Base description which applies to whole site

4. Bijlage Subsidies

Begrotingsartikel

Naam subsidie

(-regeling)

(met hyperlink naar vindplaats)

t-2

t-1

t (=2020)

t+1

t+2

t+3

t+4

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal)

1

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

65.546

100.169

94.804

71.753

59.252

56.808

57.082

1

1

1

1

Subsidieregeling Abortusklinieken

15.675

17.468

17.482

17.486

17.480

17.483

17.483

In werking getreden per 1 januari 2015.

2019

2020

1

Subsidieregeling NIPT

17.005

18.346

18.493

18.359

17.419

18.219

18.219

In werking getreden per 1 april 2017.

2019

2019; de wijziging van de subsidieregeling hangt momenteel voor en wordt daarna zsm gepublicieerd

1

Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts

0

0

27.000

0

0

0

0

In werking getreden per 1 oktober 2018.

 

2020

1

Subsidieregeling NODOK 2019–2023

406

500

500

500

500

500

500

2018 TK 35 000-XVI-92

2019

2024

1

Subsidieregeling Preventiecoalities

557

3.050

1.950

1.600

500

500

0

In werking getreden per 1 januari 2017.

2020

2021

1

Subsidieregeling Publieke Gezondheid

196.647

205.134

206.430

207.153

208.610

207.713

208.419

2016

2021

2022

1

Beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening

3.490

4.022

3.890

3.890

3.890

3.890

3.890

In werking getreden per 1 januari 2017.

2021

2022

                       

2

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

119.762

144.844

137.918

140.416

138.849

111.387

120.178

1

1

1

2

Beleidskader Eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties (VINEX)

1.761

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2018

Subsidieregeling eindigt in 2018.

2018

2

Beleidskader Subsidiëring anonieme e-mental health

12

           

2018

2018

2017

2

Beleidskader Subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening

899

150

         

Deze regeling is niet geëvalueerd.

Deze regeling wordt niet geëvalueerd.

2018

2

Beleidskader Subsidiëring versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

24.996

1.805

0

       

Is nog niet bekend.

Is nog niet bekend.

2020

2

Beleidsregels Subsidiëring versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2

17.854

8.545

         

Is nog niet bekend.

Is nog niet bekend.

2020

2

Beleidsregels Subsidiering versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patient en Professional – fase 3

 

62.468

17.000

881

         

2021

2

HLA MSZ Toekomstbestendige digitalisering (vervolg VIPP MSZ)

   

25.000

25.000

25.000

   

Is nog niet bekend.

 

2022

2

Subsidieregeling Donatie bij leven

720

750

750

750

750

750

750

2015

2020

2021

2

Subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

7.779

7.779

7.779

7.779

7.779

7.779

 

Derde kwartaal 2017; regeling is aangepast wijzigingen zijn meegenomen per 1 maart 2018.

Na het derde kwartaal van 2017 geëvalueerd, zodat we wijzigingen kunnen meenemen voor 1 januari 2018.

2022

2

Subsidieregeling Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017–2019

120

16.227

18.000

8.680

680

4.640

2.000

Na beëindiging van de regeling (2019) wordt deze geëvalueerd.

2019

2019

2

Subsidieregeling borstvergroting transvrouwen

 

3.881

4.200

2.800

2.800

2.800

2.800

Is nog niet bekend.

 

2024

                       

3

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

86.940

174.631

199.008

194.335

107.798

105.967

105.395

1

1

1

3

Regeling Palliatieve Terminale Zorg

25.887

33.956

34.635

34.334

34.334

32.334

32.334

2015

Start in 2020.

2021

                       

4

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

83.517

70.683

59.986

60.403

54.862

54.936

54.936

1

1

1

4

Beleidskader Subsidiëring transparantie in de kwaliteit van zorg

6.846

7.250

6.822

5.000

5.000

5.000

5.000

Deze regeling is gestart in 2016 en is bedoeld als een (tijdelijke) impuls om transparantie te bevorderen.

2024

2025

4

Beleidskader Subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

18.647

16.180

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

2015

2022

2023

4

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.150

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

2016

2019

2019

4

Subsidieregeling Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

26.684

38.800

38.800

38.800

38.800

38.000

38.000

2016

2021

2022

4

Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2017

708

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

2016

2019

2020

4

Subsidieregeling Stageplaatsen zorg II

108.950

112.000

112.000

112.000

112.000

112.000

112.000

2016

2021

2021

4

Subsidieregeling Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.461

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

2016

2021

2022

4

Subsidieregelingen Opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017

18.870

           

2016

Subsidieregeling eindigt in 2018.

2018

4

Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021

3.977

           

In werking getreden per 2018.

2018

2018

                       

5

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

20.685

9.421

7.942

24.513

13.415

10.512

 

1

1

1

5

Subsidieregeling Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp

15.127

18.700

18.700

0

0

0

 

Eenmalige regeling die niet wordt geëvalueerd.

Eenmalige regeling die niet wordt geëvalueerd.

2020

5

Subsidieregeling Opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

17.433

16.513

16.513

16.513

16.513

16.513

16.513

2016

2021

2021

                       

6

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

71.253

87.064

78.198

80.428

89.925

91.767

91.768

1

1

1

6

Subsidieregeling Gemeentelijke uitgaven aan sport

0

152.000

155.924

155.925

155.925

155.928

155.932

In werking getreden per 2019.

2021

2024

6

Subsidieregeling Bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen

0

87.000

89.246

89.247

89.247

89.248

89.251

In werking getreden per 2019.

2021

2024

                       

7

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

22.327

23.221

26.013

20.816

20.434

20.435

19.983

1

1

1

7

Subsidieregeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

146

1.000

1.000

500

333

333

333

1

1

1

7

Beleidskader Subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland

509

533

533

347

347

347

347

1

1

1

 

Totaal subsidie (- regelingen)

1.206.346

1.652.290

1.651.716

1.565.408

1.447.642

1.390.989

1.378.313

     
                       

Noot 2)

Vanwege het tijdelijke karakter is de regeling niet meegenomen in de beleidsdoorlichting op dit artikelonderdeel (4.3). Het Zorginstituut (gemandateerd om deze regeling uit te voeren) is voornemens dit wel tussentijds evalueren.

                   
1

Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de Kaderregeling heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk. Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de kaderregeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de Kaderregeling doorgelicht: de planning beleidsdoorlichtingen staat als tabel in de beleidsagenda)

Licence