Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6.6 LIJST VAN AFKORTINGEN

ACM

Autoriteit Consument & Markt

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

AMvB

Algemene maatregel van bestuur

Anw

Algemene Nabestaandenwet / Nabestaandenfonds

AO

Arbeidsongeschiktheid, of Algemeen Overleg

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOV

Algemene Ouderdomsverzekering Caribisch Nederland

AOW

Algemene Ouderdomswet / Ouderdomsfonds

APF

Algemeen Pensioenfonds

Arbo

Arbeidsomstandigheden

ATW

Arbeidstijdenwet

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

avv

Algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWf

Algemeen Werkloosheidsfonds

AWW

Algemene Weduwen- en Wezenverzekering Caribisch Nederland

AZC

Asielzoekerscentrum

bbl

Beroepsbegeleidende leerweg

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BES

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (samen Caribisch Nederland)

BHOS

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

BmGS

Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen

Brzo

Besluit risico’s zware ongevallen

btw

Belasting toegevoegde waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

BZ

(Ministerie van) Buitenlandse Zaken

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CASS

Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van de Rijnvarenden

CBM

Commissie Bevordering Medezeggenschap

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CKA

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

CN

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CPB

Centraal Planbureau

CTE

Chronische Toxische Encephalopathie

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

DBA

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie

DG

Directeur-generaal

Divosa

Vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale diensten

DNB

De Nederlandsche Bank

DU

Decentralisatieuitkering

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWSRA

Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt

EBB

Enquête beroepsbevolking

EC

Europese Commissie

EER

Europese Economische Ruimte

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

EPSCO

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (zie WSBVC)

ESB-regeling

Subsidieregeling scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en Ernstige Scholingsbelemmeringen

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESS

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

ET-regeling

Vergoedingsregeling voor Extraterritoriale kosten

EU

Europese Unie

EZK

(Ministerie van) Economische Zaken en Klimaat

FIN

(Ministerie van) Financiën

fte

Fulltime equivalent

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

HRM

Human Resource Management

I&W

(Minsterie) van Infrastructuur en Waterstaat

IB

Inlichtingenbureau

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICF

Inspectie Control Framework

ID-banen

Besluit In- en Doorstroombanen

IKK

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

ILO

International Labour Organization

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOAOW

Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IORP

Europese Pensioenfondsrichtlijn

IOW

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

IVA

Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

J&V

(Ministerie van) Justitie en Veiligheid

Jeugd-LIV

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon, of Minimumjeugdloonvoordeel

KOT

Kinderopvangtoeslag

LCR

Landelijke Cliëntenraad

LHBTI

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen

LIV

Lage-inkomensvoordeel

LKV

Loonkostenvoordeel

LLO

Leven Lang Ontwikkelen

LRK

Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen

LSI

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MEV

Macro-economische Verkenning

mkb

Midden- en kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

MKOB

Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingplichtigen

NEN

Nederlands Normalisatie instituut

Nibud

Nationaal instituut voor budgetvoorlichting

NMI

Nederlands Migratie Instituut

NT2

Nederlands als tweede Taal

OBR

Overbruggingsregeling AOW

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OPS

Organo Psycho Syndroom

OSHA

Occupational Safety and Health Agency

OV

Ongevallenverzekering Caribisch Nederland

PRK

Personenregister Kinderopvang

PV

Personeelsvergadering

PVT

Personeelsvertegenwoordiging

PWRI

Pensioenfonds Werk en (Re-)Integratie

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RCN

Rijksdienst Caribisch Nederland (unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

REA

Re-integratie Arbeidsgehandicapten

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROB

Raad voor het Openbaar Bestuur

RSO

Rijksschoonmaakorganisatie

RvdR

Raad voor de Rechtspraak

RVO

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

RVU

Regelingen voor vervroegde uittreding

RvW

Regeling van Werkzaamheden

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

SBCM

Stichting Beheer Collectieve Middelen

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDG

Duurzame Ontwikkeldoelen (Sustainable Development Goals)

SER

Sociaal-Economische Raad

SG

Secretaris-generaal

SNA

Stichting Normering Arbeid

SSO

Shared Service Organisatie

STAP

Stimulering en arbeidsmarktpositie

STAR

Stichting van de Arbeid

Stb.

Staatsblad

SUWI

Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZ

Sociale Zekerheid

SZW

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAS

Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

TNO

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TNS

Regeling tegemoetkoming niet loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose

TW

Toeslagenwet

twv

Tewerkstellingsvergunning

Ufo

Uitvoeringsfonds voor de overheid

UIP

UWV Informatieplan

UPO

Uniform Pensioenoverzicht

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VCR

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen

VIA

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

VIP

Validatie- en Innovatiepunt

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

VOI

Veranderopgave inburgering

VUT

Vervroegde uittreding

vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAA

Wet Aanpassing Arbeidsduur

Waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wab

Wet arbeidsmarkt in balans

WagwEU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wamil

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Was

Wet aanpak schijnconstructies

Wav

Wet arbeid vreemdelingen

WAZ

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WGA

Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WGO

Wetgevingsoverleg

Wgs

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Whk

Werkhervattingskas

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Wib

Wet inburgering

WIEG

Wet Invoering Extra Geboorteverlof

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekenden

WKB

Wet op het Kindgebonden Budget

Wko

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wlz

Wet langdurige zorg

Wml

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag / Wettelijk minimumloon

WNT

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WODC

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

WSBVC

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wtl

Wet tegemoetkomingen loondomein

Wvp

Wet verbeterde premieregeling

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

Wwz

Wet werk en zekerheid

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZEZ

Regeling Zelfstandig En Zwanger

ZonMw

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

ZV

Ziekteverzekering Caribisch Nederland

ZW

Ziektewet

zzp

Zelfstandige zonder personeel

Licence