunnen worden gekomen, de procedure voor invoering van dit verbod zo spoedig mogelijk na 1 oktober 2019 te starten;

Verzoekt de regering voorts, daarbij ook de mogelijkheden te verkennen om het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor de voornoemde toepassingen te ontmoedigen, bijvoorbeeld via het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 464 

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, zolang bestrijdingsmiddelen die op de markt zijn niet zijn beoordeeld op basis van aangescherpte risicobeoordelingsmodellen die ook kijken naar indirecte en cumulatieve effecten en de impact op kwetsbare groepen, afstandsnormen in te stellen zodat gifgebruik pal naast de leefomgeving van omwonenden en de speelplekken van kinderen niet meer voorkomt totdat is vastgesteld dat dat veilig kan.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 466 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Martels, M.R.H.M. von (CDA)

Verzoekt de regering, dit jaar met voorstellen te komen om ervoor te zorgen dat het aantal knelpunten in 2020 en 2021 afneemt zodat het doel van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst wordt gehaald;

Verzoekt voorts, in de uitvoeringsagenda van de nieuwe toekomstvisie gewasbescherming in te zetten op het structureel oplossen en voorkomen van knelpunten.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 468 

Lodders, W.J.H. (VVD),

Ziengs, E. (VVD)

Verzoekt de regering, de procedure tot toelating van biologische gewasbeschermingsmiddelen te versnellen door gebruik te maken van de informatie van landen waar deze middelen al zijn goedgekeurd.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 21 501-32, nr. 1193.

4-7-2019

27 858, nr. 470 

Futselaar, F.W. (SP),

Moorlag, W.J. (PvdA),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, adequate spuitvrije zones in te stellen c.q. in te doen stellen voor landbouwpercelen grenzend aan gronden die een woonbestemming hebben.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 473 

Futselaar, F.W. (SP)

Roept de Minister op om tussendoelen te stellen voor de beperking van gewasbeschermingsmiddelen die op bepaalde momenten richting 2030 moeten worden gehaald, en hierover de Kamer te informeren

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 474 

Futselaar, F.W. (SP)

Roept de Minister op te komen met wetgeving waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen en pesticiden in met name de sierbloementeelt in de nabijheid van woningen wordt begrensd.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 475 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Segers, G.J.M. (CU)

Verzoekt de regering, in kaart te brengen welke natuurlijke bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn, onderzoek hiernaar te bevorderen en best practices bij gemeenten onder de aandacht te brengen.

Onderhanden.

4-7-2019

27 858, nr. 477 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, om er bij de Europese Commissie op aan te dringen deze richtsnoer zo spoedig mogelijk vast te stellen zodat het Ctgb, zodra dit gereed is, deze kan toepassen bij de toelating en voorafgaande risicoanalyse van gewasbeschermingsmiddelen en rekening kan houden met de combinatie van middelen en met de effecten van middelen tijdens de levenscyclus, inclusief reproductie, van insecten.

Onderhanden.

4-7-2019

27 428, nr. 360 

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, zich met andere Europese lidstaten in te spannen om dit onderwerp te agenderen bij het Finse voorzitterschap van de Europese Unie, alsook in het kader van het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie, en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren.

Onderhanden.

4-7-2019

32 670, nr. 154 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, G.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, zo snel mogelijk een lijst op te stellen van alle projecten en activiteiten die in gevaar komen door de uitspraak van de Raad van State en hierbij ook mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 32 670, nr. 163.

25-6-2019

32 670, nr. 155 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, G.L. (CDA)

Groot, T.C. de (D66)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, een duurzaam juridisch kader op te stellen waarmee vergunningen verleend kunnen worden voor economische activiteiten rondom Natura 2000-gebieden, met de juiste balans van economie en natuur.

Onderhanden. Zie ook Kamerbrief 32 670, nr. 163.

25-6-2019

32 670, nr. 160 

Dik-Faber, R.K. (CU),

Geurts, G.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD),

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, een commissie in te stellen die op korte termijn adviseert over oplossingsrichtingen voor het PAS en integrale oplossingen voor de lange termijn.

32 670, nr. 164

25-6-2019

35 000-XIV, nr. 77 

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, met ketens en clusters rondom de primaire landbouw concrete afspraken te maken die de transitie naar kringloop-landbouw mogelijk maken.

Onderhanden.

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 78 

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, voor de behandeling van de begroting 2020 concrete afspraken te maken met supermarkten die de transitie naar kringloop-landbouw mogelijk maken.

Onderhanden.

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 80 

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, te verkennen hoe gefaciliteerd kan worden dat producten van boeren rechtstreeks aangeboden kunnen worden aan consumenten, bijvoorbeeld via samenwerking met onlinesupermarkten of via een onlineplatform voor lokale afzet.

35 068, nr. 4

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 81 

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, een samenwerkingsambassadeur aan te stellen die met een ministerieel team de samenwerking tussen, en het opzetten van, producenten- en brancheorganisaties bevordert en ondersteunt.

Onderhanden.

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 82 

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, evenwichtsbemesting als uitgangspunt bij de uitvoering van de LNV-visie te nemen en niet slechts als streven te zien.

Onderhanden.

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 94 

Bromet, L. (GL)

Verzoekt de regering, zich binnen de Europese Unie sterk te blijven maken voor ambitieuzere dierenwelzijnsnormen en hiermee haar wereldwijde koploperspositie en voorbeeldfunctie te behouden en de Kamer hier elk half jaar over te informeren.

Onderhanden.

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 90 

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering, in overleg met sector- en ketenpartijen en provincies te bezien wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een risico- en investeringsfonds voor verduurzaming van de land- en tuinbouw, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling dit jaar te informeren.

Onderhanden.

2-7-2019

35 000-XIV, nr. 91 

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering, te zorgen voor voortzetting van het programma Groene Veredeling, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling dit jaar te informeren.

Onderhanden.

2-7-2019

34 985, nr. 26 

Bisschop, R. (SGP),

Martels, M.R.H.M. von (CDA),

Groot, T.C. de (D66),

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, met de gemeenten en provincies in gesprek te gaan over een gezamenlijk kennis- en leerprogramma voor de uitdagingen in het groenbeheer.

Onderhanden.

4-7-2019

34 985, nr. 27 

Bisschop, R. (SGP),

Martels, M.R.H.M. von (CDA),

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, gezamenlijk met de provincies onderzoek te doen naar de mogelijkheden om faunabeheer, het voorkomen van faunaschade en het aanvragen en toekennen van faunaschade te vereenvoudigen.

Onderhanden.

4-7-2019

35 140, nr. 15 en

35 141, nr. 15

Kröger, S.C. (GL),

Schonis, R.A.J. (D66)

Verzoekt de regering, samen met provincies, waterschappen en gemeenten, een veenplan op te stellen met het klimaatakkoord als uitgangspunt, hierin een perspectief voor 2050 te schetsen, en andere partijen (zoals de agrarische sector, de recreatiesector, natuur- en milieuorganisaties en kennisinstellingen) hierbij te betrekken;

Verzoekt de regering, om de uitwerking van het veenplan en het maatwerk daarna over te laten aan de bovengenoemde partijen door middel van gebiedsgerichte plannen.

Onderhanden.

4-7-2019

Overzicht toezeggingen parlementair jaar 2018–2019

In de onderstaande tabel staat de stand van zaken rond de uitvoering van de door het Ministerie van LNV geregistreerde toezeggingen op de verschillende LNV-beleidsterreinen in parlementaire debatten.

Toezeggingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Eerste Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van Zaken

Parlementaire agenda [11-12-2018] – Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35.000 XIV)

De Minister stuurt de brief over de LNV-visie, die aan de Tweede Kamer wordt gestuurd, ook naar de Eerste Kamer (T.02665)

Uitgaande brief [14-03-2019] – Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw (EK 35.000 XIV, A)

Parlementaire agenda [12-03-2019] – Mondeling Overleg LNV inzake het verslag nader schriftelijk overleg Evaluatie Natuurpact en de brief inzake de vierde voortgangsrapportage Natuur

De Minister zal de stand van zakenbrief over het bodemprogramma ook aan de Eerste Kamer toezenden (T.02702).

Uitgaande brief [25-04-2019] – Nationaal programma landbouwbodems

Parlementaire agenda [04-06-2019] – Debat Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

De Minister stuurt de Eerste Kamer een brief over de onderbouwing metingen stikstof (T.02743).

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [04-06-2019] – Debat Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

De Minister stuurt de Eerste Kamer voor de zomer het CDM-rapport over mestfraude.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [04-06-2019] – Debat Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

De Minister bekijkt of de Omgevingswet mogelijkheden biedt bij het vaststellen van de contouren van het toekomstig mestbeleid.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [04-06-2019] – Debat Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

De Minister stuurt op korte termijn de vergelijking tussen de verschillende systemen naar de Eerste Kamer (T.02745).

Uitgaande brief [11-07-2019] – Toezeggingen naar aanleiding van de wijziging van de Meststoffenwet voor de ophoging van het afromingspercentage bij overdracht van fosfaatrechten

Parlementaire agenda [04-06-2019] – Debat Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

De Minister legt de juridische onderbouwing Europese Commissie vertrouwelijk ter inzage (T.02744).

Uitgaande brief [17-06-2019] – Brief ter vertrouwelijke inzage

Parlementaire agenda [11-12-2018] – Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35.000 XIV)

De Minister stuurt onderzoeken toe ten aanzien van fijnstof en ammoniak (T.02664)

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Toezeggingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Tweede Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van Zaken

Parlementaire agenda [19-09-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen TK

De Minister gaat in de brief over bedrijfsovernamefonds over jonge boeren in op de criteria t.a.v. het fonds en hoe dit zich verhoudt tot biodiversiteit.

Uitgaande brief [09-01-2019] – Bedrijfsovernamefonds jonge boeren

Parlementaire agenda [03-10-2018] – AO Paarden

De Minister stuurt in oktober 2018 een verzamelbrief naar de Kamer over moties en toezeggingen, waarin onder andere wordt ingegaan op het aantal fte's dat bij de NVWA beschikbaar is voor paardenwelzijn.

Uitgaande brief [09-11-2018] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen najaar 2018

Parlementaire agenda [03-10-2018] – AO Paarden

De Minister stuurt in januari 2019, na een gesprek met de sector, een uitgebreide brief over identificatie en registratie (I&R) van paarden naar de Tweede Kamer.

Uitgaande brief [12-04-2019] – Kamerbrief I&R paard

Parlementaire agenda [03-10-2018] – AO Paarden

De Minister stuurt voor het einde van dit jaar een brief naar de Kamer over de voortgang van gesprekken met Duitsland over vrijstelling van export certificaten bij tijdelijk transport van paarden (tussen Nederland en Duitsland).

Uitgaande brief [12-04-2019] – Kamerbrief I&R paard

Parlementaire agenda [11-09-2018] – AO oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

De Minister informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op dit dossier volgens de met de Tweede Kamer gemaakte afspraken.

Uitgaande brief [01-04-2019] – Appreciatie van de Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen; en de daaropvolgende geannoteerde agenda's.

Parlementaire agenda [11-09-2018] – AO oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

De Minister rapporteert de uitvoeringskosten voor de implementatie van de EU-richtlijn zodra deze bekend zijn (zo mogelijk bij voorjaarsnota).

Uitgaande brief [04-07-2019] – Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2019

Parlementaire agenda [11-09-2018] – AO oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

De Minister zegt toe dat medewerkers in gesprek gaan met de tuinbouwbedrijven over oneerlijke handelspraktijken (VVD levert hiervoor namen aan).

Dit gesprek heeft plaatsgevonden.

Parlementaire agenda [11-09-2018] – AO oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

De Minister informeert de Kamer in de loop van 2019 over de nationale aanvulling op de lijst van oneerlijke handelspraktijken.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [04-09-2018] – AO GLB

De Minister informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op dit dossier volgens de met de Tweede Kamer gemaakte afspraken.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [04-09-2018] – AO GLB

De Minister informeert de Tweede Kamer hoe de motie-SGP (uit 2015–2016) over dubbele bestraffing voor eenzelfde feit wordt uitgevoerd.

Uitgaande brief [09-11-2018] – Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 november 2018

Parlementaire agenda [09-10-2018] – AO Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 oktober 2018

De Minister gaat in de beantwoording SO Informele Landbouwraad in op hormoonverstorende stoffen en of het voorstel van de Europese Commissie wel of niet ter stemming wordt gebracht tijdens de volgende Scopaff.

Uitgaande brief [16-10-2018] – Beantwoording resterende vragen van het Schriftelijk Overleg in het kader van de geannoteerde agenda van de Informele Landbouwraad van 23 – 25 september jl.

Parlementaire agenda [18-10-2018] – AO Brexit

De Minister zal de Tweede Kamer begin 2019 informeren over de uitkomst van het overleg met Duitsland over een mogelijke pilot voor «een Schengen voor varkens».

Uitgaande brief [04-04-2019] – Antwoorden op vragen over Brexit, veterinaire keurpunten en levende dieren

Parlementaire agenda [13-11-2018] – AO Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 november 2018

De Minister zal in het verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 19 en 20 november ook aandacht besteden aan de besprekingen over het rapport van de ERK over het GLB.

Uitgaande brief [07-12-2018] – Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 november 2018

Parlementaire agenda [13-11-2018] – AO Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 november 2018

De Minister zal in de geannoteerde agenda van de komende Landbouw- en Visserijraad meer gedetailleerde informatie geven over het proces om te komen tot een NSP, incl. over de wijze waarop mede-overheden worden betrokken.

Uitgaande brief [07-12-2018] – Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 november 2018

Parlementaire agenda [13-11-2018] – AO Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 november 2018

De Minister zal in de geannoteerde agenda van de komende Landbouw- en Visserijraad ook ingaan op de financiering van onafhankelijke adviesdiensten via het GLB.

Uitgaande brief [07-12-2018] – Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 december 2018

Parlementaire agenda [13-11-2018] – AO Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 november 2018

De Minister zal in de Kamerbrief over de vangstmogelijkheden tevens een appreciatie geven over de voorstellen t.a.v. de zeebaars.

Uitgaande brief [07-12-2018] – Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 17-18 december 2018

Parlementaire agenda [13-11-2018] – AO Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 november 2018

De Minister informeert de Kamer binnenkort over de mogelijkheden van middelen uit het POP ten behoeve van zeldzame huisdierrassen.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [14-11-2018] – AO Dierenwelzijn

De Minister stuurt de Kamer voor het einde van 2018 het rapport van de faculteit Diergeneeskunde over criteria voor kortsnuitige honden en haar reactie daarop, waarbij zij ook ingaat op buitenlandse rasstandaarden.

Uitgaande brief – [17-03-2018] Hondenfokkerij

Parlementaire agenda [14-11-2018] – AO Dierenwelzijn

De Minister stuurt de Tweede Kamer begin 2019 de evaluatie van het Fairfokprogramma, waarbij zij o.a. in zal gaan op de een gedragscode voor het tentoonstellen van dieren.

Uitgaande brief – [17-03-2018] Hondenfokkerij

Parlementaire agenda [14-11-2018] – AO Dierenwelzijn

De Minister stuurt de Kamer begin 2019 een brief over de mogelijkheden van de witte lijst om misstanden in de hondenfokkerij tegen te gaan, waarbij o.a. wordt ingegaan op de import van honden.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd, zoals ook aangegeven in de brief van 19 juni 2019 over «Stand van zakenbrief dierenwelzijn gezelschapsdieren'

Parlementaire agenda [14-11-2018] – AO Dierenwelzijn

De Minister stuurt de Kamer begin 2019 een brief over de voortgang van de motie van D66 over het chippen van katten.

Uitgaande brief [19-06-2019] – Stand van zakenbrief dierenwelzijn gezelschapsdieren

Parlementaire agenda [14-11-2018] – AO Dierenwelzijn

De Minister stuurt de Kamer over een half jaar, dus voor de zomer van 2019, een brief over de evaluatie van de aanpak van online verkoop van dieren (bijvoorbeeld op facebook).

Uitgaande brief [19-06-2018] stand van zaken brief dierenwelzijn gezelschapsdieren.Voorts heeft de Minister in het algemeen overleg van 3 juli 2019 de inzet ten aanzien van online verkoop toegelicht.

Parlementaire agenda [14-11-2018] – AO Dierenwelzijn

De Minister gaat in gesprek met verschillende organisaties, waaronder de Dierenbescherming, over effectieve middelen tegen (door)fokbeleid en stuurt hierover begin 2019 een brief naar de Tweede Kamer.

Uitgaande brief – [17-03-2018] Hondenfokkerij

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister informeert de Tweede Kamer in november 2018 met een brief over de uitwerking van de visie, waarin concreet wordt omschreven welke resultaten op welk moment gereed zullen zijn, hoe het proces richting volgend jaar eruit ziet, zodat de Kamer dat kan volgen en daar periodiek over gesproken kan worden. In de brief zal in ieder geval een overzicht van de belemmeringen in de wet- en regelgeving met betrekking tot kringlooplandbouw worden opgenomen.

Uitgaande brief – [22-01-2019] realisatie LNV-visie «Waardevol en verbonden'

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister zal een interactief platform inrichten waar boeren, tuinders en andere betrokkenen goede voorbeelden kunnen laten zien en kennis en ervaring met elkaar kunnen delen.

Uitgaande brief [22-01-2019] – Realisatie LNV-visie «Waardevol en verbonden'

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister informeert de Tweede Kamer voor het eind van het jaar over de besteding van middelen van extra innovatiemiddelen voor de visserijsector en over de uitkomst het overleg met de vissers, met ngo's en kennisinstellingen om een plan van aanpak op te stellen.

Uitgaande brief [19-02-2019] – Invulling innovatieprogramma visserij

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister voert voor de Kerst concrete afspraken gesprekken met de supermarkten en de EU over cosmetische eisen aan producten in lijn met de motie-Dik-Faber die meer ruimte vraagt voor dit soort groente en fruit, zodat die behouden blijven voor de directe menselijke consumptie. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van deze gesprekken.

Uitgaande brief [03-07-2019] – Droogteaanpak, klimaatadaptatie, voorkomen van voedselverspilling bij groente en fruit en risicobeheer in de landbouw

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister informeert de Tweede Kamer in het voorjaar van 2019 over de uitkomsten van een gesprek met UNECE (een orgaan van de Verenigde Naties) over cosmetische aspecten van groenten en fruit die voor afschaffing in aanmerking zouden kunnen komen.

Uitgaande brief [03-07-2019] – Droogteaanpak, klimaatadaptatie, voorkomen van voedselverspilling bij groente en fruit en risicobeheer in de landbouw

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister zal voor het einde van het jaar bij de partijen die bij de Green Deal die erop gericht is dat bedrijfsleven en overheid zich inzetten voor een beter begrip en gebruik van houdbaarheidsdata op voedsel voor consumenten en bedrijfsleven betrokken zijn, zoals NFLI, CBL en NZO, aandacht vragen voor het punt dat op verse groente en fruit geen houdbaarheidsdatum hoeft te staan en supermarkten hier zelf mee aan de slag kunnen.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister zegt toe de opname van streekproducten in het assortiment en de zichtbaarheid ervan in het schap bij supermarkten aan de orde te stellen in gesprekken met de supermarkten.

Uitgaande brief [02-08-2019] – Reactie op de initiatiefnota van het lid Dik-Faber over Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister zegt toe om in het platform over voedselverspilling aan de orde te stellen hoe om te gaan met voedsel dat over is en partijen uitdagen om met goede ideeën te komen om uit te voeren.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister stuurt de Tweede Kamer voor het einde van het jaar een brief over de uitkomsten van het onderzoek door een extern bureau, naar de effectiviteit en de kosten van een aantal preventieve en schadebeperkende maatregelen en de mogelijkheden op de benodigde aanpassingen van de regelgeving om nadere eisen te stellen aan de brandveiligheid van bestaande stallen, en de verdere aanpak van het voorkomen van stalbranden. Verder heeft de Minister toegezegd met de opstellers van het actieplan stalbranden te kijken wat de quick wins zijn en hoe we meer zicht kunnen krijgen op de oorzaken van stalbranden.

Uitgaande brief [14-01-2019] – Stalbranden

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister stuurt de zienswijze van de Raad van Dieraangelegenheden over dierproeven ten behoeve van de veehouderij samen met haar beleidsreactie op dit punt voor het AO naar de Tweede Kamer.

Uitgaande brief [09-11-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen najaar 2018

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister informeert de Tweede Kamer na afronding van de onderzoeken van de ADR over de NVWA over de resultaten, waarbij ook wordt ingegaan op de besteding van overige middelen uit het regeerakkoord.

Uitgaande [04-12-2018] – NVWA-onderzoeken Auditdienst Rijk (ADR)

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister informeert de Tweede Kamer met een procesbrief over de uitspraak van het Europees Hof inzake de PAS.

Uitgaande brief [20-11-2018] – Uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof

De Tweede Kamer wordt bij de begroting 2020 nog geïnformeerd over de besteding van de overige middelen uit het Regeerakkoord

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister stuurt de Tweede Kamer binnenkort een brief met de concrete acties die zijn afgesproken inzake psychosociale druk bij boeren, tuinders en vissers.

Uitgaande brief [17-11-2018] – Terugkoppeling van de bijeenkomst inzake hulpverlening aan agrarische ondernemers in crisissituaties

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister onderzoekt, mede in overleg met betrokken partijen, welke mogelijke kennis en monitoringscapaciteit kan bijdragen om de groep boeren op Schiermonnikoog te ondersteunen.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Floriade en gaat hierbij in op welke innovatieve concepten tijdens de Floriade te zien zijn, inclusief de financiën van deze projecten.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister informeert de Tweede Kamer per brief of de zichtbaarheid van het Agroloket verbeterd dient te worden en gaat daarbij ook in op het belang van het melden van regels en de vijf door het lid Geurts gesignaleerde knelpunten in het debat.

Uitgaande brief [04-04-2019] – Antwoorden over vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het loket agroloket@minez.nl

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister neemt de reactie op de vraag van het lid Lodders over de risicobeoordelingen en de beleidsmatige rol van BuRO mee in de brief van de ministers van LNV en voor MZS over de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie-Sorgdrager.

Uitgaande brief [18-04-2019] – Rapport: «De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleid(sregels)»

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Van de Staatssecretaris van I&W, maar samen met de Minister van LNV, ontvangt de Tweede Kamer zeer binnenkort een brief inzake CRISPR-Cas waarin heel nauwkeurig wordt beschreven welke mogelijkheden zij zien en welke route zij daarin willen bewandelen.

Uitgaande brief [30-11-2018] – Brief van de Staatssecretaris van I&W Uitspraak Hof van Justitie EU over nieuwe vormen van mutagenese en de gevolgen voor het biotechnologiebeleid

Parlementaire agenda [01-11-2018] – 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Minister stuurt haaienstrategie / haaienactieplan in maart naar de Tweede Kamer.

Uitgaande brief [01-05-2019] – Voortgang KRM-haaienactieplan Noordzee en Internationale haaienstrategie (inclusief Caribisch Nederland)

Parlementaire agenda [06-12-2018] – AO Visserij

De Minister informeert de Tweede Kamer begin 2019 over de IJsselmeervisserij waaronder de roadmap.

Uitgaande brief [25-03-2019] – Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer Ijsselmeergebied

Parlementaire agenda [06-12-2018] – AO Visserij

De Minister zal de Tweede Kamer voor het einde van het jaar informeren over de besteding van de innovatiegelden uit het Regeerakkoord.

Uitgaande brief [19-02-2019] – Invulling innovatieprogramma visserij

Parlementaire agenda [11-12-2018] – AO Landbouw- en Visserijraad op 17 en 18 december 2018

De Minister gaat in het aankomende geannoteerde agenda of verslag van de Landbouwraad verder in op de inzet op vereenvoudiging van het nieuwe GLB.

Uitgaande brief [17-01-2019] – Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 28 januari 2019

Parlementaire agenda [11-12-2018] – AO Landbouw- en Visserijraad op 17 en 18 december 2018

De Minister stuurt het Plan van Aanpak van het Nationaal Strategisch Plan naar de Tweede Kamer zodra deze gereed is en ook wordt de Tweede Kamer geïnformeerd als de provincies niet akkoord zijn met het plan.

Uitgaande brief [01-03-2019] – Naar een Nationaal Strategisch Plan GLB 2021–2027

Parlementaire agenda [11-12-2018] – AO Landbouw- en Visserijraad op 17 en 18 december 2018

De Minister gaat in de eerstvolgende geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad in op de subgroep vissenwelzijn van het EU Animal Welfare Platform en de rol van Nederland daarin.

Uitgaande brief [17-01-2019] – Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 28 januari 2019

Parlementaire agenda [11-12-2018] – AO Landbouw- en Visserijraad op 17 en 18 december 2018

De Minister stuurt de Tweede Kamer voor het volgende AO Landbouw- en Visserijraad informatie toe over het voorstel van de Europese Commissie over de geharmoniseerde indicator gewasbescherming, de Nederlandse inzet hierop en het tegenvoorstel van Nederland hierover.

Uitgaande brief [23-01-2019] – SCoPAFF, 24 en 25 januari 2019

Parlementaire agenda [12-12-2018] – VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 17 en 18 december 2018

De Minister stuurt begin januari het onderzoek naar de landbouwkundig noodzaak van de NVWA over neonicitinoiden voor bietenzaad naar de Tweede Kamer.

Uitgaande brief [04-03-2019] – Verzoek tot tijdelijke vrijstelling van het gewasbeschermingsmiddel Cruiser SB

Parlementaire agenda [24-01-2019] – Plenair debat «Dieren in de veehouderij'

De Minister stuurt de Tweede Kamer in het voorjaar van 2019 een stand-van-zakenbrief dierenwelzijn. Hierin zal ook worden ingegaan op de sterfte van jonge dieren en Plan van aanpak welzijn geitenbokjes.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [24-01-2019] – Plenair debat «Dieren in de veehouderij'

De Minister informeert de Tweede Kamer in maart 2019 over de analyse van de bevindingen van Varkens in Nood inzake aantallen varkens in Nederland.

Uitgaande brief [02-07-2019] – Reactie op rapport «Miljoenen varkens in Nederland» van Varkens in Nood

Parlementaire agenda [24-01-2019] – Plenair debat «Dieren in de veehouderij'

De Minister stuurt de Tweede Kamer de uitkomsten van de gesprekken met supermarkten, onder andere over hoe supermarkten zelf kunnen bijdragen aan het verleiden van de consument tot het maken van goede keuzes (o.a. in het kader van gezondheid en met oog voor dierenwelzijn).

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [24-01-2019] – Plenair debat «Dieren in de veehouderij'

De Minister informeert de Tweede Kamer jaarlijks over de ontwikkelingen met betrekking tot het vervolgactieplan Brandveilige Veestallen.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [24-01-2019] – Plenair debat «Dieren in de veehouderij'

De Minister informeert de Tweede Kamer over de kosten van bliksemafleiders.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd, zie ook Uitgaande brief [14-01-2019] – Aanpak van stalbranden

Parlementaire agenda [24-01-2019] – Plenair debat «Dieren in de veehouderij'

De Minister informeert de Tweede Kamer medio 2019 over de gemaakte afspraken met de partijen in de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij over de uitwerking van de duurzaamheidsopgave.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd voor het algemeen overleg dieren in de veehouderij

Parlementaire agenda [24-01-2019] – Plenair debat «Dieren in de veehouderij'

De Minister informeert de Tweede Kamer over of en hoeveel het ministerie heeft uitgegeven aan de aanpak van biggensterfte voor 2017.

Uitgaande brief [29-01-2019] – Toezeggingen debat dieren in de veehouderij

Parlementaire agenda [24-01-2019] – Plenair debat «Dieren in de veehouderij'

De Minister informeert de Tweede Kamer schriftelijk over of en welke middelen besteed zijn/worden aan de promotie van dierlijke producten.

Uitgaande brief [29-01-2019] – Toezeggingen debat dieren in de veehouderij

Parlementaire agenda [23-01-2019] – AO Brexit

De Minister informeert de Tweede Kamer voorafgaand aan het plenaire debat Verzamelwet Brexit over de effecten van het no-deal scenario op de visserij en hoe hierop wordt voorbereid.

Uitgaande brief [24-01-2019] – Schriftelijke beantwoording visserijvragen tijdens AO Brexit op 23 januari 2019

Parlementaire agenda [13-12-2018] – AO Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen

De Minister zal de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2019 informeren over de voortgang van het interventiebeleid en boetebeleid ten aanzien van I&R.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [13-12-2018] – AO Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen

De Minister zal het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM) over de werking van boetes bij mestfraude ten opzichte van het economische voordeel, dat in het voorjaar van 2019 gereed is, ook aan de Tweede Kamer sturen (dit advies was al aan de Eerste Kamer toegezegd).

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [13-12-2018] – AO Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen

De Minister informeert de Tweede Kamer in april nader over de uitwerking van haar inzet voor de herziening van het mestbeleid. Daarin zal ze ook ingaan op de suggesties die daarvoor in dit algemeen overleg naar voren zijn gebracht.

Uitgaande brief [03-04-2019] – Voortgang en resultaten diverse onderwerpen mestbeleid

Parlementaire agenda [13-12-2018] – AO Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen

De Minister stuurt het onderzoek dat zij laat uitvoeren naar het mestbeleid in andere landen in april 2019 naar de Tweede Kamer.

Uitgaande brief [19-07-2019] – Diverse onderwerpen mestbeleid

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Plenair debat pelsdierhouderij

De Minister gaat in gesprek met de pelsdiersector over de knelpunten bij de subsidieregeling sloop- en ombouw en informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten.

Uitgaande brief [23-05-2019] – Overleg met de pelsdiersector

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Plenair debat pelsdierhouderij

De Minister zal bij de gesprekken met de pelsdiersector ook bekijken of de sector wat aan de optie heeft (zoals in België) dat bij eerder stoppen meer subsidie wordt gegeven.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Plenair debat pelsdierhouderij

De Minister stuurt voor de stemmingen op 19 februari 2019 een brief aan de Tweede Kamer met de afspraak van Staatssecretaris Van Dam met het OM over de vervolgingen van overtreders uit 2016 en ook wat de discussie was met betrekking tot gehanteerde definities door de NVWA.

Uitgaande brief [19-02-2019] – Tijdens Wetgevingsoverleg Wet verbod pelsdierhouderij toegezegde informatie

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Plenair debat pelsdierhouderij

De Minister zal gemeente Gemert-Bakel benaderen om een gesprek te voeren over de knelpunten.

Uitgaande brief [23-05-2019] – Uitkomsten van het overleg met de pelsdiersector

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Plenair debat pelsdierhouderij

De Minister zal RVO instrueren om bellers over de subsidieregeling sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij de juist en benodigde informatie te voorzien en ze indien nodig door te verwijzen naar iemand die over deze informatie beschikt.

RvO is conform deze toezegging geïnstrueerd (10 april 2019).

Parlementaire agenda [12-02-2019] – Mondelinge vragen van het lid Weverling (VVD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Totaalverbod pulsvisserij in Europa is nabij» (Nos.nl, 9 februari 2019)

De Minister stuurt begin volgende week een brief aan de Tweede Kamer met een appreciatie van het akkoord op pulsvisserij, met daarbij een tijdslijn en de antwoorden op de Kamervragen Weverling op dit onderwerp.

Uitgaande brief [19-02-2019] – Invulling innovatieprogramma visserij;

Uitgaande brief [19-02-2019] – Uitkomst triloog pulsvisserij

Parlementaire agenda [12-02-2019] – Mondelinge vragen van het lid Weverling (VVD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Totaalverbod pulsvisserij in Europa is nabij» (Nos.nl, 9 februari 2019)

De Minister stuurt begin volgende week de Tweede Kamer een brief over de invulling van het visserij innovatiefonds.

Uitgaande brief [19-02-2019] – Invulling innovatieprogramma visserij

Parlementaire agenda [12-02-2019] – AO Natuur

De Minister stuurt de Tweede Kamer over vier weken een brief waarin zij ingaat op het voorstel van de SGP-fractie «Natuurcompensatie in Deltaplan Biodiversiteit: 1+1=3».

Uitgaande brief [08-04-2019] – Reactie op voorstel SGP-fractie inzake natuurcompensatie en toezegging inzake mestregelgeving en weidevogelnesten

Parlementaire agenda [12-02-2019] – AO Natuur

De Minister stuurt de Tweede Kamer over vier weken een brief naar de Kamer waarin zij ingaat op de juridische onderbouwing van aanbestedingsregels voor Staatsbosbeheer

Uitgaande brief [15-07-2019] – Toezegging over de inzet van gescheperde schaapskuddes door Staatsbosbeheer

Parlementaire agenda [12-02-2019] – AO Natuur

De Minister stuurt de Kamer in het voorjaar van 2019 een brief over haar beleid ten aanzien van nationale parken.

Uitgaande brief [26-07-2019] – Nationale Parken

Parlementaire agenda [12-02-2019] – AO Natuur

De Minister stuurt de Tweede Kamer eind maart een brief over het onderzoek naar de gevolgen van de overboord geslagen containers van het schip de MSC Zoe voor de ecologie in de Waddenzee.

Uitgaande brief [29-03-2019] – Brief over het onderzoek naar de gevolgen van de overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe voor de ecologie in de Waddenzee

Parlementaire agenda [12-02-2019] – AO Natuur

De Minister informeert de Tweede Kamer binnenkort over het onderzoek naar de staat van instandhouding van het koraal in Caribisch Nederland.

Uitgaande brief [25-02-2019] – Staat van de natuur van Caribisch Nederland 2017

Parlementaire agenda [12-02-2019] – AO Natuur

De Minister informeert de Tweede Kamer zo snel mogelijk, maar in ieder geval dit jaar (2019), over het nieuwe beleidsplan Natuur voor het Caribisch gebied.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [12-02-2019] – AO Natuur

De Minister informeert de Tweede Kamer in maart 2019 over mogelijk tegenstrijdige regelgeving in de besproken casus, inzake bemesting en het voorkomen van schade aan nesten van weidevogels.

Uitgaande brief [08-04-2019] – Reactie op voorstel SGP-fractie inzake natuurcompensatie en toezegging inzake mestregelgeving en weidevogelnesten

Parlementaire agenda [12-02-2019] – AO Natuur

De Minister informeert de Tweede Kamer in maart over de resultaten van de werkgroep onder leiding van het Interprovinciaal Overleg (IPO) die kijkt naar juridische en financiële oplossingen voor afvaldumping in natuurgebieden.

Uitgaande brief [07-06-2019] – Toezegging over drugsdumping in natuurgebieden;

Uitgaande brief [04-07-2019] – brief van de Minister van J&V met Reactie op toezegging gedaan tijdens het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning van 4 april 2019 inzake een structurele cofinancieringsregeling voor drugsdumpingen

Parlementaire agenda [12-02-2019] – AO Natuur

De Minister heeft positief gereageerd op het verzoek van het lid Futselaar om in de voortgangsrapportage natuur niet alleen de realisatie per provincie, maar ook de opgave per provincie in beeld te brengen. Verder wordt dit verzoek besproken met de provincies.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [21-02-2019] – Plenair debat mogelijk verbod op Pulsvisserij

De Minister informeert de Tweede Kamer en de betreffende vissers z.s.m. na de stemming in het EP over het pulsverbod over de uitkomsten.

Uitgaande brief [18-04-2019] – Besluitvorming in de Europese Unie over de nieuwe Verordening Technische maatregelen en de gevolgen voor de pulsvisserij

Parlementaire agenda [21-02-2019] – Plenair debat mogelijk verbod op Pulsvisserij

De Minister informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor vissers in het jonge boeren fonds.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [21-02-2019] – Plenair debat mogelijk verbod op Pulsvisserij

De Minister zal opnieuw pleiten voor legalisering van pulsvisserij als onderzoek daar aanleiding toe geeft.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [21-02-2019] – Plenair debat mogelijk verbod op Pulsvisserij

De Minister zal lopende en nieuwe onderzoeken in het kader van visserij, alsmede innovaties waar Nederland mee bezig is Europabreed, voor het voetlicht brengen en Europabreed vormgeven en opzetten.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Debat Fipronil

De Minister zal de Tweede Kamer in april het rapport van ABDTOPConsult sturen over het onderscheid tussen uitvoering en beleid bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Uitgaande brief [18-04-2019] – Rapport: «De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleid(sregels)»

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Debat Fipronil

De Minister zal de Tweede Kamer informeren over de resultaten van het WUR-onderzoek «Aanpak van vogelmijt bij pluimvee», dat in de loop van 2019 gereed zal zijn.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [07-03-2019] – VAO Natuur

De Minister zal de Tweede Kamer een brief sturen over de financiële afspraken ten aanzien van het Natuurpact.

Uitgaande brief [03-04-2019] – Reactie op de toezegging uit het VAO Natuur van 7 maart 2019 om informatie te geven over de financiële afspraken van het Natuurpact

Parlementaire agenda [13-03-2019] – AO Landbouw- en Visserijraad op 18 maart 2019

De Minister stuurt in april een brief met de contouren voor het Nationaal Strategisch Plan, voorafgaand aan de stakeholdersbijeenkomst hierover op 23 mei 2019.

Uitgaande brief [08-05-2019] – GLB-Nationaal Strategisch Plan 2021–2027

Parlementaire agenda [13-03-2019] – AO Landbouw- en Visserijraad op 18 maart 2019

De Minister stuurt de houtkoolschets voor de SWOT-analyse aan de Kamer vóór de stakeholdersbijeenkomst op 23 mei 2019.

Uitgaande brief [21-05-2019] – Concept Houtskoolschets-SWOT voor het Nationaal Strategisch GLB-Plan 2021–2027

Parlementaire agenda [13-03-2019] – AO Landbouw- en Visserijraad op 18 maart 2019

De Minister besteedt meer aandacht aan de vereenvoudiging van het GLB in de periodieke rapportage over het nieuwe GLB.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [14-03-2019] – Debat over insectensterfte

De Minister stuurt de Tweede Kamer voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen van 24 april 2019 een brief over de afspraken die zij maakt met partijen over een visie op gewasbescherming.

Uitgaande brief [16-04-2019] – Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

Parlementaire agenda [14-03-2019] – Debat over insectensterfte

De Minister stuurt de Tweede Kamer voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen van 24 april 2019 een brief waarin staat hoe zij omgaat met de motie van het lid-De Groot (aanhangsel van de Handelingen 2017–2018, nr. 426) over de beperking van glyfosaat. In diezelfde brief zal de Minister een update geven over de uitvoering van de motie van het lid Graus (aanhangsel van de handelingen 2012–2013, nr. 131) over het waar mogelijk vervangen van chemische middelen door natuurlijke middelen.

Uitgaande brief [19-04-2019] – Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

Parlementaire agenda [14-03-2019] – Debat over insectensterfte

De Minister probeert het RIVM-onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en omwonenden voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen van 24 april 2019 aan de Kamer te sturen.

Uitgaande brief [10-04-2019] – blootstellingsonderzoek gewasbeschermingsmiddelen

Parlementaire agenda [14-03-2019] – Debat over insectensterfte

De Minister stuurt de Tweede Kamer zeer binnenkort een Pachtbrief.

Uitgaande brief [22-03-2019] – Hoofdlijnenbrief herziening pachtbeleid

Parlementaire agenda [14-03-2019] – Debat over insectensterfte

De Minister stuurt de Tweede Kamer binnenkort een stand van zakenbrief over het programma landbouwbodems.

Uitgaande brief [25-04-2019] – Nationaal Programma Landbouwbodems

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 april 2019

De Minister stuurt volgende week wat zij nog kan aanvullen op de mondeling gegeven feitenrelaas t.a.v. de beeguidance. Het gaat hierbij om de o.a. de positie van NL in Scopaff en correspondentie met de Europese Commissie).

Uitgaande brief [18-04-2019] – Tijdlijn inzake bijenrichtsnoer

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 april 2019

De Minister stuurt na de stemming over pulsvisserij eind volgende week een brief aan de Tweede Kamer waarin wordt ingegaan op het verloop van de vergunningen en de mogelijkheden voor Nederland.

Uitgaande brief [18-04-2019] – Besluitvorming in de Europese Unie over de nieuwe Verordening Technische maatregelen en de gevolgen voor de pulsvisserij

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 april 2019

De Minister geeft een duiding van het artikel over de varroamijt en bijen voor het AO gewasbescherming.

Besproken in AO Landbouw- en Visserijraad van 17 mei 2019 (Kamerstuk 21 501-32, nr 1173)

Parlementaire agenda [27-03-2019] – AO Pacht

De Minister is bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de pachtregio-indeling en neemt dit mee in de herziening van het pachtbeleid.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [27-03-2019] – AO Pacht

De Minister kijkt bij de uitwerking van het pachtbeleid naar de beïnvloeding van de prijsvorming bij nieuwe, langdurige pacht.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [23-04-2019] – AO NVWA

De Minister stuurt de Kamer in het najaar van 2019 een brief over zeven vastgestelde beleidsregels die mogelijk worden aangepast aan het algemene interventiebeleid van de NVWA, naar aanleiding van het rapport van ABD-Topconsult. De Minister gaat in deze brief ook in op de voortgang van het opvolgen van de aanbevelingen uit het rapport.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [23-04-2019] – AO NVWA

De Minister zal de Tweede Kamer separaat informeren over de aanscherping van de procedures voor beleidskaders en beleidsregels (en dus niet va de voortgangsrapportages van het Actieplan Voedselveiligheid (zoals gesteld in de brief van 18 april 2019 – Kamerstuk 33 835, nr. 121).

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [23-04-2019] – AO NVWA

De Minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer (2019) over de uitkomsten van het onderzoek naar het functioneren van de NVWA bij de signalen die de NVWA ontving over het functioneren van middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd, zoals ook aangegeven in de brief van brieven van 7 mei 2019 en 12 juni 2019

Parlementaire agenda [23-04-2019] – AO NVWA

De Minister informeert de Tweede Kamer eind juni over de versterkte handhavingsstrategie Mest (zoals eerder per brief al was toegezegd).

Uitgaande brief [28-06-2019] – Voortgangsrapportages mestbeleid

Parlementaire agenda [23-04-2019] – AO NVWA

De Minister informeert de Tweede Kamer in het najaar (2019) over de pilot met de elektrische kopverdover in het pluimveeslachtproces.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [15-05-2019] – AO Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

De Minister stuurt voor de zomer een brief aan de Tweede Kamer over de erfbetreders en adviesdiensten in het kader van het GLB (verzoek van het lid De Groot (D66)).

Uitgaande brief [19-07-2019] – Maatregelen Innovatie op het boerenerf

Parlementaire agenda [15-05-2019] – VAO Dierproeven

De Minister zal samen met de NVWA kijken naar de uitbreiding van onaangekondigde controles van proefdiercentra.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [15-05-2019] – VAO Dierproeven

De Minister zal kijken hoe een geleidelijke overgang zou kunnen plaatsvinden van financiering van onderzoek met proefdieren naar onderzoek zonder proefdieren.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [05-06-2019] – AO Tuinbouw

De Minister start de evaluatie van het Fonds Kleine Toepassingen dit jaar. De resultaten hiervan ontvangt de Tweede Kamer in 2020, zo snel als mogelijk is.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Gewasbeschermingsmiddelen

De Minister informeert de Tweede Kamer over gesprekken die zij in de zomer zal voeren met omwonenden, boeren, telers en gemeenten over werkbare afspraken over blootstelling.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Gewasbeschermingsmiddelen

De Minister stuurt een brief waarin ze reageert op de door het lid De Groot overhandigde studies over de relatie tussen neonicotinoïden en insectensterfte.

Uitgaande brief [01-07-2019] – Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Gewasbeschermingsmiddelen

De Minister stuurt een brief aan de Tweede Kamer waarin ze reageert op het door het lid Lodders overhandigde boek «Terug in de Tijd» van Boer Bewust.

Uitgaande brief [01-07-2019] – Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Gewasbeschermingsmiddelen

De Minister stuurt een brief aan de Tweede Kamer waarin ze reageert op de petitie en het rapport van stichting Agrifacts over neonicotinoïden en bijensterfte.

Uitgaande brief [01-07-2019] – Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Gewasbeschermingsmiddelen

De Minister stuurt een brief aan de Tweede Kamer waarin ze reageert op de aanbevelingen van de werkgroep versnelling toelating groene gewasbeschermingsmiddelen.

Uitgaande brief [01-07-2019] – Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Gewasbeschermingsmiddelen

De Minister stuurt een brief aan de Tweede Kamer waarin ze reageert op de aanschaf van een schoffelmachine in Zeeland met POP-gelden.

Uitgaande brief [01-07-2019] – Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Gewasbeschermingsmiddelen

De Minister informeert de Tweede Kamer over het gesprek dat ze met Staatsbosbeheer gaat voeren over het gebruik van glyfosaat.

Uitgaande brief [01-07-2019] – Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Gewasbeschermingsmiddelen

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer het PBL-rapport ontvangt met de tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst, dat op 21 juni wordt gepubliceerd.

Uitgaande brief [02-07-2019] – Eerste appreciatie rapportage tussenevaluatie Nota gezonde groei, duurzame oogst

Parlementaire agenda [12-06-2019] – AO Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2019

De Minister geeft in de geannoteerde agenda voor de Landbouw- en Visserijraad van 15 juli een overzicht van de discussies over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Europa en hoe die zich verhouden tot de eerder met de Kamer gedeelde Nederlandse inzet.

Uitgaande brief [04-07-2019] – Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2019

Parlementaire agenda [12-06-2019] – AO Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2019

De Minister stuurt de schriftelijke beantwoording van de vragen op LNV-terrein uit het debat over de import van vervuild vlees uit Brazilië deze week naar de Tweede Kamer.

Uitgaande brief [19-06-2019] – Beantwoording van vragen gesteld tijdens het dertigledendebat over vervuild Braziliaans vlees van 29 mei 2019

Parlementaire agenda [12-06-2019] – AO Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2019

De Minister zal de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen om voor de volgende Landbouw- en Visserijraad een brief te sturen over regels van oorsprong in het kader van de onderhandelingen met Mercosur.

Uitgaande brief [02-07-2019] – Voortgang van de uitvoering van de motie van de leden Koopmans en Snijder-Hazelhoff over de onderhandelingen met de Mercosur-landen

Parlementaire agenda [12-06-2019] – AO Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2019

De Minister zal een overzicht sturen van hoe het voorstel voor een nieuwe Bee Guidance zich verhoudt tot eerdere voorstellen en het huidige beoordelingskader zodra de Europese Commissie hiervoor een voorstel voorlegt.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [03-07-2019] – VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 6/6)

De Minister informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop Oostenrijk een nationaal verbod op glyfosaat geregeld heeft.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [03-07-2019] – VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 6/6)

De Minister informeert de Tweede Kamer over de bevoegdheden die het Rijk heeft bij het instellen van afstandsnormen.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [03-07-2019] – AO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren)

De Minister stuurt de wetenschappelijke artikelen van de onderbouwing verbod stroomband naar de Tweede Kamer.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [03-07-2019] – AO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren)

De Minister stuurt de resultaten van het expertisecentrum na de zomer naar de Tweede Kamer.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [03-07-2019] – AO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren)

De Minister bekijkt de pilot in Zeeland over het chippen van katten/aanpak zwerfkatten en neemt deze mee in haar aanpak en rapporteert hierover in de verzamelbrief Dierenwelzijn, welke dit najaar naar de Tweede Kamer wordt verstuurd.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [03-07-2019] – AO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren)

De Minister stuurt de beoordelingssystematiek van de positieflijst naar de Tweede Kamer zodra deze gereed is.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [04-07-2019] – Begroting Slotwet Ministerie EZK, Ministerie LNV en het Diergezondheidsfonds 2018 (35 200-XIII) (LNV-deel)

De Minister zal in gesprek gaan met de klokkenluiders nav de uitkomsten van het 2Solve onderzoek.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [04-07-2019] – Begroting Slotwet Ministerie EZK, Ministerie LNV en het Diergezondheidsfonds 2018 (35 200-XIII) (LNV-deel)

De Minister doet navraag over de signalen dat een KDS'er teruggestuurd is naar de NVWA met zijn/haar klachten

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [29-05-2019] – Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

De Minister zegt toe, aan het lid Geurts, dat zij het verleasen van fosfaatrechten zonder afroming mogelijk zal maken zodra het aantal fosfaatrechten in de markt onder het plafond ligt, en dat zij de Kamer daar op dat moment over zal informeren.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [04-06-2019] – Debat Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

De Minister informeert de Eerste Kamer in september 2019 hoe zij de forfaits wil gaan aanpassen zodat ze meer in lijn met de werkelijkheid komen.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [29-05-2019] – Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

De Minister zegt toe, aan het lid Geurts, dat zij volgende week een brief aan de Tweede Kamer stuurt waarin zij een overzicht geeft van het aantal dieren en de categoriën die in 2002, 2015, 2017 en 2018 onder de diverse sectorale plafonds zijn gebracht.

Uitgaande brief [03-07-2019] – Toezeggingen Wetgevingsoverleg 29 mei 2019

Parlementaire agenda [29-05-2019] – Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

De Minister zegt toe, aan het lid Geurts, dat zij zo snel mogelijk (maar in ieder geval voor het zomerreces) een brief stuurt over de totstandkoming van de cijfers van Eurofins Agro en over hoe deze data van Eurofins Agro wordt gewogen door het CBS. In deze brief zal de minister ook ingaan op de disbalans tussen stikstof en fosfaat.

Uitgaande brief [03-07-2019] – Toezeggingen Wetgevingsoverleg 29 mei 2019

Parlementaire agenda [29-05-2019] – Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

De Minister zegt toe, aan het lid Bisschop, dat zij de correspondentie met de Europese Commissie inzake het belang van het handhaven van de sectorale plafonds, volgende week vertrouwelijk ter inzage zal leggen.

Uitgaande brief [17-06-2019] – Brief ter vertrouwelijke inzage

Parlementaire agenda [04-07-2019] – Begroting Slotwet Ministerie EZK, Ministerie LNV en het Diergezondheidsfonds 2018 (35 200-XIII) (LNV-deel)

De Minister gaat het gesprek met klokkenluiders zelf aan op het moment dat het onderzoek is afgerond.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [25-04-2019] – AO Biotechnologie en kwekersrecht

De Minister houdt de Tweede Kamer op de hoogte over de procedure bij de Vergrote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau inzake de octrooieerbaarheid van planten op basis van klassieke veredeling. Dit is dus afhankelijk van de voortgang daar.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [20-06-2019] – Debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

De Minister informeert de Tweede Kamer over de afspraken in het Bestuurlijk Overleg daags na het debat over de PAS-uitspraak.

Uitgaande brief [27-06-2019] – Stand van zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de korte termijn

Parlementaire agenda [20-06-2019] – Debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

De Minister informeert de Tweede Kamer hoe zij omgaat met de weidegang en handhaving hiervan, in het kader van de PAS-uitspraak, zodat ook melkveehouders en degenen die beweiden, weten waar zij aan toe zijn.

Uitgaande brief [27-06-2019] – Stand van zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de korte termijn

Parlementaire agenda [20-06-2019] – Debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

De Minister stuurt de Tweede Kamer in de zomer een brief met daarin een overzicht van de desbetreffende Rijksprojecten die geraakt worden door de PAS-uitspraak. De Minister van BZK zal daar een overzicht van de woningbouwprojecten aan toevoegen. Met deze brief wordt de Tweede Kamer ook geïnformeerd over mogelijke kortetermijnoplossingen.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [20-06-2019] – Debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

De Minister informeert de Tweede Kamer over de precieze prioritering en naar welke keuzes dit moet leiden.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [20-06-2019] – Debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

De Minister zal naar aanleiding van de actualisatie van het doelendocument bezien of beheerplannen opnieuw beoordeeld kunnen worden.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [24-06-2019] – Nota overleg LNV visie

De Minister stuurt de Tweede Kamer in de zomer een brief over innovaties op het boerenerf (toezegging aan mw. Dik-Faber).

Uitgaande brief [19-07-2019] – Maatregelen Innovatie op het boerenerf

Parlementaire agenda [24-06-2019] – Nota overleg LNV visie

De Minister stuurt de Tweede Kamer in de zomer een brief over haar voorstellen voor het stimuleren van korte ketens (toezegging aan commissie; betreft nota Dik-Faber).

Uitgaande brief [02-08-2019] – Reactie op de initiatiefnota van het lid Dik-Faber over Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij.

Parlementaire agenda [24-06-2019] – Nota overleg LNV visie

De Minister stuurt de Tweede Kamer zeer binnenkort het CDM-rapport over het boetebeleid inzake mest (toezegging aan dhr. Futselaar).

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [24-06-2019] – Nota overleg LNV visie

De Minister informeert de Tweede Kamer via de geannoteerde agenda's voor de Landbouw- en Visserijraad over hoe ze zich in Europees verband gaat inzetten voor de positie van de boer die produceert voor de export en dat de eisen die in Nederland gesteld gaan worden, de voorwaarden waar boeren aan moeten gaan voldoen, ook over de grens betaald gaan worden. Hierbij gaat het breder dan alleen om prijsvorming, maar ook over duurzaamheid en het voldoen aan de klimaatdoelstellingen (toezegging aan mw. Lodders).

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [26-06-2019] – AO Wadden

De Minister informeert de Tweede Kamer na de zomer over de recente zeehondensterfte

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [26-06-2019] – AO Wadden

De Minister informeert de Tweede Kamer in het najaar over de visvrije zone bij de sluis Kornwerderzand.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [26-06-2019] – Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34 985)

De Minister informeert de Tweede Kamer na de zomer over de uitvoering van de motie-Geurts c.s. (Kamerstuk 35 000-XIV, nr. 32) over voorstellen voor natuurinclusieve steden.

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Licence