Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van voorgenomen uitgaven die naar verwachting op 1 januari 2020 nog niet juridisch zijn verplicht. Het gaat om gereserveerde middelen die later in het begrotingsjaar worden verplicht. In veel gevallen liggen er ook bestuurlijke afspraken aan deze voornemens ten grondslag. De niet-juridisch verplichte uitgaven zijn dan ook niet te beschouwen als middelen die zonder meer vrijelijk beschikbaar zijn voor alternatieve aanwending.

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Naam artikel

(€ totale uitgaven art.)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridisch verplichte uitgaven

 

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

11

Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem (€ 937,4 mln.)

843.026 (90%)

94.355 (10%)

 

Subsidies

Agrarisch ondernemerschap (€ 5,4 mln.)

Duurzame veehouderij (€ 25,3 mln.)

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen (€ 7,4 mln.)

EFMZV (€ 5,5 mln.)

 

Garanties

Garantieregeling Vermogensversterkende kredieten (€ 25,0 mln.)

 

Opdrachten

Duurzame veehouderij (€ 4,8 mln.)

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen (€ 4,4 mln.)

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie (€ 6,0 mln.)

Mestbeleid (€ 4,6 mln.)

 

Overig (€ 8,6 mln.)

12

Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken (€ 132,9 mln.)

111.443 (84%)

21.458 (16%)

 

Opdrachten

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren (€ 5,2 mln.)

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit (€ 7,7 mln.)

Overige stelsel activiteiten (€ 2,5 mln.)

Internationale samenwerking (€ 2,3 mln.)

Natuur en Biodiversiteit op land (€ 3,1 mln.)

Caribisch Nederland (€ 0,5 mln.)

Totaal aan niet verplichte uitgaven

115.813

   
Licence