Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6.5 OVERZICHT EVALUATIES EN OVERIG ONDERZOEK

Tabel 6.5.1 Overzicht onderzoek artikel 1: Arbeidsmarkt
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Arbeidsmarkt

2019

2020

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Effectmeting Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2)

2016

2019

 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

 

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

2019

2019

 

Evaluatie werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2019

2019

 

Evaluatie Wet flexibel werken

2020

2020

 

Evaluatie ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid voor sectoren

2017

2020

 

Evaluatie Wet werk en zekerheid (artikel 1 en 5)

2019

2020

 

Evaluatie arbeidsgerelateerde zorg

2020

2020

 

Evaluatie ESF-regeling Geïntegreerde en Territoriale Investering

2018

2020

 

Evaluatie gewijzigde Arbowet 2017

2019

2020

 

Eindevaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie

2016

2022

 

Evaluatie WIEG (artikel 1 en 6)

2019

2023

2. Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Arbeidsaanbod

2018

2019

 

Witte vlek op pensioengebied (artikel 1 en 8)

2018

2019

 

Haalbaarheidsonderzoek Brzo/risiconorm

2018

2019

 

Verbetering asbeststelsel

2018

2019

 

Hijskranen en wekbakken

2018

2019

 

The working and living conditions of posted workers in Europe

2018

2019

 

Europese vergelijking van verplichtingen m.b.t. arbeidsongevallen

2018

2019

 

Inclusieve globalisering

2018

2019

 

Onderzoek AOV-AOW hiaat (artikel 1 en 6)

2019

2019

 

Overzicht Cao-afspraken in afwijking op Wwz

2017

2019

 

Internationale vergelijking handhaving wml in het wegtransport – Eurofound

2019

2019

 

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak

2019

2019

 

Monitor arbeidsmobiliteit

2019

2020

 

Kwalitatief onderzoek effecten wwz op aanname-en ontslagbeleid van werkgevers en hun omgang met flexibele arbeidskrachten

2019

20201

 

Monitor arbeid, zorg en kinderopvang (artikel 1, 6 en 7)

2018

2020

 

Anoniem solliciteren

2019

2020

 

Werktijdverkorting

2018

2020

 

Budget voor leren en ontwikkelen: hoe gebruik te bevorderen?

2019

2020

 

Laagste loonschalen in cao’s

2019

2020

 

Nulmeting compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

2019

2020

 

Situatie van uitzendwerknemers inclusief situaties van oneigenlijk gebruik van uitzenden

2019

2020

 

Functies van uitzenden en andere driehoeksrelaties op de Nederlandse arbeidsmarkt

2019

2020

 

Individuele leer- en ontwikkelbudgetten: onderzoek naar het gebruik en naar effectieve (gedrags)interventies om gebruik te bevorderen.

2019

2020

1

Het onderzoek naar de effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op het aanname- en ontslagbeleid van werkgevers en hun omgang met flexibele arbeidskrachten heeft nog niet plaatsgevonden. Er is voor gekozen om dit onderzoek mee te laten lopen in de evaluatie van de Wwz, die in 2020 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Tabel 6.5.2 Overzicht onderzoek artikel 2: Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

2018

20201

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Effectmeting Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2)

2016

2019

 

Monitor en eindevaluatie Participatiewet

2014

2019

 

Subsidieregeling Scholing richting een kansberoep

2017

2019

 

Evaluatie Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

2019

2019

 

Subsidieregeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt

2018

2020

 

Subsidieregeling armoede en schulden

2017

2020

 

Evaluatie effecten maatregelen beschut werk

2019

2020

 

Evaluatie experimenten Participatiewet

2019

2020

 

Evaluatie perspectief op Werk

2019

2021

 

Evaluatie regeling tijdelijk scholingsbudget UWV

2019

2021

 

Subsidieregeling Kansen voor alle kinderen

2021

2022

2. Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

MKBA kwetsbare jongeren

2019

2020

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Ervaringsonderzoek werkgevers Participatiewet2

2014

2019

 

Ervaringsonderzoek doelgroep Participatiewet2

2014

2019

 

Ervaringsonderzoek gemeenten Participatiewet2

2014

2019

 

Ervaringsonderzoek cliëntenraden Participatiewet2

2017

2019

 

Gemeentecijfers monitor transities Participatiewet

2015

2019

 

Thermometer Wsw

2015

2019

 

Gezondheid als factor bij instroom en uitstroom bij WW en Bijstand (artikel 2 en 5)

2018

2019

 

Aannames (ex ante) en kosten (realisaties) van arbeidsondersteuning aan de nieuwe doelgroep Participatiewet

2018

2019

 

Psychische klachten en werk en inkomen (artikel 2 en 5)

2018

2019

 

Analyses rekentool verdeelmodel

2018

2019

 

Onderzoek onder overheidsschuldeisers aan mensen met betalingsachterstanden wanneer sprake is van schrijnende omstandigheden bij de schuldenaar, met specifieke aandacht voor (ex) dak- en thuisloze jongeren

2018

2019

 

Niet-gebruik AIO

2019

2019

 

Huishoudens in de rode cijfers 2020

2019

2020

1

In de kamerbrief van 3 juli is aangekondigd de beleidsdoorlichting in 2020 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

2

De vier ervaringsonderzoeken maken onderdeel uit van de «monitor en eindevaluatie Participatiewet».

Tabel 6.5.3 Overzicht onderzoek artikel 3: Arbeidsongeschiktheid
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Arbeidsongeschiktheid

2022

2023

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2. Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   
Tabel 6.5.4 Overzicht onderzoek artikel 4: Jonggehandicapten
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Jonggehandicapten

2023

2024

1b. Ander ex postonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   
Tabel 6.5.5 Overzicht onderzoek artikel 5: Werkloosheid
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Werkloosheid

2021

2022

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

 

Evaluatie werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2019

2019

 

Evaluatie maatregelen Actieplan perspectief voor vijftigplussers

2017

2020

 

Subsidieregeling Experimenten meer werk voor vijftigplussers

2017

20201

 

Subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

2018

20201

 

Evaluatie Wet werk en zekerheid (artikel 1 en 5)

2019

2020

 

Effectevaluatie nieuwe dienstverlening WW (artikel 5 en 11)

2018

2021

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Gezondheid als factor bij instroom en uitstroom bij WW en Bijstand (artikel 2 en 5)

2018

2019

 

Psychische klachten en werk en inkomen (artikel 2 en 5)

2018

2019

1

Beide onderzoeken zijn onderdeel van de «Evaluatie maatregelen Actieplan perspectief voor vijftigplussers».

Tabel 6.5.6 Overzicht onderzoek artikel 6: Ziekte en zwangerschap
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Ziekte en zwangerschap

2021

2022

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       
 

Effectiviteit no-riskpolis, deelonderzoek II

2018

2019

 

Evaluatie subsidieregeling Kanker en werkzoekenden

2020

2020

 

Evaluatie WIEG (artikel 1 en 6)

2019

2023

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Onderzoek AOV-AOW hiaat (artikel 1 en 6)

2019

2019

 

Monitor arbeid, zorg en kinderopvang (artikel 1, 6 en 7)

2018

2020

Tabel 6.5.7 Overzicht onderzoek artikel 7: Kinderopvang
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Kinderopvang

2020

2021

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Subsidieregeling Versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang

2019

2020

 

Evaluatie Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

2019

2021

 

Evaluatie Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

2020

2022

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Informatiebehoeften ouders kinderopvang

2019

2019

 

Programma Kwaliteit Kinderopvang (ZonMw)

2017

2020

 

Stimuleren gebruik formele dagopvang door kinderen van ouders met lage SES

2019

2020

 

Monitor arbeid, zorg en kinderopvang (artikel 1, 6 en 7)

2018

2020

 

Gedragsexperiment verbetertraject terugvorderingsproblematiek KOT

2019

2020

 

Experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk

2020

2021

 

Monitor bestuurlijke afspraken bereik peuters en inspanning gemeenten

2017

2021

 

Monitor implementatie IKK

2018

2021

 

Jaarlijkse kwaliteitsmeting kinderopvang

2017

2026

Tabel 6.5.8 Overzicht onderzoek artikel 8: Oudedagsvoorziening
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Oudedagsvoorziening

2018

2019

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2019

2019

 

Evaluatie besluit vrijstellingen nettolijfrenten en nettopensioen

2019

2019

 

Evaluatie Wet Pensioencommunicatie

2019

2019

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Witte vlek op pensioengebied (artikel 1 en 8)

2018

2019

 

Leefvormdifferentiatie – betekenis voor oudedagsvoorziening

2018

2019

 

Gezond naar het pensioen

2019

2019

 

Vergelijking uitvoeringskosten in het oude en nieuwe stelsel

2019

2019

 

Monitor doorwerken tot AOW leeftijd

2019

2020

Tabel 6.5.9 Overzicht onderzoek artikel 9: Nabestaanden
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Nabestaanden

2018

2019

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Behoeften en beleving nabestaanden

2018

2019

Tabel 6.5.10 Overzicht onderzoek artikel 10: Tegemoetkoming ouders
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Tegemoetkoming ouders

2023

2024

1b. Ander ex postonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Besteding kindregelingen, (hoe) werkt het labellen van budget?

2018

2019

 

(Inkomens)effecten van een evenwichtiger

stelsel van tegemoetkomingen

2019

2019

 

Effectiviteit dubbele kinderbijslag bij

intensieve zorg

2019

2019

 

Effectiviteit dubbele kinderbijslag om

onderwijsredenen

2019

2019

Tabel 6.5.11 Overzicht onderzoek artikel 11: Uitvoering
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Uitvoering

2020

2021

1b. Ander ex postonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

 

Evaluatie aansturing en toezicht

2019

2020

 

Effectevaluatie nieuwe dienstverlening WW (artikel 5 en 11)

2018

2021

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Internationale vergelijking van (Rijks)incassomodellen en de toepasbaarheid (van onderdelen) daarvan binnen het Nederlandse systeem

2018

2019

 

Domeinoverstijgende fraude

2019

2019

 

Toekomst uitvoering stelsel werk en inkomen

2019

2020

Tabel 6.5.12 Overzicht onderzoek artikel 13: Integratie en maatschappelijke samenhang
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Integratie en maatschappelijke samenhang

2021

2022

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Het effect van inburgering op participatie

2018

2019

 

Ervaren effectiviteit van de training «omgaan met extreme idealen»

2018

2019

 

De bijdrage van inburgering aan de participatie van migranten in de Nederlandse samenleving

2018

2019

 

Evaluatie buurtmonitor integratie

2018

2019

 

Onderbouwing en effectiviteit van jeugdinterventies die worden ingezet bij de preventie van radicalisering en polarisatie

2018

2019

 

Evaluatiekader programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

2018

2020

 

Arbeidsmarktintegratie asielstatushouders Werkclub

2018

2020

 

Evaluatie VOI

2019

2020

 

Overkoepelend evaluatieonderzoek culturele interventies

2019

2020

 

Evaluatie ESS

2019

2020

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
       
 

Discriminatie bij werving en selectie op de arbeidsmarkt, replicatie van de virtuele praktijktest

2018

2019

 

Jaarrapport integratie

2018

2019

 

Perspectief op taalverwerving bij nieuwkomers met een ontheffing

2018

2019

 

Triggerfactoren antizwart racisme

2019

2019

 

Transnationalisering extreemrechts: de invloed van critical events in het buitenland op de activiteiten, populariteit en zichtbaarheid van extreemrechts in Nederland

2018

2019

 

Pilot naar barometer culturele diversiteit voor werkgevers

2018

2019

 

Customer Journey Map Inburgering

2018

2019

 

Draagvlak en animo imamopleiding

2018

2019

 

Onbenut potentieel kwetsbare jongeren

2018

2019

 

Inventarisatie good practices inzet gemeenten

2018

2019

 

(Quick)scan inburgeringsmarkt

2018

2019

 

Binding, gedrag en rechtshandhaving

2018

2020

 

Longitudinaal Onderzoek Cohort nieuwe «vluchtelingen» (statushouders)

2016

2020

 

Werkzame elementen die een inclusieve cultuur bij een werkgever versterken zodat deze medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond beter kunnen behouden

2018

2020

 

Vormen van mentoring en coaching die medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond helpen te behouden

2018

2020

 

Survey Integratie Migranten 2020

2019

2020

 

Verkenning Bevolking 2050

2019

2020

 

Verkenning naar informele scholing in Nederland

2019

2020

Licence