Base description which applies to whole site

3. Bijlage Moties en toezeggingen

Moties (per 24-07-2019)

Kamerstuknr

Omschrijving

Stand van zaken / knelpunten

35 200

Motie van de leden Van den Berg en Kerstens de regering, om het jaarverslag en de begroting 2020 conform het verzoek van de vaste Kamercommissie VWS van 2015 op te stellen,

In behandeling

31 016-204

Motie van het lid Van Brenk over de ouderenzorg na sluiting van het Bronovo

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

29 689-946

Motie van het lid Bergkamp over onderzoek naar de praktijkvariaties in indicatiestellingen

In behandeling

29 247-271

Motie van het lid Van den Berg over het aantal opname-time-outs bij ziekenhuislocaties

De Kamer wordt in september geïnformeerd.

29 247-279

Motie van de leden Dik-Faber en Arno Rutte over de informatievoorziening aan patiënten over wijzigingen in het spoedzorglandschap

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd

29 247-280

Motie van de leden Dik-Faber en Arno Rutte over afspraken en informatie over alternatieve vormen van spoedzorg

De Kamer wordt in het 3e kwartaal van 2019 geïnformeerd over het eerste deel van de motie

34 948-5

Motie van de leden Renkema en Ellemeet over het via één ingang organiseren van de verschillende vormen van tijdelijk verblijf

Naar verwachting wordt de Kamer voor het einde van het jaar geïnformeerd

25 424-444

Motie van het lid Diertens c.s. over de veiligheidsregio's als uitgangspunt nemen

Kamer wordt voor het einde van 2019 geïnformeerd

29 689-952

Motie van de leden Geleijnse en Bergkamp over het advies van de wijkverpleegkundige bij het indiceren voor de Wmo

In behandeling

25 424-466

Motie van de leden De Lange en Van den Berg over het meedraaien van psychiaters in avond-, nacht- en weekenddiensten

De verwachting is dat uiterlijk eind 2019 invulling aan de motie wordt gegeven

29 247-281

Motie van de leden Ploumen en Geleijnse over ervoor zorgen dat de 15 minutennorm wordt gehaald

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd over de voortgang van het actieplan ambulancezorg.

25 424-465

Motie van de leden Kuiken en Van den Berg over een verplichte bewaartermijn voor camerabeelden in en rondom ggz-instellingen

De verwachting is de Kamer hier voor het einde van het jaar hierover te informeren

25 424-464

Motie van het lid Diertens over de rol van voeding en bewegen in de behandeling van psychische stoornissen

De verwachting is dat de Kamer voor het einde van 2019 zal worden geïnformeerd

31 016-198

Motie van het lid Van den Berg over voorwaarden bij aanpassingen in de acute zorg

Deze motie wordt grotendeels meegenomen in de Amvb Acute Zorg. Naar verwachting wordt de Kamer in het eerste kwartaal 2020 hierover geïnformeerd.

25 424-472

Gewijzigde motie van de leden De Lange en Kuiken over een goede gegevensuitwisseling tussen ggz, politie, OM en gemeenten (t.v.v. 25 424-467)

De verwachting is dat de Kamer in het begin van 2020 wordt geïnformeerd.

34 775-26

Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. (t.v.v. 34 775-8) over wijkverpleegkundigen uitzonderen van bezuinigingen

Wordt bij het nieuwe Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging meegenomen.

32 399-63

Gewijzigde motie van het lid Leijten over het niveau van de rechtsbescherming bij harmonisering van de wetten

De TK wordt na invoering van de wetten in 2020 geïnformeerd

32 399-69

Gewijzigde motie van het lid Pia Dijkstra over het monitoren van de beleving en de ervaringen van patiënten

De TK wordt na invoering van de wet in 2020 geïnformeerd

25 424-471

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over de toezending van de monitor over de Wet verplichte ggz (t.v.v. 25 424-463)

Evaluatie volgt na 2 jaar inwerkingtreding Wet, hier wordt de Kamer over geïnformeerd.

31 016-222

Motie van de leden Van den Berg en Slootweg over een advies over ziekenhuiszorg in de regio

In behandeling

27 529-172

Motie van de leden Van den Berg en Raemakers over gespecificeerde toestemming voor het gebruik van patiëntgegevens

Hierover stuurt de Minister van MZS na de zomer een aparte brief aan de Tweede Kamer.

27 529-176

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over versleuteling van berichten in zorgcommunicatie

Gaat mee in de brief Informatiebeveiliging (vóór het AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming de dato 9/10/19).

27 529-177

Motie van het lid Ellemeet over verplichte deelname van zorgaanbieders aan Z-CERT

Gaat mee in de brief Informatiebeveiliging (vóór het AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming de dato 9/10/19).

31 839-640

Motie van de leden Hijink en Raemakers over het laten uitvoeren van pentests over toegankelijkheid van medische dossiers

Gaat mee in de brief Informatiebeveiliging (vóór het AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming de dato 9/10/19).

31 839-676

Motie van de leden Raemakers en Hijink over alle jeugdzorginstellingen aansluiten op Z-Cert

Gaat mee in de brief Informatiebeveiliging (vóór het AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming de dato 9/10/19).

2016D09366

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk (t.v.v. 34 192, nr. 4) over onderzoek naar samenhang van de verschillende zorgwetten

De TK en de EK worden in voor het zomerreces 2019 geïnformeerd met de uitkomsten gesprekken en een uitgebreidere beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg.

20 454-139

Motie van het lid Kerstens over recht doen aan de afspraken over zorg voor ouderen uit de Nederlands-Indische gemeenschap

De TK wordt na het zomerreces 2019 geïnformeerd met een brief over zorg voor ouderen uit de Nederlands-Indische gemeenschap.

35 093-25

Motie van het lid Geleijnse over de communicatie over het nieuwe Wmo-tarief

De TK wordt voor het AO eigen bijdrage van 12 september 2019 geïnformeerd over deze motie.

35 093-18

Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Van der Staaij over nader toelichten van het begrip duurzame hulpverleningsrelatie

De TK wordt voor het AO eigen bijdrage van 12 september 2019 geïnformeerd over deze motie.

35 093-17

Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief

De TK wordt in het 4e kwartaal 2019 geïnformeerd over deze motie.

31 765-378

Motie van het lid Krol over gemeenten stimuleren om zich aan te sluiten bij Eén tegen eenzaamheid

De TK wordt voor het kerstreces 2019 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Een tegen Eenzaamheid over deze motie.

25 424-446

Gewijzigde motie van het lid Hijink over een rol voor sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen bij het indiceren van bemoeizorg (t.v.v. 25 424-437)

De TK wordt voor het kerstreces 2019 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang over deze motie.

29 538-284

Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over gemeenten wijzen op hun plicht om een toezichthouder aan te stellen

De TK wordt in het vierde kwartaal 2019 geïnformeerd met de brief Stand van zaken aanstellen Wmo-toezichthouders bij gemeenten.

35 200

Motie van de leden Van den Berg en Kerstens verzoekt de regering, in het jaarverslag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 zinvolle indicatoren en cijfers op te nemen over de beschikbaarheid van zorg in de regio,

In behandeling.

34 834-17

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over geneesmiddelen voorzien van een biomarker (t.v.v. 34 834-9)

Bij alle nieuwe sluisprocedures wordt dit expliciet gevraagd aan het Zorginstituut. Daarmee is deze motie afgedaan.

34 815-9

Motie van het lid Van den Berg over de financiële situatie van de stichting Sanquin

De Kamer zal in de komende actualiteitenbrief bloedvoorziening geïnformeerd worden over de relevante financiële situatie en risico’s van de stichting Sanquin en diens dochterondernemingen. De actualiteitenbrief zal het komende najaar naar de Kamer worden verzonden.

32 805-69

Motie van de leden Ellemeet en Van den Berg over richtsnoeren voor klinisch onderzoek naar implantaten

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2019 worden geïnformeerd over het operationeel maken en de voortgang van Hii Holland.

35 043-21

Motie van het lid Van den Berg c.s. over een kwaliteitsregister voor implantaten

Het streven is om de Kamer uiterlijk eind 2019 te informeren over de voortgang/uitkomsten van de motie over een kwaliteitsregister voor implantaten.

29 477-548

Motie van het lid Van Gerven over verhinderen van postcodegeneeskunde bij dure geneesmiddelen

De verwachting is dat de Kamer in het voorjaar van 2020 hierover wordt geïnformeerd.

EK 33 506, S

Gewijzigde motie-Nooren (PvdA) c.s. over het opstellen van een kwaliteitsstandaard voor transplantatiezorg (EK 33 506, S)

In het vierde kwartaal van 2019 zal de Kwaliteitsstandaard worden aangeboden aan het Zorginstituut.

27 529-178

Motie van het lid Hijink over het voorkomen van ieder commercieel gewin op basis van patiëntgegevens

Afsprakenstelsel en AVG borgen reeds dat zonder uitdrukkelijke toestemming van een burger diens gegevens niet mogen worden verhandeld. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

2018D23865 t.v.v. 31 765-313

Gewijzigde motie van de leden Dijksma en Bergkamp een evaluatie van de wijze van toezicht bij zorginstelling Careyn (t.v.v. 31 765-313)

Streven is de Kamer in de zomer van 2019 te informeren.

32 805-77

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over het vermelden van veiligheidswaarschuwingen op de inspectiewebsite (t.v.v. 32 805-75)

Streven is de Kamer in de tweede helft van 2019 te informeren.

29 477-553

Motie van de leden Geleijnse en Ellemeet over verhoging van het aantal onderzoeken door de inspectie in eigen laboratorium

Het streven is de Kamer in mei 2020 middels het Jaarbeeld IGJ 2019 te informeren.

34 858-42

Motie van het lid Kerstens over een jaarlijkse rapportage over trends in de zorginstellingen

Streven is de Kamer te informeren in het Jaarbeeld IGJ dat betrekking heeft op het jaar waarin de Wmcz in werking is getreden.

31 839-658

Motie van het lid Voordewind over opleidings- en omscholingstrajecten voor meer gezinsgerichte jeugdhulp

De Kamer wordt geïnformeerd met de brief over de implementatie verbetering pleegzorg en aanpakken gezinshuizen en gesloten jeugdhulp (eind oktober 2019).

35 000-XVI-82

Motie van het lid Westerveld over financiële belemmeringen voor het pleegouderschap

De Kamer wordt geïnformeerd met de brief over de implementatie verbetering pleegzorg en aanpakken gezinshuizen en gesloten jeugdhulp die eind oktober aan de Kamer zal worden gezonden

34 775-XVI-41

Motie van de leden Raemakers en Dijksma over de werving van nieuwe pleegouders

De Kamer wordt geïnformeerd met de brief implementatie verbetering pleegzorg en aanpak gezinshuizen en gesloten jeugdhulp

31 839-648

Motie van de leden Westerveld en Kuiken over een financiële doorrekening van de actieplannen voor de jeugdzorg

De Kamer wordt geïnformeerd met de brief over de implementatie verbetering pleegzorg en aanpakken gezinshuizen en gesloten jeugdhulp (eind oktober 2019).

31 839-660

Motie van het lid Westerveld over een stem voor pleegjongeren

De Kamer wordt geïnformeerd met de brief over de implementatie verbetering pleegzorg en aanpakken gezinshuizen en gesloten jeugdhulp (eind oktober 2019).

31 839-662

Motie van het lid Kuiken over de effectiviteit van initiatieven zoals die van Stichting MeeleefGezin

De Kamer wordt geïnformeerd met de brief over de implementatie verbetering pleegzorg en aanpakken gezinshuizen en gesloten jeugdhulp (eind oktober 2019).

31 839-650

Motie van het lid Kuiken over een doorgroeimodel voor leefgroepen in jeugdzorginstellingen

De Kamer wordt geïnformeerd met de brief over de implementatie verbetering pleegzorg en aanpakken gezinshuizen en gesloten jeugdhulp (eind oktober 2019).

31 839-647

Motie van de leden Westerveld en Kuiken over inspraak van jongeren in hun behandeltraject

De Kamer wordt geïnformeerd met de brief over de implementatie verbetering pleegzorg en aanpakken gezinshuizen en gesloten jeugdhulp (eind oktober 2019).

31 839-677

Motie van het lid Peters over onderzoeken welk deel van het geld aan zorg wordt besteed

In behandeling.

31 839-684

Motie van het lid Tielen over in het onderzoek naar de uitgavenontwikkeling zowel het aanbod als de vraag meenemen

In behandeling.

31 839-679

Motie van het lid Voordewind over het onderzoeken van de ontwikkeling van de kostprijs per traject

In behandeling.

31 839-678

Motie van het lid Westerveld over het op korte termijn versterken van de rechten van jongeren in jeugdzorginstellingen

De Kamer wordt geïnformeerd met de brief over de implementatie verbetering pleegzorg en aanpakken gezinshuizen en gesloten jeugdhulp (eind oktober 2019).

31 839-673

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over voldoende plekken voor jongeren met complexe psychische aandoeningen (t.v.v. 31 839-668)

De Kamer wordt in de brief over de ordening van het jeugdhulplandschap, eind oktober, geïnformeerd

31 839-663

Gewijzigde motie van het lid Agema het controleren van gezinshuizen op zorginhoudelijke criteria (t.v.v. 31 839-661)

De Kamer wordt geïnformeerd met de brief over de implementatie verbetering pleegzorg en aanpakken gezinshuizen en gesloten jeugdhulp (eind oktober 2019).

32 793-350

Motie van het lid Voordewind c.s. over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

De Kamer wordt geïnformeerd met de brief over de implementatie verbetering pleegzorg en aanpakken gezinshuizen en gesloten jeugdhulp eind oktober

35 000-11

Motie van het lid Klaver c.s. over nakomen van de wettelijk geregelde verplichtingen tot het verlenen van jeugdhulp tot 23 jaar

In behandeling.

34 477-43

Gewijzigde motie van het lid Raemakers over kwalitatief goede en tijdige jeugdhulp (t.v.v. 34 477-41)

In behandeling.

34 857-14

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de werking van de delegatiebepalingen in een gedecentraliseerd stelsel

De Kamer wordt in 2022 geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. deze motie

31 839-670

Motie van het lid Peters c.s. over onderzoek naar de reikwijdte van de jeugdhulpplicht

De Kamer wordt begin november 2019, vóór het WG-jeugd, geïnformeerd over de stand van de uitvoering van de motie.»

31 839-671

Gewijzigde motie van het lid Agema over bovenregionaal organiseren van decentralisatie van de meer complexere Jeugdhulp (t.v.v. 31 839-664)

De Kamer wordt in de brief over de ordening van het jeugdhulplandschap, eind oktober, geïnformeerd

31 839-672

Gewijzigde motie van het lid Hijink over samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders stimuleren (t.v.v. 31 839-666)

De Kamer wordt in de brief over de ordening van het jeugdhulplandschap, eind oktober, geïnformeerd

28 345, nr. 216 (gewijzigd en nader gewijzigd)

Motie ingediend over onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën

In behandeling.

28 345, nr. 211

Motie ingediend over inzichtelijk maken hoe gendersensitiviteit wordt geborgd in het kabinetsbeleid

De Kamer wordt in november geïnformeerd voer deze motie in de voortgangsrapportage Geweld Hoort Nergens Thuis

35 000-XVI-89

Motie van het lid Kuiken over budget voor initiatieven voor geïntensiveerde zorg

Deze motie wordt afgedaan in de derde Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd die in november aan de Kamer zal worden toegezonden.

31 839-682

Motie van het lid Kuiken over een onderzoek naar het toevoegen van relevante beroepsgroepen aan wijkteams

De Kamer wordt begin november 2019, vóór het WG-jeugd, geïnformeerd over de stand van de uitvoering van de motie.»

35 087-17

Motie van de leden Hijink en Bergkamp over de rechtsbescherming van cliënten expliciet benadrukken

In behandeling.

34 775-XVI-142

Motie van het lid Kerstens over verwezenlijking van de doelen van de maatschappelijke diensttijd

In behandeling.

34 775-XVI-143

Motie van het lid Kerstens c.s. over de risico's op verdringing van betaald werk

In behandeling.

34 775-XVI-141

Motie van de leden Segers en Diertens over ambassadeurs voor maatschappelijke diensttijd

In behandeling.

29 282-332

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een herverdeling van de beschikbare middelen

In reactie op motie 29 282-332 van het lid Dik-Faber c.s. over de inzet en een eventuele herverdeling van de beschikbare middelen kan ik u mededelen dat ik extra middelen voor SectorplanPlus heb vrijgemaakt om alle aanvragen voor scholingstrajecten voor het derde tijdvak te honoreren en om tijdvak vier open te kunnen stellen.

32 620-218

Motie van het lid Van den Berg over samenwerkingsafspraken tussen mondhygiënisten en tandartsen

Het experiment gaat per 1 juli 2020 van start. Voor die tijd zal de Kamer geïnformeerd worden.

34 629-14

Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over context geven bij openbaarmaking van tuchtmaatregelen

Overleg met de betrokken organisaties heeft plaatsgevonden. Conclusie: het tuchtcollege dat de berisping of geldboete oplegt en besluit tot openbaarmaking, kan het beste de toelichting formuleren. Met de tuchtcolleges vindt afstemming plaats of deze taak voor de tuchtcolleges in de Wet BIG zal worden opgenomen. Motie afgedaan. Zie stand-van-zaken-brief moties en toezeggingen VWS zomer 2019.

34 629-11

Motie van de leden Hijink en De Lange over het toelichten van maatregelen in het BIG-register

De mogelijkheden zijn onderzocht om een toelichting bij te publiceren maatregelen op te nemen. Privacyredenen staan er aan in de weg om bij alle maatregelen een toelichting op te nemen. Motie afgedaan. Zie stand-van-zaken-brief moties en toezeggingen VWS zomer 2019.

35 043-22

Motie van het lid Van den Berg over eenduidige richtlijnen voor uitvoeren van cosmetische ingrepen

In de motie wordt de Minister verzocht de Kamer hier voor het einde van 2019 over te informeren. Dit hangt samen met het kwaliteitskader cosmetische geneeskunde dat momenteel wordt ontwikkeld onder leiding van het Zorginstituut.

35 093-24

Motie van het lid Geleijnse over de inkomenseffecten van maatregelen ter beperking van een zorgkostenstapeling

Gaat mee in de Kamerbrief met andere toezeggingen en moties WMO. Verwachting begin september

29 282-339

Gewijzigde motie van het lid Agema over onderzoek naar de piekurenproblematiek (t.v.v. 29 282, nr. 319)

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Deeltijd stuur ik najaar 2019 naar uw Kamer

29 282-320

Motie van het lid Agema over het beslag op het instellingsbudget in kaart brengen

Dit is onderdeel van het onderzoek naar flexwerkers in de zorg. In de VGR van het actieprogramma Werken in de zorg in het najaar 2019 wordt de TK geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek.

29 282-338

Gewijzigde motie van het lid Agema over analyseren van de regionale exit-onderzoeken (t.v.v. 29 282, nr. 317)

De regionale exit-onderzoeken lopen op dit moment. De eerste voorlopige resultaten hiervan worden rond de zomer 2019 verwacht. Deze gaan mee in de voortgangsrapportage van het najaar 2019 aan de Kamer.

35 000-XVI-63

Motie van de leden Van der Staaij en Sazias over onnodige drempels voor herintreders wegnemen

De Kamer wordt bij begrotingsbehandeling in het najaar geïnformeerd

32 620-219

Motie van het lid Van den Berg over de Kamer informeren over de nulmeting

Het experiment gaat per 1 juli 2020 van start. Voor die tijd zal de Kamer geïnformeerd worden.

35 000-XVI-29

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een voorlichtingscampagne over prettige en veilige seks

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

32 793-390

Gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over expliciet aandacht besteden aan de vrijheid rondom seksueel gedrag (t.v.v. 32 793-377)

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

32 279-170

Motie van de leden Pia Dijkstra en Tellegen over vergroting van de aangiftebereidheid van geïntimideerde vrouwen

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

32 793-355

Motie van de leden Renkema en Ploumen over verhogen van de HPV-vaccinatiegraad

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

32 793-360

Motie van de leden Veldman en Renkema over geregistreerde vaccins direct voorzien van advies

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

35 043-18

Motie van het lid Ploumen over actief melden van slijtage of lekkage van borstimplantaten

De Kamer wordt in de tweede helft van 2019 geïnformeerd.

32 279-175

Gewijzigde motie van de leden Ploumen en Ellemeet over de samenstelling van de controlerende commissie (t.v.v. 32 279-166)

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

32 279-167

Motie van de leden Ploumen en Ellemeet over het opnieuw toetsen van de gunning aan Siriz

De verwachting is dat de Kamer in het najaar wordt geïnformeerd.

35 000-XVI-54

Motie van het lid Dik-Faber over lactatiekundige zorg beter inbedden in de jeugdgezondheidszorg

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

32 793-359

Motie van het lid Veldman c.s. over het onderzoeken van varianten om de vaccinatiegraad te verhogen

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

32 793-381

Motie van het lid Veldman c.s. over het nog dit najaar opleveren van het onderzoek naar het verhogen van de vaccinatiegraad

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

32 279-135

Motie van de leden Ellemeet en Ploumen over het informeren over missie en doelstellingen van keuzehulporganisaties

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

32 793-364

Motie van de leden Diertens en Kuik over beter betrekken van de apotheker in het vaccinatieproces

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

32 279-146

Gewijzigde motie van het lid Agema over een onderzoek naar het niet kiezen voor de NIPT-test (t.v.v. 32 279-139)

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

32 279-137

Motie van de leden Tellegen en Bergkamp over een counselingsgesprek niet als harde voorwaarde voor prenatale screening

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

32 279-173

Motie van het lid Van den Berg over in gesprek blijven met gemeenten over adequate maatregelen

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

32 279-168

Motie van het lid Pia Dijkstra over de Kamer periodiek informeren over intimidatie van vrouwen bij abortusklinieken

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

32 793-380

Motie van het lid Veldman over vaker inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de vaccinatiegraad

De Kamer wordt begin 2020 geïnformeerd.

32 279-145

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Tellegen over een echo rond dertien weken zwangerschap (t.v.v. 32 279-134)

In behandeling.

32 793-365

Motie van de leden Kuik en Diertens over onderzoek naar lessen uit de werkwijze van het versnelde traject

De verwachting is dat de Kamer eind 2020 wordt geïnformeerd.

25 657-312

Motie van het lid Hermans c.s. over het borgen van een beheerste en zorgvuldige invoering van het pgb 2.0-systeem

In behandeling.

25 657-313

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over een onderzoek naar de governance van de structurele beheersorganisatie van het pgb 2.0-systeem (t.v.v. 25 657-310)

In behandeling.

34 994-14

Motie van het lid Kerstens over overleg over de wijze waarop het in het wetsvoorstel beoogde «goede gesprek» kan plaatsvinden

Motie loopt mee bij uitrol programmaplan Ontwikkeling uitkomstgerichte Zorg 2018–2022. Lijn 2 van dit programma betreft het beoogde goede gesprek en is in overleg met brancheorganisaties en cliëntenorganisaties aldus afgesproken.

31 016-123

Motie van het lid Arno Rutte c.s. over een diepgaand onderzoek naar de beide faillissementen

In behandeling.

29 689-950

Motie van de leden Geleijnse en Kerstens over periodiek informeren over het uitbannen van de minutenregistratie

Uitkomsten van een 0-meting (december 2018) zijn reeds beschikbaar (gepubliceerd april 2019). Uitkomsten van een vervolgmeting zijn beschikbaar in september 2019. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd over deze uitkomsten en de vervolgacties.

29 515-428

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over verbetermogelijkheden van de aanpak regeldruk

De Kamer wordt na het reces geïnformeerd over de voortgang van het programma (Ont)Regel de Zorg.

31 016-132

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een «early warning systeem» (t.v.v. 31 016-120)

Motie gaat mee in de bredere brief rondom het continuïteitsbeleid.

2018D55370

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over organiseren van een congres over directe inspraak (t.v.v. 34 858-39)

VWS heeft opdracht verleend aan Vilans voor de organisatie van het congres in samenwerking met de brancheorganisaties. Voorbereidingen in volle gang. Datum congres 4 december.

33 253, nr. 53

De motie Pia Dijkstra over de concentratie-effectrapportage: bij de evaluatie van het wetsvoorstel moet nadrukkelijk worden ingegaan op de administratieve lasten als gevolg van de 8 elementen uit de fusie-effectrapportage.

In de nota naar aanleiding van nader verslag bij het wetsvoorstel Positionering taken NZa (34 445) is toegelicht dat evaluatie van de zorgspecifieke fusietoets, gelet op de wijzigingen in de zorgspecifieke fusietoets in het wetsvoorstel, niet opportuun wordt geacht. Het wetsvoorstel zal 3 jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd. Conform de motie-Dijkstra zal daarbij tevens worden ingegaan op de administratieve lasten als gevolg van de elementen uit de effectrapportage.

34 994-15

Motie van de leden Raemakers en Arno Rutte over het gesprek tussen arts en patiënt over inzage in medische gegevens na overlijden

PFN en KNMG zijn in principe bereid om tot handreiking te komen over inzagerecht in medische dossiers na overlijden patiënt met daarin aandacht voor het bevorderen van het gesprek tussen arts en patiënt bij langdurige behandelingen. Afspraken over verdere uitwerking van de handreiking zijn in voorbereiding. Geplande afronding eind van dit jaar.

34 994-16

Motie van het lid Renkema over de positie van een ex-mentor of vertegenwoordiger van een wilsonbekwame patiënt

PFN en KNMG zijn in principe bereid om tot handreiking te komen over inzagerecht in medische dossiers na overlijden patiënt met daarin expliciet aandacht voor de positie van een ex-mentor of vertegenwoordiger. Afspraken over verdere uitwerking van de handreiking zijn in voorbereiding. Geplande afronding eind van dit jaar.

34 994-17

Motie van het lid Hijink over mondeling overeenkomen dat sprake is van een zwaarwegend belang

PFN en KNMG zijn in principe bereid om tot handreiking te komen over inzagerecht in medische dossiers na overlijden patiënt met daarin duidelijkheid dat arts en nabestaanden ook mondeling overeen kunnen komen dat er sprake is van zwaarwegend belang. Afspraken over verdere uitwerking van de handreiking zijn in voorbereiding. Geplande afronding eind van dit jaar.

34 858-41

Motie van de leden Dik-Faber en Kerstens over de wet niet van toepassing laten zijn op pgb-gefinancierde wooninitiatieven

De motie wordt verwerkt in Besluit Wmcz 2018. Naar verwachting zal deze AMvB begin 2020 worden vastgesteld.

35 000-XVI-45

Motie van het lid Raemakers over ook kijken naar differentiatie op basis van patiëntkenmerken

De motie heeft lange looptijd.

34 629-12

Motie van de leden Van den Berg en Hijink over verplichte continue screening voor bepaalde beroepen

De Minister verwacht de TK in najaar 2019 een brief te kunnen sturen met zijn antwoord op de motie.

31 016-128

Motie van het lid Ellemeet c.s. over het aanstellen van een bewindvoerder in een ziekenhuis in geval van wanbestuur

In behandeling.

31 016-129

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een crisisfonds voor financiering van een verantwoorde overgangsfase in geval van faillissement

In behandeling.

35 000-XVI-102

Motie van de leden Diertens en Rudmer Heerema over de sportsector meenemen in het aanvalsplan krapte

Dit gebeurt d.m.v. een symposium dat in het najaar 2019 wordt gehouden.

t.v.v. 30 234-191

Nader gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over in het prevalentieonderzoek ingaan op sporters met een beperking en Ihbtq-sporters (t.v.v. 30 234-191)

NOC*NSF is verzocht in het prevalentieonderzoek ook specifiek in te gaan op seksueel overschrijdend gedrag bij sporters met een beperking en lhbtq-sporters. NOC*NSF heeft aangegeven dit mee te nemen in het onderzoek dat in 2019 zal worden verricht. De resultaten worden in 2020 verwacht. Dan wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

34 997-24

Gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden (t.v.v. 34 997-22)

Dit loopt. Er wordt met de VNG verkend welke ondersteuningsbehoefte er is

35 022-13

Motie van de leden Koerhuis en Beckerman over een 0800-nummer voor bezorgde huiseigenaren en huurders

In behandeling

26 991-547

Gewijzigde motie van het lid De Groot c.s. over deelname aan ketenborging van private kwaliteitssystemen actief stimuleren (t.v.v. 26 991-543)

Voortgangsrapportage Actieplan Voedsel Veiligheid

32 793-379

Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over wetgeving over maximumgeluidsnormen

In behandeling

31 839-685

Motie van het lid Tielen over gemeenten ondersteunen met voorbeelden voor het vormgeven van inkoop van jeugdhulp

De Kamer wordt in de voortgangsrapportage inkoop en aanbesteden sociaal domein, najaar van 2019, geïnformeerd over de uitvoering van de motie.»

35 000-XVI-47

Motie van de leden Raemakers en Sjoerdsma over een klinische trial voor hersteloperaties van genitale verminkingen

De verwachting is dat de Leidraad medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV) na de zomer is geautoriseerd en gepubliceerd door de NVOG. Hierna wordt de Kamer geïnformeerd. Dit is aan de Kamer gemeld.

29 689-971

Motie van de leden Geleijnse en Van den Berg over in kaart brengen waar gemeentepolissen kunnen worden afgesloten

De Kamer wordt hierover geïnformeerd voor de zomer van 2020.

29 689-977

Motie van de leden Raemakers en Geleijnse over begrijpelijke keuze-informatie door zorgverzekeraars

De Kamer wordt hierover in het eerste kwartaal van 2021 geïnformeerd.

29 689-982

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over specialistische zorg die niet bewezen effectief is (t.v.v. 29 689-975)

De Kamer wordt hierover geïnformeerd voor de begrotingsbehandeling van VWS.

29 689-944

Motie van het lid Ellemeet c.s. over knelpunten die meegenomen moeten worden in de inkoopmonitor

De Kamer wordt hierover geïnformeerd na de zomer van 2019.

35 000-XVI-32

Motie van het lid Van den Berg over monitoren of verzekeraars de juiste stappen ondernemen

De monitor die bekijkt of zorgverzekeraars de juiste stappen ondernemen m.b.t. het polisaanbod wordt uiterlijk in de zomer van 2020 naar de Kamer gestuurd.

35 000-XVI-44

Motie van het lid Bergkamp over het maximaal aantal behandeluren voor ergotherapie

De Kamer wordt hierover geïnformeerd in het najaar van 2019.

Toezeggingen (per 18-07-2019)

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken / Knelpunten

Parlementaire agenda [11-06-2015] – AO Evaluatie Zorginstituut Nederland (4104)

Geplande brief [15-10-2018] – Informatieplan Zorginstituut Nederland (409)

De Tweede Kamer ontvangt het informatieplan 2016–2018 van het Zorginstituut wanneer deze gereed is.

De Tweede Kamer ontvangt het informatieplan 2016–2018 van het Zorginstituut wanneer deze gereed is.

Uitgaande brief [25-06-2018] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Besluit privatisering Intravacc Schriftelijk overleg (34 951-2) (21 829)

In het najaar zal de Minister van VWS met de WHO tot overeenstemming komen over de partijen waarmee de Minister de onderhandelingen start. Zodra het onderhandelingsproces is afgerond zal – zoals gezegd – uw Kamer over de definitieve uitkomsten van de verkoop worden geïnformeerd

In het najaar zal de Minister van VWS met de WHO tot overeenstemming komen over de partijen waarmee de Minister de onderhandelingen start. Zodra het onderhandelingsproces is afgerond zal – zoals gezegd – zal de Kamer over de definitieve uitkomsten van de verkoop worden geïnformeerd

Uitgaande brief [05-07-2018] – Stand van zaken bij het CAK (34 104-235) (21 893)

Het CAK laat aan het einde van 2018 een externe audit uitvoeren om te onderzoeken of de genomen maatregelen ervoor zorgen dat het CAK in controle is. Deze audit komt naast het vijfjaarlijkse onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan, zoals wordt voorgeschreven door de Kaderwet zbo. Het CAK valt sinds 2013 onder de Kaderwet zbo, waardoor dit onderzoek was gepland voor 2018. Omdat ik de uitkomsten van de externe audit wil meenemen in het vijfjaarlijkse onderzoek stel ik dit onderzoek uit naar 2019. De Minister zal uw Kamer over de uitkomsten van beide onderzoeken informeren.

Wettelijke evaluatie zal plaatsvinden als de uitkomsten van de externe audit naar de werking van de maatregelen CAK in controle is onderzocht

Parlementaire agenda [11-06-2015] – AO Evaluatie Zorginstituut Nederland (4104)

In de volgende evaluatie Zorginstituut Nederland (ZIN) zal aandacht worden besteed aan de meerwaarde van het opnemen van leden van de raad van bestuur in de Adviescommissie Pakket (ACP)

De evaluatie staat gepland in het jaar 2020.

Uitgaande brief [29-05-2019] – Schriftelijk Overleg (SO) inzake SO Advies kwartiermaker transgenderzorg(31 016-225) (23 153)

Ik zal de Kamer voor de zomer een brief sturen over de voortgang van het proces van de kwartiermaker

De Kamer wordt voor hierover geïnformeerd.

Uitgaande brief [29-05-2019] – Schriftelijk Overleg (SO) inzake SO Advies kwartiermaker transgenderzorg(31 016-225) (23 153)

Na de zomer zal ik u de nieuwe stand van zaken van de NZa (m.b.t. inspanningen zorgverzekeraars om wachttijden in de medisch specialistische zorg, ggz en wijkverpleging te verminderen) toesturen

Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd.

Uitgaande brief [19-06-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen AO ambulancezorg d.d. 3 april 2019(29 247-285) (23 234)

; mogelijk vóór medio juni, maar in ieder geval uiterlijk in september, informeer ik de Tweede Kamer over de reactie van de NZa in hoeverre zij u de gevraagde informatie over stops (ook in relatie tot de zorgplicht van de verzekeraars) ter beschikking kan stellen.

De Kamer wordt in september geïnformeerd.

Uitgaande brief [19-06-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen AO ambulancezorg d.d. 3 april 2019(29 247-285) (23 234)

Na de zomer zal ik de Tweede Kamer informeren over de uitkomst van uw gesprek met de veldpartijen in de spoedzorg en met patiëntenorganisaties, waarin ik ga bekijken hoe de informatievoorziening richting patiënten over wijzigingen in het spoedzorglandschap stevig verankerd kan worden.

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd

Uitgaande brief [17-09-2018] – Voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS (31 865-119) (22 074)

Later dit jaar zal de taakopdracht voor de evaluatie «De juiste zorg op de juiste plek» separaat aan de Kamer aangeboden worden.

De Kamer wordt hier in september over geïnformeerd.

Uitgaande brief [18-06-2019] – Voortgangsbrief «De juiste zorg op de juiste plek» (29 689-995) (23 228)

Specificering van 7792: De taakopdracht van de beleidsevaluatie «De juiste zorg op de juiste plek» wordt rond de zomer naar u gestuurd

De Kamer wordt hier in september over geïnformeerd.

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Debat zelfdoding in de jeugdzorg (4862)

De Tweede Kamer bij verdiepend onderzoek 113 na de zomer informeren over resultaten overleg CBS om «een betere foto te maken van de «pogingen tot suïcide of zelf toegebracht letsel»

De verwachting is de Kamer na de zomer te informeren over de resultaten.

 

Voor de begrotingsbehandeling wordt de Kamer geïnformeerd over de gesprekken met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over knelpunten bij het aansluiten van SEH-afdelingen bij de «NEED»-kwaliteitsregistratie.

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd

 

De Kamer ontvangt in het 3e kwartaal een brief over de uitvoering van de motie van de leden Dik-Faber en Rutte over het eerste deel van de motie over afspraken en informatie over alternatieve vormen van spoedzorg (29 247, nr. 280).

De Kamer wordt in het 3e kwartaal van 2019 geïnformeerd over het eerste deel van de motie

Parlementaire agenda [03-04-2019] – AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de agenda die op basis van de monitor Acute Zorg wordt gevormd

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

Uitgaande brief [10-01-2019] – Monitor acute zorg 2018 (29 247-267) (22 542)

De komende maanden zal ik met partijen werken aan een geactualiseerde agenda voor de acute zorg. Ik zal u daarover rond de zomer informeren.

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

Parlementaire agenda [03-04-2019] – AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

De Minister zal bij de AZN navraag doen over ervaringen uit andere landen met hoe zij daar om gaan met ambulances waar maar heel sporadisch een beroep op wordt gedaan bijvoorbeeld in dunbevolkte gebieden, en met personeelstekorten en zal TK informeren.

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Parlementaire agenda [06-12-2018] – AO GGZ (4811)

Bij de brief betreffende de stand van zaken rond de zorg voor personen met verward gedrag, zal de incongruentie in de regio's – met name de nadelen daarvan, lijkt mij – worden meegenomen.

Wordt meegenomen in de brief waarmee de stand van het land wordt geschetst, eind 2019.

Parlementaire agenda [06-12-2018] – AO GGZ (4811)

In de brief bij de voortgangsrapportage wachttijden van de NZa die voor het einde van het jaar aan de Kamer wordt verzonden, zal:-De Staatssecretaris ingaan op het toezicht van de NZa op de zorgplicht van de zorgverzekeraars.-Naast de kwantitatieve weergave een kwalitatieve duiding worden gegeven betreffende de wachttijden, met daarbij een reactie van de Staatssecretaris op elk van de aandoeningen een doorkijk naar de doelen van de ontwikkeling van de wachttijden.-De regionale doorzettingsmacht worden meegenomen in de kwalitatieve duiding.

Naar verwachting wordt de Kamer eind 2019 geïnformeerd

Parlementaire agenda [06-12-2018] – AO GGZ (4811)

Eind volgend jaar informeert de Staatssecretaris de Kamer over de stand van zaken betreffende het hoofdlijnenakkoord en de concrete uitwerking daarvan.

De Kamer zal eind 2019 worden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het hoofdlijnenakkoord

Parlementaire agenda [03-04-2019] – AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Dit najaar ontvangt de Kamer de uitkomst van het onderzoek naar verplichten van de griepprik onder zorgpersoneel, de suggesties van het lid Raemakers wordt meegegeven aan stas Blokhuis.

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Uitgaande brief [05-07-2019] – Persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag (23 372)

Ik informeer uw Kamer in het najaar nader over de uitkomsten van bestudering van het rapport van dr. Koekkoek en de bespreking hiervan met de betrokken ketenpartners. Indien hiertoe aanleiding is, zal ik u dan ook informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de persoonsgerichte aanpak en van het landelijk meldnummer niet-acuut.

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd

Parlementaire agenda [03-04-2019] – AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Na het zomerreces wordt de inventarisatie naar de Kamer verzonden die n.a.v. de motie bij de nota «Lachend Tachtig» is gehouden.

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

Uitgaande brief [29-03-2019] – Stand van zaken ambulancezorg (29 247-270) (22 862)

De voortgang van het actieplan bespreek ik over een aantal maanden met AZN en ZN. Ik zal uw Kamer hiervan op de hoogte stellen.

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd over de voortgang van het actieplan ambulancezorg.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Tijdens het AO acute zorg (29 nov 2017) heeft de Minister toegezegd om de Kamer op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de experimenten die de huisartsenverenigingen (LHV, InEen, VPH) houden om de druk op de huisartsenposten te verminderen. Specifiek heeft de Minister aangegeven de uitkomsten van de experimenten die betrekking hebben op langere openingstijden terug te koppelen naar de Kamer. Hij heeft hierbij aangegeven dat deze uitkomsten niet voor eind 2018 worden verwacht.

De experimenten zijn nog in uitvoering. De Kamer wordt voor het eind van het jaar over de stand van zaken geïnformeerd.

Parlementaire agenda [13-02-2019] – AO Medisch Specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4850)

De Kamer wordt geïnformeerd zodra er meer zicht is op de komst van de HAP in Woerden.

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Uitgaande brief [02-07-2019] – Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg (23 342)

– Ik zal de NZa verzoeken mij de uitwerking van het Zorgprestatiemodel uiterlijk begin november te doen toekomen, inclusief een toetsing met onderbouwende analyses op genoemde punten. Ik zal de Tweede Kamer hierover – en over mijn beleidsreactie daarop – vervolgens voor het einde van het jaar informeren

De NZa werkt dit momenteel met partijen uit, de verwachting is om de Kamer voor het einde van het jaar te informeren.

Uitgaande brief [17-07-2018] – Wachttijden in de ggz (25 424-423) (21 959)

Ik zal de voortgang (actieplan van partijen en de afspraken in het hoofdlijnenakkoord) nauwgezet volgen en uw Kamer hierover informeren

In behandeling. Voortgang is onder meer aangegeven bij brieven van 5 april (Kamerstukken 25 424 nr. 457), 20 juni (Kamerstuk 25 424 nr. 474) en 10 juli 2019 (kenmerk 1552120–192984-CZ).

Uitgaande brief [25-06-2019] – Vervoer van personen met verward gedrag (25 424-476) (23 276)

Na het go/no go moment in februari 2020 zal ik u informeren over de besluitvorming over vervoer van personen met verward gedrag.

Kamer wordt na het go/no go moment in februari 2020 geïnformeerd

Uitgaande brief [02-07-2019] – Verzoek uit Regeling van werkzaamheden inzake over het bericht «Zorg voor patiënten met psychoses is ondermaats» (23 334)

Ik verwacht de conclusies van het Zorginstituut aan het einde van dit jaar te mogen ontvangen. Ik zal het eindrapport met uw Kamer delen en op basis van de conclusies van het Zorginstituut in gesprek gaan met ggz-partijen.

Naar verwachting wordt de Kamer begin 2020 geïnformeerd.

Parlementaire agenda [18-10-2018] – Begrotingsbehandeling VWSDonderdag 18 oktober 2018, 15.00 uur : Antwoord regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek (4812)

De Minister zal t.z.t. een appreciatie geven op de pilot psychosociale zorg bij kanker en dat aan de TK sturen.

Naar verwachting wordt de Kamer begin 2020 geïnformeerd.

 

«Ik vertrouw er op dat partijen constructief blijven samenwerken in de voorbereidingen voor de overheveling en de doorontwikkeling van samenhangende zorg in de eerste lijn. Ik zal de samenwerking actief blijven faciliteren en u in het voorjaar van 2020 informeren over de voortgang»

De Kamer wordt in het voorjaar van 2020 geïnformeerd over de voortgang

Uitgaande brief [24-06-2019] – Contouren toekomstige wetgeving ambulancezorg (29 247-286) (23 274)

Ik hoop u na consultatie van betrokken partijen en een advies van de Raad van State een wetsvoorstel (voor de ambulancezorg) te kunnen voorleggen in het voorjaar van 2020.

De verwachting is een wetsvoorstel in het voorjaar 2020 aan de Kamer te kunnen voorleggen

Uitgaande brief [12-07-2019] – visie medisch zorglandschap (23 423)

In het voorjaar van 2020 stuur ik u een visie op de acute zorg (houtskoolschets) waarin wordt beschreven hoe de acute zorg er in de toekomst uit moet zien.

In het voorjaar van 2020 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Parlementaire agenda [21-11-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4732)

Onderzoek 45 minuten-norm (medisch-inhoudelijke kant, buitenland),

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer medio 2020 geïnformeerd.

Parlementaire agenda [01-11-2017] – Debat over de regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) -Woensdag 1 en donderdag 2 november; 10.30 uur laat (4672)

Het kabinet gaat de inspanningsverplichting aan om het effect van het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging op de drie ankers – toegankelijkheid, kwaliteit en werkdruk – inzichtelijk te maken.

De Tweede Kamer wordt in 2020 geïnformeerd

Parlementaire agenda [03-04-2019] – AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Eind 2020 verschijnt weer een monitor Acute Zorg van de NZa, waarin het onderwerp «time-outs» wederom wordt betrokken.

De verwachting is de Tweede Kamer eind 2020 te informeren

Uitgaande brief [11-04-2019] – Aanbieding eindevaluatie Citrienfonds 2014–2018 (31 765-404) (22 917)

Na de eindevaluatie, en eventueel eerder mocht daar aanleiding toe zijn, zal ik uw Kamer informeren over de resultaten van het Citrienfonds 2019–2022.

Naar verwachting wordt de Kamer begin 2023 geïnformeerd.

Uitgaande brief [14-01-2019] – Evaluatie Topzorg (33 278-7) (22 551)

Na de eindevaluatie, en eventueel eerder mocht daar aanleiding toe zijn, zal ik uw Kamer informeren over de resultaten van het nieuwe TopZorg programma.

Naar verwachting wordt de Kamer in 2025 geïnformeerd.

Uitgaande brief [26-04-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Verhoeven (D66) over het bericht «Medische gegevens duizenden Nederlanders verplaatst naar Google: «Riskant'» (2019Z06460). (23 013)

ik laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de wenselijkheid van het gebruik van een niet-EU cloud-aanbieder. Zodra dit advies aan mij is uitgebracht, zal ik uw Kamer nader informeren

Onderzoek door externe partij is gestart. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de brief Informatiebeveiliging die voor het AO van 9 oktober naar de TK gaat.

Uitgaande brief [08-02-2019] – versleuteling gegevens LSP (27 529-170) (22 663)

In het licht van het grote belang van informatieveiligheid in de digitalisering van de zorg zal ik NEN vragen om te beoordelen of aanpassing van de normen hierover naar aanleiding van de stand van de techniek wenselijk is.

Gaat mee in de brief Informatiebeveiliging (vóór het AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming de dato 9/10/19).

Parlementaire agenda [17-04-2019] – Plenair debat Datalek in de Jeugdzorg (4888)

Met JenV in gesprek over cybersecuritywet en de Kamer informeren over een mogelijke heroverweging op de argumentatie dat zorg niet als essentiële functie aangemerkt moet worden.

Gaat mee in de brief Informatiebeveiliging (vóór het AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming de dato 9/10/19).

Parlementaire agenda [17-04-2019] – Plenair debat Datalek in de Jeugdzorg (4888)

contact met NEN inzake voortgang onderzoek naar end-to-endencryptie. In derde brief gegevensuitwisseling komt minMZS hierop terug.

Gaat mee in de brief Informatiebeveiliging (vóór het AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming de dato 9/10/19).

Parlementaire agenda [17-04-2019] – Plenair debat Datalek in de Jeugdzorg (4888)

In derde brief gegevensuitwisseling voor de zomer zal worden ingegaan op veiligheid van gegevens.

Gaat mee in de brief Informatiebeveiliging (vóór het AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming de dato 9/10/19).

Parlementaire agenda [17-04-2019] – Plenair debat Datalek in de Jeugdzorg (4888)

Op korte termijn wordt gesprek met Z-CERT over (on)mogelijkheden gepland. In derde brief gegevensuitwisseling komt min MZS hierop terug.

Gaat mee in de brief Informatiebeveiliging (vóór het AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming de dato 9/10/19).

Uitgaande brief [27-03-2019] – Commissiebrief Eerste Kamer inzake Programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (22 843)

Voor de zomer informeer ik uw beide Kamers over het scenario dat leidt tot het optimum van toestemmingsmogelijkheden. Ik ga vervolgens graag met uw Kamer in gesprek over deze uitwerking en de aansluiting bij de bedoeling van de wet.

De Kamer wordt in september geïnformeerd over de uitkomsten van de stuurgroep gespecificeerde toestemming (GTS), die zoekt naar een zo gebruiksvriendelijk mogelijke oplossing voor de uitvoering van de wet.

Uitgaande brief [18-07-2014] – Voortgangsbrief Open data in het zorgdomein (32 620-131) (17 201)

Zodra er in het Informatieberaad afspraken gemaakt zijn met de private zorgpartijen over het waar mogelijk publiceren van (private) datasets als open data, zal de minister de TK daar over informeren.

Agendering op agenda IB voor 31/12/18 is niet gelukt. Beperkt vorderingen rond open data. Raakvlak met FAIR data. Voorstel om voortgang mee te nemen in follow-up brief «data laten werken voor gezondheid».

Uitgaande brief [07-03-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie van de Minister voor Medische Zorg op het artikel Elsevier.nl d.d. 6 februari 2019 over «Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen (27 529-181) (22 764)

Voor het zomerreces wordt uw kamer geïnformeerd over de voortgang van het actieplan.

Gaat mee in de brief Informatiebeveiliging (vóór het AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming de dato 9/10/19).

Uitgaande brief [07-03-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie van de Minister voor Medische Zorg op het artikel Elsevier.nl d.d. 6 februari 2019 over «Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen (27 529-181) (22 764)

Zoals toegezegd op de aangenomen motie Ellemeet zal ik in 2019 het verplichtstellen van de deelname van zorginstellingen aan Z-CERT onderzoeken en tevens de publieke rol ten aanzien van informatieveiligheid in de zorg herijken. Ik zal hierin de loop van het jaar op terug komen.

Gaat mee in de brief Informatiebeveiliging (vóór het AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming de dato 9/10/19).

Voor het einde van het jaar wordt de Kamer geïnformeerd.

Uitgaande brief [12-07-2019] – Derde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (23 432)

Ik ga wel verder met het zoeken naar een oplossing voor uitwisseling van informatie via elektronische uitwisseling bij spoedzorg... ik kom aan het einde van het jaar terug op oplossingsrichting hiervoor.

Voor het einde van het jaar wordt de Kamer geïnformeerd.

Uitgaande brief [12-12-2017] – Voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (27 529-152) (21 210)

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de implementatie van de wet. Volgend jaar zal ik u verder informeren over de voortgang hiervan

Wordt via een aparte voortgangsrapportage afgedaan.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Wmo (4762)

Ik vraag de Staatssecretaris van VWS om uw Kamer te informeren over het signaal dat mensen in de opvang in de schulden terecht komen omdat de bijdrage al betaald moet worden, voor de uitkering is gestart. Het specifieke verzoek daarbij is om te bekijken of de gemeente in plaats van de opvang de bijdrage zou kunnen innen, omdat de gemeente ook over de uitkeringen gaat.

De Tweede Kamer is geïnformeerd met Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis over deze toezegging.

Uitgaande brief [14-02-2019] – antwoorden op de vragen over het adverteren voor en het meewerken aan maagdenvliesherstel in Nederland (22 693)

Bij de eerstvolgende gelegenheid wordt de Tweede Kamer over de stand van zaken van de acties om schadelijke traditionele praktijken verder te kunnen bestrijden (in het kader van het programma Geweld hoort nergens thuis) en specifiek over het gesprek met de NVOG over het voorkomen van maagdenvliesherstel bij vrouwen.

De Tweede Kamer is geïnformeerd met Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis over deze toezegging.

 

De Kamer wordt vóór de zomer bericht over het overleg met gemeenten over de wooninitiatieventoeslag.

De Tweede Kamer wordt in het vierde kwartaal 2019 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Oudereninitiatieven over deze toezegging.

Parlementaire agenda [11-12-2018] – Wijz. Jeugdwet en WMO 2015 en Zorgverzekeringswet ivm handhaven optie gemeenten bij uitzondering te verplichten tot samenwerking en ivm verminderen uitvoeringslasten (34 857) (4839)

Het monitoren van het gebruik van de i-standaarden

De Tweede Kamer wordt voor het zomerreces 2019 geïnformeerd met de eerste Voortgangsrapportage Ontregel de zorg over deze toezegging.

Uitgaande brief [06-05-2019] – Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (Eerste Kamer) (23 032)

In de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op 7 maart jongstleden is toegezegd om tweemaal in de komende twee jaar (na 1 juli 2019 én na 1 juli 2020) de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de gecentraliseerde tolkvoorzieningen voor auditief beperkten. Uiteraard ben ik bereid deze informatie ook toe te zenden aan de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2019 geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitvoering van de gecentraliseerde tolkvoorzieningen voor auditief beperkten.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Wmo (4762)

Ik ga (nogmaals) met de gemeenten Tilburg en Oude IJsselstreek in overleg over of het signaal dat zij via een pgb-constructie alfahulpen inzetten. Ik informeer de Kamer over de uitkomsten.

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2019 geïnformeerd over het inzetten van alfahulpen in gemeenten Tilburg en Oude IJsselstreek.

Uitgaande brief [20-11-2018] – Hoogte persoonlijke kilometerbudgetten Valys (24 170-180) (22 326)

In 2019 zal ik de effecten van de verhoging van de pkb’s op het reisgedrag van pashouders monitoren. Binnen de context van de door uw Kamer via de VWS-begroting beschikbaar gestelde bedrag voor deze voorziening zal ik mede op basis van het gebruik van deze voorziening in 2019 een besluit nemen over de hoogte van pkb’s in 2020

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [15-01-2019] – antwoorden op de vragen van de Kamerleden Segers (CU) en Dik-Faber (CU) over de «Rapportage aan het Comité voor de rechten van personen met een handicap, inzake de eerste rapportage van Nederland» (2018Z23176). (22 554)

Momenteel worden de plannen voor de praktische uitvoering van het VN-Verdrag in 2019 met de openbare lichamen in Caribisch Nederland opgesteld. In het voorjaar van 2019 zal de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport u hierover nader informeren.

De TK wordt in het derde kwartaal 2019 geïnformeerd met een brief over Implementatie VN Verdrag Handicap BES over deze toezegging. Dit is afhankelijk van het ontvangst van de werkplannen BES.

Uitgaande brief [19-04-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie op bericht NOS.nl d.d. 2 februari 2019 «Hulp na huiselijk geweld stagneert, gezinnen lang in onzekerheid» (28 345-208) (22 973)

De Kamer wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de landelijke werkgroep Vrouwenopvang.

De TK wordt voor het kerstreces 2019 geïnformeerd met de VGR Geweld hoort nergens thuis over deze toezegging.

Uitgaande brief [28-03-2019] – Aanbieding 1e advies Wetenschappelijke Adviescommissie Een tegen Eenzaamheid (29 538-290) (22 848)

Informeren over WAC advies middels voorbeelden en kwalitatieve gegevens.

De TK wordt voor het kerstreces 2019 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Programma Een tegen Eenzaamheid over deze toezegging.

Uitgaande brief [28-03-2019] – Aanbieding 1e advies Wetenschappelijke Adviescommissie Een tegen Eenzaamheid (29 538-290) (22 848)

Met de volgende voortgangsrapportage Programma Een tegen Eenzaamheid informeren worden over de volgende relevante procesindicatoren:Campagne effect; Aantal lokale coalities; Aantal deelnemers van de nationale coalitie en hun bereik; Aantal initiatieven en campagnes.

De TK wordt voor het kerstreces 2019 geïnformeerd met de VGR Een tegen Eenzaamheid over deze toezegging.

 

In de volgende voortgangsbrief over ouderinitiatieven wordt de vraag meegenomen over de (mogelijkheden van) overstap van pgb naar zorg in natura.

De Tweede Kamer wordt in het vierde kwartaal 2019 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Oudereninitiatieven over deze toezegging.

Uitgaande brief [01-04-2019] – Hulpmiddelen (32 805-79) (22 874)

«(...) Aan zo’n realisatieplan wordt op dit moment gewerkt met de meest betrokken partijen en hierover wil ik (bestuurlijke) afspraken maken. Zodra dat plan gereed is, zal ik u nader informeren».

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd met een realisatieplan hulpmiddelen.

Uitgaande brief [09-10-2018] – Kamerbrief regeling Gratis VOG en beleidsregels (35 000-VI-5) (22 153)

De regeling Gratis VOG zal ik periodiek evalueren, waarbij ik onder andere kijk naar het gebruik van de regeling en de mate waarin de regeling bijdraagt aan het aantal organisaties dat een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hanteert. De eerste evaluatie vindt naar verwachting eind 2019 of begin 2020 plaats. Ik zal u informeren over de uitkomsten van deze evaluatie.

De Tweede Kamer wordt eind december 2019 geïnformeerd met de Stand van zakenbrief regeling Gratis VOG.

Parlementaire agenda [20-12-2018] – AO Maatschappelijke opvang (4831)

In het najaar 2019 wordt nieuw (mystery guest) onderzoek naar de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang uitgevoerd. De Kamer wordt over de uitkomsten geïnformeerd.

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2019 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang over deze toezegging.

Uitgaande brief [19-12-2018] – Monitor abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 2015, (29 538-281) (22 483)

De jaarlijkse rapportages vanuit de monitor abonnementstarief zullen ook ter beschikking worden gesteld aan uw Kamer.

De Tweede Kamer wordt in het vierde kwartaal 2019 geïnformeerd met jaarlijkse rapportage vanuit de monitor abonnementstarief.

Uitgaande brief [24-06-2019] – Prevalentieonderzoek Vrouwelijke genitale verminking in Nederland(32 462-2) (23 260)

In de tweede VGR Geweld hoort nergens thuis van 2019 informeer ik uw Kamer over de aanvullende maatregelen om de aanpak van VGV te versterken.

De Tweede Kamer wordt voor het kerstreces 2019 geïnformeerd met de 2e VGR Geweld hoort nergens thuis over de aanvullende maatregelen om de aanpak van VGV te versterken.

Uitgaande brief [02-11-2018] – Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (31 765-348) (22 252)

Advies/Rapportage Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen

In behandeling.

Parlementaire agenda [13-02-2019] – VSO Gezond vertrouwen in toekomst van het WMO toezicht (4864)

De TK wordt voor het vierde kwartaal van 2019 geïnformeerd over de benadering van gemeenten die niet hebben gereageerd op de IGJ uitvraag en deze te wijzen op de wettelijke verplichting om een Wmo-toezichthouder aan te stellen. Om vast te kunnen stellen dat alle gemeenten een Wmo-toezichthouder hebben aangesteld.

De Tweede Kamer wordt in het vierde kwartaal 2019 geïnformeerd over de stand van zaken omtrent het aanstellen van Wmo-toezichthouder bij gemeenten.

Uitgaande brief [15-03-2019] – Vernieuwingsagenda Iedereen onderweg (24 170-191) (22 798)

Om vooruitgang te evalueren en bij te kunnen sturen, monitoren wij alle acties in Iedereen onderweg. Per lijn bekijken we op welke wijze we de behaalde resultaten het beste in beeld kunnen brengen. Over de geboekte voortgang en mogelijke vervolgstappen wordt uw Kamer over een jaar geïnformeerd.

De Tweede Kamer wordt in het eerste kwartaal 2020 geïnformeerd over de geboekte resultaten en vervolgstappen van de vernieuwingsagenda Iedereen Onderweg.

Uitgaande brief [19-06-2019] – Wmo-toezicht – Openbaarmaken van toezichtsrapporten Wmo 2015(29 538-297) (23 232)

Eind eerste kwartaal 2020 handreiking Openbaarmaken Wmo-toezichtrapportages versturen aan Kamer incl. brief.

De Tweede Kamer wordt eind april 2020 geïnformeerd over de handreiking Openbaarmaken Wmo-toezichtrapportages.

Parlementaire agenda [29-01-2013] – Vervolg wetsbehandeling kwaliteitsinstituut (3509)

Wel kunnen wij zorgverzekeraars vragen om hun formulieren op elkaar af te stemmen, zodat alle verzekeraars dezelfde formulieren gebruiken. We kunnen vragen om de uitvraag van informatie te stroomlijnen. Dat willen wij doen in het Programma Administratieve Lastenverlichting.

De verkenningen die gedaan worden met de «Agenda voor de zorg» brengen met zich mee dat ook gedelegeerde regelgeving onderdeel kan worden van een breed gedragen aanpak. De Tweede Kamer zal nader worden geïnformeerd over deze aanpak (zie 4978).

Parlementaire agenda [18-04-2018] – AO Informele EU-Gezondheidsraad (d.d. 23 april) (4695)

De Kamer ontvangt elke drie maanden de voortgangsrapportage over de EMA die ook naar het EP gaat.

De Kamer wordt naar verwachting eind september geïnformeerd middels een voortgangsrapportage

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

In het eerste kwartaal van 2018 gaat er een brief naar de Kamer over leemten in toezicht (financiële kant en privacy)

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

Uitgaande brief [10-05-2019] – Taakopdracht van de technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart 2020(29 689-989) (23 046)

De uitkomsten van de werkgroep zullen te zijner tijd zonder nadere toelichting aan u worden voorgelegd, zoals ook gebruikelijk is bij het rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte.

In behandeling.

Uitgaande brief [25-06-2019] – Startevaluatie pilot Lerend evalueren (31 865-150) (23 280)

U ontvangt de taakopdracht voor de ex-durante evaluatie volgend jaar.

De Tweede Kamer ontvangt de ex-durante evaluatie in 2020.

Uitgaande brief [05-07-2019] – Toezeggingen tekorten geneesmiddelen (23 375)

De verwachting is dat Gupta Strategists het eindrapport van het lopende onderzoek naar het vergroten van voorraadbeheer om tekorten te voorkomen eind september zal opleveren, waarna ik het rapport en mijn aanpak aan de Tweede Kamer zal versturen.

Het streven is om het eindrapport van het lopende onderzoek naar het vergroten van voorraadbeheer om tekorten te voorkomen, vergezeld met het plan van aanpak van de Minister, eind september 2019 aan de Kamer te sturen.

Uitgaande brief [02-10-2018] – Voortgangsbrief financiële arrangementen 2018 (29 477-520) (22 128)

In 2019 zal uw Kamer opnieuw geïnformeerd worden over de financiële arrangementen aan de hand van een nieuwe voortgangsbrief. • Daarin zal ik ook aandacht besteden aan de ervaringen met de per 1 juli 2018 aangescherpte sluis, inclusief de doorlooptijden van de afgeronde sluisprocedures.• In 2019 wordt voor enkele specifieke extramurale arrangementen nog een aanvullende uitgavenverlaging over 2017 gefactureerd omdat de declaratiegegevens die hiervoor nodig zijn pas eind 2018 of in 2019 beschikbaar komen. De totale uitgavenverlaging aan extramurale geneesmiddelen in 2017 zal daardoor nog een opwaartse bijstelling krijgen. Die cijfers worden dan verwerkt in de voortgangsbrief 2019. Tevens zullen in die brief de resultaten voor 2017 voor de intramurale geneesmiddelen gebaseerd zijn op definitieve gegevens.• Met deze aanpak wordt eerder inzichtelijk gemaakt met welke bedragen partijen rekening kunnen houden. Op basis van de ervaringen in 2018 zal deze methodiek verder worden uitgewerkt waarbij ik ook ga bezien hoe andere partijen betrokken kunnen worden. Ik zal uw Kamer hierover informeren in de voortgangsbrief 2019.• Als bijlage van de jaarlijkse voortgangsbrief zal, net als bij deze voortgangsbrief, een overzicht worden opgenomen met daarin de actuele sluisprocedures. Daarin zal voortaan ook een overzicht met aangekondigde sluisprocedures worden toegevoegd.

De Kamer zal eind september 2019 middels een voortgangsbrief worden geïnformeerd over de financiële arrangementen.

Uitgaande brief [12-04-2019] – Evaluatie Transparantieregister Zorg (32 620-225) (22 933)

De resultaten van de evaluatie van het Transparantieregister Zorg verwacht ik in de zomer van 2019 en zal ik vervolgens aan uw Kamer toezenden.

De resultaten van de evaluatie van het Transparantieregister Zorg worden in het najaar 2019 verwacht. Daarna zullen deze aan de Kamer worden gestuurd.

 

Ik verwacht de evaluatie van het Transparantieregister zorg aan het einde van de zomer aan de TK aan te bieden. Aan de hand van de evaluatie zal ik beoordelen hoe goed het register werkt en of additionele maatregelen nodig zijn.

De resultaten van de evaluatie van het Transparantieregister Zorg worden in het najaar 2019 verwacht. Daarna zullen deze aan de Kamer worden gestuurd.

Uitgaande brief [15-02-2018] – RIVM rapport Off-labelgebruik van geneesmiddelen: Verkenning van de complexiteit en problematiek (29 477-469) (21 362)

Het CBG beraadt zich op het ogenblik over een standpunt over off-labelgebruik. Ik zal u daarover later informeren.

Het CBG zal na de zomer een actueel standpunt over off-label publiceren. De Kamer zal daarover worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

De Kamer dit jaar informeren over stand van zaken jaarlijkse medicatiebeoordelingen.

De Kamer zal naar verwachting in oktober worden geïnformeerd over de stand van zaken jaarlijkse medicatiebeoordelingen.

Mondelinge vraag van het lid Tellegen over orgaandonatie bij euthanasie op 25 november 2014.

In het kader van de evaluatie van het Masterplan Orgaandonatie dan wel separaat zal de Kamer worden geïnformeerd over een door het Erasmus MC en het UMC Maastricht op te stellen handreiking inzake orgaandonatie na euthanasie (blz. 28-5-2).

De herziening van de richtlijn Orgaandonatie na euthanasie wordt na de zomer afgerond. Hierna zal de richtlijn naar de Kamer gestuurd worden.

Uitgaande brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

De werkgroepen [verantwoord wisselen van geneesmiddelen] hebben de intentie uitgesproken in mei 2019 tot eindresultaat komen. Ik zal u dan nader informeren over deze resultaten en de implementatie van de afspraken in de praktijk.

De verwachting is dat de Kamer in het derde kwartaal van 2019 wordt geïnformeerd.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

De Kamer nader informeren over de afspraken die bestuurlijk gemaakt worden over «medische noodzaak» op het recept.

De verwachting is dat de Kamer in het derde kwartaal van 2019 wordt geïnformeerd over de afspraken die bestuurlijk gemaakt worden over «medische noodzaak» op het recept.

Uitgaande brief [11-03-2019] – Sluiskandidaten tweede helft 2019 (29 477-561) (22 772)

Ik zal u uiterlijk dit najaar informeren over de sluiskandidaten die naar verwachting in het eerste en tweede kwartaal van 2020 geregistreerd worden. Ik zal dan ook weer een status overzicht geven van de al eerder aangekondigde sluiskandidaten.

De Kamer zal uiterlijk dit najaar worden geïnformeerd over de sluiskandidaten die naar verwachting in het eerste en tweede kwartaal van 2020 geregistreerd worden. De Kamer zal dan ook weer een status overzicht ontvangen van de al eerder aangekondigde sluiskandidaten.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Nieuwe regeling voorwaardelijke toelating aan Kamer voorleggen (inclusief reactie op voorwaarden gesteld door Arno Rutte (veiligheid en start-stopcriteria)).

De Kamer wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2019 geïnformeerd over de uitwerking van de voorwaardelijke toelating voor geneesmiddelen. In deze uitwerking zal de Minister ook ingaan op de voorwaarden gesteld door Arno Rutte ten aanzien van het waarborgen van de veiligheid, en het meenemen van start/stop criteria.

Uitgaande brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

Ik heb het Platform [Inkoopkracht] gevraagd om in de zomer van 2019 een eindrapportage uit te brengen. De eindrapportage zal ik ook aan uw Kamer zenden.

Naar verwachting zal de eindrapportage van het Platform Inkoopkracht in september 2019 naar de Kamer worden gestuurd.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Voor begrotingsbehandeling 2020 met koepelorganisaties praten over dubbel betalen bij recalls. Dijkstra: voor begrotingsbehandeling 2020 terugkoppelen uitkomsten aan Kamer.

De Kamer zal voor de begrotingsbehandeling 2020 worden geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek inzake dubbel betalen bij recalls.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Kamer op de hoogte blijven houden van agendapunten voor Europese Commissie (onder andere weesgeneesmiddelen, afhankelijkheid van een leverancier, en meer transparantie)

De Kamer zal over de agendapunten voor Europese Commissie (onder andere weesgeneesmiddelen, afhankelijkheid van een leverancier, en meer transparantie) worden geïnformeerd voor het geplande Algemeen Overleg op 6 november a.s.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Visie Pia Dijkstra «voor één gezonde Europese Geneesmiddelenmarkt» van een reactie voorzien en aan de Kamer sturen.

De verwachting is dat de Kamer voor het geplande AO geneesmiddelenbeleid op 6 november a.s. zal worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Meldingen over exporteren van geneesmiddelen waar tekorten aan zijn (door apothekers met groothandelsvergunning) aan het einde van 2019 met de Kamer delen.

Dit onderwerp wordt meegenomen in het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Eind van 2019 zal de Kamer nader worden geïnformeerd over de bevindingen van de IGJ.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Kamer informeren wanneer richtlijn Polyfarmacie bij ouderen klaar is.

De verwachting is dat de Kamer in oktober 2019 wordt geïnformeerd over de richtlijn Polyfarmacie.

Parlementaire agenda [18-10-2018] – Begrotingsbehandeling VWSDonderdag 18 oktober 2018, 15.00 uur : Antwoord regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek (4812)

N.a.v. vraag lid Sazias: Hoe kan de jaarlijkse medicatiebeoordeling beter onder de aandacht worden gebracht. Minister: Ik ga dat punt opnemen in mijn periodiek overleg met de huisartsenorganisatie, omdat ik graag wil dat het op een praktische manier gebeurt. Ik wil hun ideeën ook even horen en daarover zal ik dan de Kamer berichten.

Naar verwachting is de herziening van de module medicatiebeoordeling van de richtlijn in het vierde kwartaal van 2019 beschikbaar. De kamer zal worden geïnformeerd wanneer de nieuwe richtlijn gereed is.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Aan de Kamer laten weten wanneer de nieuwe richtlijn medicatiebeoordelingen gereed is.

De kamer zal worden geïnformeerd wanneer de nieuwe richtlijn gereed is. Naar verwachting is de herziening van de module medicatiebeoordeling van de richtlijn in het vierde kwartaal van 2019 beschikbaar.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Schriftelijk antwoord op breder onder de aandacht brengen van medicatiebeoordeling (motie Sazias)

Naar verwachting is de herziening van de module medicatiebeoordeling van de richtlijn in het vierde kwartaal van 2019 beschikbaar. De kamer zal worden geïnformeerd wanneer de nieuwe richtlijn gereed is.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Orgaandonatie (4774)

De Minister zal de Kamer schriftelijk informeren over het advies van de Gezondheidsraad over de Richtlijn orgaandonatie na euthanasie zodra dat binnen is, inclusief het aspect communicatie

Het advies van de Gezondheidsraad wordt verwerkt in de herziening van de Richtlijn orgaandonatie na euthanasie. Deze wordt na de zomer afgerond. Hierna zal de richtlijn naar de Kamer worden gestuurd.

Uitgaande brief [02-07-2019] – Beleidsreactie «ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie» (23 341)

«De aanbevelingen [uit de ex durante evaluatie van de geneesmiddelenvisie] over inkoop van innovatieve geneesmiddelen en onderzoek naar gepast gebruik vergen een nadere uitwerking en neem ik mee bij de nadere koersbepaling van de geneesmiddelenvisie die ik de komende maanden wil uitwerken. Op een later moment zal ik u daarover informeren.»

De kamer zal voor het einde van 2019 worden geïnformeerd over de aanbevelingen uit de ex durante evaluatie van de geneesmiddelenvisie.

Uitgaande brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

Ik blijf u jaarlijks informeren over de voortgang van het geneesmiddelenbeleid in den brede.

De Kamer wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het geneesmiddelenbeleid in den brede.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Kamer dit jaar informeren over FAST (Future Affordabable Sustainable Therapies = voorstel EZ-VWS-OCW om Nederland een aantrekkelijk onderzoeksland te laten zijn en te laten blijven (ook klinisch onderzoek).

Het streven is om de Kamer dit jaar te informeren over FAST (Future Affordabable Sustainable Therapies = voorstel EZ-VWS-OCW om Nederland een aantrekkelijk onderzoeksland te laten zijn en te laten blijven (ook klinisch onderzoek).

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Reactie VWS en EZK op SOMO/WEMOS-rapport (waarvan in ieder geval de inhoud zal zijn dat wordt gekeken hoe je ook aan revolverende fondsen nadere voorwaarden kunt stellen).

Naar verwachting zal de Minister voor MSZ samen met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer voor het einde van 2019 informeren hoe zij verder werken om de samenwerking tussen publiek en private partijen goed vorm te geven om zo de beschikbaarheid van geneesmiddelen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten voor nu en in de toekomst, in combinatie met een goed investeringsklimaat in de LSH sector in Nederland, te realiseren.

Parlementaire agenda [10-12-2018] – Notaoverleg Big Farma (kamerstuk 34 834) (4795)

Vragen de octrooiverlenende instanties een uitleg te geven over het innovatieve karakter van nieuwe octrooien en de Kamer hierover informeren

Het streven is om de Kamer voor het einde van 2019 te informeren over de uitleg van octrooiverlenende instanties over het innovatieve karakter van nieuwe octrooien.

Parlementaire agenda [10-12-2018] – Notaoverleg Big Farma (kamerstuk 34 834) (4795)

Bekijken of er afspraken zijn te maken over een beschikbaarheidsregeling voor geneesmiddelen tijdens de sluisperiode, Kamer informeren

De Kamer zal voor eind 2019 worden geïnformeerd de beschikbaarheids-regeling tijdens de sluisperiode.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Begin volgend jaar de scope van de Kaderwetevaluatie Zorginstituut met de Kamer delen (voordat de studie wordt uitgevoerd). Minister haalt onderzoeksvragen uit debat, o.a. wisselwerking pakketbeheer en kwaliteitsbeleid, nieuwe ontwikkelingen, internationale vergelijkingen.

Naar verwachting zal de Kamer in het vierde kwartaal van 2019 worden geïnformeerd over de scope van de Kaderwetevaluatie Zorginstituut.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Kamer dit jaar nader informeren over uitkomst overleg DCRF en LSH over de positie van Nederland als onderzoeksland binnen Europa.

Het streven is om de Kamer dit jaar nader te informeren over de uitkomst van het overleg met DCRF en LSH over de positie van Nederland als onderzoeksland binnen Europa.

Uitgaande brief [02-07-2019] – Beleidsreactie «ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie» (23 341)

Om de doeltreffendheid te meten ga ik samen met andere overheidsinstanties en veldpartijen indicatoren op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid ontwikkelen.Ik zal met de NZa bespreken of deze indicatoren in de jaarlijks verschijnende «Monitor Geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg» kunnen worden opgenomen.

Zoals toegezegd zal dit met de NZa worden besproken. De Tweede Kamer zal hierover in de tweede helft van 2019 worden geïnformeerd.

Uitgaande brief [02-07-2019] – Voortgangsbrief veiligheid implantaten (35 043-25) (23 331)

Ik zal u in het najaar van 2019 informeren over het operationeel maken en de voortgang van Hii Holland.

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2019 worden geïnformeerd over het operationeel maken en de voortgang van Hii Holland.

Uitgaande brief [30-11-2018] – Stand van zaken leveringsproblemen anticonceptiepil (29 477-526) (22 388)

In 2019 zal de Werkgroep Geneesmiddelentekorten evalueren of de lijst van maatregelen voldoende is om geneesmiddelentekorten te voorkómen en of er andere maatregelen moeten worden genomen. Ik zal uw Kamer hierover in de tweede helft van 2019 informeren.

De Minister verwacht eind november 2019 de resultaten van de evaluatie van de maatregelen die door de werkgroep geneesmiddelentekorten zijn geformuleerd om geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Deze zullen dan ook aan de Kamer worden gestuurd.

Uitgaande brief [30-11-2018] – Stand van zaken leveringsproblemen anticonceptiepil (29 477-526) (22 388)

Ik heb besloten dat ik deze specifieke casus ook zal evalueren, omdat ik een dergelijke situatie in de toekomst wil voorkómen. Ondanks dat het Meldpunt actief informatie opvraagt bij de diverse fabrikanten en groothandels blijft het bijvoorbeeld nog onduidelijk waarom de situatie per apotheek zo verschilt. Over de uitkomst zal ik u ook informeren.

De Minister verwacht de resultaten van de evaluatie door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), naar de leveringsproblemen van de anticonceptiepil in het vierde kwartaal van 2019 en zal de Kamer daarover nader informeren.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Ronde tafel afbouwmedicatie organiseren met veldpartijen over het thema dat er te weinig onderzoek voorhanden is naar de wijze van afbouwen.

Het streven is om de Kamer voor het einde van 2019 te informeren over de uitkomsten van de Ronde tafel afbouwmedicatie.

Uitgaande brief [20-12-2018] – Motie Dik-Faber herberekening GVS (29 477-533) (22 488)

Over de voortgang van de modernisering heb ik u in de voortgangsbrief Geneesmiddelenbeleid geïnformeerd. Ik zal u daar eind 2019 opnieuw over informeren.

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd over de keuzes van de Minister voor de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Uitgaande brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

Ik zal u medio 2019 de uitgewerkte regeling [voor voorwaardelijke toelating van weesgeneesmiddelen en conditionals] sturen. Zoals toegezegd, neem ik in de verdere uitwerking ook de ervaringen van de casus Fampyra mee.

De Kamer wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2019 geïnformeerd over de uitwerking van de voorwaardelijke toelating voor geneesmiddelen. Hierin zullen ook de ervaringen van de casus Fampyra worden meegenomen.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Nieuwe regeling voorwaardelijke toelating uiterlijk vierde kwartaal naar de Kamer sturen.

De Kamer wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2019 geïnformeerd over de uitwerking van de voorwaardelijke toelating voor geneesmiddelen.

Uitgaande brief [02-07-2019] – Voortgangsbrief veiligheid implantaten (35 043-25) (23 331)

Op dit moment ben ik in gesprek over kwaliteitsregisters (uitbreiden van huidige en nieuwe) met de wetenschappelijke verenigingen die met deze implantaten werken. Over de uitkomsten van deze gesprekken informeer ik uw Kamer uiterlijk eind 2019.

Het streven is om de Kamer uiterlijk eind 2019 te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de wetenschappelijke verenigingen.

Uitgaande brief [02-07-2019] – Uitbreiding Integraal pakket aan maatregelen en Overhevelingen (29 477-602) (23 328)

Ik hoop dit najaar tot besluitvorming te komen over de mogelijke overheveling van deze middelen en de termijn waarop dit zal gebeuren indien besloten wordt tot een overheveling. Zodra ik een besluit heb genomen zal ik uw Kamer hierover informeren.

Besluitvorming over mogelijke overheveling van deze middelen vindt in het najaar 2019 plaats. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd.

Uitgaande brief [04-07-2019] – Voortzetting Pallas reactor (23 366)

Ik ben bereid Pallas te ondersteunen en de ruimte te geven om de onderhandelingen met de private investeerders voort te zetten. Zodra ik meer informatie kan delen, zal ik uw Kamer hiervan op de hoogte stellen.

De Kamer zal begin 2020 nader worden geïnformeerd over Pallas.

Uitgaande brief [01-02-2019] – Aanbiedingsbrief monitor geneesmiddelen in de msz (29 477-539) (22 630)

Ik zal u te zijner tijd informeren over het vervolgonderzoek van de NZa over de risico’s van nacalculatie afspraken, de mogelijkheden om de tarief- en prestatieregulering te verbeteren, en de mogelijkheden om deze markt beter in te richten.

De verwachting is dat het onderzoek van de NZa in het eerste kwartaal van 2020 gereed is.

Uitgaande brief [01-04-2019] – Uitvoeringstoets ZiN – Regie op Registers (29 477-567) (22 865)

Het einde van het eerste projectjaar van het project «Regie op registers» vormt een natuurlijk moment om u in het voorjaar van 2020 te informeren over de stand van zaken.

De Kamer zal in het voorjaar van 2020 worden geïnformeerd over de stand van zaken van het project «Regie op registers».

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Kamer op de hoogte houden van het traject Regie op Registers.

De Kamer zal in het voorjaar van 2020 worden geïnformeerd over de stand van zaken van het project «Regie op registers».

Uitgaande brief [26-04-2019] – Kamerbrief Visie medische technologie (32 805-82) (23 010)

Op basis van het PwC onderzoek naar de domeinoversteigende problematiek bij het aanvragen van hulpmiddelen is door betrokken partijen een gedragen veranderagenda opgesteld. Partijen onderschrijven dat hiermee daadwerkelijk aanzienlijke verbeteringen voor de cliënt kunnen worden gerealiseerd. U zult worden geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de veranderagenda.

De verwachting is dat de Kamer uiterlijk in het voorjaar van 2020 kan worden geïnformeerd over de totstandkoming van de Nationale Agenda MedTech.

Uitgaande brief [26-04-2019] – Kamerbrief Visie medische technologie (32 805-82) (23 010)

Met deze visie geef ik een eerste aanzet die het gehele MedTech veld omvat. Daarmee schets ik het kader waarbinnen ik de komende tijd samen met veldpartijen een Nationale Agenda MedTech voor 2020–2024 ga vormgeven. De uitdaging is om deze visie te verbinden met de strategische agenda’s van bedrijven en onderzoeksinstituten. Het is mijn streven om in 2020 de agenda voor de komende vier jaar gereed te hebben en een doorkijk naar de jaren erna. Voor de korte termijn wil ik de nadruk leggen op het operationeel maken van het Health Innovation Initiative Holland (Hii Holand), het stimuleren van opschaling van goede praktijkvoorbeelden van MedTech in Nederland (additioneel aan wat er momenteel al gebeurt op dit vlak), het verkennen van oplossingsrichtingen voor vereenvoudiging van de aanspraak en vergoeding van medische hulpmiddelen uit de verschillende domeinen, om mensen meer duidelijkheid te bieden bij welk loket zij moeten zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een medisch hulpmiddel.

De verwachting is dat de Kamer uiterlijk in het voorjaar van 2020 kunnen informeren over de totstandkoming van de Nationale Agenda MedTech.

Uitgaande brief [26-03-2019] – NZa onderzoek inkoopmacht medische hulpmiddelen (32 805-78) (22 837)

Ik ben voornemens om te kijken naar de mogelijkheid voor ziekenhuizen om via een vertrouwde derde partij de prijzen van medische hulpmiddelen die instellingen betalen transparanter te maken en onderling te vergelijken. Ik zal uw Kamer op de hoogte houden van dit initiatief.

De verwachting is dat de Kamer in het voorjaar van 2020 kan worden geïnformeerd over dit initiatief.

Uitgaande brief [18-04-2019] – Nza monitor Hulpmiddelenzorg (32 805-81) (22 969)

Het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen is belangrijk voor gepast gebruik van hulpmiddelen. Ik blijf inzetten om door middel van samenwerking met alle betrokken partijen in de hulpmiddelenzorg te komen tot goede afspraken over kwaliteit en transparantie van vergoeding. Deze monitor van de NZa zie ik als een belangrijke eerste meting of de kwaliteit ook merkbaar verbeterd is voor de patiënt. Ik zal u van de voorgang op de hoogte houden.

In het Bestuurlijk Overleg worden met veldpartijen afspraken gemaakt die de hulpmiddelenzorg moeten verbeteren, en die deels nog nader uitgewerkt en ingevoerd moeten worden. Het streven is om de Kamer in het voorjaar van 2020 te informeren.

Uitgaande brief [30-10-2000] – Ontwerp-Alcoholnota (2301)

Ik vind dat de uitkomst van deze CBb-uitspraak onwenselijke gevolgen heeft voor de toepassing van de Wet Geneesmiddelenprijzen. Daarom ga ik bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit structureel op een andere manier op te lossen. Ik zal uw Kamer informeren over de uitkomst daarvan.

Het voornemen is om medio 2020 de wetswijziging WGP naar de Raad van State te sturen.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Onderzoek naar het ecosysteem van de geneesmiddelenontwikkeling (winstpercentages, R&D-vergoeding, productiekosten en schaalkorting) , en naar internationale financiële stromen.

Het onderzoek naar het ecosysteem van de geneesmiddelenontwikkeling (winstpercentages, R&D-vergoeding, productiekosten en schaalkorting), en naar internationale financiële stromen wordt voorbereid. De Kamer zal naar verwachting na de zomer van 2020 hierover nader worden geïnformeerd.

Uitgaande brief [02-07-2019] – Uitbreiding Integraal pakket aan maatregelen en Overhevelingen (29 477-602) (23 328)

Ik zal uw Kamer de komende jaren blijven informeren over de mijlpalen die de 7 actielijnen en de andere onderwerpen die door het LODG worden opgepakt zullen gaan opleveren.

De Kamer zal in 2020 worden geïnformeerd over de mijlpalen die de zeven actielijnen en de andere onderwerpen die door het Landelijk Overleg Dure Geneesmiddelen worden opgepakt zullen gaan opleveren.

Uitgaande brief [20-12-2018] – Aanwijzing Careyn (31 765-358) (22 490)

Verder gaat de inspectie het toezichttraject bij Careyn evalueren. De inspectie evalueert trajecten zoals dit handhavingstraject bij Careyn, om zelf te leren en verbeteren. Ze haalt daarvoor feedback op uit haar eigen organisatie en uit zorgorganisaties die onder haar toezicht staan. De evaluatie wordt uitgevoerd onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en start in januari 2019. Streven is om de evaluatie af te ronden voor de zomer van 2019. Ik zal uw Kamer over de uitkomsten informeren zodra deze gereed zijn.

Streven is de Kamer in de zomer van 2019 te informeren.

Uitgaande brief [24-01-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake VSO Gezond vertrouwen Jaarrapportage IGJ Wmo-toezicht (29 538-283) (22 589)

De IGJ zal jaarlijks rapporteren over de stand van het Wmo-toezicht en de ontwikkeling daarvan; over 2018 zal meer specifiek worden gerapporteerd over de positionering van de Wmo-toezichthouder en over de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in het toezicht.

Het streven is de Tweede Kamer in september 2019 te informeren.

 

In het kader van de motie Dik-Rutte heb ik de NZa en IGJ gevraagd om een handreiking te maken met betrekking tot wijzigingen in het zorglandschap en om daarbij aandacht te besteden aan het informeren van inwoners in de regio. Ik bied u spoedig het resultaat aan.

De verwachting is dat de Tweede Kamer in oktober 2019 wordt geïnformeerd.

Uitgaande brief [25-03-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het bericht dat patiënten kankermedicijnen kregen uit een afgekeurde Chinese fabriek (2019Z03019). (22 830)

Ik zal de Kamer informeren over de uitkomsten van de gesprekken die de IGJ aan gaat met vertegenwoordigers van patiënten- en beroepsgroepen.

Streven is de Tweede Kamer in de tweede helft van 2019 te informeren.

Parlementaire agenda [02-02-2017] – Wet Verplichte GGZ (4571)

Toetsbaar samenwerkingsprotocol: VNG en IGZ maken gezamenlijk kader (Wvggz en WZD). Minister stuurt afschrift kader aan TK

De Tweede Kamer wordt voor het einde van 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [06-03-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie op berichten Trouw.nl en bericht op De Groene Amsterdammer.nl d.d. 6 februari 2019 inzake personeelstekort in de GGZ (29 282-353) (22 760)

Vanaf begin van dit jaar inventariseert de inspectie per afgesloten melding van een calamiteit binnen deze sector of personeelstekorten een rol hebben gespeeld in de verblijfssituatie waar de patiënt zich bevond ten tijde van de calamiteit. Hiermee krijgen we over 2019 een representatief beeld van het aantal bij de inspectie gemelde calamiteiten waarbij personeelstekorten als één van de factoren hebben meegespeeld. Ik verwacht de resultaten van deze inventarisatie begin 2020, en ik zal deze zo spoedig mogelijk met uw Kamer delen. De inspectie maakt de resultaten openbaar op haar website.

De verwachting is dat de Tweede Kamer in de eerste helft van 2020 wordt geïnformeerd.

Parlementaire agenda [02-02-2017] – Wet Verplichte GGZ (4571)

Thematisch onderzoek naar de vraag of voldoende vrijwillige zorg is verleend voorafgaand aan verplichte zorg en daarmee ook naar de vraag of er minder dwang wordt ingezet conform een belangrijk doel van de wet

Naar verwachting vindt thematisch onderzoek twee jaar na inwerkingtreding van de Wvggz plaats. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd na afronding van het onderzoek.

Uitgaande brief [20-06-2017] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Beleidsdoorlichting artikel 4.5 Caribisch Nederland (32 772-28) (20 739)

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2018 geïnformeerd over de uitkomsten van de Health Study

De eerste resultaten van de health study zijn op 29 mei gepubliceerd door het CBS. De eilanden hebben meer tijd gevraagd om op basis van de resultaten de gezondheidsnota te schrijven. Ze worden hierbij ondersteund door het RIVM. De Kamer wordt over de voortgang geïnformeerd.

Parlementaire agenda [06-02-2018] – Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (4705)

Geplande brief [30-11-2018] – Voortgangsrapportage Programma Zorg voor Jeugd (1807)

Meenemen in – eerder toegezegde – arbeidsmarktverkenning : arbeidsmarktpositie vrijgevestigden/ overige jeugd ggz professionals

Als het onderzoek wordt opgeleverd, half september, zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden per aparte brief of in de voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

Ik ga na of er nieuwe prevalentiecijfers beschikbaar zijn over munchhausen by proxy en koppel deze terug aan de Kamer.

In de voorgangsrapportage Geweld Hoort Nergens Thuis (juni 2019) is deze toezegging meegenomen.

Parlementaire agenda [04-10-2018] – AO Ouderenmishandeling (4801)

Kunnen gemeenten ook een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling aanstellen? Wordt meegenomen

In de voortgangsrapportage Geweld Hoort Nergens Thuis die in het najaar van 2019 aan de Kamer zal worden gezonden, zal deze toezegging worden meegenomen.

Uitgaande brief [12-02-2019] – antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van Toorenburg (CDA) en Bergkamp (D66) over het bericht «Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting» (2018Z23872) (22 677)

Specifiek voor de slachtoffers van seksueel geweld is dat het een kwetsbare groep slachtoffers betreft, waarbij de drempel om hulp te zoeken en het seksueel geweld te melden als hoog kan worden ervaren. Daarom zijn wij met betrokken partijen in gesprek om mogelijkheden te vinden om de toegang tot het Centrum Seksueel Geweld verder te verbeteren. Zo zetten wij erop in om een tijdelijke voorziening voor één jaar in te richten waarbij slachtoffers van seksueel geweld die in de acute fase hulp zoeken bij het CSG, een vergoeding krijgen van de gemaakte kosten voor het eigen risico. Het doel van de tijdelijke voorziening is om te kunnen zien wat het effect is van het in die situaties vergoeden van het eigen risico op de (mogelijke) drempel die slachtoffers van seksueel geweld ervaren bij het zoeken van hulp of het melden van het geweld.Wij zijn verder in gesprek met Slachtofferhulp Nederland, gemeenten en medische professionals (zoals huisartsen) om slachtoffers standaard te laten wijzen op de mogelijkheid om een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming te doen bij het SGM. Over de uitkomsten van deze gesprekken wordt de Kamer geïnformeerd.

Deze toezegging zal worden meegenomen in de voortgangsrapportage Geweld Hoort Nergens Thuis die het najaar van 2019 aan de Kamer zal worden gezonden

Uitgaande brief [30-11-2017] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het bericht dat meer kinderen in een gesloten jeugdinstelling belanden (2017Z15196). (21 153)

We vragen JZNL om een nader onderzoek te doen in de effectmonitor jeugdzorgplus

De Tweede Kamer wordt na de zomer van 2019 over de uitkomst geïnformeerd

Parlementaire agenda [21-02-2019] – AO Onderwijs en Zorg (4855)

In de voortgangsrapportage maatschappelijke opvang die voor de zomer uitgaat komt de Minister terug op hoe passend onderwijs voor kinderen in de vrouwenopvang geregeld is.

Gaat met de voortgangsrapportage beschermd wonen maatschappelijke opvang naar de Tweede Kamer, daarin wordt normenkader als bijlage meegezonden

Parlementaire agenda [21-02-2019] – AO Onderwijs en Zorg (4855)

Voor de zomer ontvangt de kamer een brief over onderwijs en zorg waarin finale keuze scenario financiering zorg in onderwijstijd gemaakt wordt. (Hierin meenemen dat pgb thuis mogelijk blijft ook als dat op school niet meer ingezet kan worden).

In behandeling.

Parlementaire agenda [17-04-2019] – Plenair debat Datalek in de Jeugdzorg (4888)

De Kamer informeren over hoe Jeugdzorg Nederland nav casus databescherming oppakt.

In behandeling.

 

Uitwerking afspraken met de VNG over ordening zorglandschap; «ik denk dat ik er net na de zomer op terug kom .. over wat dat precies behelst» Minister zal de beleidsreactie op onderzoek jeugd-ggz daarbij betrekken «in één pakketje richting TK»

Na de zomer 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

 

De Minister komt in implementatie aanpakgezinshuizen terug op werkwijze inspectie in relatie tot gezinshuizen

In behandeling.

 

De Minister gaat in implementatie aanpak gezinshuizen en in intensiveringen pleegzorg in op vertrouwenswerk AKJ in relatie tot gezinshuizen en pleegzorg

In behandeling.

 

De Minister informeert de TK in de eerstvolgende voortgangsrapportages ZvJ over aanpak samenplaatsen broertjes/zusjes e

In november 2019 zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over deze toezegging in de voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35 070) (4871)

Jaarlijks wordt de TK geïnformeerd over het werk van de vertrouwenspersonen jeugd, op basis van het jaarverslag van het AKJ. Daarbij moet ook ingegaan worden op de vraag in hoeverre er andere vertrouwenspersonen actief zijn (naast die van het AKJ, die door VWS worden gefinancierd).

De Tweede Kamer wordt begin november 2019, vóór het WG-jeugd, geïnformeerd over de stand van de uitvoering van de toezegging

Geplande brief [29-11-2019] – Outline onderzoeksvraag 2e deelonderzoek naar TK voor reactie (2610)

Outline onderzoeksvraag 2e deelonderzoek naar TK voor reactie

Eind van het jaar zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de onderzoeksopzet

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35 070) (4871)

Jaarlijks wordt de TK geïnformeerd over het werk van de vertrouwenspersonen jeugd, op basis van het jaarverslag van het AKJ. Daarbij moet ook ingegaan worden op de vraag in hoeverre er andere vertrouwenspersonen actief zijn (naast die van het AKJ, die door VWS worden gefinancierd).

Einde dit jaar zal de Tweede Kamer per brief worden geïnformeerd over het werk van de vertrouwenspersonen Jeugd op basis van het jaarverslag AKJ

 

De Minister zal de Kamer dit najaar informeren over hoe de beleidsinformatie verbeterd kan worden met het oog op een betere sturing door gemeenten c.q. werking stelsel.

De Kamer zal in de voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd geïnformeerd worden in november 2019.

 

De Minister zal de Kamer dit najaar informeren over de «leidende principes»voor lokale teams

De Kamer zal worden geïnformeerd in de voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd die in november aan de TK zal worden gezonden

 

De Minister zal de Kamer dit najaar informeren over de stappen om de keten anorexiazorg te verbeteren.

De Minister zal de Kamer dit najaar informeren over de stappen om de keten anorexiazorg te verbeteren.

Parlementaire agenda [21-02-2019] – AO Onderwijs en Zorg (4855)

Naast de voortgangsrapportages onderwijs en jeugd komt er 2x per jaar een voortgangsrapportage over onderwijs en zorg: één voor de zomer (zie 1.) en één voor eind van het jaar.

Voor de zomer en voor eind van het jaar 2019 wordt het voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer voorgelegd.

 

1e deelonderzoek jeugd inzicht krijgen waaraan de middelen worden besteed (follow- the money) «voor de kerst naar de TK»

In december 2019 zal de TK geïnformeerd worden over het 1e deelonderzoek per brief

 

2e deelonderzoek jeugd inzicht krijgen in of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben voor jeugdhulp. «Afronding in najaar 2020», zodat resultaten betrokken kunnen worden bij de komende kabinetsformatie

De Kamer zal eind 2020 geïnformeerd worden over de toezegging.

Uitgaande brief [26-06-2019] – Resultaten onderzoek antibioticaresistentie verpleeghuizen (32 620-229) (23 291)

In de afsluitende voortgangsrapportage van het landelijk programma antibioticaresistentie zal ik verder ingaan op de rapportage van het RIVM over het Puntprevalentieonderzoek naar antibioticaresistentie in verpleeghuizen.

De planning van het puntprevalentieonderzoek is gepland eind 2019.

 

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer per brief als blijkt dat er problemen ontstaan in de implementatie rondom beschermd wonen, pgb en/of wooninitiatieven.

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer per brief als blijkt dat er problemen ontstaan in de implementatie rondom beschermd wonen, pgb en/of wooninitiatieven.

 

De Kamer wordt een antwoord toegezonden op de vraag hoe de specialist ouderengeneeskunde wordt gecontracteerd via zorg in natura door het zorgkantoor en of daar knelpunten bij zijn.

Wordt meegenomen in onderzoek van NZa. De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

De antwoorden op de set Kamervragen en ook de brief Delphinummer 16075.

Het Actieprogramma onvrijwillige zorg loopt en zal worden gecontinueerd in 2015. Ik zal de Kamer later over de resultaten informeren.

Het Actieprogramma is vorig jaar afgerond. Het Actieprogramma had vooral tot doel om de bewustwording bij zorgprofessionals op gang te helpen over het vergroten van vrijheid en het voorkomen van dwang in de zorg. In het kader van het overgangsjaar voor de Wet zorg en dwang wil ik in 2020 een soortgelijk programma starten.

Parlementaire agenda [23-02-2017] – VAO Patienten en cliëntenrechten (d.d. 22/2) (4587)

Het vergroten van de bekendheid met en de beschikbaarheid van een cliëntvertrouwenspersoon is een van de punten die ik de komende tijd samen met betrokken partijen wil uitwerken. Ik heb al gezegd dat ik daar voor de zomer mee kom

Tijdens de voorhangprocedure van het Besluit zorg en dwang en gedurende de behandeling van de Aanpassingswet Wzd is het punt van het vergroten van de bekendheid met en de beschikbaarheid van de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) meermalen met de Kamer gewisseld. Via de diverse handreikingen voor de Wet zorg en dwang (Wzd) die door veldpartijen in opdracht van VWS worden ontwikkeld wordt aandacht gegeven aan de positie en de taken van de CVP. Ook zijn middelen beschikbaar gesteld aan BeVeZo, de beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen in de zorg, voor het ontwikkelen van informatiemateriaal over de CVP. Dit mede in het verlengde van het Kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang, dat met steun van VWS door de veldpartijen is ontwikkeld en in februari jongstleden is gepresenteerd. Op dit moment zijn de Wlz-uitvoerders bezig met de contractering van de aanbieders van vertrouwenswerk voor 2020. Dit doen zij aan de hand van het Kwaliteitskader CVP.

 

Over twee maanden ontvangt de Kamer informatie over de pilot met Zilveren Kruis en Per Saldo over betere invulling van de toerusting van pgb-houders

Medio september 2019 word de Tweede Kamer geïnformeerd.

 

In lijn met een eerdere toezeggingstuur ik in september een brief over de vraag van mevr. Agema hoe vaak ouderen in het verpleeghuis geherindiceerd moeten worden.

Medio september 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

 

In september (rond prinsjesdag) stuur ik mede op basis van het augustus-advies van de NZa een brief over het capaciteitsvraagstuk en de toenemende zorgvraag. Hierin worden trends in de ontwikkeling van het beroep op zorg, de wachtlijsten en de beschikbare capaciteit opgenomen. Het spanningsveld tussen de toenemende zorgvraag en de arbeidsmarktkrapte wordt hierbij betrokken. Ook kijk ik of de wachtlijstinformatie bijstelling behoeft. Daarnaast zal ik met een voorstel komen hoe ik u regulier kan informeren over de wachtlijsten. Wanneer de commissie met een nadere precisering komt van haar vragen, zal ik die meenemen in deze brief. Voorwaarde hierbij is dat het gaat om reeds beschikbare informatie. Nieuw onderzoek is op deze korte termijn niet haalbaar

Rond Prinsjesdag 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

 

In september stuur ik u de definitieve Wlz-kaderbrief, waarin ook inga op het augustus-advies van de NZa.

De definitieve kaderbrief Wlz 2020 wordt verzonden nadat de politieke besluitvorming over de begroting 2020 op Prinsjesdag aan het parlement wordt gepresenteerd.

Uitgaande brief [12-09-2018] – Aanbieding rapporten Wlz-ggz-zorgprofielen (34 104-240) (22 061)

Ik informeer u medio 2019 over het advies van de NZa over de prestaties en redelijkerwijs kostendekkende tarieven bij de nieuwe zorgprofielen voor cliënten met een psychische stoornis in de Wlz

De verwachting in dat de Tweede Kamer hierover in het najaar van 2019 wordt geïnformeerd.

 

In de volgende voortgangsrapportage worden opgenomen:• gespecificeerde cijfers over de arbeidsmarkt• preventie in het verpleeghuis (motie van Rooijen)• sturingsvraagstuk zorgkantoren met betrekking tot zorgtechnologie en op welke manier de zorgtechnologie daadwerkelijk leidt tot arbeidsbesparing, of de Minister via de zorginkoop ook de basisinfrastructuur wil verbeteren bij zorgaanbieders en op welke wijze de opschaling van technologie wordt aangepakt.• De volgende voortgangsrapportage wordt in november aan de Kamer verstuurd.

De Tweede Kamer wordt in november 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [01-07-2019] – Beantwoording Kamervragen over de VPROserie «Uitgewoond» (23 321)

Ik ben bereid om nader onderzoek te laten doen naar het effect van verhuizingen op bewoners. Met een uitbreiding van de kennis kunnen zorgaanbieders beter inspelen op wat ouderen willen en nodig hebben indien een verhuizing nodig is. Om tot een adequate onderzoeksaanpak te komen heb ik contact opgenomen met de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO). Zij zullen met een voorstel hiertoe komen. Ik zal de Tweede Kamer nader informeren bij de eerst volgende voortgangsrapportage inzake Thuis in het Verpleeghuis.

De Tweede Kamer wordt nader geïnformeerd bij de eerst volgende voortgangsrapportage inzake Thuis in het Verpleeghuis.

Uitgaande brief [13-05-2019] – Feitelijke vragen inzake Verslag van de commissie VWS over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35 146) (23 047)

De Staatssecretaris zal de Kamer december 2019 informeren over het verloop van het implementatieproces bij het wetsvoorstel GGZ in de Wlz (LZ).

De Tweede Kamer wordt in december 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [11-04-2019] – Standpunt positionering behandeling in de Wlz (34 104-247) (22 924)

Ik ga het vervolgtraject de komende maanden verder uitwerken en zal u voor de zomer nader informeren over de aanpak die ik voorsta.

De Tweede Kamer wordt dit najaar geïnformeerd over de aanpak om te komen tot duurzame medische zorg voor Wlz-cliënten.

Parlementaire agenda [20-02-2019] – AO Verpleeghuiszorg (4761)

Ik ga na hoe ik zo precies mogelijk een vers beeld kan schetsen over het gebruik van psychofarmaca en ik bericht u daarover.

De Tweede Kamer wordt in december 2019 geïnformeerd.

 

Ik zal de Kamer informeren wanneer er nieuwe cijfers beschikbaar komen over het psychofarmacagebruik in verpleeghuizen en of die cijfers al voor de inwerkingtreding van de WZD beschikbaar zijn.

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

Parlementaire agenda [20-02-2019] – AO Verpleeghuiszorg (4761)

Ik stuur een brief over wat de opgave op het gebied van wonen en zorg is (waar moeten we ons op voorbereiden gegeven de demografie) en het verwerven van het kapitaal. Ook ga ik in op de rol van de woningcorporaties.

De Tweede Kamer wordt in december 2019 geïnformeerd.

 

Brief over Fokuswonen voor het eind van het jaar met de stand van zaken op volgende onderwerpen:a. beschikbaarheid woningen voor rolstoelafhankelijke doelgroep: a1. Extra aandacht i.s.m. Minister Ollongren (BZK) a2. Relatie Programma Langer Thuis (VGR juli 2019) en Nationale Woonagenda BZK (VGR najaar 2019) a3. Onderzoek Iederin en BZK/VWS. a4. Specifiek voor Fokuswoningen: a4.1. aanpassing programma van eisen a4.2. vereenvoudigen toevoegen koopwoningenb. vinger aan de pols overgang »37 Wlz-indiceerbaren in een Fokus-woning» naar Zvw/Wmoc. stand van zaken invoering nieuw kwaliteitskader ADL- assistentie 2018 (vraag ABK-registratie?)

In behandeling.

 

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Werkgroep Behandeling.

De Kamer wordt hier in december 2019 over geïnformeerd.

 

De Staatssecretaris zal het onderzoek naar de effecten van de toegang tot de Wlz voor jeugdigen in juni 2020, inclusief beleidsreactie, naar de Tweede Kamer sturen.

In juni 2020 zal de kamer geïnformeerd worden.

Uitgaande brief [24-06-2019] – Palliatieve sedatie (29 509-72) (23 258)

Ik ben voornemens u volgend jaar rond de zomer opnieuw te informeren over de voortgang van het ZonMw project, de conclusies van de dan waarschijnlijk gepubliceerde papers en de overige ontwikkelingen rond palliatieve sedatie.

De Tweede Kamer wordt voor de start van het zomerreces 2020 geïnformeerd.

 

In de begroting voor 2021 zal worden ingegaan op de actuele inzichten met betrekking tot de financiële effecten van het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer wordt hierover op Prinsjesdag 2020 geïnformeerd.

Uitgaande brief [23-04-2019] – Toezegging mondelinge behandeling WGBO dd 16 april (34 994-20) (22 983)

Zo snel mogelijk zal een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet langdurige zorg worden voorbereid en ingediend. Eerste stap zal een consultatie van veldpartijen zijn over de relevante elementen van de verbreding.

Op dit moment wordt binnen VWS bezien en getoetst welke bepalingen in de WGBO relevant en van toegevoegde waarde zijn voor de langdurige zorg. Eind 2019 worden betrokken partijen informeel geconsulteerd over de relevante bepalingen in de WGBO en de toegevoegde waarde hiervan voor de langdurige zorg.

Parlementaire agenda [16-04-2015] – Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (4131)

Na de zomer, maar voor de begrotingsbehandeling zal de Kamer via de Staatssecretaris van VWS worden geïnformeerd over een plan voor een structurele oplossing voor de financiering van Mentorschap Nederland (blz. 77-8-9).

De kennisfunctie voor Mentorschap Nederland wordt al jaren en structureel gefinancierd.

Uitgaande brief [26-01-2016] – Aanbieden rapportage Palliantie Meer dan zorg (29 509-52) (18 862)

De Minister zal de Kamer regelmatig blijven informeren over tussentijdse uitkomsten van het programma

De Tweede Kamer wordt in 2019 geïnformeerd via een voortgangsbrief palliatieve zorg

Uitgaande brief [13-05-2019] – Feitelijke vragen inzake Verslag van de commissie VWS over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35 146) (23 047)

De Staatssecretaris zal in 2025 de Kamer schriftelijk op de hoogte brengen van het voorgenomen besluit om het driejaarcriterium (voortgezet verblijf GGZ/Wlz) af te schaffen.

De Staatssecretaris zal in 2025 de Kamer schriftelijk op de hoogte brengen van het voorgenomen besluit om het driejaarcriterium (voortgezet verblijf GGZ/Wlz) af te schaffen.

Uitgaande brief [24-08-2016] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Regeling palliatieve terminale zorg(29 509-63) (19 651)

Ik zal u blijven informeren over de denktank die Fibula instelt inzake de toekomstvisie voor de netwerken

Dit is een doorlopende toezegging.

Uitgaande brief [13-05-2016] – kwaliteit verpleeghuizen: ruimte voor zorgaanbieders (31 765-202) (19 291)

Via de voortgangsrapportages van Waardigheid en trots informeer ik u over de voortgang van de nieuwe instroom.

Is een periodieke toezegging

Parlementaire agenda [22-01-2015] – 30-leden debat Actiz en de verzorgingshuizen (4041)

Elk kwartaal zal de Kamer een voortgangsrapportage Hervorming langdurige zorg ontvangen, waarbij o.a. wordt ingegaan op de inkopen voor zzp’s en het aantal mensen wat gebruik maakt van het overgangsrecht Wlz (blz. 45-11-11,15).

De Tweede Kamer wordt hierover periodiek geïnformeerd.

Uitgaande brief [02-09-2016] – Voortgangsrapportage Wlz: van zorgvuldige invoering naar praktijkvernieuwing gericht op welbevinden (34 104-138) (19 677)

Met ingang van 2016 stuur ik u elk kwartaal de (kwartaal)rapportage van het CIZ over de indicatiestelling Wlz toe. Eerst toe te zenden rapportage is Q2 2016.

Kwartaalrapportage Q2 zal door middel van plaatsing op de rapportenkalender openbaar worden gemaakt. Dit zal voortaan de gebruikelijke werkwijze zijn.

Uitgaande brief [30-03-2017] – Aanpak administratieve lasten Wlz (29 515-400) (20 465)

De Tweede Kamer middels een jaarlijkse voortgangsrapportage informeren over de voortgang uitvoering programma «Minder regels, meer zorg»

De Tweede Kamer wordt hierover periodiek geïnformeerd.

Uitgaande brief [11-04-2018] – Invulling maatschappelijke diensttijd (34 775-XVI-130) (21 545)

Kamer informeren over de opbrengsten van de praktijkexperimenten en over het voorstel voor de definitieve ontwerp van de maatschappelijke diensttijd

In behandeling.

Parlementaire agenda [19-09-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen 2018 (4820)

De Staatssecretaris van VWS zal de eerste resultaten van de experimenten met de maatschappelijke diensttijd begin 2019 aan de Kamer sturen. Bij het begeleidend onderzoek en bij de besluitvorming over de definitieve uitrol zal ook het aspect van de doorstroom naar een vaste baan worden meegenomen.

In behandeling.

Uitgaande brief [27-11-2018] – Voorhang ontwerpbesluit Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist (32 620-217) (22 361)

De Kamer zal tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang van het experiment waarin bovengenoemde aspecten worden meegenomen. Inzake de capaciteit in de mondzorg wil ik u verwijzen naar het antwoord op vraag 20. Het experiment is één van de bouwstenen om aan voldoende capaciteit in de mondzorg te werken.

De toezegging is om voor de start van het experiment de kamer te informeren. Experiment start pas per 1 juli 2020.

Parlementaire agenda [20-02-2019] – AO Verpleeghuiszorg (4761)

Ik ga met het veld en Verenso in gesprek om na te gaan of in de studie Geneeskunde een verplicht coschap bij een specialist ouderengeneeskunde opgenomen kan worden.

Deze toezegging gaat over een mogelijke maatregel om de instroom in de medische vervolgopleiding tot arts ouderengeneeskunde te verhogen. Om de instroom te verhogen maakt Verenso samen met Actiz en SOON en in overleg met andere betrokken partijen een plan van aanpak met daarin een omschrijving van meerdere maatregelen. De wenselijkheid en haalbaarheid van deze maatregelen wordt in september met betrokken partijen besproken.

Uitgaande brief [18-12-2017] – Kabinetsreactie vervolgonderzoek RIVM Energy Based Devices (31 765-292) (21 230)

Ik ben voornemens alsnog een wetsvoorstel in procedure te brengen waarin wordt opgenomen dat laser en IPL-behandeling als voorbehouden handeling wordt aangemerkt dat beroepsmatig alleen mag worden verricht door artsen en huidtherapeuten. Om die reden worden huidtherapeuten dan ook in artikel 3 opgenomen. De redenen voor dit besluit zijn reeds toegelicht in de beleidsreactie op het eerste rapport RIVM van 21 maart 20166 en van 2 juli 2015.

De Kamer wordt geïnformeerd over het wetsvoorstel BIG 2, waar dit onderdeel van is.

Parlementaire agenda [24-05-2018] – AO Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys (4689)

Tweede Kamer informeren over apart werving GHZ arbeidskrachten en uberhaupt hoe wervingscampagne verloopt

De branche gehandicaptenzorg werkt sinds 2017 – met steun van VWS – aan de campagne «wat een vak» met als doel om meer personeel aan te trekken. Hiervoor is dit jaar de website www.wateenvak.nl gelanceerd. Eind 2018 heeft VWS de campagne «Ik zorg» gelanceerd. De eerste serie van posters en radio/tv spots is goed ontvangen en werd gewaardeerd met een 7. De bijbehorende website www.ontdekdezorg.nl met informatie over opleidingen en vacatures wordt goed bezocht. Het komende najaar komt de volgende campagneflight. De branche gehandicaptenzorg wordt – net als alle andere branches – actief betrokken bij de campagne «Ik zorg» om de onderlinge samenhang te bewaren.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

De Kamer wordt geïnformeerd over de uitwerking van leefstijlgeneeskunde in o.a. medische opleidingen

De Tweede Kamer zal na de zomer geïnformeerd worden.

Uitgaande brief [22-01-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het tandartsentekort in Limburg (2019Z00118). (22 581)

Het Capaciteitsorgaan komt eind januari 2019 met de eerste tussentijdse resultaten. De Minister van OCW en ik zullen de Tweede Kamer in de voorjaarsnota hierover informeren.

Zoals eerder aangekondigd door de Minister van OCW en de Minister voor MZS bij de schriftelijke vragen naar aanleiding van de voorhang van het concept tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist (Kamerstuk 32 620, nr. 217) willen wij de Tweede Kamer bij deze informeren over de kosten van het opvolgen van het advies van het Capaciteitsorgaan over het benodigde aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde en mondzorgkunde. Een verhoging van de instroom van de opleiding tandheelkunde met 52 plaatsen (advies Capaciteitsorgaan) bedraagt structureel 13,1 miljoen euro per jaar. De Minister van OCW en de Minister voor MZS zijn hierover in overleg en zullen de Tweede Kamer hierover nader informeren.

Parlementaire agenda [18-10-2018] – Begrotingsbehandeling VWSDonderdag 18 oktober 2018, 15.00 uur : Antwoord regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek (4812)

Nav vraag lid Ploumen over het beschermen van de opleidingstitel doktersassistent. Kan de BIG niet als een kwaliteitsregistratie-instrument gebruikt worden? Minister: Over die principiële vraag wil ik weleens nadenken, maar ik ben er niet aan toe om nu de BIG om te bouwen. De aanleiding voor de BIG is beroepstitelbescherming ten behoeve van de patiënt, niet voor de professional. Ik stel voor dat ik dat in de eerste helft van 2019 voor u op papier zet.

Vraag is aan Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving voorgelegd. Advies wordt verwacht najaar 2019.

Parlementaire agenda [03-04-2019] – AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

De Minister gaat in gesprek met VenVN en AZN over de bevoegdheden van de bachelor Medische Hulpverlening en de ambulanceverpleegkundige en daarnaast breder over de uitstroom in de ambulancezorg en zal TK informeren.

Wegens wederzijdse agenda-technische redenen vindt overleg plaats op 11 september.

Parlementaire agenda [19-11-2015] – AO evaluatie wet BIG/Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim (4260)

Later, in het tweede wetstraject, volgt een separaat wetsvoorstel Wijziging Wet BIG met betrekking tot de beroepenregulering (o.a. uitbreiding herregistratie-eisen, actualisering deskundigheidsgebieden, regeling orthopedagoog-generalist (blz. 15). 2015–358

In behandeling.

Uitgaande brief [24-06-2019] – Prevalentieonderzoek Vrouwelijke genitale verminking in Nederland(32 462-2) (23 260)

In de tweede VGR Geweld hoort nergens thuis van 2019 informeer ik uw Kamer over de aanvullende maatregelen om de aanpak van VGV te versterken.

In de tweede VGR Geweld hoort nergens thuis van 2019 wordt de Kamer geinformeerd over de aanvullende maatregelen om de aanpak van VGV te versterken.

Uitgaande brief [19-03-2019] – Capaciteitsplan 2019 deel I (29 282-357) (22 816)

kabinetsstandpunt op het Capaciteitsplan naar de Kamer sturen, na verschijnen van de overige onderdelen van het Capaciteitsplan komend najaar.

Laatste onderdelen verschijnen in december 2019. Kabinetsreactie volgt begin 2020.

Uitgaande brief [27-05-2019] – Resultaten vooronderzoek Langer Thuis in het kader van de pilot Lerend evalueren (31 765-412) (23 125)

Een rapportage in 2020, waarbij op basis van de Gezondheidsmonitor 2016 de verschillende aspecten van de «Kwaliteit van Leven» voor thuiswonende 75-plussers in beeld wordt gebracht. Hierbij wordt aangegeven welke factoren samenhangen met de ervaren kwaliteit van leven.

Dit heeft betrekking op een rapportage in 2020.

Uitgaande brief [27-05-2019] – Resultaten vooronderzoek Langer Thuis in het kader van de pilot Lerend evalueren (31 765-412) (23 125)

Een rapportage in 2021 over het zorggebruik en de zorgkosten voor en na een ingrijpende gebeurtenis Hiermee kan ook worden gekeken naar de doelmatigheid van deze geleverde zorg.

Dit heeft betrekking op een rapportage in 2021.

Uitgaande brief [27-05-2019] – Resultaten vooronderzoek Langer Thuis in het kader van de pilot Lerend evalueren (31 765-412) (23 125)

Een eindrapportage in het jaar 2022, met daarin opgenomen de Gezondheidsmonitor van 2020, waarbij verder wordt ingezoomd op de meest opvallende resultaten van de eerdere rapportage en gekeken wordt wat de ontwikkelingen zijn geweest in de factoren die samenhangen met de kwaliteit van leven.

Dit heeft betrekking op een rapportage in 2022.

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35 070) (4871)

De TK wordt geïnformeerd over de wijze van matchen gebruiker – tolk bij bemiddeling («prikbord»-functie van Tolknet).

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de wijze van matchen gebruiker – tolk bij bemiddeling («prikbord»-functie van Tolknet).

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35 070) (4871)

De TK wordt geïnformeerd over de wijze van matchen gebruiker – tolk bij bemiddeling («prikbord’functie van Tolknet).

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de wijze van matchen gebruiker – tolk bij bemiddeling («prikbord’functie van Tolknet).

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35 070) (4871)

De TK wordt na 1 juli 2019 geïnformeerd over de stand van zaken centralisatie tolkvoorzieningen auditief beperkten.

De Tweede Kamer wordt na 1 juli 2019 geïnformeerd over de stand van zaken centralisatie tolkvoorzieningen auditief beperkten.

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35 070) (4871)

De TK wordt na 1 juli 2020 geïnformeerd over de stand van zaken uitvoering tolkvoorzieningen auditief beperkten door het UWV.

De Tweede Kamer wordt na 1 juli 2020 geïnformeerd over de stand van zaken uitvoering tolkvoorzieningen auditief beperkten door het UWV.

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35 070) (4871)

De TK wordt na 1 juli 2019 geïnformeerd over de stand van zaken centralisatie tolkvoorzieningen auditief beperkten.

De Tweede Kamer wordt na 1 juli 2019 geïnformeerd over de stand van zaken centralisatie tolkvoorzieningen auditief beperkten.

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35 070) (4871)

De TK wordt na 1 juli 2020 geïnformeerd over de stand van zaken uitvoering tolkvoorzieningen auditief beperkten door het UWV.

De Tweede Kamer wordt na 1 juli 2020 geïnformeerd over de stand van zaken uitvoering tolkvoorzieningen auditief beperkten door het UWV.

Uitgaande brief [20-06-2019] – Voortgang cliëntondersteuning (31 476-26) (23 245)

Als reactie op de brief van 12 juli 2018, hebben diverse fracties vragen gesteld over de mogelijkheid van een vast gezicht en/of warme overdracht, in het bijzonder tussen Wmo-cliëntondersteuning en Wlz-cliëntondersteuning. Ik ben bezig met het in kaart brengen van de mogelijke oplossingsrichtingen en stem deze af met relevante stakeholders om zo de voor- en nadelen en het draagvlak voor de verschillende oplossingsrichtingen goed in beeld te krijgen. Aan de hand daarvan zal ik een beleidskeuze maken, waarover uw Kamer voor het eind van dit jaar nader wordt geïnformeerd.

De Kamer wordt voor het eind van dit jaar nader geïnformeerd.

 

Meningokokken B, twee punten specifiek in de reactie op het GR advies. Kinderen vaccineren als ze wat ouder zijn, eerder dan binnen drie jaar kunnen heroverwegen

De verwachting is dat de Tweede Kamer in de tweede helft van 2019 wordt geïnformeerd.

 

Met de GR in gesprek over verbeteringen van het proces en daarnaast te kijken naar het parallel uitvoeren van de voorbereiding van de uitvoering

De verwachting is dat de Tweede Kamer in de tweede helft van 2019 wordt geïnformeerd.

 

Met Minister Bruins overleggen over openheid rond vaccinprijzen om daarna de kamer hierover te informeren.

De Tweede Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

Uitgaande brief [19-06-2019] – Aanbieden Gezondheidsraad advies «Vaccinatie tegen HPV» (32 793-392) (23 229)

Ik ga me beraden op dit advies en zal uw Kamer binnen drie maanden informeren over mijn reactie.

De Tweede Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

Uitgaande brief [26-04-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over de richtlijn nevenbevindingen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker (2019Z06278), (23 008)

De Staatssecretaris zal de Kamer voor de zomer nader informeren over het oordeel van de beroepsgroepen en hoe in de toekomst om wordt gegaan met nevenbevindingen.

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2019 geïnformeerd.

Parlementaire agenda [08-03-2012] – AO Vogelgriep / onderzoek Erasmus MC (3185)

De Kamer zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau met betrekking tot het onderzoek naar het gemodificeerde vogelgriepvirus (blz. 17).

De verwachting is dat de Tweede Kamer in de tweede helft van 2019 wordt geïnformeerd.

Uitgaande brief [23-11-2018] – Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening (29 323-121) (22 343)

– Medio 2019 zijn de resultaten van de studies [naar predictiemodellen voor zwangerschapsdiabetes] bekend en hierna zullen wij uw Kamer hierover nader informeren.

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [07-12-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zakenbrief Medische ethiek alsmede over de eventuele ontwikkelingen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, alsook inzake euthanasie en afbreking zwangerschap (34 775-XVI-46) (21 184)

Ik streef ernaar om de gemoderniseerde subsidieregeling [voor abortusklinieken] per 1 januari 2019 in werking te laten treden. Dit betekent dat ik uiterlijk in november van 2018 de nieuwe regeling zal publiceren.

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

 

Elektronische toegang tot de eigen vaccinatiegegevens kunnen versnellen.

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

 

U heeft toegezegd de voorbeelden van VVD van extra maatregelen te gaan onderzoeken

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [11-04-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om vooraf toezending van onderzoeksopzet m.b.t. tot de aangenomen motie van het lid Veldman c.s(32 793-373) (22 927)

Ik verwacht u in het voorjaar van 2020 te kunnen informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. Uiteraard dient de opleverdatum in overleg met de uitvoerder te worden vastgesteld. Mijn streven is om naast het RIVM, ook de andere ambassadeurs uit de vaccinatiealliantie te betrekken bij het proces.

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [01-07-2019] – Beantwoording Kamervragen over de berichtgeving betreffende dry-misting-apparaten in supermarkten (23 320)

Ik ga in overleg met de meest betrokken departementen en toezichthouders om snel duidelijkheid te scheppen over de vraag hoe onafhankelijk toezicht op het gebruik van mistapparaten in supermarkten het beste kan worden vormgegeven en beoog snel duidelijkheid te scheppen.

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Parlementaire agenda [08-02-2012] – VAO Euthanasie (3151)

De Kamer wordt t.z.t. geïnformeerd inzake de VN-reactie. (blz. 51-9-70)

De verwachting is dat de Tweede Kamer eind 2019 wordt geïnformeerd.

Uitgaande brief [08-01-2019] – Reactie op het derde evaluatierapport wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (29 963-19) (22 534)

– Met een voorstel voor wijziging van de WMO te komen om óók het elektronisch verlenen van toestemming tot deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek toe te staan. De deadline van dit wijzigingsvoorstel is 31-12-2019. PG (Sytske de Jong) behandelt deze toezegging i.o.m. WJZ.

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [08-01-2019] – Reactie op het derde evaluatierapport wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (29 963-19) (22 534)

– Met een voorstel voor een wettelijke grondslag in de WMO te komen op grond waarvan de IGJ toegang heeft ten behoeve van haar toezichtshandelingen tot patiëntendossiers of andere medische gegevens van proefpersonen. De deadline van dit wijzigingsvoorstel is 31-12-2019.

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [08-01-2019] – Reactie op het derde evaluatierapport wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (29 963-19) (22 534)

– Een verkenning uitvoeren naar welke categorieën niet-WMO-onderzoek er zijn, welke toetsingskaders eventueel al zijn opgesteld en hoe deze categorieën proportioneel getoetst kunnen worden. De deadline van de resultaten van deze verkenning is 31-12-2019.

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [30-11-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Veldman (VVD) over de berichtgeving waarin kinderartsen oproepen op te treden tegen een homeopathisch alternatief voor vaccineren (2018Z19149). (22 384)

Samen met de Minister voor Medische Zorg en Sport, die verantwoordelijk is voor eventuele aanpassingen van de Regeling Geneesmiddelenwet, ga ik kijken in hoeverre het mogelijk is om een dergelijke boodschap toe te voegen aan homeopathische middelen. Hierbij ben ik wel gebonden aan Europese regels.

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [03-07-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Veldman (VVD) over het bericht «Kinder- en Jeugdartsen: Onbegrijpelijk dat «nepnieuws» over homeopathische vaccinatie niet wordt aangepakt» (2019Z11911). (23 351)

we zeggen toe om de kamer te informeren over de mogelijkheden die de IgJ ter beschikking staan binnen diverse wetten op het gebied van preventie en met name vaccinatie.

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [21-12-2017] – Uitbreiding neonatale hielprikscreening (29 323-120) (21 251)

De Kamer informeren over terugkoppeling aan de ouders van dragerschap van sikkelcelziekte bij een pasgeborene.

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [23-11-2018] – Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening (29 323-121) (22 343)

– De Staatssecretaris van VWS zal het RIVM vragen de uitvoeringsconsequenties in beeld te brengen. De verwachting is dat de uitkomsten van deze uitvoeringstoets eind 2019 beschikbaar zijn, waarna de Staatssecretaris van VWS uw Kamer zal informeren over de uitkomsten hiervan en de verdere besluitvorming.

De verwachting is dat de Tweede Kamer eind 2019 wordt geïnformeerd.

 

Kamer informeren over inzet t.a.v. online platform c.q. databank bijwerkingen en geboortecohort onderzoek bij Lareb.

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

 

Ruimere inzet van jeugdartsen in zowel de jeugdgezondheidszorg als in scholen. Nagaan hoe de extra middelen nu ingezet worden.

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

De Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van het samenwerkingsverband richtlijnontwikkeling infectiepreventie.

De verwachting is dat de Tweede Kamer begin 2020 wordt geïnformeerd.

Uitgaande brief [03-07-2019] – Voortgangsrapportage medische ethiek (23 350)

De Kamer begin 2020 informeren over het onderzoek naar euthanasie bij psychiatrisch patiënten

De Kamer wordt in het begin van 2020 geïnformeerd.

 

GR brengt uiterlijk 1 juni 2020 advies uit.

De Tweede Kamer wordt voor de zomer 2020 geïnformeerd.

Uitgaande brief [01-06-2018] – Basispakket Zvw 2019 (29 689-909) (21 732)

Uiterlijk voorjaar 2019 neem ik een besluit over toekomstige financiering 20 weken echo en counseling

Het streven is om het Besluit medio 2020 aan de Tweede Kamer te sturen.

Uitgaande brief [03-07-2019] – Voortgangsrapportage medische ethiek (23 350)

Voortgangsrapportage medische ethiek 2020

In behandeling.

Uitgaande brief [18-05-2004] – Planningsbrief 2004, (VWS/04/25/LS) (5658)

Wetsvoorstel inzake gebruik van lichaamsmateriaal (zeggenschap)

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Parlementaire agenda [16-02-2016] – AO Medische ethiek (4341)

Toezenden wetsvoorstel inzake zeggenschap over lichaamsmateriaal

De Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [23-11-2018] – Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening (29 323-121) (22 343)

– De Minister van VWS zal het RIVM dan ook de opdracht geven om een uitvoeringstoets te doen en de continuïteit te waarborgen.

De Kamer wordt voor de zomer 2020 geïnformeerd.

Uitgaande brief [14-03-2019] – Voortgang uitbreiding neonatale hielprikscreening (29 323-124) (22 796)

de Kamer zal geïnformeerd worden over de GR-adviezen m.b.t. SMA en niet-behandelbare aandoeningen.

De Tweede Kamer wordt medio 2020 geïnformeerd.

Uitgaande brief [17-04-2019] – Aanbieding rapport AEF «Samenwerking in screening» (32 793-376) (22 959)

De nieuwe bestuurlijke inrichting van de bevolkingsonderzoeken zal kunnen ingaan wanneer de screeningsorganisaties de juridische en praktisch-organisatorische samenvoeging hebben voltooid. Ik zal uw Kamer medio 2020 over de voortgang informeren.

De Tweede Kamer wordt medio 2020 geïnformeerd.

Uitgaande brief [06-07-2018] – Nota medische ethiek (34 9901-1) (21 913)

De Kamer wordt medio 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van onderzoek levenseinde kinderen 1–12 waarbij ervaringen van het steunpunt worden betrokken

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [10-07-2018] – Beleidsreactie preventief gebruik van hiv-remmers (PrEP) (29 477-511) (21 923)

– Door een evaluatie na vijf jaar uit te voeren, wordt bezien of PrEP-verstrekking heroverwogen moet worden. Ik zal na drie jaar met uw Kamer de tussentijdse resultaten delen. (termijn = 2021/2022)

De Tweede Kamer wordt eind 2021 geïnformeerd.

Uitgaande brief [22-10-2018] – Aanbieding deelrapport Veehouderij Gezondheid Omwonenden (28 973-205) (22 208)

Naar verwachting wordt het VGO III onderzoek in 2021 afgerond. Zodra deelonderzoeken afgerond zijn, zullen wij uw Kamer zoals toegezegd informeren.

De Kamer wordt eind 2021 geïnformeerd.

Uitgaande brief [03-07-2019] – Voortgangsrapportage medische ethiek (23 350)

De vierde evaluatie van de euthanasiewet zal voor de zomer van 2022 aan de Kamer worden gestuurd

De vierde evaluatie van de euthanasiewet zal voor de zomer van 2022 aan de Kamer worden gestuurd.

Uitgaande brief [28-03-2019] – Maartbrief toezeggingen PGB2.0 (25 657-314) (22 847)

de Kamer krijgt twee maal per jaar een stand van zaken brief over de ontwikkeling en het gebruik van PGB2.0

de Kamer krijgt twee maal per jaar een stand van zaken brief over de ontwikkeling en het gebruik van PGB2.0.

Uitgaande brief [06-02-2019] – De veranderende rol van zorgkantoren in de Wet langdurige zorg (34 104-244) (22 646)

In het rapport besteedt de NZa ook specifiek aandacht aan de controle en vaststelling van feitelijke levering van zorg. Dit punt heeft mijn aandacht. Middels een constructief overleg met de NZa, ZN, zorgkantoren en accountants ben ik een oplossing aan het uitwerken. De ervaring leert dat het een complex vraagstuk is: draaien aan dit radertje in het systeem zorgt voor veel (mogelijk aan te passen) vervolgbewegingen op andere vlakken in het pgb-systeem (bij budgethouders/vertegenwoordigers, zorgkantoren, gemeenten, bij de SVB en NZa), maar ook daarbuiten (bij accountants). Daarbij moeten we ook een afweging maken tussen rechtmatigheid en administratieve lasten. Dit alles moeten we zorgvuldig onderzoeken en dat kost tijd. Zodra de oplossing bekend is informeer ik uw Kamer hierover.

Zodra de oplossing bekend is wordt de Kamer geïnformeerd.

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO PGB (3480)

De Kamer ontvangt direct na de zomer een nadere uitwerking van de nieuwe publiekrechtelijke organisatie belast met het beheer van het budgethoudersportaal voor het pgb, inclusief de governance

De Tweede Kamer wordt in september geinformeerd over de stand van zaken rondom pgb

 

In de volgende voortgangsrapportage PGB2.0 (na de zomer) wordt nader ingegaan op de opschaalbaarheid van de software.

De Tweede Kamer wordt in najaar 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [16-10-2018] – Toezegging visie vertrouwen (32 620-213) (22 183)

De RVS zal in het voorjaar van 2019 dit advies afronden. Daaropvolgend zal ik uw Kamer dit advies toesturen met een gezamenlijke reactie van de bewindspersonen van VWS. Met de reactie op dit advies zal ik invulling geven aan bovengenoemde toezegging. (i.e. gezamenlijke visie op vertrouwen in de zorg).

De Tweede Kamer wordt na het reces geïnformeerd over de voortgang van het programma (Ont)Regel de Zorg.

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Begin volgend jaar geeft Minister van MZS de resultaten van het actieplan regeldruk

De Tweede Kamer wordt na het reces geïnformeerd over de voortgang van het programma (Ont)Regel de Zorg).

Uitgaande brief [10-04-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Commissiebrief reactie op Initiatiefnota van het lid Van den Berg CDA over zorg in de regio (35 138-3) (22 913)

Mijn collega’s van VWS en ik onderzoeken momenteel welke criteria zich lenen voor aanscherping van het zorgspecifieke fusietoezicht en zullen uw Kamer hier voor de zomer over informeren.

In de Kamerbrief van 22 oktober 2018[10] heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegezegd dat u begin 2019 wordt geïnformeerd over de wenselijkheid en haalbaarheid van twee beleidssuggesties van de ACM, de NZa en de IGJ voor mogelijke aanscherpingen van het fusietoezicht in de zorg. Vanwege benodigd aanvullend onderzoek worden de uitkomsten in het najaar van 2019 aan de Tweede Kamer toegezonden

Uitgaande brief [13-10-2016] – Experiment «Ruimte in de bekostiging» (31 765-243) (19 870)

Mede op basis van de uitvoeringstoets van de NZa en deze nadere verkenning zal ik nader besluiten in welke sectoren een experiment te starten. Ik zal uw Kamer mijn voornemen hiervoor in het voorjaar van 2017 doen toekomen.

In het verdere wetstraject Positionering taken NZa zal worden bezien of en hoe er uitvoering aan deze toezegging gegeven kan worden.

Parlementaire agenda [11-12-2018] – Wijz. Jeugdwet en WMO 2015 en Zorgverzekeringswet ivm handhaven optie gemeenten bij uitzondering te verplichten tot samenwerking en ivm verminderen uitvoeringslasten (34 857) (4839)

Aanpak administratieve lasten voor kleine aanbieders in VGR ontregel de zorg (uitwerken aangenomen motie Bergkamp)

De Tweede Kamer wordt na het reces geïnformeerd over de voortgang van het programma (Ont)Regel de Zorg.

Uitgaande brief [19-06-2019] – Rapportage Signalen zorgfraude 2018 en Jaarbeeld Informatie Knooppunt Zorgfraude 2018 (28 828-112) (23 235)

Na de zomer ontvangt u, mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport en de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de tweede voort-gangsrapportage van het Programma Rechtmatige Zorg 2018–2021.

De Tweede Kamer wordt in september 2019 geïnformeerd.

 

Rond de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over het Early Warning System voor ziekenhuizen in financiële problemen

Toezegging wordt betrokken bij de brief over het bredere continuïteitsbeleid

Uitgaande brief [22-10-2018] – Ontwikkelingen fusietoezicht in de zorg (34 445-13) (22 202)

In deze brief heb ik toegelicht dat ik enkele suggesties verder zal onderzoeken en uitwerken om tot afgewogen beleidsconclusies te komen over de wenselijkheid en haalbaarheid van mogelijke aanscherpingen van het fusietoezicht in de zorg. Ik streef ernaar uw Kamer begin 2019 over de uitkomsten en mijn conclusies te informeren.

In de Kamerbrief van 22 oktober 2018[10] heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegezegd dat u begin 2019 wordt geïnformeerd over de wenselijkheid en haalbaarheid van twee beleidssuggesties van de ACM, de NZa en de IGJ voor mogelijke aanscherpingen van het fusietoezicht in de zorg. Vanwege benodigd aanvullend onderzoek worden de uitkomsten in het najaar van 2019 aan de Tweede Kamer toegezonden.

Uitgaande brief [29-06-2016] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Afschrift van brief knelpunt privacy bij controle jaarrekeningen (19 506)

Na de zomer informeren over nadere vormgeving bescherming persoonsgegevens bij financiële controles in de zorg

In behandeling.

Uitgaande brief [17-06-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Peters (CDA) over de extra inzet van Twentse gemeenten om foute zorgbureaus op te sporen (2019Z10528) (23 216)

De Minister is bereid om met de VNG en gemeentelijke samenwerkingsverbanden in gesprek te gaan met als doel de controle te verbeteren, zeker als er sprake is van open-house financiering.

De Tweede Kamer zal in het najaar worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze gesprekken.

Uitgaande brief [07-11-2018] – Planning afdoening moties en toezeggingen n.a.v. plenair debat over het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaartziekenhuis (31 016-139) (22 274)

Ik ga een diepgaand onderzoek doen naar onbehoorlijke financiële constructies bij ziekenhuizen. Dit zal worden gebaseerd op het onderzoek dat de curatoren zullen uitvoeren, maar ook op toezichtinformatie van de IGJ en de NZa. Ik zal u eind november nader informeren over de aanpak van het onderzoek.

Gedeeltelijk voldaan. In het bijzonder: Ik zal u eind november nader informeren over de aanpak van het onderzoek. Overige deel van de toezegging rond de zomer.

Parlementaire agenda [21-11-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4732)

Extern onderzoek door onafhankelijke commissie naar de faillissementen, focus op hoe het proces in de aanloop naar het faillissement is verlopen tussen betrokken stakeholders, i.h.b. De rol van betrokken partijen zoals vws, de (externe) toezichthouders, zorgverzekeraar(s), gemeenten en banken;Welke lessen daaruit getrokken kunnen worden om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen. [ao]

Rapport wordt in het einde van het jaar 2019 verwacht.

Parlementaire agenda [21-11-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4732)

Onderzoek nza en igj naar evt. Onbehoorlijke financiële constructies bij deze ziekenhuizen. Resultaten komen uiterlijk voor de zomer 2019. [ao]

Einde van het jaar 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

 

Het rapport over het onderzoek naar de oorzaken van de ziekenhuisfaillissementen van de commissie van Manen wordt in december aan de Kamer gestuurd – Is eerder al toegezegd.

Op 12 juli is de Voortgangsbrief Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen aan de Tweede Kamer verzonden. De commissie streeft ernaar om nog dit jaar haar rapport te publiceren.

 

Ik vind het heel onwenselijk als de aandeelhouders van Slotervaart een rol zouden spelen bij de toekomstige exploitatie van het ziekenhuis en ga mij inzetten om te zorgen dat het die kant niet op gaat. Ik zal de Kamer per brief informeren dat dit mijn route zal zijn.

Toegezegd in het AO stavaza faillissementen ziekenhuizen dd 25 april 2019. In hoeverre de aandeelhouders van Slotervaart betrokken blijven als eigenaar van het vastgoed van het Slotervaartziekenhuis is afhankelijk van een mogelijk te sluiten faillissementsakkoord. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd zodra er een faillissementsakkoord is. Er zijn overigens momenteel geen indicaties dat de aandeelhouders betrokken willen blijven bij de exploitatie van zorg.

Uitgaande brief [07-11-2018] – Planning afdoening moties en toezeggingen n.a.v. plenair debat over het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaartziekenhuis (31 016-139) (22 274)

Ik heb tijdens het debat met uw Kamer aangegeven dat ik wil onderzoeken welke lessen we kunnen trekken uit de gang van zaken rond deze faillissementen. Voor een volledig beeld hiervan ben ik mede afhankelijk van het onderzoek dat de curatoren zullen uitvoeren. Zoals in het begin van deze brief aangekondigd wacht ik hier niet op en zal zelf ook opdracht geven voor onafhankelijk extern onderzoek. Ik zal u uiterlijk eind november informeren over de onderzoeksopzet.

Aan deze toezegging is gedeeltelijk voldaan. In het bijzonder: Ik zal de Tweede Kamer uiterlijk eind november informeren over de onderzoeksopzet. Voor de rest van de toezegging is nog planning.

Uitgaande brief [05-07-2018] – Stand van zaken rond prijstransparantie in de medisch-specialistische zorg(32 620-205) (21 889)

De Minister voor MZS zegt toe de monitor die de NZa in het tweede helft van 2019 over prijstransparantie zal publiceren naar de Tweede Kamer te sturen

In de tweede helft van 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Uitgaande brief [05-07-2019] – Aanbieding Voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018–2022, (23 369)

Op basis van deze twee onderzoeken en het belang dat ik hecht aan transparantie wil ik deze ontwikkelingen blijven ondersteunen. De focus zal vanaf volgend jaar worden gelegd op het programma Uitkomstgerichte Zorg. Eind 2019 zal ik uw Kamer nader informeren over hoe ik beoog hier vorm en inhoud aan te geven.

Overleg over vorm en inhoud wordt in de zomer 2019 opgestart.

Uitgaande brief [19-03-2019] – Verzoek uit RvW 30 januari: het bericht «inspectie tikt Jeugdbescherming op de vingers om zwijgcontract» (31 839-633) (22 810)

Ik streef ernaar om eind dit jaar een wetsvoorstel houdende verbod op zwijgcontracten in consultatie te brengen.

Eind dit jaar wordt een wetsvoorstel houdende verbod op zwijgcontracten in consultatie gebracht.

Uitgaande brief [23-12-2016] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Beleidskader ACM voor de zorg(29 689-800) (20 209)

De Minister zal, bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel «Herpositionering taken NZa en deregulering», de Tweede Kamer informeren over de duiding door de ACM over de wijze waarop zij het AMM-instrument na de voorgenomen overheveling in de praktijk zal gaan inzetten en de ervaringen die tot nog toe met het instrument zijn opgedaan.

De toezegging is gekoppeld aan inwerkingtreding van het wetsvoorstel, dat op zijn vroegst kan plaatsvinden in januari 2020.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

In de loop van 2018 komt de Minister met een wetsvoorstel voor het waarschuwingsregister.

Het wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg wordt naar verwachting aan het begin van 2020 naar de Kamer verzonden.

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (34 550-XVI-144) (20 825)

Ik zal u eind 2017 per brief op de hoogte stellen van de ontwikkelingen over de uitwerking van de beleidsregel met als hoofddoel om te komen tot meer objectieve kwaliteits- en doelmatigheidsinformatie bij het opstellen en actualiseren van de inhoudelijke criteria ten behoeve van planningsbesluiten en vergunningen met betrekking tot de toekomst van de wet op bijzondere medische verrichtingen.

De Minister is voornemens om de Gezondheidsraad een advies te vragen over de criteria die gehanteerd kunnen worden bij besluitvorming over het laten in- en uitstromen van bijzondere medische verrichtingen. Dit advies vraagt nog enige voorbereidingstijd. De Kamer wordt nader geïnformeerd zodra het advies gereed is. De adviesvraag aan de GR is in voorbereiding. Het advies wordt medio 2020 verwacht.

Uitgaande brief [20-03-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het recht krijgen na een medische misser (2019Z04030). (22 820)

Het komende jaar zal de Wkkgz worden geëvalueerd. In de evaluatie zal ik ook de werking van de informatieplicht bij calamiteiten, de toezichtsrol van de Inspectie en artikel 20 Wkkgz betrekken.

In de opdrachtbrief voor de evaluatie Wkkgz naar ZonMw is dit opgenomen als integraal onderdeel van het onderzoek. De Tweede Kamer en Eerste Kamer zijn per afschrift opdrachtbrief geïnformeerd.

Parlementaire agenda [26-06-2014] – Plenaire behandeling wetsvoorstel Winst (1e termijn) (3905)

Na 3 jaar zal de Kamer een overzicht ontvangen van het aantal ziekenhuizen dat gebruik maakt van de mogelijkheden om risicokapitaal aan te trekken (2014–179)

Begin 2021 zal de Tweede Kamer het overzicht ontvangen.

Uitgaande brief [23-12-2016] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Beleidskader ACM voor de zorg(29 689-800) (20 209)

De Minister zal de doeltreffendheid en de effecten van het wetsvoorstel «Herpositionering taken NZa en deregulering» in de praktijk drie jaar na inwerkingtreding in kaart te brengen en de Tweede Kamer daarover informeren.

De derde nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het tweede nader verslag zijn op 5 juli 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uitgaande brief [12-07-2017] – Antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) over de corruptieschandalen binnen de FIFA (20 841)

De TK wordt geïnformeerd indien signalen worden ontvangen dat de Nederlandse investeringen in het kader van het WK-bid terecht zijn gekomen bij personen of landen die zich schuldig maken aan belastingontwijking of over zijn gemaakt via fiscale constructies aan FIFA-officals of hun bedrijven zal ik u daarover informeren.

Momenteel lopen er een Zwitsers en een Amerikaans onderzoek naar mogelijke frauduleuze handelingen van officials van de wereldvoetbalbond FIFA bij de toewijzing van de WK's van 2018 aan Rusland en 2022 aan Qatar. De voorlopige planning is dat de Amerikaanse rechtszaak waarschijnlijk in november 2017 van start gaat. Over het Zwitserse onderzoek zijn nog geen nadere details bekend.

Uitgaande brief [06-03-2019] – Update implementatie Sportakkoord, (30 234-211) (22 759)

TK wordt geïnformeerd over het bid voor het WK voetbal vrouwen als er concrete ontwikkelingen zijn.

Het lid Diertens heeft in de procedurevergadering van 4 juli 2019 gevraagd om een brief waarin de Minister aangeeft welke concrete stappen het kabinet zet voor het bid van het WK voetbal in 2027. Medio augustus 2019 ontvangt de Tweede Kamer hierover bericht.

Parlementaire agenda [19-09-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen 2018 (4820)

TK wordt jaarlijks geïnformeerd over de besteding van het topsportbudget van het Ministerie van VWS dat naar NOC*NSF gaat

Voorafgaand aan het WGO wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd.

 

De TK wordt geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met de KNVB over de vereiste mate van financieel gezonde voetbalclubs.

Zodra het gesprek met de KNVB heeft plaatsgevonden zal de Kamer geïnformeerd worden.

 

De TK wordt geïnformeerd over wanneer het symposium arbeidsmarkt in de sportsector wordt gehouden en ontvangt een verslag hiervan.

Symposium arbeidsmarkt sportsector wordt dit najaar georganiseerd.

Parlementaire agenda [16-05-2018] – Debat onderzoekscommissie sexuele intimidatie in de Sport (4744)

2-jaarlijks bij het WGO wordt de voortgang besproken van het prevalentieonderzoek SI door NOC*NSF. De TK ontvangt vooraf per brief hierover informatie

Uitkomsten prevalentieonderzoek worden verwacht in 2020.

Parlementaire agenda [16-05-2018] – Debat onderzoekscommissie sexuele intimidatie in de Sport (4744)

Jaarlijks bij het WGO wordt de TK geïnformeerd over de voortgang m.b.t. aanbevelingen Commissie de Vries. De TK ontvangt vooraf per brief hierover informatie

De Tweede Kamer heeft onlangs een update ontvangen met de Voortgangsbrief sportbeleid juni 2019 d.d. 29 mei 2019, kenmerk 1531200–190670-S

Uitgaande brief [12-06-2019] – Stand van zaken Regelingen Sport (30 234-216) (23 200)

De TK wordt aan het einde van de zomer 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van de analyse inzake de SPUK-aanvragen.

Analyse is in ontwikkeling. Eind van de zomer zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.

 

De TK ontvangt aan het eind van de zomer de analyse inzake de overvraging van het beschikbare budget voor de SPUK-regeling.

Analyse bevindt zich in de eindfase. De kamer zal hier naar verwachting eind van de zomer over geïnformeerd worden.

 

De TK ontvangt in september 2019 de uitkomst van de afspraken rondom de Green Deal Sportvelden met IenW, VWS, de sportsector en lokale overheden.

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd door IenW i.o.m. VWS.

Uitgaande brief [01-10-2018] – Wijziging van het beleidskader subsidiëring sportevenementen (30 234-198) (22 111)

TK wordt eind 2019 geïnformeerd over de uitwerking van het deelakkoord «Topsport die inspireert»

In het Nationaal Sportakkoord hebben de strategische partners afgesproken dat de zesde ambitie in de loop van 2019 zal worden uitgewerkt. Het streven is dat dit deelakkoord in het najaar 2019 wordt ondertekend. Op 11 april 2019 hebben we een startbijeenkomst georganiseerd waarvoor een breed scala van partijen was uitgenodigd

Uitgaande brief [29-05-2019] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2019 (30 234-215) (23 151)

TK wordt voorafgaand aan de ondertekening van het 6de deelakkoord van het Nationaal Sportakkoord geïnformeerd over de inhoud ervan.

Het advies Nederland evenementenland? van NLsportraad bevat belangrijke aanbevelingen voor de uitwerking van het evenementenbeleid in Nederland na 2020. Deze aanbevelingen worden in afstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat bij de uitwerking betrokken.

 

Voor het WGO 2019 ontvangt de TK verslag van het gesprek met OCW over de mogelijkheden om meer vrouwenvoetbal op tv te krijgen.

Het gesprek met OCW vindt binnenkort plaats. Na dit gesprek zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden.

 

De TK ontvangt voor het WGO 2019 de uitkomst van het overleg met IenW en JenV of sportevenementen op de openbare weg in Nederland onverminderd mogelijk kunnen blijven.

VWS, IenW en JenV treden binnenkort in overleg met elkaar hierover. Na dit overleg zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden.

Uitgaande brief [13-05-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Update implementatie Sportakkoord(30 234-214) (23 056)

de TK wordt binnenkort geïnformeerd over hoe er financiële ondersteuning beschikbaar kan zijn voor sporters wanneer zij in een kostbare dopingzaak verwikkeld raken.

De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

 

De TK wordt voor het WGO 2019 geïnformeerd over de (praktische) uitwerking van de BOSA-regeling.

Over het 1ste jaar van de BOSA-regeling wordt de Tweede Kamer voor het WGO geïnformeerd.

 

De TK ontvangt voor het WGO 2019 een reactie op de mogelijkheden rondom een beweegapp analoog aan het Cultureel Jongerenpaspoort.

De verkenning naar dit idee die jongeren tijdens het Nationaal Jeugddebat hebben aangedragen zal na het zomerreces worden gestart, in afstemming met directie Jeugd. De jongeren ontvangen eveneens een reactie

Parlementaire agenda [19-11-2018] – Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

De TK wordt geïnformeerd over de arbeidscontracten voor bondscoaches.

VWS gaat in gesprek met betrokken stakeholders om de specifieke knelpunten te verkennen (WOS, COAP etc.)

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

De Kamer wordt geïnformeerd over de verbeterpunten omtrent de combinatie topsport en onderwijs, naar aanleiding van het bestaande topsport-onderwijsconvenant (actieplan FLOT) van verschillende onderwijsinstellingen en NOC*NSF.

Gedurende 2019 laat NOC*NSF een aantal analyses uitvoeren, gericht op het verder optimaliseren van de bestaande regelgeving en de afstemming in de gehele onderwijskolom – universitair/ hoger onderwijs, MBO en voortgezet onderwijs. Ook wordt de beleidregel LOOT door OCW geëvalueerd. Adviezen en aanbevelingen worden in de loop van 2019 verwacht.

Parlementaire agenda [19-11-2018] – Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

De TK wordt geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met NOC*NSF inzake vrouwen in sportbesturen op bondsniveau en de concrete ontwikkelingen op dat terrein.

Code goed sportbestuur wordt herzien.

 

De TK wordt voor het WGO 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek met NOC*NSF, SZW en UWV inzake knelpunten m.b.t. topsporters die een WW, WIA of Wajonguitkering ontvangen.

NOC*NSF is gestart met het in kaart brengen van de kansen en belemmeringen.

Parlementaire agenda [16-05-2018] – Debat onderzoekscommissie sexuele intimidatie in de Sport (4744)

Via de Minister van Rechtsbescherming wordt de TK geïnformeerd hoe opvolging wordt gegeven aan de aanbeveling van cie De Vries om te onderzoeken welke factoren een snelle en adequate wijze voor het afhandelen van SI-zaken in de weg staan.

N*N maakt steeds betere afspraken met politie en OM over gegevensuitwisseling en afhandeling van SI-zaken, dit is opgenomen in een werkdocument tussen de sport, de politie en het OM. De verwachting is dat het werkdocument binnen afzienbare tijd wordt afgerond en door de betrokken partijen openbaar wordt gemaakt.

Parlementaire agenda [19-11-2018] – Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

September 2019 ontvangt de TK de monitor Buurtsportcoachregeling met daarin opgenomen de formatie Bsc herleidt naar tak van sport, ouderen en jeugd.

De Tweede Kamer wordt in september 2019 geïnformeerd.

 

De TK wordt dit najaar geïnformeerd over de eerste resultaten van het project sporthulpmiddelen.

Het project sporthulpmiddelen loopt tot en met 2021. Op dit moment zitten de organisaties in de fase van het maken van een handreiking voor gemeenten.

 

De TK ontvangt een update over de mogelijkheden voor aangepast sporten per gemeente en per provincie.

Het Mulier instituut doet hiervoor een eerste scan bij gemeenten en provincies. Na dit onderzoek zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden.

Uitgaande brief [29-10-2015] – Vervolg Dopingconferentie en Onderzoek Topsporters mbt doping(30 234-139) (18 555)

Geplande brief [31-12-2019] – Prevalentieonderzoek naar het gebruik van doping (1409)

Periodieke herhaling van het onderzoek De Nederlandse topsporter en het anti-dopingbeleid (dopinggebruik Nederlandse topsporters).

Het 2019-onderzoek is in voorbereiding: de vragenlijst wordt op 1 augustus 2019 uitgezet. De rapportage wordt in de loop van het najaar verwacht, waarna het rapport met een beleidsreactie voor het kerstreces 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd kan worden.

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

Geplande brief [] – Rapportage activiteiten binnen amendement Heerema (2103)

Ik zal de Kamer rapporteren over de activiteiten binnen «Amendement Heerema».

Inhoudelijke rapportage verschijnt in 2019. Daarna zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden.

Parlementaire agenda [19-11-2018] – Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

De TK ontvangt de beleidsreacties op de diverse onderzoeksrapporten inzake zwemveiligheid.

De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk eind januari 2020 de beleidsreactie op de diverse deelrapporten inzake zwemveiligheid en het eindrapport NL Zwemveilig 2020 van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Uitgaande brief [25-01-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Medische Zorg over het gebrek aan landelijke regels voor zwemlessen (ingezonden 21 december 2018) (2018Z24642) (22 594)

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar 2019 het Nationaal plan zwemveiligheid van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt aan de laatste fase van het eindadvies NL Zwemveilig 2020.De uitvoering van het plan «Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020» ligt op koers en zal eind 2019 het eindrapport verschijnen. Het eindrapport met de beleidsreactie wordt uiterlijk eind januari 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd

 

De TK wordt eind 2019/begin 2020 geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek door Taskforce Brabant-Zeeland en het gesprek met de KNVB hierover, waarna wordt bezien of dit onderzoek breder getrokken moet worden.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de Taskforce Brabant-Zeeland wordt de Tweede Kamer hierover in het 1ste kwartaal van 2020 geïnformeerd i.o.m. JenV.

Parlementaire agenda [28-06-2018] – AO Sportbeleid (4601)

In de loop van 2020 wordt de Kamer geïnformeerd over de eerste evaluatie van de SPUK en de BOSA

De BOSA en de SPUK zijn per 2 januari 2019 gestart. Voor het AO van zomer 2020 zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden.

Uitgaande brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

Voor de zomer van 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de vorderingen m.b.t. de mogelijkheden inzake de financiering en uitvoerbaarheid van de vervoersregeling van gehandicapte teamsporters

In 2019 is gestart met de verkenning hoe de regeling zodanig ingericht kan worden dat een bredere groep mensen met een beperking hiervan gebruik kan maken. De verkenning is eind 2019 afgerond en kan de vervoersregeling op basis daarvan worden aangepast. De Tweede Kamer wordt eind 2019 geinformeerd over de stand van zaken.

Uitgaande brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

In het voorjaar 2020 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de pilots sporthulpmiddelen

In het voorjaar 2020 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de pilots sporthulpmiddelen.

Parlementaire agenda [19-11-2018] – Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

In 2019 wordt de TK geïnformeerd of er meer acties nodig zijn en welke naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar aard en omvang van doping.

Het onderzoek loopt tot begin 2020. Dat is conform de planning die met de onderzoekers is afgesproken. Als het onderzoeksrapport klaar is, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over mogelijke acties.

Parlementaire agenda [19-11-2018] – Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

De TK ontvangt de resultaten van het onderzoek financiering en governance in de sport in 2020.

De adviesaanvraag is samen met de VSG en NOC*NSF opgesteld en eind februari 2019 aan NLsportraad verstrekt, die deze in maart 2019 op haar website heeft gepubliceerd.

Uitgaande brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De Tweede Kamer ontvangt de uitkomsten van de ex-durante evaluatie Buurtsportcoachregeling

Dit betreft de community of practice. Van deze uitkomsten wordt de Tweede Kamer jaarlijks op de hoogte gebracht in de verzamelbrief voor het WGO.

Uitgaande brief [08-11-2018] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Nationaal Sportakkoord (30 234-201) (22 277)

De TK wordt jaarlijks geinformeerd over de gemonitorde doelen, voortgang en resultaten van het Sportakkoord

Het Monitoringsplan is gereed. De eerste volledige halfjaarlijkse rapportages worden mei 2020 verwacht en naar Tweede Kamer gestuurd. De TK ontvangt voorafgaand aan het WGO 2020 de jaarlijkse monitor SA.

Uitgaande brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De Tweede Kamer ontvangt de uitkomsten van de ex-post evaluatie Buurtsportcoachregeling

Dit betreft de community of practice. Zie ook toezeggng 7879. Van deze uitkomsten wordt de Tweede Kamer jaarlijks op de hoogte gebracht in de verzamelbrief voor het WGO. Het eindrapport verschijnt in 2022.

Parlementaire agenda [07-02-2018] – Wet uitvoering antidopingbeleid (34 543) (4704)

Bij de evaluatie van het wetsvoorstel na maximaal drie jaar (zie amendement Bruins Slot) betrek ik ook een evaluatie van het Actieplan Doping.

De evaluatie van het actieplan doping wordt betrokken bij de evaluatie van het wetsvoorstel uitvoering antidopingbeleid. Eind 2022 zal de Tweede Kamer daarover geïnformeerd worden.

Uitgaande brief [20-03-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over het overmatig gebruik van cafeïnepillen (2019Z03888). (22 818)

Gezien de mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van cafeïnepillen wil ik cafeïne in de bijlage van de Verordening (EG) Nr. 1925/2006 op laten nemen waardoor het mogelijk is op EU-niveau beperkingen zoals een maximale hoeveelheid aan cafeïnepillen te stellen.

Het hiervoor benodigde onderzoek door het RIVM is in voorbereiding. Het RIVM gaat eerst een verkenning doen in hoeverre we voldoen aan de eisen om een artikel 8-procedure te starten. Daarna zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden.

Uitgaande brief [04-12-2017] – Triazolenresistentie Aspergillus (27 858-411) (21 161)

Na afronding van het vervolgonderzoek (fase II) zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd over de vervolgstappen.

LNV is in the lead voor deze beleidsreactie. Rapport van het RIVM is nog niet definitief. Planning is nu 2e kwartaal 2019

 

Compleet beeld opstellen vwb gezondheidsincidenten als gevolg van gebruik van GHB en begin 2019 daarover aan TK rapporteren

Brief wordt na reces verzonden aan de Tweede Kamer.

Uitgaande brief [26-02-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over onveilige cv-ketels (2018Z02073) (21 381)

Zoals ik in mijn antwoord op vraag drie (2018Z00273) aangaf zal door een onafhankelijk bureau in opdracht van Nefit nader worden onderzocht of de gebruikers van de desbetreffende ketels daadwerkelijk worden blootgesteld aan mogelijk gevaar op een koolmonoxidevergiftiging. Nefit heeft toegezegd het rapport onverkort met de NVWA te delen. Op basis van het rapport zal de NVWA bezien wat nodig is aan maatregelen, afspraken of vervolg onderzoek. Verder heeft «C+B advies en expertise» in opdracht van RTL nieuws, onderzoek naar de veiligheid van CV ketels van Nefit model B3M en B3L uitgevoerd. Het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek van de NVWA heeft opdracht gegeven de resultaten van dit onderzoek nader te bestuderen. Het streven is de bevindingen van genoemde onderzoeken vóór de zomer met de Kamer te delen.

In afwachting van reactie NVWA op rapport TNO. Nadat deze is geleverd zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden.

Uitgaande brief [05-07-2017] – Tabak- en rookwaren (32 011-59) (20 806)

Definitieve keuze regelgeving uitstalverbod nav internetconsultatie overlaten aan nieuw kabinet

Advies Raad van State, duur zal 3 mnd zijn. Geen onomkeerbare stappen ondernemen. Mag niet worden gepubliceerd. Hierna waarschijnlijk kamer informeren.

Uitgaande brief [21-12-2018] – Reactie Advies Commissie Sorgdrager «Onderzoek fipronil in eieren»(26 991-536) (22 522)

de voortgang van de uitvoering wordt aan de TK gemeld in halfjaarlijkse voortgangsrapportages waarbij de eerste in april 2019 verschijnt. Deze toezegging kan worden afgeletterd op Peter Munters van VGP. Dan ook uitwerking toezegging aan Lodders. Dan ook uitwerking aanbeveling 18 (ABD Topconsult heeft dan advies uitgebracht). In de brief staat de TK daar dit voorjaar over aanbeveling 18 (verantwoordelijkheidsverdeling LNV en VWS op het gebeid van voedselveiligheid)wordt geïnformeerd.

Kamer is inmiddels geïnformeerd over de uitwerking van aanbeveling 18 (verantwoordelijkheidsverdeling LNV – VWS). Uitwerking toezegging aan Lodders: Kamerbrief is verzonden. Uitwerking volgt voor 1/1/2020.Eerstvolgende voortgangsrapportage Actieplan Voedselveiligheid is in oktober 2019 (rapportage april 2019 is verzonden)

Uitgaande brief [07-06-2018] – Aanbieding Staat van Voedselveiligheid (26 991-525) (21 755)

Ik ben met de NVWA in overleg om te kijken op welke wijze de traceerbaarheidsverplichting uit de Algemene Levensmiddelenwetgeving strikt gehanteerd moet worden. In het najaar ontvangt de Kamer reactie hierop.

Deze is opgevolgd in het Actieplan Voedselveiligheid nav Sorgdrager. Het is nog niet afgerond. Dit volgt in voortgangsrapportages van het Actieplan.

Uitgaande brief [22-07-2014] – Kamerbrief over Stand van zaken toezeggingen VWS (33 750-XVI-111) (17 206)

de Kamer wordt geïnformeerd over de verdere voortgang van het vervolgonderzoek deeltjes in de nanorange van het additief siliciumdioxide E551 (SAS) .

De toezegging aan de kamer is dat we de kamer informeren als er nieuwe informatie (resultaten)te melden is. Volgend jaar 2019 kunnen we de kamer wel informeren,

Uitgaande brief [11-04-2017] – vitamine K bij zuigelingen (32 279-107) (20 514)

Verwijzend naar de demissionaire status van het kabinet bied ik u dit advies zonder inhoudelijke reactie aan. Ik laat het aan het nieuwe kabinet om een inhoudelijke reactie op het advies te geven. Vitamine K

De TK wordt kort na het zomerreces geïnformeerd over de uitkomsten van de besluitvorming.

Uitgaande brief [08-10-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Voortgang onderzoek asbest in cosmetica (25 834-152) (22 148)

De Tweede Kamer wordt in het tweede kwartaal van 2019 geïnformeerd over de Europese ontwikkelingen op het gebied van de interpretatie van de definitie van «vermijdbare hoeveelheden»

Het onderwerp is Europees aangekaart maar nog niet opgelost. De TK wordt voor het einde van 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [19-10-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over de berichtgeving dat de gezondheid van modellen in de mode-industrie ondanks beloftes nog steeds ver onder de maat is (2018Z15167), (22 199)

Ik ben voornemens deze aanpak eind 2019 te evalueren en op basis daarvan zo mogelijk te beoordelen of deze voldoende bescherming biedt aan modellen.

Onderzoeksopzet wordt momenteel bepaald, hierna zal een geschikte partij gevonden worden.

Uitgaande brief [28-06-2019] – antwoorden op de vragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU) en Voordewind (CU) over het tegengaan van het gebruik van lachgas (2019Z11423) (23 304)

Ik heb u al aangegeven dat ik in gesprek wil gaan met de VNG en gemeenten om te bezien of er meer mogelijkheden nodig zijn om de verkoop van lachgas voor oneigenlijk gebruik en het gebruik te verminderen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 24 077, nr. 426). Ik zal uw Kamer informeren over de uitkomsten van dit gesprek wanneer dat heeft plaatsgevonden.

Het gesprek met gemeenten zal na de zomer worden gepland. De Kamer zal hierna worden geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek

Uitgaande brief [25-04-2019] – Drugspreventiebeleid (24 077-426) (23 007)

Eind van dit jaar zal ik u weer informeren over de voortgang van het persona onderzoek.

De TK zal eind van dit jaar worden geïnformeerd over de voortgang van het persona onderzoek.

Uitgaande brief [04-07-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Tabaksverslaving een ernstig knelpunt binnen de gezondheidszorg (23 364)

Toezegging is dat wordt onderzocht wat de meerwaarde is van een klinische opname bij tabaksverslaving in vergelijking met een ambulante behandeling.

Wordt door ZonMW opgepakt

Uitgaande brief [31-08-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arissen (PvdD) over het bericht dat tabaksfabrikanten festivaljongeren voor zich blijven winnen (2018Z14275) (22 013)

De Staatssecretaris van VWS zal op deze handhavingsactiviteiten (red. sponsoring op festivals) terugkomen in de jaarlijkse brief met handhavingscijfers. De Staatssecretaris wil verkennen met de sector of zij bereid zijn om vrijwillig af te zien van de verkoop van sigaretten, met name als het om festivals gaat waar kinderen onder de 18 jaar komen.

Gesprekken na onderzoek verkooppunten

Uitgaande brief [20-12-2018] – Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen (22 491)

Aan de Tweede Kamer wordt de toezegging gedaan om de wetten waarin het inzagerecht van de IGJ is neergelegd te verduidelijken.

Als medio september duidelijkheid bestaat over de invulling van de term «inzage» in de verschillende wetten, wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de manier waarop (de omvang van) het inzagerecht in die wetten wordt verduidelijkt.

Uitgaande brief [21-12-2018] – Stand van zaken staatssteuntoetsing (29 214-80) (22 514)

Ik bericht u zodra ook hier het toetsingsproces is voltooid.

In behandeling, toetsingsproces wordt gepland.

Uitgaande brief [25-04-2019] – Wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (23 002)

De AMvB zal na publicatie ter informatie aan beide kamers der Staten-Generaal worden toegezonden.

Streven is om 1/1/2020 het wetsvoorstel in werking te laten treden, gecombineerd met de AMvB. Dat zou betekenen dat vlak na 1/1/2020 aan deze toezegging voldaan moet worden.

Uitgaande brief [03-07-2019] – Voortgangsrapportage medische ethiek (23 350)

Voor het einde van de zomer beantwoording van de schriftelijke vragen over het wijzigingsvoorstel

Voor het eind van de zomer 2019 wordt de Kamer geïnformeerd.

Parlementaire agenda [27-06-2019] – Wetswijziging ggz in de wlz (4919)

De financiële gevolgen van het afschaffen van het driejaarscriterium worden meegenomen wanneer de Kamer wordt geïnformeerd over de risicoverevening.

De Kamer wordt hierover geïnformeerd voor het zomerreces in 2025.

Parlementaire agenda [27-06-2019] – Wetswijziging ggz in de wlz (4919)

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer als het driejaarscriterium wordt afgeschaft.

De Kamer wordt hierover geïnformeerd voor het zomerreces in 2025.

Uitgaande brief [21-06-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over de vergoeding van Vruchtbaarheidsbehandelingen (2019Z09580). (23 249)

Ik zal het Zorginstituut vragen mij te adviseren over vergoeding ten laste van het basispakket in de situatie dat er sprake is van een medisch vruchtbaarheidsprobleem bij de verzekerde, waarbij voor het vervullen van de kinderwens ook een deel van de vruchtbaarheidsbehandeling bij een ander mogelijk of nodig is die daarvoor geen medische indicatie heeft. Ik vraag het Zorginstituut daarbij of en zo ja wanneer het – in de situatie dat er sprake is van een medisch indicatie bij een vruchtbaarheidsprobleem bij de wensouder(s) – wenselijk is om de vergoeding van de medische kosten voor de vruchtbaarheidsbehandeling van de derde ten laste van de zorgverzekering van de verzekerde te laten komen.

Naar verwachting wordt de Kamer hier begin 2020 over geïnformeerd.

Uitgaande brief [09-11-2018] – Bevorderen contracteren (29 689-941) (22 280)

In de loop van 2019 zal de Minister een voorstel tot wetswijziging naar de Kamer sturen die de overheid de mogelijkheid biedt om voor bepaalde (deel) sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in (nadere) regelgeving vast te leggen en deze dus niet langer over te laten aan verzekeraars en de daarover ontstane jurisprudentie.

De Kamer wordt hierover geïnformeerd in het najaar van 2019.

Uitgaande brief [09-11-2018] – Bevorderen contracteren (29 689-941) (22 280)

Het kabinet zal de Kamer betrekken bij de analyse of het noodzakelijk is om deze wetswijziging te effectueren.

De Kamer wordt hierover geïnformeerd in het najaar van 2019.

Uitgaande brief [07-12-2018] – Rapportages contractering wijkverpleging (29 689-943) (22 418)

Na de zomer 2019 ontvangt u het tweede deel van de Monitor contractering 2019

De Kamer wordt hierover geïnformeerd na de zomer van 2019.

Uitgaande brief [07-12-2018] – Rapportages contractering wijkverpleging (29 689-943) (22 418)

Na de zomer 2019 ontvangt u tevens een kwantitatieve analyse van Vektis met daarin het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging over 2017, 2018 en het eerste kwartaal van 2019.

De Kamer wordt hierover na de zomer van 2019 geïnformeerd.

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Zorgverzekeringswet (4384)

Minister informeert TK over uitkomsten onderzoek ondervertegenwoordiging van zorggebruikers in groep die overstapt van zorgverzekering.

Het streven is de Kamer hier medio 2020 over te informeren.

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Zorgverzekeringswet (4384)

Minister stuurt monitor polissen en collectiviteiten aan TK.

De Kamer wordt hierover geïnformeerd voor de zomer van 2020.

Uitgaande brief [21-03-2019] – Overstapseizoen 2018–2019 (29 689-965) (22 823)

Zorggebruikers lijken ondervertegenwoordigd als het om overstappen gaat. Ik wil meer weten over waarom deze groep nu niet overstapt en of zij belemmeringen ervaren. Daarom start ik een onderzoek, en zal ik uw Kamer hierover infomeren.

Het streven is de Kamer hier medio 2020 over te informeren.

Uitgaande brief [27-06-2018] – Polisaanbod zorgverzekeringen (29 689-917) (21 849)

In 2020 wordt opnieuw gemeten of het polisaanbod (en dan met name de dubbele polissen) kleiner is geworden. De Kamer wordt hierover geïnformeerd.

Voor het zomerreces van 2020 wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

Parlementaire agenda [29-05-2008] – AO Masterplan buitenland (1994)

De Minister heeft toegezegd de Kamer te informeren over de ontwikkelingen ter zake van de ratificatie door Turkije van het met Nederland gesloten sociale zekerheidsverdrag.

Turkije heeft nog niet geratificeerd. Zodra dit het geval is wordt de Kamer geïnformeerd.

Uitgaande brief [06-12-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Brenk (50PLUS), Hermans (VVD), Van Nispen en Hijink (beiden SP) over van de uitzending van Radar inzake een 93-jarige dame die in de schulden is gekomen door een fout van het CAK (2018Z21675, 2018Z21676, 2018Z22259) (22 417)

Minister kondigt veranderingen aan die per AMvB moeten worden gerealiseerd.

De Kamer wordt hierover geïnformeerd in het najaar van 2019.

Uitgaande brief [05-07-2019] – Risicovereveningsmodel 2020 (23 382)

In overleg met verzekeraars, het Zorginstituut en onderzoekers zal het onderzoeksprogramma voor de komende jaren verder worden uitgewerkt. In september zal ik u hierover in meer detail informeren.

De Kamer wordt hierover in september 2019 geïnformeerd.

Uitgaande brief [24-06-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over voorwaardelijke toelating van Spinraza tot het basispakket (2019Z12587) (23 261)

Na het zomerreces zal ik de Tweede Kamer een voortgangsbrief toesturen over de stand van zaken van de voorbereiding van het voorwaardelijke toelatingstraject Spinraza»». Deze toezegging pak ik op. Termijn is «»na het zomerreces.

De Kamer wordt hierover na het zomerreces geïnformeerd.

Uitgaande brief [02-10-2018] – Aanbiedingsbrief evaluatie ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek (29 248-313) (22 124)

Een inhoudelijke reactie op de evaluatie volgt in het voorjaar van 2019.

In de brief «Zorgevaluatie en Gepast Gebruik» van 14-2-2019 is gemeld dat kort na de zomer een uitgebreide reactie volgt op de evaluatie van het programma ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek. Samen met een schets van het vervolg van het programma, dat mede gebaseerd zal zijn op de uitkomsten van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.

Uitgaande brief [13-02-2019] – Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (29 248-316) (22 686)

Ik verwacht u na de zomer te kunnen informeren over de uitkomsten van de kwartiermakersfase en op welke manier de werkorganisatie vorm krijgt.

De Kamer wordt hier na de zomer van 2019 over geïnformeerd.

Uitgaande brief [06-07-2018] – Wanbetalersregeling (33 077-20) (21 904)

De maatregelen uit de Kamerbrief worden meegenomen in de evaluatie van de wanbetalersregeling die staat gepland in 2019 en de uitkomsten van de evaluatie worden in het najaar 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd

De kamer wordt in het najaar van 2019 geïnformeerd

Uitgaande brief [07-12-2018] – Rapportages contractering wijkverpleging (29 689-943) (22 418)

Vervolgens ontvangt u in het voorjaar 2020 een nieuwe Monitor contractering wijkverpleging, met een terugblik op het contracteerproces 2020.

De Kamer wordt hierover geïnformeerd in het voorjaar van 2020.

Moties voldaan vergaderjaar 2019–2019

Kamerstuknr

Omschrijving

Afgedaan met

t.v.v. 34 000-XVI, nr. 72

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bouwmeester over voeding in ziekenhuizen en zorgorganisaties.

Brief [23-05-2016] – Uitvoering motie inventarisatie voedingsconcepten (31 016-94) (19 315)

Brief [23-11-2018] – Aanbieding Nationaal Preventieakkoord (32 793-339) (22 339)

31 016-125

Motie van het lid Van den Berg c.s. over in stand blijven van spoedeisende hulp en een voorziening voor acute verloskunde in de regio Lelystad

Brief [30-11-2018] – Stand van zaken MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen,(31 016-174) (22 387)

31 016-127

Motie van het lid Segers c.s. over onderzoeken welke vormen van tweedelijnszorg noodzakelijk zijn in Flevoland

Brief [18-12-2018] – Faillissementen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen (31 016-177) (22 470)

31 016-169

Motie van de leden Dik-Faber en Van den Berg over Urk als hoofdpost voor het cluster Noord van de RAV Flevoland

Brief [30-11-2018] – Stand van zaken MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen,(31 016-174) (22 387)

29 689-976

Motie van het lid Van den Berg over een gelijk speelveld en samenwerking in krimpgebieden

Brief [16-05-2019] – Onderhandelaarsakkoord bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019–2022 (33 578-64) (23 076)

29 247-237

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over een effectenstudie naar het ELV

Brief [28-06-2018] – Kwaliteit en doorontwikkeling eerstelijnsverblijf (ELV) (31 765-339) (21 862)

Brief [04-10-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen voor de begroting 2019 (35 000-XVI-9) (22 134)

27 295-162

Motie van het lid Dik-Faber over de wijze waarop de IGJ de betrokkenheid van belanghebbenden meeweegt

Brief [07-09-2018] – Aangenomen moties meerderheidsdebat positie regionale ziekenhuizen d.d. 13 juni 2018, AO spoedeisende zorg d.d. 5 april 2018 en Kamerbrief aanpak drukte in de acute zorg d.d. 2 juli 2018 (27 295-168) (22 049)

27 295-163

Motie van het lid Kerstens over het leveren van maatwerk

Brief [07-09-2018] – Aangenomen moties meerderheidsdebat positie regionale ziekenhuizen d.d. 13 juni 2018, AO spoedeisende zorg d.d. 5 april 2018 en Kamerbrief aanpak drukte in de acute zorg d.d. 2 juli 2018 (27 295-168) (22 049)

27 295-167

Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Kerstens over een (leefbaarheids)analyse betrekken bij het kwaliteitskader spoedzorg (t.v.v. 27 295-156)

Brief [07-09-2018] – Aangenomen moties meerderheidsdebat positie regionale ziekenhuizen d.d. 13 juni 2018, AO spoedeisende zorg d.d. 5 april 2018 en Kamerbrief aanpak drukte in de acute zorg d.d. 2 juli 2018 (27 295-168) (22 049)

27 295-157

Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over organiseren van netwerkbijeenkomsten en zorgtafels in krimpregio's

Brief [07-09-2018] – Aangenomen moties meerderheidsdebat positie regionale ziekenhuizen d.d. 13 juni 2018, AO spoedeisende zorg d.d. 5 april 2018 en Kamerbrief aanpak drukte in de acute zorg d.d. 2 juli 2018 (27 295-168) (22 049)

34 775-XVI-91

Motie van de leden Pia Dijkstra en Dik-Faber over geestelijke verzorging binnen de eerste lijn

Brief [08-10-2018] – Aanpak geestelijke verzorging/levensbegeleiding (29 509-68) (22 143)

34 775-XVI-96

Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over de bereikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging

Brief [08-10-2018] – Aanpak geestelijke verzorging/levensbegeleiding (29 509-68) (22 143)

25 424-399

Motie van het lid Sazias over de inzet van het Schakelteam

Brief [26-09-2018] – Eindrapportage Schakelteam personen met verward gedrag (25 424-424) (22 103)

32 399-67

Motie van het lid Pia Dijkstra over de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen

Brief [11-12-2018] – VSO inzake voorhang besluiten ambulante dwangzorg (25 424-435) (22 430)

25424-410

Motie van de leden Van den Berg en De Lange over aanmeldwachttijden en behandelwachttijden binnen de treeknormen

Brief [21-12-2018] – Informatiekaart NZa december 2018 wachttijden ggz (25 424-451) (22 507)

31 016-156

Motie van het lid Van den Berg c.s. over bespreken van de optie van een onafhankelijke toekomstverkenner

Brief [18-12-2018] – Faillissementen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen (31 016-177) (22 470)

25 424-439

Motie van de leden De Lange en Van den Berg over het voorwaardelijk maken van ANW-diensten voor BIG-geregistreerde beroepen

Brief [06-03-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie op berichten Trouw.nl en bericht op De Groene Amsterdammer.nl d.d. 6 februari 2019 inzake personeelstekort in de GGZ (29 282-353) (22 760)

25 424-440

Motie van de leden De Lange en Van den Berg over physician assistants opnemen in het kwaliteitsstatuut ggz

Brief [22-02-2019] – Uitvoering motie Renkema, spoorboekje wachttijden, physician assistants en persoonsgerichte aanpak VAO ggz op 20 december 2018 (25 424-455) (22 733)

25 424-449

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over één kwaliteitssysteem (t.v.v. 25 424-443)

Brief [20-02-2019] – Uitvoering van de motie-Van den Berg cs over één kwaliteitssysteem (25 424 nr 443) (25 424-454) (22 714)

31 016-208

Motie van de leden Dik-Faber en Arno Rutte over flevoland koploper maken in slimme zorg thuis

Brief [13-03-2019] – Stand van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart (31 016-213) (22 785)

31 016-206

Motie van het lid Van der Staaij over de aanrijtijden van ambulances in Gelderland

Brief [29-03-2019] – Stand van zaken ambulancezorg (29 247-270) (22 862)

29 689-953

Motie van het lid Kerstens c.s. over het naleven van de afspraak over loonsverhogingen in het hoofdlijnenakkoord

Brief [13-05-2019] – monitor zorginkoop wijkverpleging (29 689-984) (23 052)

34 623-14

Motie van de leden Ellemeet en Keijzer over de uitwerking van het begrip ambulancezorgprofessional

Brief [29-03-2019] – Stand van zaken ambulancezorg (29 247-270) (22 862)

29 247-274

Motie van de leden Van Gerven en Van den Berg over eenzelfde reële toeslag voor alle verloskundigen op Urk

Brief [19-06-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen AO ambulancezorg d.d. 3 april 2019(29 247-285) (23 234)

29 247-275

Motie van het lid Geleijnse over het aantal overbodige ligdagen beperken

Brief [02-07-2019] – Voortgangsrapportage programma Langer Thuis (23 343)

29 247-276

Motie van de leden Geleijnse en Raemakers over het beschikbaar stellen van cruciale gezondheidsinformatie

Brief [19-06-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen AO ambulancezorg d.d. 3 april 2019(29 247-285) (23 234)

35 000-XVI-71

Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van contractering op de kwaliteit van paramedische zorg (t.v.v. 35 000-XVI-30)

Brief [16-05-2019] – Onderhandelaarsakkoord bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019–2022 (33 578-64) (23 076)

Brief [20-06-2019] – Bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019–2022, (33 578-67) (23 242)

31 016-207

Motie van het lid Raemakers over in gesprek gaan met het AYA-platform

Brief [10-07-2019] – Motie AYA zorg (23 406)

31 016-209

Motie van het lid Ellemeet over het borgen van acute zorg in het curatieve zorglandschap

Brief [12-07-2019] – visie medisch zorglandschap (23 423)

25 424-441

Motie van het lid De Lange c.s. over een persoonsgerichte aanpak voor de 13.000 mensen die herhaaldelijk in de politiemeldingen voorkomen

Brief [05-07-2019] – Persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag (23 372)

25 424-447

Gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over inzicht in de wijze waarop de wachtlijsten worden teruggedrongen (t.v.v. 25 424-438)

Brief [10-07-2019] – Voortgang aanpak wachttijden ggz (23 407)

25 424-448

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over het inzetten van de doorzettingsmacht per regio (t.v.v. 25 424-442)

Brief [05-04-2019] – Voortgang aanpak wachttijden ggz (25 424-457) (22 888)

35 000-XVI-74

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over verder terugdringen van verspilling in de zorg (t.v.v. 35 000-XVI-55)

Brief [05-07-2019] – Verspilling van medicijnen (23 384)

29 247-277

Motie van de leden Geleijnse en Ploumen over het blijvend monitoren van de 45 minutennorm

Brief [12-07-2019] – Bereikbaarheidsanalyse RIVM 2019 (23 426)

31 016-181

Tweede nader gewijzigde motie van het lid Geleijnse c.s. over een regionaal systeem om informatie uit te wisselen over beschikbare bedden (t.v.v. 31 016-180)

Brief [12-07-2019] – Toekomstverkenning zorg in Flevoland (23 428)

31 016-167

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een gezamenlijke inspanningsverplichting tot heroprichting van de afdeling acute verloskunde in Lelystad

Brief [12-07-2019] – Toekomstverkenning zorg in Flevoland (23 428)

31 016-168

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een SEH met OK en zonder IC in Lelystad

Brief [12-07-2019] – Toekomstverkenning zorg in Flevoland (23 428)

31 016-170

Motie van de leden Dik-Faber en Raemakers over het behoud van aanvullende specialismen

Brief [18-12-2018] – Faillissementen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen (31 016-177) (22 470)

27 529-174

Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over het LSP niet als verplichte infrastructuur voor zorgprocessen

Brief [09-04-2019] – Tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-183) (22 901)

35 000-XVI-46

Motie van het lid Raemakers c.s. over concrete verbetering van de elektronische gegevensuitwisseling

Brief [20-12-2018] – Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-166) (22 504)

29 515-432

Gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries c.s. over elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders (t.v.v. 29 515-429)

Brief [20-12-2018] – Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-166) (22 504)

27 529-182

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over standaardisatie van toegang tot data in zorgsystemen (t.v.v. 27 529-173)

Brief [09-04-2019] – Tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-183) (22 901)

29 515-426

Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over privacy- en burgerrechtenorganisaties actief betrekken bij het Informatieberaad Zorg

Brief [20-12-2018] – Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-166) (22 504)

29 515-427

Motie van het lid Ellemeet over de doelstelling «Gestandaardiseerde informatieuitwisseling»

Brief [20-12-2018] – Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-166) (22 504)

29 689-735

Motie van het lid Rutte over de verschuiving van zorg en ondersteuning tussen de drie domeinen

Brief [03-11-2016] – Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016, (29 538-230) (19 934)

Brief [20-06-2019] – Merkbaar beter thuis (34 104-252) (23 246)

29 538-253

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de onafhankelijke cliëntondersteuner

Brief [12-07-2018] – Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning, (31 476-22) (21 937)

Brief [30-09-2018] – Programma Volwaardig leven (24 170-179) (22 109)

35 000-XVI-61

Motie van het lid Sazias c.s. over richtlijnen voor voeding- en maaltijdvoorziening op de goede plek laten landen

Brief [05-11-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake het bericht «Wijkzorg sjoemelt om ondervoeding tegen te gaan» (Trouw, 25 september 2018) (29 538-277) (22 257)

35 000-XVI-88

Motie van de leden Raemakers en Kuiken over de aanpak van eenzaamheid onder jongeren

Brief [20-12-2018] – Eerste voortgangsrapportage programma «Eén tegen eenzaamheid»(29 538-282) (22 505)

34 300-XVI-56

Motie van de leden Otwin Van Dijk en Voortman over inventariseren van knelpunten bij burgerinitiatieven en zorgcoöperaties

Brief [17-12-2018] – actieagenda Nederland Zorgt voor Elkaar (35 000-XVI-116) (22 453)

35 000-XVI-72

Gewijzigde motie van de leden Slootweg en Dik-Faber over versterking van de kennisinfrastructuur voor bewonersinitiatieven (t.v.v. 35 000-XVI-34)

Brief [17-12-2018] – actieagenda Nederland Zorgt voor Elkaar (35 000-XVI-116) (22 453)

29 538-255

Motie van het lid Ellemeet over het delen van kennis

Brief [20-12-2018] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2018 (35 000-XVI-118) (22 500)

34 849-6

Motie van het lid Van Gerven c.s. over kleinschalige zorgvoorzieningen voor ouderen

Brief [01-02-2019] – Voortgang Programma Langer thuis (31 765-361) (22 622)

24 170-188

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over het afgeven van toekenningsbesluiten voor langere duur (t.v.v. 24 170-181)

Brief [08-02-2019] – Ouderinitiatieven, (24 170-190) (22 659)

24 170-184

Motie van het lid Hijink over het stimuleren van ouderinitiatieven in zorg in natura

Brief [08-02-2019] – Ouderinitiatieven, (24 170-190) (22 659)

35 000-XVI-43

Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over problematiek bij de totstandkoming van woonzorgarrangementen

Brief [08-02-2019] – Ouderinitiatieven, (24 170-190) (22 659)

31 765-376

Motie van de leden Dik-Faber en Segers over de ondersteuning van mantelzorgers

Brief [01-04-2019] – Commissiebrief beleidsreactie op SCP rapport commissiebrief reactie op SCP Rapport Werk en Mantelzorg» (30169-71) (22 875)

29 325-85

Motie van het lid Bergkamp over speciale opvangplekken voor dakloze jongeren

Brief [14-03-2019] – Aanbiedingsbrief Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (29 325-97) (22 794)

29 538-287

Gewijzigde motie van het lid Hijink over rapportages van lokale toezichthouders openbaar maken (t.v.v. 29538-286)

Brief [19-06-2019] – Wmo-toezicht – Openbaarmaken van toezichtsrapporten Wmo 2015(29 538-297) (23 232)

29 325-84

Motie van de leden Volp en Berckmoes-Duindam over vrouwen en kinderen in de maatschappelijke opvang

Brief [04-07-2019] – Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang, (23 367)

29 325-82

Motie van het lid Leijten over het eenduidig in kaart brengen van het aantal dak- en thuislozen

Brief [04-07-2019] – Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang, (23 367)

35 000-XVI-27

Motie van de leden Ellemeet en Hermans over belemmeringen voor kennisuitwisseling tussen verpleeghuis en de wijkverpleging

Brief [02-07-2019] – Voortgangsrapportage programma Langer Thuis (23 343)

34 948-8

Gewijzigde motie van de leden Kerstens en Geleijnse over de verdere uitwerking van het programma Langer Thuis (t.v.v. 34 948-7)

Brief [02-07-2019] – Voortgangsrapportage programma Langer Thuis (23 343)

34 948-4

Motie van de leden Renkema en Ellemeet over een vraagbaak kwetsbare ouderen

Brief [02-07-2019] – Voortgangsrapportage programma Langer Thuis (23 343)

31 765-395

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en De Lange over stimuleren van het gebruik van Mijnkwaliteitvanleven.nl (t.v.v. 31 765-375)

Brief [02-07-2019] – Voortgangsrapportage programma Langer Thuis (23 343)

29 477-556

Motie van de leden Kerstens en Ploumen over grotere geneesmiddelvoorraden bij apothekers

Brief [05-07-2019] – Toezeggingen tekorten geneesmiddelen (23 375)

32 805-73

Motie van de leden Raemakers en Arno Rutte over de rol van de notified bodies

Brief [02-07-2019] – Voortgangsbrief veiligheid implantaten (35 043-25) (23 331)

35 043-16

Motie van de leden Van Gerven en Ploumen over alle informatie in EUDAMED openbaar laten zijn

Brief [02-07-2019] – Voortgangsbrief veiligheid implantaten (35 043-25) (23 331)

35 043-20

Motie van de leden Ploumen en Van Gerven over de volledigheid en toegankelijkheid van EUDAMED

Brief [02-07-2019] – Voortgangsbrief veiligheid implantaten (35 043-25) (23 331)

29 477-550

Motie van het lid Van den Berg over concentratie van fabrieken voor de productie van geneesmiddelen

Brief [05-07-2019] – Toezeggingen tekorten geneesmiddelen (23 375)

29 477-551

Motie van de leden Van den Berg en Geleijnse over de verplichting voor apothekers om cashontvangsten mogelijk te maken

Brief [05-06-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 7 februari 2019 (29 477-574) (23 167)

34 834-8

Motie van het lid Westerveld c.s. over het ondersteunen van de inzet van magistrale bereiding

Brief [08-04-2019] – Brief magistrale bereidingen aan Tweede Kamer (29 477-569) (22 898)

28 140-102

Motie van het lid Agema c.s. over het ADR-communicatieplan

Brief [21-12-2018] – Nieuwe versie Communicatieplan nieuwe Donorwet (33 506-33) (22 515)

28 140-104

Motie van de leden Ellemeet en Agema over het informeren van moeilijk bereikbare groepen

Brief [21-12-2018] – Nieuwe versie Communicatieplan nieuwe Donorwet (33 506-33) (22 515)

29 477-484

Motie van het lid Bergkamp over onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

Brief [06-07-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Uitvoering moties over medicinale cannabis (29 477-508) (21 898)

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

29 477-500

Motie van de leden Ellemeet en Sazias over consulteren van de arts bij twijfel over het voorgeschreven medicijn

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

29 477-488

Motie van het lid Van den Berg over commitment aan de onafhankelijkheid en het advies van het Zorginstituut

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

29 477-501

Motie van het lid Dik-Faber over herberekening van de vergoedingslimieten in het GVS

Brief [20-12-2018] – Motie Dik-Faber herberekening GVS (29 477-533) (22 488)

34 775-XVI-69

Motie van het lid Aukje de Vries over de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen

Brief [26-03-2019] – NZa onderzoek inkoopmacht medische hulpmiddelen (32 805-78) (22 837)

28 140-105

Motie van de leden Tellegen en Pia Dijkstra over beter toegankelijke informatie over orgaandonatie na euthanasie

Brief [26-04-2019] – Voortgangsverslag implementatie nieuwe Donorwet (33 506-36) (23 023)

34 483-12

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot over advies van de Gezondheidsraad over de bewaartermijn van gegevens van implantaten (t.v.v. 34 483, nr. 9)

Brief [02-07-2019] – Voortgangsbrief veiligheid implantaten (35 043-25) (23 331)

29 477-503

Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over het optimaliseren van gepast gebruik van dure geneesmiddelen

Brief [02-07-2019] – Uitbreiding Integraal pakket aan maatregelen en Overhevelingen (29 477-602) (23 328)

29 477-549

Motie van de leden Dik-Faber en Pia Dijkstra over de nieuwe werkwijze van het Zorginstituut

Brief [21-03-2019] – Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit 2014–2017 (28 844-176) (22 822)

3 5000-XVI-24

Motie van het lid Arno Rutte over slimme zorg thuis voor patiënten met COPD

Brief [20-12-2018] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2018 (35 000-XVI-118) (22 500)

29 515-431

Gewijzigde motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over de realisatie van decentrale koppelvlakken (t.v.v. 29 515-425)

Brief [20-12-2018] – Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-166) (22 504)

31 839-618

Motie van het lid Raemakers over de realisering van de jeugdhulpplicht door gemeenten

Brief [24-01-2019] – Aanbieding nadere onderzoeken en rapportages binnen het jeugddomein(31 839-630) (22 592)

31 839-619

Motie van het lid Raemakers over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

Brief [05-11-2018] – Voortgang actieprogramma Zorg voor de Jeugd (34 880-12) (22 262)

34 775-XVI-33

Motie van het lid Westerveld over de pleegzorgvergoeding na het 18de levensjaar

Brief [05-11-2018] – Voortgang actieprogramma Zorg voor de Jeugd (34 880-12) (22 262)

31 839-564

Motie van de leden Van der Burg en Ypma over de beschikbaarheid van forensisch-medische expertise voor kinderen

Brief [11-12-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Commissiebrief Stand van zaken brief onderzoek van de heer Bos naar forensisch medische expertise voor kinderen(33 628-25) (21 207)

34 880-7

Motie van de leden Peters en Voordewind over modellen voor een gezinsarrangement

Brief [18-12-2018] – Kamerbrief Agenda pgb (25 657-303) (22 475)

34 880-10

Motie van de leden Voordewind en Peters over gezinshuizen

Brief [05-11-2018] – Voortgang actieprogramma Zorg voor de Jeugd (34880-12) (22 262)

Brief [14-05-2019] – Aanpak gezinshuizen, (31 839-653) (23 062)

32793-347

Motie van het lid Westerveld c.s. over verspreiding van wetenschappelijk bewezen behandelmethodes

Brief [07-06-2019] – Voortgang Zorg voor de Jeugd (34 880-15) (23 188)

32793-366

Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over samen beslissen als uitgangspunt (t.v.v. 32793–351)

Brief [07-06-2019] – Voortgang Zorg voor de Jeugd (34 880-15) (23 188)

35000-XVI-90

Motie van het lid Voordewind c.s. over onderzoek naar het verhogen van de leeftijdsgrens voor gezinshuizen

Brief [07-06-2019] – Voortgang Zorg voor de Jeugd (34 880-15) (23 188)

35000-XVI-84

Motie van het lid Peters c.s. over verminderen van de verantwoordingslasten voor kleine jeugdhulpaanbieders

Brief [07-06-2019] – Voortgang Zorg voor de Jeugd (34 880-15) (23 188)

35000-XVI-86

Motie van het lid Peters c.s. over de gewenste reikwijdte van door de overheid geleverde jeugdhulp

Brief [07-06-2019] – Voortgang Zorg voor de Jeugd (34 880-15) (23 188)

28 345, nr. 216 (gewijzigd en nader gewijzigd)

Motie ingediend over onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën

Brief [10-07-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie op motie Bergkamp c.s. 28 345, nr. 219 (23 412)

28 345, nr. 213

Motie ingediend over scholen en leerkrachten faciliteren om kindermishandeling beter te herkennen

Brief [02-07-2019] – Tweede Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis (23 339)

35 000-XVI-62

Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over signaleren en verhelpen van knelpunten in de palliatieve terminale zorg

Brief [08-11-2018] – Focus op palliatieve zorg, (29 509-69) (22 275)

24 170-185

Motie van de leden Hijink en Slootweg over verspreiding van goed functionerende ouderinitiatieven

Brief [08-02-2019] – Ouderinitiatieven, (24 170-190) (22 659)

24 170-189

Gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het verminderen van de administratieve lasten (t.v.v. 24170-186)

Brief [08-02-2019] – Ouderinitiatieven, (24 170-190) (22 659)

24 170-183

Motie van de leden Bergkamp en Hermans over de wet- en regelgeving op ouderinitiatieven

Brief [08-02-2019] – Ouderinitiatieven, (24 170-190) (22 659)

31 765-397

Nader gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de leidraad cultuurspecifieke zorg toevoegen aan het programma Thuis in het Verpleeghuis (t.v.v. 31765-396)

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

31 765-386

Motie van het lid Bergkamp c.s. over repareren van het lagere kwaliteitsbudget

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

31 765-388

Motie van de leden De Lange en Bergkamp over inzichtelijk maken hoe de extra gelden hebben bijgedragen aan het slimmer maken van de zorg

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

31 765-387

Motie van het lid De Lange over inzichtelijk maken hoe ervaren medewerkers ingezet worden voor de begeleiding van startende zorgprofessionals

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

31 765-389

Motie van de leden Slootweg en Bergkamp over een onderzoek naar de oprichting van Q-teams

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

31 765-390

Motie van het lid Van Rooijen over preventie beter integreren in verpleeghuizen

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

31 765-391

Motie van de leden Dik-Faber en Segers over stimuleren van transmurale samenwerking binnen de geestelijke verzorging

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

29 538-257

Motie van de leden Segers en Slootweg over levensbegeleiders en geestelijke verzorging

Brief [08-10-2018] – Aanpak geestelijke verzorging/levensbegeleiding (29 509-68) (22 143)

31 765-335

Motie van het lid Slootweg over inzetten van studenten om personeelstekorten in de zomer op te vangen

Brief [15-10-2018] – Voortgangsrapportage Programma «Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie» (31 765-345) (22 182)

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over de ve

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over de versnipperde verantwoordingslast

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

34 104-145

Motie van het lid Leijten over de gevolgen van het experiment voor de inzet van het personeel

Brief [08-07-2019] – Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg (23 386)

34 104-212

Motie van het lid Bergkamp c.s. over evalueren van de regelingen Meerzorg en EKT

Brief [06-06-2019] – Maatwerk in de Wlz-zorg thuis (34 104-251) (23 173)

35 000-XVI-35

Motie van het lid Slootweg c.s. over een «right to challenge» binnen de Wlz-gefinancierde zorg

Brief [08-07-2019] – Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg (23 386)

34 104-146

Motie van het lid Potters over het aanwijzen van nieuwe experimenten met persoonsvolgende bekostiging

Brief [08-07-2019] – Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg (23 386)

35 000-XVI-56

Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie na 2020

Brief [24-06-2019] – Voortgang geestelijke verzorging en levensbegeleiding (29 509-71) (23 271)

31 765-206

Motie van het lid Krol over een jaarlijkse voortgangsrapportage over het terugdringen van psychofarmaca

Brief [08-07-2019] – Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg (23 386)

t.v.v. 34 775 XVI-135

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135)

Brief [09-07-2019] – Rapportage bevindingen begeleidend onderzoek maatschappelijke diensttijd (23 387)

34 775-XVI-136

Motie van het lid Westerveld c.s. over praktisch geschoolde jongeren bereiken voor maatschappelijke diensttijd

Brief [29-03-2019] – Eerste resultaten proeftuinen maatschappelijke diensttijd (35 034-3) (22 852)

t.v.v. 34 775 XVI-138

Gewijzigde motie van het lid Diertens over het inclusief inrichten van de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34 775 XVI-138)

Brief [29-03-2019] – Eerste resultaten proeftuinen maatschappelijke diensttijd 35 034-3) (22 852)

27 295-161

Motie van het lid Ellemeet c.s. over de oorzaken van de tekorten aan artsen in de regio

Brief [24-05-2019] – Aanbieding onderzoek Regionale balans in vraag en aanbod naar medisch specialisten (29 282-362) (23 116)

29 282-336

Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over het bevorderen van sociale innovatie

Brief [11-03-2019] – Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger (29 282-355) (22 775)

29 282-328

Motie van de leden Kerstens en Ellemeet over een beperkt aantal belangrijke streefdoelen formuleren

Brief [21-12-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek nadere duiding invulling voortgangsrapportages arbeidsmarktbeleid in de zorg (29 282-346) (22 524)

29 282-332

Motie van het lid Kerstens over zorggroepen als penvoerder bij projecten

Brief [11-03-2019] – Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger (29 282-355) (22 775)

29 282–340

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van den Berg over specifieke opleidingsmogelijkheden voor verzorgenden niveau 2 (t.v.v. 29 282, nr. 333)

Brief [11-03-2019] – Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger (29 282-355) (22 775)

29 282-324

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over betrekken van zorgprofessionals bij de planvorming aan de regionale arbeidsmarkttafels (t.v.v. 29 282-324)

Brief [11-03-2019] – Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger (29 282-355) (22 775)

29 282-323

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de personeelssamenstelling in de zorg

Brief [21-12-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek nadere duiding invulling voortgangsrapportages arbeidsmarktbeleid in de zorg (29 282-346) (22 524)

Brief [22-05-2019] – Voortgangsrapportage Actieprogramma Werken in de Zorg mei 2019(29 282-361) (23 104)

34 775-XVI-75

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over positieve seksuele gezondheid

Brief [23-11-2018] – Beleidsbrief Seksuele gezondheid (32 239-8) (22 344)

29 323-111

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over overnemen van de onderzoeksaanbeveling van de Gezondheidsraad

Brief [23-11-2018] – Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening (29 323-121) (22 343)

29 323-114

Motie van de leden Bruins Slot en Dik-Faber over onafhankelijk monitoren van de informatievoorziening

Brief [23-11-2018] – Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening (29 323-121) (22 343)

35 000-XVI-42

Motie van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra over kwaliteitseisen aan de keuzehulpgesprekken onder de reikwijdte van de Wkkgz

Brief [23-11-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek om een brief over de «open house» constructie bij keuzehulp (32 279-127) (22 342)

35 000-XVI-48

Motie van de leden Ploumen en Ellemeet over één centraal informatiepunt voor ongewenste zwangerschap

Brief [23-11-2018] – Criteria open house keuzehulpgesprekken en één centraal informatiepunt,(32 279-128) (22 341)

32 279-133

Motie van de leden Bergkamp en Tellegen over niet maar één oplossingsrichting belichten bij onbedoelde zwangerschap

Brief [16-04-2019] – Aanmeldingen open house keuzehulpgesprekken (32 279-153) (22 954)

25 295-56

Motie van de leden Van Gerven en Van Kooten-Arissen over extra middelen voor onderzoek naar Q-koorts bij kinderen

Brief [12-07-2019] – Voortgang Q-koorts en de bestrijding van zoönosen (23 431)

25295–62

Motie van de leden Ellemeet en Van Kooten-Arissen over opnemen van de intensieve veehouderij in de risicoanalysestructuur van dierziekten

Brief [12-07-2019] – Voortgang Q-koorts en de bestrijding van zoönosen (23 431)

25 295-66

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over uitbreiden van de regeling met andere groepen gediagnosticeerden en nog te diagnosticeren mensen (t.v.v. 25 295-63)

Brief [09-07-2019] – Verruiming van de Q-koortsregeling (23 388)

25 295-64

Motie van het lid Van den Berg c.s. over een praktisch steunpunt bij een uitbraak van een zoönose

Brief [12-07-2019] – Voortgang Q-koorts en de bestrijding van zoönosen (23 431)

25 295-67

Gewijzigde motie van het lid Agema over ook compenseren in gevallen van acute Q-koorts (t.v.v. 25 295-65)

Brief [09-07-2019] – Verruiming van de Q-koortsregeling (23 388)

29 477-554

Motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet over begeleiding van de gebruikers van PrEP

Brief [26-06-2019] – Stand van zaken uitvoering motie leden Dijkstra en Ellemeet inzake PrEP(29 477-600) (23 287)

32 793-353

Motie van de leden Hijink en Kuik over ervaringsdeskundigen een belangrijke rol laten spelen in de overheidscommunicatie

Brief [24-06-2019] – Aanbieding vaccinatiegraadrapport 2018 en voortgang «Verder met vaccineren» (32 793-393) (23 256)

35 000-XVI-60

Motie van het lid Sazias c.s. over publieke financiering van de vaccinatie tegen pneumokokken

Brief [24-06-2019] – Aanbieding vaccinatiegraadrapport 2018 en voortgang «Verder met vaccineren» (32 793-393) (23 256)

29 247-282

Motie van de leden Raemakers en Diertens over opnemen van de griepprik in de arbeidsvoorwaarden

Brief [19-06-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen AO ambulancezorg d.d. 3 april 2019(29 247-285) (23 234)

29 689-949

Motie van het lid Hijink over samenwerking in plaats van concurrentie in de acute wijkverpleging

Brief [14-05-2019] – Bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging (23 235-181) (23 067)

31 016-157

Motie van de leden Ploumen en Arno Rutte over de onderzoeksopdracht van het onderzoek naar de gang van zaken

Brief [30-11-2018] – Onderzoeken faillissementen (31 016-175) (22 386)

23 235-168

Motie van de leden Keijzer en De Lange over het in beeld brengen van de financiële stromen door de IGZ.

Brief [05-03-2019] – Aanvullend IGJ-onderzoek zorggroep Alliade (23 235-179) (22 755)

23 235-171

Gewijzigde motie van het lid Leijten over onderzoek naar dochterondernemingen van zorginstellingen (t.v.v. 23 235 nr. 170)

Brief [05-03-2019] – Aanvullend IGJ-onderzoek zorggroep Alliade (23 235-179) (22 755)

34 522-15

Motie van het lid Keijzer over het verbieden van winstuitkering in de extramurale langdurige zorg

Brief [09-07-2019] – Investeringsmogelijkheden voor zorgaanbieders en het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering, (23 394)

34 775-XVI-27

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de buitensport onderdeel maken van het sportakkoord

Brief [26-06-2018] – Aanbieding Nationaal Sportakkoord (30 234-185) (21 841)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

34 543-11

Motie van het lid Van Nispen c.s. over de aanpak van dopinggerelateerde criminaliteit

Brief [29-05-2019] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2019 (30 234-215) (23 151)

34 543-15

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. over een samenwerkingsprotocol (t.v.v. 34 543-12)

Brief [29-05-2019] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2019 (30 234-215) (23 151)

t.v.v. 30 234-189

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over een AED op sportparken en sportaccommodaties (t.v.v. 30 234-189)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

30 234-188

Motie van het lid Diertens over sportprotheses voor opgroeiende kinderen

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

30 234-187

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over verruimen van het beleidskader topsportevenementen

Brief [01-10-2018] – Wijziging van het beleidskader subsidiëring sportevenementen (30 234-198) (22 111)

35 000-XVI-98

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de inzet van de middelen voor breedtesport

Brief [06-03-2019] – Update implementatie Sportakkoord, (30 234-211) (22 759)

35 000-XVI-94

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over versterking en professionalisering van alle 25.000 sportverenigingen

Brief [06-03-2019] – Update implementatie Sportakkoord, (30 234-211) (22 759)

35 000-XVI-95

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het organiseren van olympische kwalificatietoernooien

Brief [06-03-2019] – Update implementatie Sportakkoord, (30 234-211) (22 759)

35 000-XVI-109

Gewijzigde motie van de leden Diertens en Westerveld over beleid rondom zwangerschap en topsport (t.v.v. 35 000-XVI-101)

Brief [06-03-2019] – Update implementatie Sportakkoord, (30 234-211) (22 759)

35 000-XVI-110

Gewijzigde motie van het lid Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal voor vrouwen (t.v.v. 35 000-XVI-103)

Brief [06-03-2019] – Update implementatie Sportakkoord, (30 234-211) (22 759)

35 000-XVI-104

Motie van de leden Van Brenk en Geleijnse over het voldoen aan de beweegrichtlijnen door ouderen

Brief [29-05-2019] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2019 (30 234-215) (23 151)

35 000-XVI-97

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over experimenteerruimte in voorbeeldregio's

Brief [06-03-2019] – Update implementatie Sportakkoord, (30 234-211) (22 759)

35 000-XVI-108

Gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Diertens over de tuchtrechtelijke vervolging van bij doping betrokken artsen (t.v.v. 35 000-XVI-99)

Brief [25-02-2019] – S: reactie motie Bruins-Slot/Diertens (35 000-XVI, nr. 108) over het tuchtrechtelijk vervolgen van bij doping betrokken artsen (34 543-19) (22 736)

31 532-199

Motie van het lid De Groot c.s. over het verdwijnen van het Ik Kies Bewust-logo

Brief [23-11-2018] – Aanbieding Nationaal Preventieakkoord (32 793-339) (22 339)

32 793-302

Motie van het lid Voortman c.s. over rookpreventie in het nationaal preventieakkoord

Brief [23-11-2018] – Aanbieding Nationaal Preventieakkoord (32 793-339) (22 339)

31 532-201

Motie van de leden De Groot en Diertens over kindermarketing vooral richten op producten uit de Schijf van Vijf

Brief [23-11-2018] – Aanbieding Nationaal Preventieakkoord (32 793-339) (22 339)

31 532-200

Motie van de leden De Groot en Dik-Faber over voedsel als een volwaardig en zelfstandig onderdeel van het preventieakkoord

Brief [23-11-2018] – Aanbieding Nationaal Preventieakkoord (32 793-339) (22 339)

33 835-91

Motie van de leden Geurts en Lodders over integrale risicoanalyses

Brief [19-04-2019] – Eerste voortgangsrapportage van het Actieplan Voedselveiligheid (26 991-549) (22 975)

34 997-21

Motie van het lid Ploumen over met de voorbereiding beginnen na instemming van de Tweede Kamer

Brief [11-04-2019] – Voorhang ontwerp-Besluit, houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (Eerste Kamer) (22 918)

Brief [11-04-2019] – Voorhang ontwerp-Besluit, houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (22 919)

26 991-539

Motie van het lid Geurts c.s. over de NCAE niet onderbrengen bij de NVWA

Brief [19-04-2019] – Eerste voortgangsrapportage van het Actieplan Voedselveiligheid (26 991-549) (22 975)

34 997-15

Motie van het lid Buitenweg over een structuur om de wensen en behoeften van comsumenten te verzamelen

Brief [29-05-2019] – Reactie op de inbreng van het verslag van een schriftelijk overleg op het ontwerp-Besluit experiment gesloten coffeeshopketen (23 148)

26 991-544

Motie van het lid De Groot over het wegmengen van vervuiling niet langer toestaan in levensmiddelen

Brief [19-04-2019] – Wegmengen van fipronil in producten – reactie op motie 26 691-455 (26 991-548) (22 972)

35 000-XVI-70

Gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over structurele borging van leefstijlgeneeskunde (t.v.v. 35 000-XVI-28)

Brief [12-07-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2019 (23 422)

31 016-106

Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over een onderzoeksagenda voor leefstijlgeneeskunde

Brief [12-07-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2019 (23 422)

34 775-XVI-72

Motie van het lid Ellemeet c.s. over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars (gemeentepolissen)

Brief [05-07-2019] – Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel (23 377)

35 000-XVI-33

Motie van het lid Van den Berg over zorgaanbod in de regio

Brief [18-06-2019] – Voortgangsbrief «De juiste zorg op de juiste plek» (29 689-995) (23 228)

34 948-6

Motie van de leden Renkema en Ellemeet over op ouderen toegesneden acute hulp

Brief [18-06-2019] – Voortgangsbrief «De juiste zorg op de juiste plek» (29 689-995) (23 228)

29 689-951

Motie van de leden Geleijnse en Kerstens over het afschaffen van de vijfminutendeclaratie voor het pgb

Brief [02-07-2019] – Diverse toezeggingen AO pgb 4 april 2019 (23 340)

31 016-133

Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Segers over het per regio in kaart brengen van de zorgbeelden (t.v.v. 31 016-124)

Brief [18-06-2019] – Voortgangsbrief «De juiste zorg op de juiste plek» (29 689-995) (23 228)

 

Motie van het lid Geleijnse c.s. over een adequate regeling voor extra reiskosten van patiënten

Brief [11-02-2019] – Stand van zaken MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen (31 016-191) (22 673)

29 689-970

Motie van het lid Geleijnse c.s. over de financiële drempels voor fysiotherapie voor een groep patiënten

Brief [12-07-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2019 (23 422)

29 689-978

Motie van de leden Raemakers en Ellemeet over het verbeteren van de risicoverevening met het oog op gemeentepolissen

Brief [05-07-2019] – Risicovereveningsmodel 2020 (23 382)

29 689-979

Motie van het lid Smeulders c.s. over het verzekeren van chronisch zieken

Brief [05-07-2019] – Risicovereveningsmodel 2020 (23 382)

Toezeggingen afgedaan vergaderjaar 2018–2019

Omschrijving

Vindplaats

Afgedaan met

Minister voor MZS informeert de Kamer over de overgangsregeling voor verpleegkundigen

Parlementaire agenda [29-05-2019] – AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (4785)

Brief [05-06-2019] – Beleidsstandpunt inzake overgangsregeling en aanbieden rapport «Verpleegkundige op niveau, een overgangsregeling in het kader van BIG II-register», (29 282-365) (23 168)

Ik zal de onderzoekers opdracht geven separaat over deze melding te rapporteren voor uiterlijk het einde van het zomerreces. Daarna zal ik uw Kamer informeren.

Brief [06-04-2018] – Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit (28 844-148) (21 528)

Brief [04-09-2018] – Melding Nederlandse Zorgautoriteit (28 844-153) (22 035)

Om op korte termijn te komen tot een concreet plan voor duurzaam behoud van vormen van basiszorg en acute zorg in Lelystad en omgeving, zijn de biedingen van geïnteresseerde partijen voor een doorstart van zorg het uitgangspunt. Ik heb de biedende partijen gevraagd om te bezien of zij de biedingen in overeenstemming kunnen brengen met de ambitie die ik heb uitgesproken. Ik heb daarbij aangegeven dat waar er financiële knelpunten zijn met betrekking tot de spoedeisende hulp en de acute verloskunde, ik bereid ben om financiële middelen ter beschikking te stellen via een beschikbaarheidsbijdrage. De plannen worden op dit moment beoordeeld. Ik informeer u hier vandaag aan het einde van de dag over.

Brief [07-11-2018] – Planning afdoening moties en toezeggingen n.a.v. plenair debat over het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaartziekenhuis (31 016-139) (22 274)

Brief [22-11-2018] – Doorstart MC IJsselmeerziekenhuizen (31 016-173) (22 338)

Eerste versie afschalingsdocument seh aan Tweede Kamer sturen

Parlementaire agenda [21-11-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4732)

Brief [30-11-2018] – Stand van zaken MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen,(31 016-174) (22 387)

Ik zal de Tweede Kamer uiteraard nader informeren over de uitkomst van de nieuwe gevoelige ziekenhuizenanalyse van het RIVM.

Brief [19-06-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen AO ambulancezorg d.d. 3 april 2019(29 247-285) (23 234)

Brief [12-07-2019] – Bereikbaarheidsanalyse RIVM 2019 (23 426)

Eind maart voer ik bestuurlijk overleg met de partijen die deelnemen aan het Hoofdlijnenakkoord ggz. De problematiek die wordt geschetst in de beide artikelen wil ik hier, mede op basis van mijn gesprekken in het veld, aan de orde stellen. Ik zal met de veldpartijen bespreken welke versnellingen er kunnen worden doorgevoerd op de acties in het Hoofdlijnenakkoord ggz, en wat daarvoor nodig is. Ik zal uw Kamer op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Brief [06-03-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie op berichten Trouw.nl en bericht op De Groene Amsterdammer.nl d.d. 6 februari 2019 inzake personeelstekort in de GGZ (29 282-353) (22 760)

Brief [05-04-2019] – Voortgang aanpak wachttijden ggz (25 424-457) (22 888)

Ik zal de Kamer per brief informeren hoe het hele proces van het kwaliteitskader voor spoedeisende hulp vanaf het begin is gelopen

 

Brief [21-06-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie op bericht Volkskrant.nl dd 6 mei 2019 Ziekenhuizen eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog kosten dreigen uit de hand te lopen (27 295-173) (23 248)

In de reactie op de initiatiefnota «Zorg in de Regio» zal de Minister de vraag van mw VD Berg over de leefbaarheidsanalyse betrekken.

Parlementaire agenda [03-04-2019] – AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Brief [10-04-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Commissiebrief reactie op Initiatiefnota van het lid Van den Berg CDA over zorg in de regio (35 138-3) (22 913)

De Minister zal de TK op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het transitieregime

Brief [13-07-2016] – Oplossing bekostiging voor de knelpunten met betrekking tot de bekostiging van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan doven en de afwezigheidsdagen (19 605)

Brief [30-11-2016] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Oplossing en voorhang bekostiging doven-ggz en afbouw transitieregime curatieve ggz voor zeer gespecialiseerde instellingen (29 248-300) (20 069)

Brief [10-10-2018] – Monitoring gespecialiseerde ggz instellingen (25 424-426) (22 158)

De Minister van VWS zal de Kamer omstreeks de zomer 2018 een brief sturen over intensieve kindzorg.

Parlementaire agenda [24-05-2018] – AO Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys (4689)

Brief [04-09-2018] – Brief stavaza afbakening kinderen met een intensieve zorgvraag (34 104-239) (22 031)

De Minister informeert de Tweede Kamer over de afspraken tussen de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) en de huisartsenpost in Hengelo

Parlementaire agenda [05-04-2018] – AO Spoedeisende zorg (4716)

Brief [07-09-2018] – Aangenomen moties meerderheidsdebat positie regionale ziekenhuizen d.d. 13 juni 2018, AO spoedeisende zorg d.d. 5 april 2018 en Kamerbrief aanpak drukte in de acute zorg d.d. 2 juli 2018 (27 295-168) (22 049)

De Tweede Kamer ontvangt naar aanleiding van de eindrapportage van het Schakelteam (1 oktober) met daarin de stand van zaken over regionale nummers, een reactie over de noodzaak/het nut van het opzetten van een landelijk nummer

Parlementaire agenda [18-04-2018] – Zorg van verwarde personen (4728)

Brief [26-09-2018] – Eindrapportage Schakelteam personen met verward gedrag (25 424-424) (22 103)

Na de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over borging Schakelteam

Parlementaire agenda [31-05-2018] – AO GGZ (4701)

Brief [26-09-2018] – Eindrapportage Schakelteam personen met verward gedrag (25 424-424) (22 103)

EK informeren over evt. doorloop van het Schakelteam voor personen met verward gedrag na 1 oktober 2018

Parlementaire agenda [15-01-2018] – Gezamenlijke behandeling wetsvoorstellen 32399 Wet verplicht GGZ; 31996 Wet zorg en dwang; 32398 Wet forensische zorg (4691)

Brief [26-09-2018] – Eindrapportage Schakelteam personen met verward gedrag (25 424-424) (22 103)

De NZA heeft echter laten weten dat de monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg niet in 2017 maar uiterlijk in juli 2018 te publiceren. De TK wordt na de zomer 2018 hierover geïnformeerd

Brief [29-08-2017] – Verzamelbrief: NZa-monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg (29 248-307) (20 884)

Brief [04-10-2018] – NZa advies doorontwikkeling bekostiging msz en monitor integrale bekostiging msz 2018 (29 248-314) (22 130)

Minister gaat eind 2017 de Kamer tussentijds informeren over tussenevaluatie ikv experimentele bekostiging/alternatieve bekostiging Vierstroom. Inclusief cultuuraspect.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Brief [04-10-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen voor de begroting 2019 (35 000-XVI-9) (22 134)

Ik stuur u in oktober 2018 het plan van aanpak van partijen voor vermindering van potentieel vermijdbare sterfte in de ziekenhuizen.

Brief [20-04-2018] – aanpak vermijdbare sterfte ziekenhuizen (31 016-107) (21 583)

Brief [24-10-2018] – aanpak vermijdbare sterfte ziekenhuizen en patiëntveiligheid (31 016-111) (22 219)

Omstreeks de zomer wordt de Kamer naar aanleiding van de motie-Ellemeet/Pia Dijkstra bericht over de beschikbaarheid van ELV-bedden

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Brief [04-10-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen voor de begroting 2019 (35 000-XVI-9) (22 134)

De brancheorganisaties in de medisch-specialistische zorg komen direct na 1 oktober met een plan vermijdbare sterfte. Minister voor MSZ komt z.s.m. met een reactie richting de Kamer

Parlementaire agenda [25-04-2018] – AO Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg (4418)

Brief [24-10-2018] – aanpak vermijdbare sterfte ziekenhuizen en patiëntveiligheid (31 016-111) (22 219)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over wat de hla’s 2012–2017 hebben opgeleverd en waarom ze hebben opgeleverd wat ze hebben opgeleverd

Parlementaire agenda [19-06-2018] – Wetgevingsoverleg VWS jaarverslag 2017 (4738)

Brief [07-09-2018] – Toezegging opbrengsten hoofdlijnenakkoorden 2012–2017 (34 775-XVI-153) (22 045)

Er komt voor zorgaanbieders een meldplicht richting de toezichthouders (IGJ en NZa). Ook moet de zorgaanbieder gemeenten en burgers informeren en een afbouwplan opstellen. Een concept van de amvb ontvangt u in november 2018. De inwerkingtreding van de amvb is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza).

Brief [07-11-2018] – Planning afdoening moties en toezeggingen n.a.v. plenair debat over het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaartziekenhuis (31 016-139) (22 274)

Brief [28-11-2018] – Concept amvb beschikbaarheid acute zorg (29 247-264) (22 377)

De Minister gaat samen met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een actieplan ambulanczorg maken en stuurt deze in september naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [05-04-2018] – AO Spoedeisende zorg (4716)

Brief [12-11-2018] – Actieplan ambulancezorg (29 247-263) (22 282)

Ik ga met AZN in overleg over het onderzoek naar ondersteunende triagesystemen in relatie tot onder- en overtriage. Indien er op de korte termijn geen resultaten te verwachten zijn, zal ik dit onderzoek zelf laten uitvoeren. Rond de zomer zal ik u hier verder over informeren.

Brief [26-02-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat Rotterdam van plan is het tekort aan verpleegkundig ambulancezorg op te vangen door verpleegkundigen uit het buitenland te halen (2018Z01225) (21 382)

Brief [12-11-2018] – Actieplan ambulancezorg (29 247-263) (22 282)

Na de zomer van 2018 ontvangt de Tweede Kamer de concept AMvB over het versterken van de positie van de regionale overleggen acute zorgketen.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Brief [28-11-2018] – Concept amvb beschikbaarheid acute zorg (29 247-264) (22 377)

Minister informeert bij AZN wanneer hij de TK kan informeren over de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de ambulancezorg en laat TK weten wanneer zij informatie kunnen verwachten.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Brief [12-11-2018] – Actieplan ambulancezorg (29 247-263) (22 282)

Kamer informeren over uitkomsten overleg met Ministerie van V&J over het onderbrengen van «reguliere GGZ’ers» in TBS klinieken. In deze brief ook informeren over uitkomsten overleg met IGZ over jaarlijkse rapportage van het aantal patiënten in TBS klinieken.Door de TK is de toezegging als volgt geregistreerd:- De Kamer wordt voor de zomer bericht over de uitkomsten van het overleg met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het onderbrengen van gevaarlijke ggz-patiënten in afzonderlijke afdelingen van tbs-klinieken (blz. 27). 2016–160 – Voor de zomer wordt de Kamer tevens geïnformeerd over de mogelijkheid van een jaarlijkse rapportage van de IGZ over ggz-patiënten in tbs-klinieken (aantal, duur opname, redenen doorverwijzing, kwaliteit behandeling) (blz. 27). 2016–161

Parlementaire agenda [26-05-2016] – AO GGZ (4402)

Brief [13-09-2018] – Aanbieding IGJ-factsheet: Bopz in FPC, een wringende noodzaak (25 763-29) (22 072)

Eind 2018 zal een uitgebreidere publicatie volgen van de eerste vijf jaar van de proeftuin met een populatiegerichte aanpak in de periode van 2013–2018

Brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (34 550-XVI-144) (20 825)

Brief [26-11-2018] – Eindpublicatie landelijke monitor proeftuinen (32 620-216) (22 352)

De Minister stuurt voor einde van het jaar het wetenschappelijk artikel over geriatrische kennis op de SEH en zijn beleidsreactie naar de Tweede Kamer. De probleemstelling van het onderzoek wordt zo mogelijk eerder gestuurd

Parlementaire agenda [05-04-2018] – AO Spoedeisende zorg (4716)

Brief [07-09-2018] – Aangenomen moties meerderheidsdebat positie regionale ziekenhuizen d.d. 13 juni 2018, AO spoedeisende zorg d.d. 5 april 2018 en Kamerbrief aanpak drukte in de acute zorg d.d. 2 juli 2018 (27 295-168) (22 049)

We zullen vanzelfsprekend zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de volgende fase; in elk geval voor 1 december 2018

Brief [26-09-2018] – Eindrapportage Schakelteam personen met verward gedrag (25 424-424) (22 103)

Brief [19-12-2018] – Vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag (25 424-445) (22 485)

De Kamer wordt geïnformeerd over het onderzoek van de LHV over zorg dichtbij en het niet kunnen invullen van huisartsenplekken

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

Brief [20-12-2018] – Aanbieding onderzoeksrapporten «Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn» en «Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg»(33 578-60) (22 498)

De Kamer wordt bericht over de anti-stigmacampagne

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Brief [20-12-2018] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2018 (35 000-XVI-118) (22 500)

Voor eind 2018 zal de Minister voor MZS u de informatie toezenden, die bij de Nederlandse ziekenhuizen verzameld is over hoe zij invulling geven aan de behoefte aan geriatrische kennis op de SEH.

Brief [02-07-2018] – Aanpak drukte in de acute zorg (29 247-261) (21 875)

Brief [07-09-2018] – Aangenomen moties meerderheidsdebat positie regionale ziekenhuizen d.d. 13 juni 2018, AO spoedeisende zorg d.d. 5 april 2018 en Kamerbrief aanpak drukte in de acute zorg d.d. 2 juli 2018 (27 295-168) (22 049)

Ik verwacht uw Kamer in december te informeren met een tussenrapportage.

Brief [24-09-2018] – Eerste duiding toename suicides onder jongeren (32 793-328) (22 098)

Brief [21-12-2018] – Tussenrapportage suicides onder jongeren (32 793-342) (22 521)

brief sturen over voorbereidingen griepseizoen. [vao]

Parlementaire agenda [21-11-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4732)

Brief [10-12-2018] – Regionale aanpak griep ROAZ (29 247-265) (22 425)

Zodra het volledige advies dat de kwartiermaker naar verwachting in januari 2019 zal opleveren, openbaar wordt gemaakt, zal ik het uiteraard ook aan uw Kamer toezenden.

Brief [21-12-2018] – Eerste deeladvies kwartiermaker transgenderzorg (31 016-182) (22 528)

Brief [23-01-2019] – Advies kwartiermaker transgenderzorg (31 016-189) (22 582)

De actualisatie van de NZa markscan Acute zorg zal de Kamer worden toezonden (incl aandacht voor GRZ)

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

Brief [10-01-2019] – Monitor acute zorg 2018 (29 247-267) (22 542)

Bij oplevering van het rapport (Zorgclustermodel) eind 2018, zal de Staatssecretaris uw Kamer het rapport uiterlijk begin 2019 aanbieden

Brief [26-03-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Commissiebrief inzake deel 2 van het rapport Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (25 424-391) (21 470)

Brief [19-03-2019] – Stand van zaken onderzoek Zorginstituut Nederland naar Zorgclustermodel en verzekerde aanspraken ggz (25 424-456) (22 815)

De partijen die het actieplan vervolgaanpak wachttijden uitvoeren, hebben aangegeven dat hun tussenevaluatie eind januari gereed is. Deze evaluatie en een nadere duiding daarvan zal ik spoedig na oplevering aan uw Kamer sturen.

Brief [21-12-2018] – Informatiekaart NZa december 2018 wachttijden ggz (25 424-451) (22 507)

Brief [05-04-2019] – Voortgang aanpak wachttijden ggz (25 424-457) (22 888)

De Kamer wordt geïnformeerd over de analyse van de toekomstverkenner Flevoland over feiten en cijfers.

Parlementaire agenda [13-02-2019] – AO Medisch Specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4850)

Brief [13-03-2019] – Stand van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart (31 016-213) (22 785)

De Kamer ontvangt «ergens in de komende weken» een reactie op de petitie van het Comité Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad en het resultaat van het gesprek van de Minister met dit Comité.

Parlementaire agenda [13-02-2019] – AO Medisch Specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4850)

Brief [13-03-2019] – Stand van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart (31 016-213) (22 785)

De Kamer ontvangt binnen 1 maand een brief over de regionale effecten van kwaliteitskaders, in relatie tot de casus Lelystad (of personeelsnormen voor bijvoorbeeld de OK, SEH, etc ook voor regionale ziekenhuizen moeten gelden).

Parlementaire agenda [13-02-2019] – AO Medisch Specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4850)

Brief [13-03-2019] – Stand van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart (31 016-213) (22 785)

De Kamer wordt zo snel als mogelijk geïnformeerd over de eerste resultaat van gesprekken toekomstverkenner over verloskundige zorg op Urk

Parlementaire agenda [13-02-2019] – AO Medisch Specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4850)

Brief [13-03-2019] – Stand van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart (31 016-213) (22 785)

De NZa is bezig met een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging. De NZa rondt dit waarschijnlijk in 2018 af. De Minister van VWS zal het nieuwe bekostigingsmodel aan de TK sturen.

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

Brief [20-03-2019] – Voortgangsrapportage bekostiging wijkverpleging (29 689-964) (22 819)

Ik stuur u in februari 2019 een notitie van de NZa over de cliëntprofielen voor de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. Ik stuur u daarbij tevens een overzicht van de verschillende soorten bekostigingsmodellen en een analyse van de voor- en nadelen van deze bekostigingsmodellen.

Parlementaire agenda [14-11-2018] – AO Wijkverpleging (4735)

Brief [20-03-2019] – Voortgangsrapportage bekostiging wijkverpleging (29 689-964) (22 819)

Sgp vraag: waarom kan acute verloskunde in zeeland wel en in flevoland niet

Parlementaire agenda [21-11-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4732)

Brief [24-04-2019] – Feitelijke vragen over de stand van zaken rondom het faillissement van ziekenhuizen (31 016-218) (22 998)

Minister stuurt monitor paramedische zorg inclusief duiding aan TK.

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Zorgverzekeringswet (4384)

Brief [17-04-2019] – NZa-monitor paramedische zorg (33 578-62) (22 961)

Ik heb u toegezegd om een brief te sturen over de doorontwikkeling van de bekostiging van de wijkverpleging. Deze brief schrijf ik op basis van de voortgangsrapportage van de NZa en op basis van de gesprekken die ik met partijen heb gevoerd. Ik verwacht de brief een dezer weken te sturen.»

Brief [20-03-2019] – Voortgangsrapportage bekostiging wijkverpleging (29 689-964) (22 819)

Brief [14-05-2019] – Bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging (23 235-181) (23 067)

Momenteel worden de nu beschikbare pilotdata Zorgclustermodel worden geanalyseerd. Over de voortgang hiervan zal ik u dit voorjaar informeren.

Brief [19-03-2019] – Stand van zaken onderzoek Zorginstituut Nederland naar Zorgclustermodel en verzekerde aanspraken ggz (25 424-456) (22 815)

Brief [02-07-2019] – Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg (23 342)

De Minister gaat een gesprek aan met GGZ-partijen over hoe om te gaan met uitkomsten van de voorgaande monitor. De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten hiervan

Brief [07-07-2016] – Aanbieding substitutiemonitor – afsprakenmonitor 2016 (33 654-21) (19 587)

Brief [12-07-2018] – Brief TK bestuurlijk akkoord ggz 2019–2022 (25 424-420) (21 933)

Minister informeert de Kamer over hoe het staat met de «coördinatiepunten voor de acute zorg» (regionale loketten) en of ze de samenwerking beter maken. Hierbij kan gedacht worden aan een rapportage met: waar het wel werkt, waar er tekortkomingen zitten en waardoor die veroorzaakt worden.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Brief [02-07-2019] – Voortgangsrapportage programma Langer Thuis (23 343)

– Ik constateer dat de lokale en regionale infrastructuur waarnaar een dergelijk landelijk nummer kan verwijzen door alle recente initiatieven zodanig is verbeterd, dat ik nu positief kijk naar de mogelijkheden van een landelijk meldnummer en dat ik eventuele financiële consequenties zal meenemen in de voorjaarsbesluitvorming 2019. Daarna zal ik u informeren over de stand van zaken van het landelijk nummer en de regionale punten.

Brief [26-09-2018] – Eindrapportage Schakelteam personen met verward gedrag (25 424-424) (22 103)

Brief [05-07-2019] – Persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag (23 372)

Uiterlijk voorjaar 2019 een brief naar de Tweede Kamer met de hoofdlijnen van de toekomstige ambulancezorg

Brief [13-12-2018] – Commissiebrief wet ambulancezorg (29 247-266) (22 439)

Brief [24-06-2019] – Contouren toekomstige wetgeving ambulancezorg (29 247-286) (23 274)

De Minister informeert de Tweede Kamer voor het einde van het jaar over de werking en doorontwikkeling van de regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf (ELV)

Parlementaire agenda [05-04-2018] – AO Spoedeisende zorg (4716)

Brief [02-07-2019] – Voortgangsrapportage programma Langer Thuis (23 343)

Ik zal de uitvoering van de subsidieregeling anonieme e-mental health betrekken bij de evaluatie van de Zorgverzekeringswet en de Kamer hierover nader informeren

Brief [31-01-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Regeling en financiering anonieme e-mental health (kenmerk 2017Z18514), (21 313)

Brief [11-07-2019] – Evaluatie subsidieregeling anonieme e-mental health (23 417)

Het is mijn voornemen om de Tweede Kamer direct na de zomer te informeren over de manier waarop ik aanvullende geneeskundige zorg wil onderbrengen in de Zvw, de beoogde aanpak en een tijdpad. Ik zal dat bezien in samenhang met het eerstelijns verblijf (ELV) en de (ambulante) geriatrische revalidatie zorg (GRZ). In deze brief zal ik ook mijn visie schetsen op het al dan niet toepassen van het eigen risico, beperkingen en voorwaarden in het pakket en dergelijke.

Brief [29-05-2018] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Aanvullende geneeskundige zorg voor kwetsbare groepen in de eerste lijn 33 578-50 (totaal) (33 578-54) (21 703)

Brief [27-05-2019] – Overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen(33 578-65) (23 124)

Minister informeert TK over medische richtlijnen en implementatie van slimme vormen van zorg bij Diabetes type 1

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Zorgverzekeringswet (4384)

Brief [19-06-2019] – Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing (27 529-184) (23 230)

Uiterlijk voor de zomer zal ik in een aparte brief aan de Tweede Kamer inhoudelijk op het advies «Zorgprestatiemodel ggz en fz» van de NZa reageren

Brief [20-05-2019] – Aanbieding Advies Nederlandse Zorgautoriteit over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg (25 424-460) (23 096)

Brief [02-07-2019] – Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg (23 342)

De Minister zal de Kamer de eindevaluatie van Topzorg na afloop van Topzorg toesturen

Brief [07-02-2017] – Aanbieding tussenrapportage Topzorg (33 278-6) (20 308)

Brief [14-01-2019] – Evaluatie Topzorg (33 278-7) (22 551)

Over de uitkomsten van overleg met partijen over de interpretatie van de afspraak in het hoofdlijnenakkoord ggz over het bekostigingsexperiment zal ik de Tweede Kamer informeren.

Brief [19-12-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om vragen te beantwoorden inzake de voorgenomen aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit NZa(25 424-450) (22 486)

Brief [01-07-2019] – Nieuwe voorhangbrief bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz en fz (2019Z13863) (23 311)

De Minister stuurt zijn visiebrief over medisch-specialistische zorg in brede zin, voor 1 juli 2019 aan de Kamer, en gaat hierbij in op ontwikkelingen in de curatieve zorg en het ziekenhuislandschap.

 

Brief [12-07-2019] – visie medisch zorglandschap (23 423)

Rond de zomer ontvangt de Kamer het rapport van de toekomstverkenner met hierin de toekomstvisie op de zorg in Flevoland vanaf 2020

 

Brief [12-07-2019] – Toekomstverkenning zorg in Flevoland (23 428)

Minister stuurt voor de zomer van 2019 een visie op de ontwikkeling van het curatieve zorglandschap en zijn rol daarin aan de Kamer

Parlementaire agenda [13-02-2019] – AO Medisch Specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4850)

Brief [12-07-2019] – visie medisch zorglandschap (23 423)

De Kamer zal worden geïnformeerd over de psycholances voor personen met verward gedrag, zodra deze informatie beschikbaar is.

Parlementaire agenda [06-12-2018] – AO GGZ (4811)

Brief [25-06-2019] – Vervoer van personen met verward gedrag (25 424-476) (23 276)

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer twee keer per jaar op hoogte houden van de stand van zaken wachtlijsten. Dit najaar voor de eerste keer.

Parlementaire agenda [31-05-2018] – AO GGZ (4701)

Brief [20-06-2019] – Deelname VNG hoofdlijnenakkoord ggz (25 424-474) (23 243)

Als uit het inspectierapport over Altrecht bredere lessen kunnen worden getrokken, zullen deze worden gedeeld met de Kamer, en wel zo spoedig mogelijk.

Parlementaire agenda [06-12-2018] – AO GGZ (4811)

Brief [09-07-2019] – Vervolgbrief voortgang Landelijke agenda suicidepreventie (23 389)

Rond de zomer – voorafgaand aan het wetsvoorstel inzake ambulancezorg – stuurt de Minister een brief met hierin de contouren van de inrichting van ambulancezorg.

Parlementaire agenda [03-04-2019] – AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Brief [24-06-2019] – Contouren toekomstige wetgeving ambulancezorg (29 247-286) (23 274)

Voor het zomerreces ontvangt de Kamer de visie brief over het toekomstig ziekenhuiszorg-landschap .

Parlementaire agenda [03-04-2019] – AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Brief [12-07-2019] – visie medisch zorglandschap (23 423)

Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de toekomstverkenner Flevoland.

Parlementaire agenda [03-04-2019] – AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Brief [12-07-2019] – Toekomstverkenning zorg in Flevoland (23 428)

Minister informeert TK over bestuurlijke afspraken paramedische zorg.

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Zorgverzekeringswet (4384)

Brief [16-05-2019] – Onderhandelaarsakkoord bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019–2022 (33 578-64) (23 076)

– Voor de zomer een brief sturen over de voortgang van het proces van de kwartiermaker. -Voor de zomer de TK informeren over de wachttijden

Brief [07-06-2019] – antwoorden op de vragen van Kamerleden Ploumen en Van den Hul (PvdA) over de te lange wachtlijsten in de transgenderzorg (2019Z07914). (23 180)

Brief [21-06-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie op bericht Volkskrant.nl dd 6 mei 2019 Ziekenhuizen eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog kosten dreigen uit de hand te lopen (27 295-173) (23 248)

Minister informeert TK over gesprek met LHV inzake rol huisartsen bij wachttijden.

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Zorgverzekeringswet (4384)

Brief [12-07-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2019 (23 422)

Voor de zomer ontvangt de Kamer een brief van Minister de Jonge over de wijze waarop regionaal actie wordt ondernomen om te zorgen dat voor mensen snel het juiste bed in een eerstelijnsverblijf of verpleeghuis gevonden kan worden.

Parlementaire agenda [03-04-2019] – AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Brief [02-07-2019] – Voortgangsrapportage programma Langer Thuis (23 343)

Minister zendt de Tweede Kamer vóór zomer 2018 de ruwe lijnen van de toekomstige ordening ambulancezorg.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Brief [24-06-2019] – Contouren toekomstige wetgeving ambulancezorg (29 247-286) (23 274)

De Kamer zal worden geïnformeerd als er vorderingen zijn wat betreft de handtekening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onder het hoofdlijnenakkoord.

Parlementaire agenda [06-12-2018] – AO GGZ (4811)

Brief [20-06-2019] – Deelname VNG hoofdlijnenakkoord ggz (25 424-474) (23 243)

op 12 juli stuurt u het definitieve rapport van de Toekomstverkenner Flevoland aan de Tweede Kamer. In dit rapport wordt informatie over het aantal time-outs van St Jansdal; Antonius Zorggroep; Flevoziekenhuis Almere; ziekenhuis Tjongerschans; en Isala Klinieken opgenomen.

Brief [19-06-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen AO ambulancezorg d.d. 3 april 2019(29 247-285) (23 234)

Brief [12-07-2019] – Toekomstverkenning zorg in Flevoland (23 428)

– Ik zal de NZa verzoeken mij zo vroeg mogelijk in het najaar, maar uiterlijk begin november een (tussen)evaluatie van de analyseresultaten uit de pilot Zorgclustermodel te doen toekomen. Ook deze informatie zal ik aankomend najaar met een reactie aan de Tweede Kamer aanbieden.

Brief [02-07-2019] – Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg (23 342)

Brief [21-06-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie op bericht Volkskrant.nl dd 6 mei 2019 Ziekenhuizen eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog kosten dreigen uit de hand te lopen (27 295-173) (23 248)

Ik leg uw Kamer daarom een voorstel voor om de WABvpz op dit punt aan te passen. Ik zal daarbij ook meenemen of de definitie in de wet van «uitwisselingssysteem» nog passend is....

Brief [09-04-2019] – Tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-183) (22 901)

Brief [12-07-2019] – Derde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (23 432)

De Minister van MZS zal de bevindingen van de Patientenfederatie rondom het patiëntengeheim met de Kamer delen

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Brief [20-12-2018] – Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-166) (22 504)

Eind van het jaar stuurt de Minister van MZS een brief over o.a. het digitaal afschrift en hierbij worden de regionale systemen en de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en duidelijkheid over de motie Teunissen betrokken

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Brief [20-12-2018] – Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-166) (22 504)

De beleidsreactie op het rapport Eenheid van Taal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zal ik opnemen in de brief over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg die ik u voor het eind van dit jaar heb toegezegd.

Brief [12-10-2018] – Rapport Eenheid van Taal RiVM (27 529-161) (22 169)

Brief [20-12-2018] – Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-166) (22 504)

Over de ambities op het gebied van de informatie-uitwisseling, de digitale infrastructuur, de standaarden en de interoperabiliteit zend ik u een aparte brief. Ik ga dan ook in op de instrumenten die we beschikbaar hebben om meer regie en een versnelling te realiseren.

Brief [15-10-2018] – Aanbieding Rapport KPMG Outcomedoelen in kaart» (27 529-162) (22 179)

Brief [20-12-2018] – Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-166) (22 504)

Vraag Ellemeet: Kan Minister meer regie nemen inz. gegevensuitwisseling in de zorg? Minister zal zijn visie over die regierol op papier zetten en dat in december aan TK sturen. En daarbij ook ingaan of er een wettelijke basis nodig is voor die regierol.

Parlementaire agenda [18-10-2018] – Begrotingsbehandeling VWSDonderdag 18 oktober 2018, 15.00 uur : Antwoord regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek (4812)

Brief [20-12-2018] – Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-166) (22 504)

Deze week ontvangt de Kamer een brief over de voortgang van de voorbereiding van de wet over gegevensuitwisseling, meenemen mogelijkheid om privacyaspecten te laten overrulen als het spoedzorg betreft.

Parlementaire agenda [03-04-2019] – AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Brief [09-04-2019] – Tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg (27529-183) (22 901)

Voor de zomer zal ik de kamer in een volgende brief over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg informeren over de definitieve Roadmap, over de stand van zaken van de wetgeving en over de programmatische aanpak waarmee ik het zorgveld zal ondersteunen om de komende jaren tot digitalisering te komen.

Brief [09-04-2019] – Tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg (27529-183) (22 901)

Brief [12-07-2019] – Derde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (23 432)

• Brief voor de zomer van 2019 met nadere uitwerking aanvullende wettelijke maatregelen. DI/CIO gaat afhandelen.

Brief [20-12-2018] – Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27 529-166) (22 504)

Brief [12-07-2019] – Derde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (23 432)

Na de zomer zal ik u informeren over de geplande beschikbaarstelling van het PGB2.0 systeem alsmede een daarbij behorend zorgvuldig implementatiepad en de ontwikkelingen met betrekking tot de oprichting en governance van de publieke organisatie.

Brief [01-06-2017] – Voortgang pgb trekkingsrecht (25 657-291) (20 655)

Brief [08-12-2017] – Verzoek om een stand van zaken brief vragen over trekkingsrecht pgb, het experiment integrale pgb en andere pgb-ontwikkelingen (25 657-296) (21 191)

Brief [01-10-2018] – Kamerbrief pgb september 2018, (25 657-299) (22 114)

Ik ben bereid om de pilot voor intensieve ondersteuning van gezinnen met een kind met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking uit te breiden naar pilots voor andere gezinnen met zorgintensieve kinderen. Ik kijk nog goed welke specifieke groepen dit zijn, omdat we beperkte middelen hebben. In het programma Volwaardig Meedoen staan nu een aantal specifieke groepen genoemd. Ik stuur de Kamer voorafgaand aan de begroting een extra brief, waarin ik stil sta bij dit onderdeel van de aanpak Clientondersteuning en betrek daarbij de verschillende onderzoeken die hierover bestaan en hoe we met iedereen het leren goed vormgeven.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Wmo (4762)

Brief [15-10-2018] – Nadere informatie over de pilots met gespecialiseerde cliiëntondersteuning(31 476-23) (22 178)

De IGJ zal ook de komende jaren, jaarlijks, rapporteren over de stand van zaken van het Wmo-toezicht. Deze rapportages en mijn reactie daarop zullen ter kennis van uw Kamer worden gebracht.

Brief [15-10-2018] – Gezond vertrouwen in ontwikkeling van het Wmo-toezicht (29 538-274) (22 173)

Brief [15-10-2018] – Gezond vertrouwen in ontwikkeling van het Wmo-toezicht (29 538-274) (22 173)

Beleidsreactie op rapport IGJ «Wmo toezicht 2017» voor de begrotingsbehandeling naar de Tweede Kamer sturen en daarbij ook nader ingaan op de ondersteunende rol van de IGJ en de samenwerking bij calamiteiten

Parlementaire agenda [27-09-2018] – AO IGJ (4454)

Brief [15-10-2018] – Gezond vertrouwen in ontwikkeling van het Wmo-toezicht (29 538-274) (22 173)

In mijn reactie op het rapport van de IGJ, wijdt ik ook een paragraaf aan het gemeentelijk toezicht.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Wmo (4762)

Brief [15-10-2018] – Gezond vertrouwen in ontwikkeling van het Wmo-toezicht (29 538-274) (22 173)

Kamer wordt geïnformeerd zodra zich en relevante ontwikkeling rond de Toegankelijkheidsakte voordoet.

Brief [04-04-2018] – Stand van zaken Toegankelijkheidsakte (21 501-31-481) (21 517)

Brief [16-10-2018] – Stand van zaken Toegankelijkheidsakte (21 501-31-497) (22 184)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de doorontwikkeling toezicht op de Wmo 2015 in relatie tot het toezicht in het sociaal domein

Parlementaire agenda [21-02-2018] – behandeling wetsvoorstel fusie IGZ en IJZ (4710)

Brief [15-10-2018] – Gezond vertrouwen in ontwikkeling van het Wmo-toezicht (29 538-274) (22 173)

Minister van VWS en Minister voor MSZ koppelen in mei aan de kamer terug hoe zij om willen gaan met oproep aan gemeenten om middelen ter beschikking te stellen voor lokale belangenbehartiging en VN Verdrag Handicap

Parlementaire agenda [25-04-2018] – AO Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg (4418)

Brief [04-10-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen voor de begroting 2019 (35 000-XVI-9) (22 134)

De uitvoeringstoets met betrekking tot de voorgenomen aanpassingen vanaf 2020 loopt nog en wordt naar verwachting medio juli opgeleverd door het CAK. Ik zal uw Kamer over de uitkomsten hiervan nader informeren.

Brief [01-06-2018] – Vormgeving abonnementstarief (34 104-224) (21 719)

Brief [04-10-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen voor de begroting 2019 (35 000-XVI-9) (22 134)

Tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 24 mei jl. is toegezegd na te gaan wat er met de binnengekomen klachten bij het landelijk klachtenloket taxi over de weigering van assistentiehonden over de afgelopen jaren is gedaan. Hier kom ik na de zomer op terug.

Brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (21 780)

Brief [04-10-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen voor de begroting 2019 (35 000-XVI-9) (22 134)

Meer gedetailleerde informatie over de regeling Gratis VOG en het aanvraagproces komt voor 1 november 2018 beschikbaar op de website gratisvog.nl . Ik zal uw Kamer daarover per brief informeren.

Brief [07-09-2018] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Uitwerking regeling gratis Verklaring omtrent Gedrag (VOG) (34 775 VI, nr. 106)(34 775-VI-120) (22 046)

Brief [09-10-2018] – Kamerbrief regeling Gratis VOG en beleidsregels (35 000-VI-5) (22 153)

De Staatssecretaris zal in oktober de stand van zakenbrief Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen naar de Tweede Kamer sturen

Brief [06-09-2018] – antwoord op Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek om stand van zakenbrief oorlogsgetroffenen vóór het ao van 12 september (22 043)

Brief [01-11-2018] – Beleidsbrief stand van zaken oorlogsgetroffenen en herinnering WOII(20 454-134) (22 245)

Ik zal in het BO ZN-VNG bij zorgverzekeraars en gemeenten onder de aandacht brengen hoe zij om dienen te gaan met de maaltijdvoorziening (en de grensvlakdiscussie die hier speelt). In de voorbereiding van dit BO betrek ik VenVN en Alzheimer NL. Ik stuur de kamer over een maand een brief over de uitkomsten van dit overleg.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Wmo (4762)

Brief [05-11-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake het bericht «Wijkzorg sjoemelt om ondervoeding tegen te gaan» (Trouw, 25 september 2018) (29 538-277) (22 257)

Wat is er met de 7 mln (Agema gelden) gebeurd die gemeenten hebben ontvangen voor ouderenmishandeling; hoeveel crisisbedden zijn daarvan gerealiseerd?

Parlementaire agenda [04-10-2018] – AO Ouderenmishandeling (4801)

Brief [19-11-2018] – Vraag mevrouw Agema (PVV) over gelden ouderenmishandeling en crisisbedden (28 345-205) (22 313)

De Tweede Kamer informeren over uitkomst bekijken onderuitputting km vergoeding 2017 aanleiding herziening raming (NB geen open einde regeling) en mogelijkheden vermindering AL

Parlementaire agenda [24-05-2018] – AO Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys (4689)

Brief [20-11-2018] – Hoogte persoonlijke kilometerbudgetten Valys (24 170-180) (22 326)

Ik vraag de Minister van BZK om de Kamer een overzicht te sturen met het aantal gemeenten dat werkt met 1) lokale of 2) regionale ombudsmannen.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Wmo (4762)

Brief [22-11-2018] – Wmo 2015, kwaliteit, klachten, geschillen en Wkkgz (29 538-279) (22 336)

Ik informeer de Kamer over de invulling van de monitor rond het abonnementstarief op het moment dat de wet naar de Kamer gaat. Tevens bekijk ik voor de uitwerking van de monitor of er ook kwalitatief gemonitord kan worden.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Wmo (4762)

Brief [19-12-2018] – Monitor abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 2015, (29 538-281) (22 483)

Nazorg bij slachtoffers ouderenmishandeling; kunt u dat via VT regelen?

Parlementaire agenda [04-10-2018] – AO Ouderenmishandeling (4801)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Plegeraanpak verstevigen bij o.a. financieel misbruik, samen met JenV

Parlementaire agenda [04-10-2018] – AO Ouderenmishandeling (4801)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Verder uitrollen lokale allianties

Parlementaire agenda [04-10-2018] – AO Ouderenmishandeling (4801)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Wetsvoorstel waarschuwingsregister Zorg en Welzijn,In VGR dec. ’18 voortgang melden

Parlementaire agenda [04-10-2018] – AO Ouderenmishandeling (4801)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Opstellen van risicoprofielen ouderen

Parlementaire agenda [04-10-2018] – AO Ouderenmishandeling (4801)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Stand van zaken problemen meldcode en afwegingskaders.

Parlementaire agenda [04-10-2018] – AO Ouderenmishandeling (4801)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Nagaan wat er met toezegging Van Rijn is gebeurd over registratie ouderenmishandeling bij politie.

Parlementaire agenda [04-10-2018] – AO Ouderenmishandeling (4801)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Ik wil kijken of de uitwerking van de privacyprotocollen voor de radarfunctie van Veilig Thuis (bijv. toegang tot en bewaartermijnen van data) overeenkomen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ik informeer de kamer op een nader moment middels het programma of per brief.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Kamer ontvangt het voorstel ondersteuning vrijwilligers -NOV voor de zomer

Parlementaire agenda [15-03-2018] – AO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (4606)

Brief [20-12-2018] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2018 (35 000-XVI-118) (22 500)

Uitzetten inventarisatie onder gemeenten over hoe zij de knelpunten uit het rapport van de ombudsman hebben opgepakt en waar zij nog ondersteuning bij nodig hebben. De uitkomsten van de inventarisatie van Movisie worden in februari 2018 naar de Kamer gestuurd

Brief [13-12-2017] – Reactie n.a.v. verzoek uit Regeling van Werkzaamheden van d.d. 13 december 2017 over het bericht «Blijf-van-mijn-lijf-huizen overvol» (Telegraaf, 13 december 2017) (29 325-91) (21 214)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Er wordt een werkgroep ingericht met o.a. SZW, de VNG, gemeenten, Federatie Opvang en opvanginstellingen die aan de slag gaat met een aantal mogelijke oplossingen voor de knelpunten in de vrouwenopvang.

Brief [13-12-2017] – Reactie n.a.v. verzoek uit Regeling van Werkzaamheden van d.d. 13 december 2017 over het bericht «Blijf-van-mijn-lijf-huizen overvol» (Telegraaf, 13 december 2017) (29 325-91) (21 214)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

De Kamer wordt nader bericht over traumabehandeling en screening van kinderen in de vrouwenopvang

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Na het zomerreces zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg van de Staatssecretaris met gemeenten over de beschikbare middelen voor maatschappelijke opvang

Parlementaire agenda [06-12-2018] – AO GGZ (4811)

Brief [17-12-2018] – Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang(29 325-95) (22 462)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de tweede rapportage van de VNG over de Centra Seksueel Geweld

Brief [02-02-2017] – voortgangsrapportage GIA januari 2017 (28 345-174) (20 295)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

De Tweede Kamer wordt op de hoogte gehouden over het traject naar aanleiding van de rapporten vrouwenopvang

Brief [17-10-2017] – Geweld in afhankelijkheidsrelaties (28 345-183) (21 067)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Gesprek aangaan met Minister Slob over eventuele toevoegingen aan het schoolcurriculum betreffende de gebeurtenissen in Nederlands-Indië ten tijde van en na WOII.

Parlementaire agenda [08-11-2018] – AO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (4532)

Brief [21-12-2018] – toezeggingen Algemeen Overleg 8 november 2018 voortgang oorlogsgetroffenen herinnering WOII (20 454-141) (22 526)

24 november 2018 wordt het programma 75 jaar vrijheid bekend gemaakt, kort daarop zal de kamer over het programma worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [08-11-2018] – AO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (4532)

Brief [21-12-2018] – toezeggingen Algemeen Overleg 8 november 2018 voortgang oorlogsgetroffenen herinnering WOII (20 454-141) (22 526)

In het kader van 75 jaar vrijheid wordt bezien of het subsidieplafond van de CEWIN subsidieregeling in de jaren 2019 en 2020 eventueel kan worden verhoogd.

Parlementaire agenda [08-11-2018] – AO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (4532)

Brief [21-12-2018] – toezeggingen Algemeen Overleg 8 november 2018 voortgang oorlogsgetroffenen herinnering WOII (20 454-141) (22 526)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang oplossingen gesignaleerde knelpunten vrouwenopvang

Brief [03-04-2018] – antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Dijksma (PvdA) over het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur (2018Z04427). (21 501)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Rond de zomer stuur ik een brief met de laatste stand van zaken rondom de opvang, welke knelpunten er zijn en welke maatregelen er zijn getroffen door of in samenwerking met de werkgroep.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

Over de uitkomsten van de expertsessie schadelijke traditionele praktijken alsmede de mogelijke vervolgacties informeer ik uw Kamer in de voortgangsrapportage van het actieprogramma geweld hoort nergens thuis.

Brief [28-11-2018] – antwoorden op de vragen over de door een prediker gedane uitspraak in een online cursus van de As Soenah moskee te Den Haag, te weten: «Vrouwenbesnijdenis is niet verplicht maar wel aanbevolen» (2018Z17653) (22 367)

Brief [20-12-2018] – 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens (28 345-206) (22 506)

De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de concrete acties die voortvloeien uit de meerjarenagenda, inclusief hoe regio’s hier mee aan de slag gaan. Ook zal inzicht worden gegeven in de stand van zaken in de regio’s.

Parlementaire agenda [13-06-2018] – AO Maatschappelijke opvang (4729)

Brief [17-12-2018] – Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang(29 325-95) (22 462)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomst van de pilot inzake monitoring en de cijfers die dit oplevert.

Parlementaire agenda [13-06-2018] – AO Maatschappelijke opvang (4729)

Brief [17-12-2018] – Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang(29 325-95) (22 462)

In het eerstvolgende BO wordt met gemeenten besproken hoe wordt omgegaan met cijfers/monitoring. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd.

Parlementaire agenda [13-06-2018] – AO Maatschappelijke opvang (4729)

Brief [17-12-2018] – Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang(29 325-95) (22 462)

De innovatieregeling zal voor dat deze in het staatsblad staat naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Parlementaire agenda [10-09-2018] – Nota overleg Initiatiefnota van het lid Marijnissen over het Zorgbuurthuis (34 849) (4736)

Brief [01-02-2019] – Voortgang Programma Langer thuis (31 765-361) (22 622)

De Tweede Kamer rond de zomer van 2018 informeren over doelgroepenvervoer en leerlingenvervoer

Parlementaire agenda [24-05-2018] – AO Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys (4689)

Brief [15-03-2019] – Vernieuwingsagenda Iedereen onderweg (24170-191) (22 798)

Mogelijkheden verplichtstellen standaarden in de Wlz en de Zvw

Parlementaire agenda [11-12-2018] – Wijz. Jeugdwet en WMO 2015 en Zorgverzekeringswet ivm handhaven optie gemeenten bij uitzondering te verplichten tot samenwerking en ivm verminderen uitvoeringslasten (34 857) (4839)

Brief [01-04-2019] – Toezegging Tweede Kamer Lid Bergkamp over secundaire processen uniformeren in Zvw en Wlz (34 857-17) (22 867)

De Kamer ontvangt een beknopte reactie op het onderzoek naar zwerfjongeren dat is uitgevoerd door de SP.

Parlementaire agenda [13-06-2018] – AO Maatschappelijke opvang (4729)

Brief [14-03-2019] – Aanbiedingsbrief Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (29 325-97) (22 794)

Ik informeer de Kamer over een jaar over de stand van zaken rond de knelpunten met betrekking tot hulpmiddelen. In de tussentijd ga ik hier met VNG over in gesprek. Patiëntenorganisaties worden in het vervolgtraject betrokken.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Wmo (4762)

Brief [01-04-2019] – Hulpmiddelen (32 805-79) (22 874)

De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten domeinoverstijgend vervolgonderzoek hulpmiddelen

Brief [30-09-2018] – Programma Volwaardig leven (24 170-179) (22 109)

Brief [01-04-2019] – Hulpmiddelen (32 805-79) (22 874)

De TK wordt geïnformeerd over de wijze van matchen gebruiker – tolk bij bemiddeling («prikbord’functie van Tolknet).

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35 070) (4871)

Brief [23-04-2019] – Match gebruiker – tolk (prikbordfunctie) (35070-12) (22 990)

Informeren over data en festiviteiten 75 jaar vrijheid inclusief aanwezigheid bewindspersonen. Toelichting: in brief 21-12-2018 is wel een overzicht gestuurd maar nog niet de aanwezigheid van de bewindspersonen

Brief [21-12-2018] – toezeggingen Algemeen Overleg 8 november 2018 voortgang oorlogsgetroffenen herinnering WOII (20 454-141) (22 526)

Brief [03-06-2019] – 75 jaar vrijheid (20454–145) (23 154)

De Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten traject Levenslange en levensbrede zorg en ondersteuning

Brief [30-09-2018] – Programma Volwaardig leven (24 170-179) (22 109)

Brief [06-06-2019] – Eerste voortgangsrapportage programma Onbeperkt Meedoen! (24 170-192) (23 177)

Ik ben voornemens om in het vervolg ieder jaar voor de zomer een voortgangsrapportage over het programma Onbeperkt Meedoen aan de Kamer te sturen.

Brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (21 780)

Brief [06-06-2019] – Eerste voortgangsrapportage programma Onbeperkt Meedoen! (24 170-192) (23 177)

In de beleidsbrief in reactie op de HLZ evaluatie wordt verder ingegaan op de knelpunten rondom de toegang.

Parlementaire agenda [13-06-2019] – AO Gehandicaptenbeleid (4720)

Brief [20-06-2019] – Merkbaar beter thuis (34 104-252) (23 246)

De TK wordt voor mei 2019 geïnformeerd met voorstellen van de regering over de openbaarmaking van Wmo-toezichtrapporten n.a.v. overleg met gemeenten, ministerie BZK, Wmo-toezichthouders, IGJ en de GGD’en.

Parlementaire agenda [13-02-2019] – VSO Gezond vertrouwen in toekomst van het WMO toezicht (4864)

Brief [19-06-2019] – Wmo-toezicht – Openbaarmaken van toezichtsrapporten Wmo 2015(29 538-297) (23 232)

Ik stuur de Kamer in februari een eerste inventarisatie over de uitkomsten van de (evaluatie van) de AMvB reële prijs, hierbij schets ik ook het tijdspad voor de rest van de evaluatie.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Wmo (4762)

Brief [06-03-2019] – Extra tussenrapportage TKbrief aanbieding extra tussenrapportage amvb reel prijs (29 538-289) (22 758)

Brief [24-06-2019] – Rapportage eerste meting evaluatieonderzoek AMvB reële prijs en eindrapportage Regiegroep reële prijs (29 538-298) (23 257)

De staatsecretaris zal met de VNG bespreken dat het criterium van zelfredzaamheid niet toegepast dient te worden als deze zelfredzaamheid niet zorgvuldig onderzocht is (zoals in een acute situatie waarbij iemand opvang voor één nacht nodig heeft). De Kamer wordt over de uitkomst van dit gesprek in het tweede kwartaal van 2019 geïnformeerd. Voor de zomer van 2019 stuurt de Staatssecretaris een nieuwe voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang waarin op dit punt en andere punten uit dit AO zal worden ingegaan.

Parlementaire agenda [20-12-2018] – AO Maatschappelijke opvang (4831)

Brief [04-07-2019] – Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang, (23 367)

De Kamer wordt over twee maanden geïnformeerd over de opzet van een onderzoek naar de daling van het aantal pgb’s in de Wmo.

 

Brief [02-07-2019] – Diverse toezeggingen AO pgb 4 april 2019 (23 340)

Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking in een nieuwe brief over ouderinitiatieven.

Brief [08-02-2019] – Ouderinitiatieven, (24170–190) (22 659)

Brief [05-07-2019] – Ouderinitiatieven (23 379)

De komende periode zal de Minister de mogelijkheden voor broninhouding nader onderzoeken. Hierbij wordt bezien wat de gevolgen voor de keten zijn en op welke termijn broninhouding mogelijk is. De Minister zal u over de uitkomsten van de verkenning uiteraard tijdig informeren

Brief [04-07-2018] – Uitvoering abonnementstarief (34 104-233) (21 878)

Brief [12-07-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2019 (23 422)

De Tweede Kamer informeren over de ontwikkeling van nieuwe woonzorgvormen en de monitoring van groep tussen thuis en instelling.

Parlementaire agenda [10-09-2018] – Nota overleg Initiatiefnota van het lid Marijnissen over het Zorgbuurthuis (34 849) (4736)

Brief [02-07-2019] – Voortgangsrapportage programma Langer Thuis (23 343)

Ik zal uw Kamer periodiek informeren over de voortgang van de aanpak op cliëntondersteuning.

Brief [12-07-2018] – Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning, (31 476-22) (21 937)

Brief [20-06-2019] – Voortgang cliëntondersteuning (31 476-26) (23 245)

Aan EK en TK: Aan eind van het eerste kwartaal 2019 zal ik uw Kamer een brief toezenden met de uitkomsten van deze gesprekken en een uitgebreidere beleidsreactie op de evaluatie. In deze brief zal ik tevens aangeven hoe verder vorm gegeven wordt aan de monitoring en evaluatie van de in gang gezette beweging en welk vervolgonderzoek gedaan zal worden naar aanleiding van deze evaluatie.

Brief [04-07-2018] – Aanbieding en eerste beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (21 885)

Brief [20-06-2019] – Merkbaar beter thuis (34 104-252) (23 246)

In het najaar van 2018 en begin 2019 ga ik met gemeenten en veldpartijen in gesprek om de uitkomsten van de evaluatie van de hlz te bespreken. Op basis van deze gesprekken zal ik nagaan welke maatregelen ik zal nemen, aanvullend op de acties die reeds in gang zijn gezet. Hierbij betrek ik ook het rapport van de NO. Aan het eind van het eerste kwartaal 2019 zal ik u informeren over de uitkomsten van de gesprekken.

Brief [08-10-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake het bericht «Ombudsman: mensen krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben» (Nos.nl, 14 mei 2018), (31 765-343) (22 142)

Brief [20-06-2019] – Merkbaar beter thuis (34 104-252) (23 246)

Tweede Kamer informeren over invulling van motie: Gewijzigde motie van de leden Slootweg en Dik-Faber over versterking van de kennisinfrastructuur voor bewonersinitiatieven (t.v.v. 35 000-XVI-34)

Brief [17-12-2018] – actieagenda Nederland Zorgt voor Elkaar (35 000 XVI-116) (22 453)

Brief [12-07-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2019 (23 422)

Het advies «Zorg voor samenhangende zorg» zal, conform de motie Bergkamp/Van Dijk (Kamerstuk 34 192, nr. 7), betrokken worden bij de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Brief [14-08-2017] – Aanbieden Rob- advies «Zorg voor samenhangende zorg» (34 192-10) (20 862)

Brief [20-06-2019] – Merkbaar beter thuis (34 104-252) (23 246)

Beleidsreactie op SCP eindrapportage van de Evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

Brief [22-12-2017] – Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016 (34 104-203) (21 254)

Brief [20-06-2019] – Merkbaar beter thuis (34 104-252) (23 246)

In het tweede kwartaal van 2019 wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met gemeenten over de problematiek van kortdurende indicatiestellingen voor mensen met een langdurige zorgbehoefte, voorzien van oplossingsrichtingen.

 

Brief [20-06-2019] – Merkbaar beter thuis (34 104-252) (23 246)

Een nader uitgewerkt implementatieplan Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren bied ik voor de zomer aan uw Kamer aan.

Brief [14-03-2019] – Aanbiedingsbrief Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (29 325-97) (22 794)

Brief [04-07-2019] – Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang, (23 367)

In de eerstvolgende voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang zal ik ingaan op de eerste resultaten van het Actieprogramma.

Brief [14-03-2019] – Aanbiedingsbrief Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (29 325-97) (22 794)

Brief [04-07-2019] – Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang, (23 367)

Vraagstuk van onafhankelijkheid wordt meegenomen in de voortgangsbrief over cliëntondersteuning.

Parlementaire agenda [13-06-2019] – AO Gehandicaptenbeleid (4720)

Brief [20-06-2019] – Voortgang cliëntondersteuning (31 476-26) (23 245)

Rond het einde van 2018 kunt u een rapportage verwachten over de voortgang van de acties en over de (tijdige) beschikbaarheid van goede cijfers. Op de onderdelen waar het aan andere partijen is om actie te ondernemen is dat ook het moment om aan te geven waar aanvullende actie van mijn kant aan de orde is.

Brief [19-02-2018] – Kabinetsreactie op rapport Commissie Transparantie en Tijdigheid (33 654-31) (21 375)

Brief [03-04-2019] – Informatievoorziening zorguitgaven en aanbevelingen Commissie Transparantie en Tijdigheid (33 654-35) (22 883)

Een nadere uitleg geven aan de Kamer over de modelkeuze in de Wgp-wijziging in een brief dan wel in een technische briefing

Parlementaire agenda [10-12-2018] – Notaoverleg Big Farma (kamerstuk 34 834) (4795)

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

Ik zal «dit» blijven volgen en uw Kamer op de hoogte houden van de voortgang. Notabene: Met «dit» wordt bedoeld: behandelaren die met de fabrikant hun verantwoordelijkheid nemen om de pakketwaardigheid van Fampyra aan te tonen

Brief [06-02-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie op Petitie Fampyra, (22 647)

Brief [07-03-2019] – Tussentijdse vergoedingsregeling Fampyra (29 477-560) (22 766)

de Minister informeert de Kamer over de beschikbaarheid van de CAR-T geneesmiddelen nadat het Zorginstituut een pakketadvies hierover heeft uitgebracht.

Brief [21-12-2018] – Tijdelijke opname van tisagenlecleucel (Kymriah) in het basispakket (29 477-535) (22 527)

Brief [08-04-2019] – Negatieve duiding geneesmiddel Kymriah (sluis) (29 477-568) (22 893)

De Kamer nader informeren over beoordeling en vergoeding van Lutathera in andere landen.

Brief [01-02-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het bericht dat er weer een farmaceut is die de prijs van een weesgeneesmiddel maar liefst zes keer verhoogd (2019Z00194), (22 621)

Brief [25-04-2019] – Vergoeding en kosteneffectiviteit van Lutathera in andere landen (23 004)

De Kamer op de hoogte houden van de vorderingen in de rechtszaak van Vertex tegen Minister MZS (onderwerp: vaststelling Wgp).

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [05-06-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 7 februari 2019 (29 477-574) (23 167)

Frankrijk heeft deze maatregel uit voorzorg genomen. Ik laat uitzoeken of deze vorm van verbieden ook in de Nederlandse wetgeving mogelijk is. Zodra ik nieuwe informatie ontvang, zal ik de Kamer hierover informeren.

Brief [04-04-2019] – Verbod door Frankrijk van macrogetextureerde en polyurethaan borstimplantaten (32 805-80) (22 886)

Brief [21-12-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over de prijs van Orkambi (2018Z20907) (22 509)

Ik wil de aandacht voor de veilige toepassing van MedTech in de thuisomgeving vergroten, vooral als het gaat om de meer complexe zorg met technologie. Om die reden heb ik onlangs een inventariserend onderzoek laten uitvoeren door het Nivel over intraveneuze chemotherapie, thuisdialyse en beademing. De resultaten daarvan stuur ik u zo spoedig mogelijk toe en neem ik mee in de Nationale Agenda MedTech.

Brief [26-04-2019] – Kamerbrief Visie medische technologie (32 805-82) (23 010)

Brief [26-04-2019] – Nivel rapport veilige toepassing van complexe medische technologie thuis(23 235-180) (23 017)

nadere informatie over traject Spinraza.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [13-06-2019] – Kamerbrief Voorbereiding voorwaardelijke toelating Spinraza (29 477-577) (23 208)

Voor de zomer ontvangt de Kamer een update over de stand van zaken van het Gupta-onderzoek tekorten.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [05-07-2019] – Toezeggingen tekorten geneesmiddelen (23 375)

Voor het AO Pakketbeheer (26/6) de Kamer informeren over de beschikbare onderzoeken over afbouwmedicatie. Hierbij ook aandacht voor het onderzoek van Zilveren Kruis.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [21-06-2019] – Toezending rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en twee toezeggingen voor het Algemeen Overleg Pakketbeheer pakketbeheer (29 689-999) (23 251)

Ik zal u op de hoogte houden van de voortgang van de thans door het Oostenrijks EU-voorzitterschap geëntameerde beweging ter verbetering van de coördinatie van collectieve financiering van medicijnontwikkeling door nationale onderzoeksorganisaties, gezondheidsfondsen en internationale organisaties

Brief [08-10-2018] – Inzicht in collectieve middelen voor medicijnontwikkeling (29 477-522) (22 150)

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

De Tweede Kamer wordt door middel van de jaarlijkse actualiteitenbrief bloedvoorziening op de hoogte gehouden van de voortgang en inhoud van de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling die op grond van dit wetsvoorstel zullen worden opgesteld.

Brief [02-02-2018] – Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (34 815) (34 815-6) (21 319)

Brief [04-10-2018] – Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2018 (29 447-44) (22 133)

In 2018 zal uw Kamer opnieuw geïnformeerd worden over de financiële arrangementen aan de hand van een nieuwe voortgangsbrief.

Brief [25-09-2017] – Voortgangsbrief Financiële Arrangementen geneesmiddelen 2017 (29 477-442) (20 990)

Brief [02-10-2018] – Voortgangsbrief financiële arrangementen 2018 (29 477-520) (22 128)

Hierboven heb ik een beeld geschetst van de initiatieven die in de afglopen periode ontplooid zijn op het gebied van het geneesmiddelenbeleid, en de zaken die ik de komende tijd oppak.

Brief [16-11-2017] – Voortgang geneesmiddelenbeleid (29 477-452) (21 109)

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

Ik zal u in het najaar van 2018 informeren over de sluiskandidaten die naar verwachting in het eerste en tweede kwartaal van 2019 geregistreerd worden

Brief [27-03-2018] – Aankondiging kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen (29 477-475) (21 475)

Brief [04-10-2018] – Sluiskandidaten eerste helft 2019 (29 477-521) (22 131)

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de mogelijkheden om aanvullend onderzoek te doen beperkt zijn. Er zijn enkele suggesties gedaan die nu verder worden uitgewerkt. Mocht blijken dat er kansrijke mogelijkheden zijn dan zal ik de Kamer daarover in het najaar informeren.

Brief [31-05-2018] – Betreft Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO verkenning medicinale cannabis (29 477-483) (21 718)

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

In het najaar zal de Minister de Tweede Kamer op de hoogte stellen over de stand van zaken met betrekking tot mogelijk onderzoek

Brief [06-07-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Uitvoering moties over medicinale cannabis (29 477-508) (21 898)

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

Momenteel laat ik onderzoek doen door het RIVM en de Universiteit van Maastricht naar de risico’s van niet-permanente rimpelvullers (de toepassing van permanente rimpelvullers is anders dan voor reconstructieve doeleinden verboden). Ik zal uw Kamer op de hoogte houden van de resultaten.

Brief [13-04-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van den Berg-Jansen (CDA) over de forse toename van cosmetische ingrepen zoals behandelingen met botox en fillers (2018Z05754), (21 548)

Brief [02-07-2019] – Voortgangsbrief veiligheid implantaten (35 043-25) (23 331)

In het nieuwe jaar informeer ik u nader over de doorontwikkeling van de richtlijn Polyfarmacie.

Brief [16-11-2017] – Voortgang geneesmiddelenbeleid (29 477-452) (21 109)

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

De resultaten uit deze inventarisatie (van gezondheidsklachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat) bieden wel een basis voor vervolgonderzoek waartoe ik het RIVM de opdracht zal geven en waarbij ik de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting zal betrekken. Ik zal de resultaten die uit het vervolgonderzoek voortkomen met uw Kamer delen. Ik zal het RIVM vragen dit onderzoek zo snel als mogelijk te doen.

Brief [05-10-2017] – RIVM rapport borstprotheses (32 805-57) (21 029)

Brief [16-05-2019] – Maatregelen omtrent borstimplantaten naar aanleiding van mogelijke risico's van BIA-ALCL (32 805-83) (23 084)

Ook die precisering heeft de Minister al gedaan. Hij heeft gezegd dat er voor het einde van het jaar een nadere uitwerking van het communicatieplan zelf komt. Dus daar wachten we dan in spanning op.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Orgaandonatie (4774)

Brief [21-12-2018] – Nieuwe versie Communicatieplan nieuwe Donorwet (33 506-33) (22 515)

De Minister zal de Kamer voor 1 januari 2019 informeren over de BIT-toets. Dat was een verzoek van mevrouw Bruins Slot. Minister: De BIT-toets is onderdeel van de vraag wat de IT in relatie tot ADR kost. Ik zal datgene wat de CIO van VWS al bediscussieerd heeft met het BIT over dit onderwerp daarbij voegen.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Orgaandonatie (4774)

Brief [21-12-2018] – Kosten en Stand van zaken bouw Donorregister (33 506-34) (22 516)

«Er is geen sprake van een eenmalig initiatief. Indien er noodzaak is om andere geneesmiddelen ook in de sluis te plaatsen dan zal ik uw Kamer daarover informeren.»

Brief [28-01-2016] – Beëindiging «sluis» nivolumab per 1 maart 2016 (29 477-357) (18 869)

Brief [03-05-2018] – Voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34 445) (21 630)

Brief [02-10-2018] – Voortgangsbrief financiële arrangementen 2018 (29 477-520) (22 128)

een update doen toekomen met betrekking tot de mogelijke gevolgen van een no deal Brexit op mijn beleidsterrein en meer specifiek ten aanzien van de acties die ik onderneem om mogelijke problemen met leveringszekerheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zoveel mogelijk te voorkomen of verzachten.

Brief [24-01-2019] – Verzoek om informatie (23 987-305) (22 586)

Brief [06-02-2019] – Brief voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit in de gezondheidszorg(23 987-311) (22 649)

Schriftelijke toelichting multidisciplinair document ssri’s en snri’s (afbouwmedicatie) naar Kamer sturen.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [07-03-2019] – Foutieve informatie van Zilveren Kruis Achmea over onderzoek naar de werkzaamheid van taperingstrips voor de afbouw van psychofarmaca (29 477-559) (22 763)

Voor eind oktober 2018 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang inzake en het mogelijk maken van magistrale bereidingen.

Brief [03-09-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over het stoppen van magistrale bereiding door het Amsterdam UMC (2018Z14803) (22 021)

Brief [08-04-2019] – Brief magistrale bereidingen aan Tweede Kamer (29 477-569) (22 898)

Ik zal de kamer binnen een maand informeren over de vorderingen om mogelijke verstoringen in de beschikbaarheid van kritieke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en in vitro-diagnostica als gevolg van een no deal scenario te voorkomen.

Brief [14-02-2019] – Reactie op motie-Omtzigt no deal Brexit (23 987-314) (22 691)

Brief [19-03-2019] – Voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit (23 987-331) (22 817)

Implementatieplan patiëntregisters: De Kamer ontvangt de uitvoeringstoets van het Zorginstituut

Parlementaire agenda [10-12-2018] – Notaoverleg Big Farma (kamerstuk 34 834) (4795)

Brief [01-04-2019] – Uitvoeringstoets ZiN – Regie op Registers (29 477-567) (22 865)

Beschermingsconstructies de agenda proberen te zetten van de nieuwe Europese Commissie, deze inzet bevestigen in abc-brief (in de appreciatie van de 3 rapporten)

Parlementaire agenda [10-12-2018] – Notaoverleg Big Farma (kamerstuk 34 834) (4795)

Brief [03-06-2019] – Appreciatiebrief studies aanvullende beschermingsmechanismen voor geneesmiddelen (29 477-576) (23 158)

Brief [05-06-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 7 februari 2019 (29 477-574) (23 167)

In de brief met de reactie op de abc-rapporten ingaan op de definitie van weesgeneesmiddelen en de spanningen die er bestaat verduidelijken

Parlementaire agenda [10-12-2018] – Notaoverleg Big Farma (kamerstuk 34 834) (4795)

Brief [03-06-2019] – Appreciatiebrief studies aanvullende beschermingsmechanismen voor geneesmiddelen (29 477-576) (23 158)

Brief [05-06-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 7 februari 2019 (29 477-574) (23 167)

Ik verwacht u begin 2019 te informeren over de positie die we op basis van deze rapporten zullen innemen in Europa. In mijn reactie zal ik ook reageren op de bovengenoemde brief van Wemos.

Brief [20-12-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie op brief Wemos d.d. 3 december 2018 over Aanvullende Beschermingscertificaten (29 477-531) (22 493)

Brief [03-06-2019] – Appreciatiebrief studies aanvullende beschermingsmechanismen voor geneesmiddelen (29 477-576) (23 158)

Brief [05-06-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 7 februari 2019 (29 477-574) (23 167)

Ik zal de rapportage van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten over 2018 naar de Tweede Kamer sturen.

Brief [01-02-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over de onjuiste informatie die door apothekers verspreid wordt over geneesmiddelentekorten (2019Z00641) (22 627)

Brief [12-03-2019] – Rapportage over 2018 van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten over 2018 (29 477-562) (22 779)

Reactie op 3 abc-rapporten naar de Kamer sturen.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [03-06-2019] – Appreciatiebrief studies aanvullende beschermingsmechanismen voor geneesmiddelen (29 477-576) (23 158)

Brief [05-06-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 7 februari 2019 (29 477-574) (23 167)

Minister van MZS komt aan het eind van het jaar met een visie op medische technologie met hierbij een uitvoeringsagenda

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Brief [26-04-2019] – Kamerbrief Visie medische technologie (32 805-82) (23 010)

Verder ben ik voornemens om, zoals op 15 september 2017 aan uw Kamer gemeld (Kamerstuk 31 865, nr. 99), in 2018 een zogenaamd ex durante evaluatie (evaluatie tijdens de uitvoering van het beleid) van de geneesmiddelenvisie te starten. Uit deze evaluatie wil ik lessen trekken om de verdere uitvoering van de geneesmiddelenvisie zo maximaal mogelijk te laten bijdragen aan het hoofddoel: nieuwe middelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten. Uiteraard deel ik te zijner tijd de uitkomsten van deze evaluatie met u.

Brief [16-11-2017] – Voortgang geneesmiddelenbeleid (29 477-452) (21 109)

Brief [02-07-2019] – Beleidsreactie «ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie» (23 341)

Ik zal u in maart van 2019 informeren over de sluiskandidaten die naar verwachting in het tweede en derde kwartaal van 2019 geregistreerd worden.

Brief [04-10-2018] – Sluiskandidaten eerste helft 2019 (29 477-521) (22 131)

Brief [11-03-2019] – Sluiskandidaten tweede helft 2019 (29 477-561) (22 772)

«Mijn inhoudelijk commentaar op het Nivel-onderzoek Kennisvraag Hulpmiddelenzorg» stuur ik u in de kamerbrief over de visie op medische technologie en hulpmiddelen die ik uw Kamer eerder heb toegezegd.[1]»

Brief [26-11-2018] – Aanbieding Nivel-onderzoek Hulpmiddelenzorg (32 805-63) (22 348)

Brief [18-04-2019] – Nza monitor Hulpmiddelenzorg (32 805-81) (22 969)

De Minister zegt toe uit te zoeken hoe een uitzondering kan worden gemaakt, zodat er geen extra kosten zijn voor mensen die doneren bij leven, en die informatie aan de Kamer te melden.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Orgaandonatie (4774)

Brief [26-04-2019] – Voortgangsverslag implementatie nieuwe Donorwet (33 506-36) (23 023)

De Minister zal de Kamer regelmatig op de hoogte houden hoe de verschillende doelgroepen via het communicatieplan bereikt worden.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Orgaandonatie (4774)

Brief [26-04-2019] – Voortgangsverslag implementatie nieuwe Donorwet (33 506-36) (23 023)

De Minister zal de Kamer informeren over de voortgang van de mobiele uitnameteams. Daarbij had ik verzocht om te kijken of het ook mogelijk is om tot een landelijke uitrol van dat succes te komen.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Orgaandonatie (4774)

Brief [26-04-2019] – Voortgangsverslag implementatie nieuwe Donorwet (33 506-36) (23 023)

De Minister zal de Kamer informeren over de verzekering van donoren voor een hoog risico. Dat was een verzoek van mevrouw Dijkstra.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Orgaandonatie (4774)

Brief [26-04-2019] – Voortgangsverslag implementatie nieuwe Donorwet (33 506-36) (23 023)

Ten slotte zal de Minister de Kamer ook nog informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van innovatie en welke effecten dat heeft. Dat neemt hij mee in de voortgangsrapportage die ons zal worden toegestuurd in het eerste kwartaal van 2019.

Parlementaire agenda [26-09-2018] – AO Orgaandonatie (4774)

Brief [26-04-2019] – Voortgangsverslag implementatie nieuwe Donorwet (33 506-36) (23 023)

Ik ben best bereid om met de Nederlandse Transplantatie Stichting die uitvoering geeft aan de bestaande subsidieregeling donatie bij leven, nog eens eventjes te kijken welke klachten bij haar bekend zijn en of we die kunnen verwerken in een aanpassing van de bestaande subsidieregeling.

Parlementaire agenda [17-10-2018] – VAO Orgaandonatie (4822)

Brief [26-04-2019] – Voortgangsverslag implementatie nieuwe Donorwet (33 506-36) (23 023)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de noodzaak voor het behoud van een navelstrengbloedbank in Nederland.

Brief [04-10-2018] – Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2018 (29 447-44) (22 133)

Brief [24-05-2019] – Toekomst navelstrengbloedbank (29 447-49) (23 112)

De Kamer per brief informeren over een dubbele eigen bijdrage bij een recall van een geneesmiddel.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [05-06-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 7 februari 2019 (29 477-574) (23 167)

Uitvoeringstoets registers (ZIN) naar de Kamer sturen.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [01-04-2019] – Uitvoeringstoets ZiN – Regie op Registers (29 477-567) (22 865)

De Kamer informeren over magistrale bereidingen.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [08-04-2019] – Brief magistrale bereidingen aan Tweede Kamer (29 477-569) (22 898)

Winst van ziekenhuizen op geneesmiddelen meenemen in NZa-monitor

Parlementaire agenda [10-12-2018] – Notaoverleg Big Farma (kamerstuk 34 834) (4795)

Brief [01-02-2019] – Aanbiedingsbrief monitor geneesmiddelen in de msz (29 477-539) (22 630)

Een appreciatie hebben op het NFU-rapport over maatschappelijk verantwoord licenseren en deze naar de Kamer sturen

Parlementaire agenda [10-12-2018] – Notaoverleg Big Farma (kamerstuk 34 834) (4795)

Brief [29-05-2019] – NFU-rapport over Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (29 477-573) (23 145)

De komende tijd werkt het Landelijk Overleg Dure Geneesmiddelen (LODG) de meest veelbelovende voorstellen voor uitbreiding en intensivering van het integraal pakket aan maatregelen dure geneesmiddelen] nader uit. Zodra de partijen in het LODG overeenstemming bereiken over de aanpak, zal ik uw Kamer nader informeren. Ik verwacht dat dit in de eerste helft van 2019 zal zijn.

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

Brief [02-07-2019] – Uitbreiding Integraal pakket aan maatregelen en Overhevelingen (29 477-602) (23 328)

Ook [over het programma voor de bevordering van gepast gebruik van geneesmiddelen] verwacht ik uw Kamer in de eerste helft van 2019 te kunnen informeren.

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

Brief [02-07-2019] – Uitbreiding Integraal pakket aan maatregelen en Overhevelingen (29 477-602) (23 328)

Voor de zomer van 2019 informeer ik u nader over de voorbereiding op de overheveling van de immunoglobulinen. Ik informeer u dan ook nader over de verkenning naar andere geneesmiddelengroepen.

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

Brief [02-07-2019] – Uitbreiding Integraal pakket aan maatregelen en Overhevelingen (29 477-602) (23 328)

Ik zal uw Kamer voor de zomer van 2019 informeren over de uitkomst [van de bespreking met Europese collega’s over het in Europese wetgeving opnemen van de verplichting tot het aanleggen van een voldoende grote voorraad geneesmiddelen].

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

Brief [05-07-2019] – Toezeggingen tekorten geneesmiddelen (23 375)

Vraag Dik-Faber over de verspilling van genees- en hulpmiddelen. Minister: Ik ben graag bereid om de Kamer nader te informeren over de green deal die is gesloten, zodat ik kan preciseren dat het niet alleen een onderwerp is van jaren her maar van nu.Daarnaast zal Minister in overleg met de bestuurlijke partijen die de hoofdlijnenakkoorden hebben gesloten het door Dik-Faber aangestipte thema van verspilling ter tafel brengen zodat geconcretiseerd wordt dat er aandacht voor verspilling is in de hoofdlijnenakkoorden.. (Bijv. Een leverancier levert geen 3 pleisters maar 3 dozen à 100 pleisters.)

Parlementaire agenda [18-10-2018] – Begrotingsbehandeling VWSDonderdag 18 oktober 2018, 15.00 uur : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek (4812)

Brief [05-07-2019] – Verspilling van medicijnen (23 384)

«Iets extra’s» naar de Kamer sturen over verspilling en hergebruik van dure geneesmiddelen, ook ingaan op verpakkingen. Combineren met lopende motie CU (Dik-Faber) over in kaart brengen huidige activiteiten die verspilling tegengaan.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [05-07-2019] – Verspilling van medicijnen (23 384)

De Kamer informeren over het uitbouwen van de geneesmiddelenvoorraad.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [05-07-2019] – Toezeggingen tekorten geneesmiddelen (23 375)

De Kamer informeren na bij de nieuwe ACM-voorzitter aandacht te hebben gevraagd voor constructies waarbij de geneesmiddelenketen wordt gemonopoliseerd.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [05-06-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 7 februari 2019 (29 477-574) (23 167)

Ik zal de Kamer voor de zomer informeren over de stand van zaken m.b.t. advies Zorginstituut over het onderzoeksvoorstel van Biogen voor Spinraza

 

Brief [13-06-2019] – Kamerbrief Voorbereiding voorwaardelijke toelating Spinraza (29 477-577) (23 208)

Daarnaast verken ik de komende periode de mogelijkheden voor structurele financiering van dergelijke registers en de publieke toegang tot deze register. In het nieuwe jaar informeer ik u nader over mijn aanpak.

Brief [16-11-2017] – Voortgang geneesmiddelenbeleid (29 477-452) (21 109)

Brief [01-04-2019] – Uitvoeringstoets ZiN – Regie op Registers (29 477-567) (22 865)

Najaar volgt Kamerbrief over uitgewerkte regeling voor geneesmiddelen

Brief [21-05-2018] – Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt (29 689-905) (21 672)

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

Ik zal uw Kamer in de zomer van 2019 wederom informeren over de stand van zaken rondom Pallas en de voortgang van fase 1.

Brief [06-12-2018] – Verlenging lening Pallas (33 626-8) (22 413)

Brief [04-07-2019] – Voortzetting Pallas reactor (23 366)

De Kamer binnen een half jaar informeren over het onderzoeksvoorstel van Biogen voor Spinraza (VT).

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [13-06-2019] – Kamerbrief Voorbereiding voorwaardelijke toelating Spinraza (29 477-577) (23 208)

Rond de zomer zal het communicatietraject Zorg van nu worden gepresenteerd

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Brief [20-12-2018] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2018 (35 000 XVI-118) (22 500)

De Kamer krijgt op zo kort mogelijke termijn een overzicht van meldingen die bij de inspectie zijn binnen gekomen die samenhangen met botox- of fillerbehandelingen.

Brief [13-04-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van den Berg-Jansen (CDA) over de forse toename van cosmetische ingrepen zoals behandelingen met botox en fillers (2018Z05754), (21 548)

Brief [12-10-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over risico’s van «mooimakende» semipermanente fillers (2018Z17262). (22 170)

Na afloop van de verbetertermijn voor het tweede deel van de aanwijzing, zal de inspectie opnieuw de zorg bij Careyn beoordelen en toetsen of is voldaan aan het tweede deel van de aanwijzing. Ik zal uw Kamer informeren over de resultaten daarvan.

Brief [09-05-2018] – Voortgang n.a.v. aanwijzing Careyn d.d. 7 november 2017 (31 765-322) (21 636)

Brief [20-12-2018] – Aanwijzing Careyn (31 765-358) (22 490)

Ik zal uitzoeken hoe het kan dat aanbieders uit onderzoek Consumentenbond lang «onder de radar» zijn gebleven en de Kamer hierover nader berichten, ten behoeve van wetsbehandeling Wtza.

Parlementaire agenda [27-09-2018] – AO IGJ (4454)

Brief [19-02-2019] – zicht op thuiszorgorganisaties (34 767-12) (22 706)

De Minister zal de Kamer in het najaar van 2018 informeren over de uitkomsten van het inspectieonderzoek bij de Thomashuizen.

Parlementaire agenda [24-05-2018] – AO Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys (4689)

Brief [12-07-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2019 (23 422)

In reactie op Jaarbeeld IGJ ingaan op ontwikkelingen tav instrumentarium/maatregelen

Parlementaire agenda [27-09-2018] – AO IGJ (4454)

Brief [20-05-2019] – Jaarbeeld 2018 en Klachtbeeld 2018 IGJ (33 149-55) (23 090)

De factsheet van de inspectie op basis van de observaties die zij de komende maanden zal doen in de gesloten jeugdzorg krijgt u ook begin juni.

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Debat zelfdoding in de jeugdzorg (4862)

Brief [18-06-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie op onderzoeksrapport Uithuisgeplaatst. en dan? (31 839-675) (23 227)

Ik verwacht dat in het voorjaar 2017 een besluit kan worden genomen, op basis van gedegen en onafhankelijk onderzoek, over het al dan niet opzetten van een mogelijkheid tot dialyse op Sint Eustatius. Ik zal uw Kamer te zijner tijd hierover informeren.»

Brief [23-12-2016] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie op verzoek om hulp met opzetten dialyse centrum in St. Eustatius (20 206)

Brief [21-09-2018] – Verslag bestuurlijk overleg en reis Saba, Sint Eustatius en en Sint Maarten(35 000 XVI-6) (22 089)

Ik zal de Tweede Kamer medio 2018 een meer inhoudelijk uitgewerkte planning over bevolkingsonderzoeken CN sturen

Brief [12-10-2016] – Bevolkingsonderzoeken en Jeugdmondzorg CN (32 793-242) (19 867)

Brief [20-12-2018] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2018 (35 000 XVI-118) (22 500)

De Kamer in het voorjaar van 2019 nader informeren over de situatie rond de pleegzorgvergoeding door JGCN

Brief [22-06-2018] – Reactie op commissiebrief naar aanleiding van vragen omtrent pleegzorgvergoeding door Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) (2018Z12224) (21 823)

Brief [15-05-2019] – Brief Tweede Kamer kader pleegzorg CN, (31 839-654) (23 068)

De Minister gaat in gesprek met het AKJ en met gemeenten over de bekendheid over en toegang tot het vertrouwenswerk Jeugd. In de voortgangsrapportages Zorg voor Jeugd zal de Kamer daarover worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35 070) (4871)

Brief [07-06-2019] – Voortgang Zorg voor de Jeugd (34 880-15) (23 188)

Brief Noord-Holland Noord (continuïteit van hulpverlening)

Parlementaire agenda [11-12-2018] – Wijz. Jeugdwet en WMO 2015 en Zorgverzekeringswet ivm handhaven optie gemeenten bij uitzondering te verplichten tot samenwerking en ivm verminderen uitvoeringslasten (34 857) (4839)

Brief [24-12-2018] – Aanbesteding gesloten jeugdhulp NHN (31 839-629) (22 529)

Brief over Jeugdzorg en Wkkgz voor het WGO Jeugd naar de Kamer sturen

Parlementaire agenda [27-09-2018] – AO IGJ (4454)

Brief [05-11-2018] – Voortgang actieprogramma Zorg voor de Jeugd (34 880-12) (22 262)

De aanbevelingen die de Nationaal Rapporteur doet in zijn monitor bespreek ik met de Minister voor Rechtsbescherming, de VNG en de branche-organisaties. Na de zomer ontvangt u een beleidsreactie op de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016.

Brief [13-07-2018] – Aanbieding Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen(31 015-156) (21 951)

Brief [27-11-2018] – Reactie Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 (31 015-159) (22 358)

De Tweede Kamer wordt in de voortgangsrapportages van de programma’s Zorg voor Jeugd, Geweld hoort nergens thuis, Kansrijke start en Langer Thuis geïnformeerd over de maatregelen gericht op signaleren kinderen van langdurig zieke ouders en ondersteuning van jonge mantelzorgers

Brief [18-06-2018] – Kinderen van een langdurig zieke ouder (30 169-70) (21 802)

Brief [02-07-2019] – Tweede Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis (23 339)

De Minister gaat in gesprek met het AKJ en met gemeenten over de bekendheid over en toegang tot het vertrouwenswerk Jeugd. In de voortgangsrapportages Zorg voor Jeugd zal de Kamer daarover worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [07-03-2019] – Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35 070) (4871)

Brief [07-06-2019] – Voortgang Zorg voor de Jeugd (34 880-15) (23 188)

Voor WGO Jeugd uitschrijven stand van zaken meldcode

Parlementaire agenda [04-10-2018] – AO Ouderenmishandeling (4801)

Brief [05-11-2018] – Voortgang actieprogramma Zorg voor de Jeugd (34 880-12) (22 262)

Dit najaar komt het kabinet met een standpunt over het advies van de RVS over de leeftijdsgrens in de jeugdzorg. Dit kan worden betrokken bij het wetgevingsoverleg Jeugd op 12 november 2018. (NB.: motie-Klaver – 35 000, nr. 11 over het verlenen van jeugdhulp tot 23 jaar is aangenomen.)

Parlementaire agenda [19-09-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen 2018 (4820)

Brief [05-11-2018] – Voortgang actieprogramma Zorg voor de Jeugd (34 880-12) (22 262)

Concept versie monitoring programma in VGR meesturen

Parlementaire agenda [04-10-2018] – AO Ouderenmishandeling (4801)

Brief [02-07-2019] – Tweede Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis (23 339)

Ontwikkeling jeugd Pgb’s meenemen in PGB-brief

Parlementaire agenda [12-11-2018] – Wetgevingsoverleg JeugdbeleidNB. Na het reces horen we of dit wetgevingsoverleg definitief is. (4800)

Brief [18-12-2018] – Kamerbrief Agenda pgb (25 657-303) (22 475)

Gesloten jeugdzorg:- plan van aanpak gesloten jeugdzorg naar TK- overzicht naar TK van gesloten jeugdzorg door 42 regio’s ingekocht- informeren TK over zitmaatregel Hoenderloo-groep- als er iets nieuws te melden is over Noord Holland Noord- nul-separatie deze kabinetsperiode

Parlementaire agenda [12-11-2018] – Wetgevingsoverleg JeugdbeleidNB. Na het reces horen we of dit wetgevingsoverleg definitief is. (4800)

Brief [24-12-2018] – Aanbesteding gesloten jeugdhulp NHN (31 839-629) (22 529)

Gezinshuizen:- plan van aanpak naar TK (eerdere motie)- fiscale aspecten meenemen

Parlementaire agenda [12-11-2018] – Wetgevingsoverleg JeugdbeleidNB. Na het reces horen we of dit wetgevingsoverleg definitief is. (4800)

Brief [14-05-2019] – Aanpak gezinshuizen, (31 839-653) (23 062)

Actuele planning plan van aanpak gesloten jeugdhulp aan de TK sturen

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Debat zelfdoding in de jeugdzorg (4862)

Brief [25-03-2019] – Actieplan De best passende zorg voor kwetsbare jongeren (31 839-634) (22 832)

In het actieplan gesloten jeugdhulp is ook aandacht voor het onderwijs.

Parlementaire agenda [21-02-2019] – AO Onderwijs en Zorg (4855)

Brief [25-03-2019] – Actieplan De best passende zorg voor kwetsbare jongeren (31 839-634) (22 832)

De TK informeren hoe we verder gaan met traumascreening (Kuiken)

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Debat zelfdoding in de jeugdzorg (4862)

Brief [04-04-2019] – Voortgang en intensiveringen pleegzorg: Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie op uitzending van DeMonitor.nl d.d. 2 februari 2019 inzake Pleegouders: «Problematiek van kinderen in pleegzorg is zwaarder geworden» (31 839-635) (22 887)

De TK informeren over onderzoek Flevoland (30% onduidelijke verwijzingen naar residentieel) (Kuiken)

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Debat zelfdoding in de jeugdzorg (4862)

Brief [04-04-2019] – Voortgang en intensiveringen pleegzorg: Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie op uitzending van DeMonitor.nl d.d. 2 februari 2019 inzake Pleegouders: «Problematiek van kinderen in pleegzorg is zwaarder geworden» 31 839-635) (22 887)

Beschouwing over de inkoop van jeugdhulp in relatie tot de kwaliteit van jeugdhulp (Peters) aan de TK sturen.

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Debat zelfdoding in de jeugdzorg (4862)

Brief [07-06-2019] – Voortgang Zorg voor de Jeugd (34 880-15) (23 188)

Afspraken over wachtlijsten in de Jeugdzorg

Parlementaire agenda [11-12-2018] – Wijz. Jeugdwet en WMO 2015 en Zorgverzekeringswet ivm handhaven optie gemeenten bij uitzondering te verplichten tot samenwerking en ivm verminderen uitvoeringslasten (34 857) (4839)

Brief [07-06-2019] – Voortgang Zorg voor de Jeugd (34 880-15) (23 188)

Het tijdschrijven in de Wmo2015 en de Jeugdwet wordt meegenomen in de aanpak regeldruk

Parlementaire agenda [11-12-2018] – Wijz. Jeugdwet en WMO 2015 en Zorgverzekeringswet ivm handhaven optie gemeenten bij uitzondering te verplichten tot samenwerking en ivm verminderen uitvoeringslasten (34 857) (4839)

Brief [07-06-2019] – Voortgang Zorg voor de Jeugd (34 880-15) (23 188)

Verdiepend onderzoek jeugd :-Incl. afstemming met WLZ

Parlementaire agenda [12-11-2018] – Wetgevingsoverleg JeugdbeleidNB. Na het reces horen we of dit wetgevingsoverleg definitief is. (4800)

Brief [24-04-2019] – Aanbieding verdiepend onderzoek jeugd (31 839-643) (22 994)

2e Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd:- Hoe zit met dyslexie in regio’s (natalie)- Afspreken gemeenten en cliëntorganisaties over doorzettingsmacht (natalie)- Verlengde jeugdhulp (zie 3) (erwin)- Evalueren LTA, inclusief anorexia en Jz+ (gerben)- Wat kunnen we lerén van aanpak Mind mbt wachtlijsten (gerben)- Stand van zaken kwaliteitskader wijkteams (helmie)- Plan van aanpak overplaatsen tegengaan, actielijn 2 (Jaap)

Parlementaire agenda [12-11-2018] – Wetgevingsoverleg JeugdbeleidNB. Na het reces horen we of dit wetgevingsoverleg definitief is. (4800)

Brief [07-06-2019] – Voortgang Zorg voor de Jeugd (34 880-15) (23 188)

TK in het «voorjaar van 2019» informeren over een analyse van de volumegroei jeugdhulp, kwalitatieve benchmark in 30 gemeenten en analyse goedgekeurde aanvragen Fonds tekortgemeenten

Parlementaire agenda [03-10-2018] – AO Financiën Sociaal Domein (4798)

Brief [24-04-2019] – Aanbieding verdiepend onderzoek jeugd (31 839-643) (22 994)

In gesprek gaan met de VNG over hoe de financiële systematiek van het gemeentefonds gecommuniceerd wordt aan gemeenten

Parlementaire agenda [03-10-2018] – AO Financiën Sociaal Domein (4798)

Brief [27-05-2019] – Uitkomsten voorjaarsnotabesluitvorming jeugdzorg en ggz (31 839-657) (23 126)

Met de Minister van BZK in gesprek gaan over de rol van lokale rekenkamers richting gemeenteraad.

Parlementaire agenda [03-10-2018] – AO Financiën Sociaal Domein (4798)

Brief [24-01-2019] – Aanbieding nadere onderzoeken en rapportages binnen het jeugddomein(31 839-630) (22 592)

Actuele planning verdiepend onderzoek jeugd aan TK toesturen.

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Debat zelfdoding in de jeugdzorg (4862)

Brief [24-04-2019] – Aanbieding verdiepend onderzoek jeugd (31 839-643) (22 994)

Actuele planning 2e voortgangsrapportage jeugd aan de TK toesturen:- inclusief evaluatie LTA- inclusief Fact Sheet inspectie over bevindingen gesloten jeugdhulp- inclusief onder aandacht brengen gemeenten Thuisbest/Kings etc- inclusief congruentie van Richtlijnen

Parlementaire agenda [13-02-2019] – Debat zelfdoding in de jeugdzorg (4862)

Brief [07-06-2019] – Voortgang Zorg voor de Jeugd (34 880-15) (23 188)

Verlengde jeugdhulp, gesprek gaan met gemeenten over:- ½ jaar bedenktermijn- Jongeren in gezinshuizen, ook 21 jaar standaard?

Parlementaire agenda [12-11-2018] – Wetgevingsoverleg JeugdbeleidNB. Na het reces horen we of dit wetgevingsoverleg definitief is. (4800)

Brief [05-07-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2018 (34 775 XVI-149) (21 896)

Actie-onderzoek jeugd-ggz naar TK (voor de zomer, zonder beleidsreactie)

 

Brief [01-07-2019] – Onderzoek jeugd-ggz (31 839-689) (23 315)

Ik stel u voor dat ik schriftelijk ga reageren op het manifest Geef ouderen hun stem terug.

Parlementaire agenda [20-02-2019] – AO Verpleeghuiszorg (4761)

Brief [01-04-2019] – Reactie op manifest Geef ouderen hun stem terug» (31 765-400) (22 868)

Arduin werkt momenteel samen met ’s Heeren Loo en andere partijen aan een continuïteitsplan voor de toekomst van Arduin, waarbij continuïteit van zorg voorop staat. Samen met het zorgkantoor volg ik deze ontwikkelingen op de voet. De NZa houdt nauw contact met het zorgkantoor over de wijze waarop het zorgkantoor voldoet aan de zorgplicht. Zodra ik de Kamer meer informatie kan geven zal ik u deze schriftelijk doen toekomen.

Brief [22-11-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie op bericht a-anwijzing voor Arduin locatie Aagtekerke na zorgen over kwaliteit (31 765-351) (22 334)

Brief [20-12-2018] – Stand van zaken Stg Arduin / Brief parlement ophogen contracteerruimte Wlz 2018 (31 765-357) (22 495)

De Tweede Kamer informeren over eerste beeld gesprekken gemeenten en CIZ verbeteringen indicatiestelling + pr GHZ na de zomer 2018

Parlementaire agenda [24-05-2018] – AO Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys (4689)

Brief [30-09-2018] – Programma Volwaardig leven (24 170-179) (22 109)

Groep meerzorg in programma GHZ meenemen

Parlementaire agenda [24-05-2018] – AO Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys (4689)

Brief [30-09-2018] – Programma Volwaardig leven (24 170-179) (22 109)

Uiterlijk 1 november zal de Minister de Tweede Kamer informeren over de overgang van de Wlz-indiceerbaren naar de reguliere Wlz

Brief [17-05-2018] – Maatwerk in de Wlz-zorg thuis (34 104-222) (21 666)

Brief [20-12-2018] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2018 (35 000 XVI-118) (22 500)

In de brief over palliatieve zorg na de zomer informeer ik de Kamer over het vervolg op het nppz, de uitwerking van de communicatieaanpak, het thematische onderzoek naar geestelijke verzorging, de geselecteerde projecten uit de zonmw call op dit gebied.

Brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

Brief [08-11-2018] – Focus op palliatieve zorg, (29 509-69) (22 275)

Net na de zomer ontvangt de Kamer een standpunt inzake het rond de zomer te verwachten NZa-rapport over bekostiging van de palliatieve zorg.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Brief [08-11-2018] – Focus op palliatieve zorg, (29 509-69) (22 275)

De Minister zegt toe de toename van het eerstelijnsverblijf naar Tweede Kamer te sturen

Parlementaire agenda [10-09-2018] – Nota overleg Initiatiefnota van het lid Marijnissen over het Zorgbuurthuis (34 849) (4736)

Brief [28-11-2018] – Concept amvb beschikbaarheid acute zorg (29 247-264) (22 377)

In juni zal een plan ter verbetering van de kwaliteit in de gehandicaptenzorg naar de Kamer worden gezonden.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Brief [30-09-2018] – Programma Volwaardig leven (24 170-179) (22 109)

In het kader van het te ontwikkelen programma gehandicaptenzorg zal de Tweede Kamer – wanneer daartoe aanleiding is – over vervolgacties worden geïnformeerd.

Brief [23-04-2018] – Onderzoeken Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg (24 170-174) (21 596)

Brief [30-09-2018] – Programma Volwaardig leven (24 170-179) (22 109)

3. De voortgangsrapportages van de betrokken partijen bij de opstelling van «Thuis in het Verpleeghuis», dat zijn: de Patiëntenfederatie, LOC, V&VN, Verenso, BVKZ, BTN, ActiZ, ZN, het Zorginstituut, NZa, IGJ i.o. en VWS zullen worden toegevoegd aan de reguliere voortgangsrapportages die de Tweede Kamer over «Thuis in het Verpleeghuis» zal ontvangen.

Brief [18-06-2018] – Feitelijke vragen inzake vragen van de vaste commissie van VWS over het Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen (31 765, nr. 318) (31 765-327) (21 801)

Brief [15-10-2018] – Voortgangsrapportage Programma «Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie» (31 765-345) (22 182)

De Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van de MEE-lijst

Brief [06-07-2017] – Diverse onderwerpen gehandicaptenzorg en maatwerk in Wlz-zorg thuis (24 170-162) (20 814)

Brief [30-09-2018] – Programma Volwaardig leven (24 170-179) (22 109)

Ik verken met zorgkantoren en Per Saldo een minimale invulling van de administratieve lasten. Hierbij betrek ik het rapport «Administratieve lasten» wat op 16 januari jl is opgesteld door de NPCF. Over de voortgang informeer ik uw Kamer in het najaar van 2017.

Brief [30-03-2017] – Aanpak administratieve lasten Wlz (29 515-400) (20 465)

Brief [20-12-2018] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2018 (35 000 XVI-118) (22 500)

In het voorjaar van 2018 wordt de TK geïnformeerd over de voortgang van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg. Daarbij wordt tevens bericht over de voortgang van de aanpak ZEVMB-kinderen

Brief [06-07-2017] – Diverse onderwerpen gehandicaptenzorg en maatwerk in Wlz-zorg thuis (24 170-162) (20 814)

Brief [30-09-2018] – Programma Volwaardig leven (24 170-179) (22 109)

Eind 2018 besluit over experiment zelf indiceren onder Waardigheid en Trots en hoe hier structureel opvolging aan wordt gegeven.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Brief [19-10-2018] – Toekomst indicatiestelling Wlz (werkwijze) (31 765-347) (22 201)

Nader wordt gemotiveerd waarom het zinvol is om jeugdigen met een psychische stoornis niet toe te laten tot de Wlz. Over dit onderwerp zal een expertsessie worden georganiseerd met experts van o.a. Zorginstituut, PS, NIP, NVP, NVvP, Federatie Opvang. De resultaten worden voor de behandeling van het wetsvoorstel (voorjaar 2019) aan de Kamer medegedeeld.

Parlementaire agenda [05-07-2018] – AO Wlz/GGZ (4734)

Brief [14-02-2019] – Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis (34 104-245) (22 690)

In het laatste kwartaal van 2018 zal uw Kamer een brief over de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur langdurige zorg en ondersteuning ontvangen. Daarin zal de Minister de wijze waarop er rekening wordt gehouden met de aanbevelingen van de Gezondheidsraad nader worden toegelicht.

Brief [05-07-2018] – Advies GR Zelfredzaamheid van ouderen (31 765-340) (21 895)

Brief [04-02-2019] – Beter weten: versterken professioneel handelen in de langdurige zorg (31 765-362) (22 635)

De Tweede Kamer wordt na afronding van het onderzoek op de hoogte gebracht van de uitkomsten van deze nulmeting naar gebruik van technologie door zorgaanbieders

Brief [18-06-2018] – Feitelijke vragen inzake vragen van de vaste commissie van VWS over het Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen (31 765, nr. 318) (31 765-327) (21 801)

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

In de eerstvolgende voortgangsrapportage TVH die ik aan u stuur neem ik de onderstaande punten op: • Rapportage over de ingediende kwaliteitsplannen• 0-meting technologie• Update over het aannemen van extra personeel (twee keer per jaar in de voortgangsrapportage). Hierbij neem ik ook mee hoeveel personeel er nog nodig is om aan de eisen uit het kwaliteitskader te voldoen. Ook vergelijk ik de arbeidsmarktcijfers met een 0-situatie. • Meer informatie over de RAAT. • Aanvullende cijfers van het Pensioenfonds. • Mantelzorg: trajecten rondom de relatie tussen formele en informele zorg. • Procesindicatoren; tellen en duiden over welke cijfers we het hebben en waar we het mee vergelijken; vertellen via WOL, radicale vernieuwing en alle werkbezoeken. • Het ontsluiten van informatie door ZiNL (incl. cliënt- en medewerkerstevredenheidscijfers) • Samenvoegen van potjes/budgetten • Besteding van 50 miljoen aan transitiemiddelen • Geestelijke verzorging • Ik ga na op welke manier ik eenzaamheid onder de aandacht breng in de verpleeghuiszorgaanpak. • In de evaluatie inkoopkader WLZ neem ik de rapportagezwaarte voor de instellingen mee.

Parlementaire agenda [20-02-2019] – AO Verpleeghuiszorg (4761)

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

Een brief aan de TK sturen over de normering van kleinschaligheid

Parlementaire agenda [05-04-2018] – Dertigleden debat onder curatele stellen van Careyn thuiszorg (4726)

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

De Kamer wordt halfjaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het programma Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie. Dit betekent dat de volgende voortgangsrapportage in april 2019 naar de Kamer wordt gestuurd.

Brief [15-10-2018] – Voortgangsrapportage Programma «Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie» (31 765-345) (22 182)

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

Ik verwacht uw Kamer in het voorjaar 2019 te kunnen informeren over de eerste resultaten van de proeftuinen en de vormgeving van de regeling InZicht.

Brief [16-10-2018] – Informatielandschap care (27 529-163) (22 186)

Brief [02-07-2019] – Voortgangsrapportage programma Langer Thuis (23 343)

De Tweede Kamer in het najaar van 2018 informeren over uitkomsten IGZ onderzoek Thomashuizen

Parlementaire agenda [24-05-2018] – AO Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys (4689)

Brief [12-07-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2019 (23 422)

De Kamer wordt geïnformeerd over de eindevaluatie persoonsvolgende bekostiging

Brief [30-09-2018] – Programma Volwaardig leven (24170–179) (22 109)

Brief [08-07-2019] – Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg (23 386)

Daarnaast zal ik al eerder laten onderzoeken of de middelen daadwerkelijk worden ingezet voor de beoogde doelen.

Brief [08-01-2019] – Schriftelijk Overleg (SO) inzake VSO Ondersteuning levensbegeleiders en geestelijke verzorgers (29 509, nr. 68) ( 29509-70) (22 535)

Brief [24-06-2019] – Voortgang geestelijke verzorging en levensbegeleiding (29 509-71) (23 271)

Het monitoren zal worden gedaan door middel van actiegericht onderzoek. De precieze invulling hiervan zal in de loop van 2019 worden ontwikkeld en bekend worden gemaakt.

Brief [08-01-2019] – Schriftelijk Overleg (SO) inzake VSO Ondersteuning levensbegeleiders en geestelijke verzorgers (29 509, nr. 68) ( 29 509-70) (22 535)

Brief [24-06-2019] – Voortgang geestelijke verzorging en levensbegeleiding (29 509-71) (23 271)

Ik zal op termijn evalueren hoe de centra functioneren en welke andere initiatieven en aanpakken er gaan ontstaan.

Brief [08-01-2019] – Schriftelijk Overleg (SO) inzake VSO Ondersteuning levensbegeleiders en geestelijke verzorgers (29 509, nr. 68) ( 29 509-70) (22 535)

Brief [24-06-2019] – Voortgang geestelijke verzorging en levensbegeleiding (29 509-71) (23 271)

Aanpassen uitvoeringsbesluit tav EKT en meerzorg en dat evalueren. Nog een keer (informeel) voorleggen aan ZINL (n.a.v. D66). Brief met planning en wat te wijzigen binnen 2 maanden.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Brief [06-06-2019] – Maatwerk in de Wlz-zorg thuis (34 104-251) (23 173)

Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over het besluit inzake het pakketadvies positionering Wlz-behandeling.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Brief [11-04-2019] – Standpunt positionering behandeling in de Wlz (34 104-247) (22 924)

De Kamer zal tussentijds geïnformeerd worden over de resultaten van het zonmw prject over palliatieve sedatie

Brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

Brief [24-06-2019] – Palliatieve sedatie (29 509-72) (23 258)

De Kamer wordt geïnformeerd over de evaluatie maatregelen meer maatwerk thuis

Brief [30-09-2018] – Programma Volwaardig leven (24 170-179) (22 109)

Brief [06-06-2019] – Maatwerk in de Wlz-zorg thuis (34 104-251) (23 173)

De Tweede Kamer voor het einde van 2018 informeren over problemen en oplossingen Fokus wonen, en overgangsregeling

Parlementaire agenda [23-11-2017] – VAO Geneesmiddelenbeleid (4678)

Brief [23-04-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake over bewoners van een Fokuswoning en de Wlz (34 104-249) (22 981)

Eind september rapportage facts en figures experimenten naar de Kamer sturen

Parlementaire agenda [14-06-2018] – AO Maatschappelijke diensttijd (4743)

Brief [17-09-2018] – Start proeftuinen maatschappelijke diensttijd (35 034-1) (22 076)

Programma werkbezoeken aan experimenten naar de Tweede Kamer sturen

Parlementaire agenda [14-06-2018] – AO Maatschappelijke diensttijd (4743)

Brief [17-09-2018] – Uitnodiging werkbezoekenprogramma proeftuinen (35 034-2) (22 077)

In de rapportages aan de Tweede Kamer zal expliciet aandacht zijn voor inclusie en sociale cohesie

Parlementaire agenda [14-06-2018] – AO Maatschappelijke diensttijd (4743)

Brief [29-03-2019] – Eerste resultaten proeftuinen maatschappelijke diensttijd (35 034-3) (22 852)

Eerste kwartaal 2019 de 1e inhoudelijke rapportage over opbrengst experimenten naar de Kamer sturen

Parlementaire agenda [14-06-2018] – AO Maatschappelijke diensttijd (4743)

Brief [29-03-2019] – Eerste resultaten proeftuinen maatschappelijke diensttijd (35 034-3) (22 852)

Ik zal u voorafgaand aan het AO arbeidsmarkt informeren over het behoud van personeel en vervolgacties.

Parlementaire agenda [20-02-2019] – AO Verpleeghuiszorg (4761)

Brief [11-03-2019] – Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger (29 282-355) (22 775)

Daarnaast werk ik samen met de ministers van VWS en voor MZS aan het actieprogramma «Werken in de Zorg». Hiermee beogen we het personeelstekort terug te dringen door in te zetten op meer mensen voor de sector en het behoud van mensen die al in de zorg werken. Over de voortgang wordt u apart geïnformeerd.

Brief [06-03-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie op berichten Trouw.nl en bericht op De Groene Amsterdammer.nl d.d. 6 februari 2019 inzake personeelstekort in de GGZ (29 282-353) (22 760)

Brief [22-05-2019] – Voortgangsrapportage Actieprogramma Werken in de Zorg mei 2019(29 282-361) (23 104)

De Minister voor MZS stuurt voor de zomervakantie het onderzoek naar de mogelijkheden van taakherschikking van de medisch-specialistische zorg en huisartsenzorg naar de paramedische zorg

Parlementaire agenda [29-05-2019] – AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (4785)

Brief [17-06-2019] – AEF rapport inzake zorgverschuiving (29 689-994) (23 219)

De Minister voor MZS zal uw Kamer evenwel tijdig informeren over de voorgenomen invulling van de overgangsregeling.

Brief [14-09-2018] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake SO over het rapport Overgangsrecht voor de mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen (29 282-313) (22 068)

Brief [05-06-2019] – Beleidsstandpunt inzake overgangsregeling en aanbieden rapport «Verpleegkundige op niveau, een overgangsregeling in het kader van BIG II-register», (29 282-365) (23 168)

De Tweede Kamer ontvangt voor de subsidieregelingen sectorplan-plus en het stagefonds een nadere toelichting op wat er in 2017 bereikt is met deze subsidieregeling

Parlementaire agenda [19-06-2018] – Wetgevingsoverleg VWS jaarverslag 2017 (4738)

Brief [04-10-2018] – Voortgang actieprogramma Werken in de Zorg (29 282-315) (22 137)

In het najaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Actieprogramma Werken in de Zorg.

Brief [12-09-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over Falend toezicht en ongeschoold personeel in de thuiszorg (2018Z14483), (22 057)

Brief [04-10-2018] – Voortgang actieprogramma Werken in de Zorg (29 282-315) (22 137)

Voor de evaluatie Langer zelfstandig thuiswonende ouderen (nr. 14) wordt een vooronderzoek naar het conceptueel model en de beschikbaarheid van data om de constructen te kunnen meten uitgevoerd. In het najaar is een go/no-go beslissing voorzien op basis van deze inzichten. De Kamer wordt hierover geïnformeerd.

Brief [22-03-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake VSO Pilot beleidsevaluaties VWS(31865-108) (31 865-99) (21 450)

Brief [27-05-2019] – Resultaten vooronderzoek Langer Thuis in het kader van de pilot Lerend evalueren (31765-412) (23 125)

Ik stuur een brief over de intensivering van onze acties en de laatste getallen t.o.v. de commissie Terpstra.

Parlementaire agenda [20-02-2019] – AO Verpleeghuiszorg (4761)

Brief [11-03-2019] – Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger (29 282-355) (22 775)

De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijke regionale tekorten aan medisch specialisten.

Parlementaire agenda [13-02-2019] – AO Medisch Specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4850)

Brief [24-05-2019] – Aanbieding onderzoek Regionale balans in vraag en aanbod naar medisch specialisten (29 282-362) (23 116)

In de voortgangsbrief die ik uw Kamer dit voorjaar stuur, zal ik verder ingaan op de concrete vervolgstappen die naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie zijn gezet.(NB. dit lijkt erg op toezegging 7821 die afgelopen najaar is gedaan om de bevindingen van de commissie mee te nemen in de voorjaarsrapportage die de kamer in het voorjaar van 2019 ontvangt – je kan er over twisten of dit echt een nieuwe toezegging is)

Brief [21-12-2018] – Aanbieding rapportage commissie Werken in de Zorg (29 282-348) (22 519)

Brief [11-03-2019] – Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger (29 282-355) (22 775)

Om de voortgang met betrekking tot het terugdringen van het tekort te meten gaan we gedurende het actieprogramma jaarlijks een nieuwe prognose (laten) maken van (de ontwikkeling van) het verwachte tekort in 2022. Dit conform eerder genoemde motie van het lid Bergkamp c.s. We zullen hierover steeds in de voortgangsrapportage in het voorjaar rapporteren, voor het eerst in het voorjaar van 2019. De nieuwe prognose van het tekort in het voorjaar van 2019 zal gebeuren aan de hand van min of meer hetzelfde model dat eerder is gebruikt; met dien verstande dat het prognosemodel op enkele punten zal worden aangepast. Zo zal het model inzicht geven in de tekorten per zorgbranche, zoals verzocht in de motie van het lid Bergkamp c.s. Tevens starten we binnen het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) een traject waarbij meer fundamenteel zal worden gekeken naar verbetering van het prognosemodel. ..... Hierbij zal ook gekeken worden naar de samenhang met het onderwijs en de technologische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals verzocht in de motie van het lid Bergkamp c.s

Brief [21-12-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek nadere duiding invulling voortgangsrapportages arbeidsmarktbeleid in de zorg (29 282-346) (22 524)

Brief [22-05-2019] – Voortgangsrapportage Actieprogramma Werken in de Zorg mei 2019(29 282-361) (23 104)

Uw kamer heeft gevraagd of een nulmeting kan worden gegeven in relatie tot het Actieprogramma Werken in de Zorg. Het antwoord is bevestigend, in die zin dat voor alle indicatoren de laatste waarde voor het starten van het actieprogramma zal worden gepresenteerd. In de voortgangsrapportage van het actieprogramma in het voorjaar van 2019 zal ik deze expliciet weergeven

Brief [21-12-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek nadere duiding invulling voortgangsrapportages arbeidsmarktbeleid in de zorg (29 282-346) (22 524)

Brief [22-05-2019] – Voortgangsrapportage Actieprogramma Werken in de Zorg mei 2019(29 282-361) (23 104)

De bewindslieden zeggen toe de bevindingen van de commissie mee te nemen in de voortgangsrapportage die de Kamer voorjaar (2019) van hen ontvangt.

Brief [04-10-2018] – Voortgang actieprogramma Werken in de Zorg (29 282-315) (22 137)

Brief [11-03-2019] – Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger (29 282-355) (22 775)

De Minister van Financiën heeft tijdens het debat over de Najaarsnota 2018 aan uw Kamer toegezegd dat de bewindspersonen van VWS in januari u nader informeren over de oplopende zorguitgaven en de aanpak van het kabinet hieromtrent. Uiteraard zullen wij gehoor geven aan het verzoek van uw Kamer, maar het lukt mij helaas niet om binnen de aangegeven termijn een volledig beeld te geven. Een iets ruimere termijn stelt mij ook in staat de (besluitvorming over de) kabinetsreactie rondom de motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties bij dit beeld te betrekken.

Brief [30-01-2019] – Uitstelbrief toezegging FIN betaalbaarheid (32 620-222) (22 609)

Brief [10-05-2019] – Betaalbaarheid van de zorg (29 689-985) (23 045)

Onlangs heb ik het definitieve rapport van de commissie ontvangen. Ik heb de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (Brancheorganisaties zorg – Boz) en de vertegenwoordigers van werknemersorganisaties (FNV, CNV en NU»91), beloofd eerst in gesprek te gaan over het rapport van de commissie. Daarvoor benut ik de komende weken. Zo snel mogelijk na afronding van die gesprekken stuur ik u het rapport van de commissie toe tezamen met mijn beleidsstandpunt inzake de overgangsregeling. Mijn streven is om uw Kamer voor het zomerreces nader te informeren.

Brief [25-04-2019] – Stand van zaken overgangsregeling wetsvoorstel BIG II en aanbieden rapport «Arbeidsmarkt toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging» (29 282-359) (23 005)

Brief [05-06-2019] – Beleidsstandpunt inzake overgangsregeling en aanbieden rapport «Verpleegkundige op niveau, een overgangsregeling in het kader van BIG II-register», (29 282-365) (23 168)

Uiterlijk bij AO Pakketbeheer (26/6) terugkomen op GGD’s die niet kunnen starten met PrEP vanwege gebrek financiële middelen. Dijkstra: voor AO pakketbeheer Kamer informeren.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [26-06-2019] – Stand van zaken uitvoering motie leden Dijkstra en Ellemeet inzake PrEP(29 477-600) (23 287)

De Kamer te informeren over of binnen de TRIDENT-2-studie de informatievoorziening is verbeterd en voldoende non-directief is (de Minister heeft dit niet apart mondeling toegezegd, maar dit is onderdeel van de motie 29323–114 (Delphi 2667))

Parlementaire agenda [22-02-2017] – VSO Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening (29 323, nr. 108) (4581)

Brief [23-11-2018] – Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening (29 323-121) (22 343)

Ik zal u het herziene Modelreglement Embryowet na definitieve vaststelling doen toekomen.

Brief [07-12-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zakenbrief Medische ethiek alsmede over de eventuele ontwikkelingen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, alsook inzake euthanasie en afbreking zwangerschap (34 775 XVI-46) (21 184)

Brief [03-09-2018] – Herzien Modelreglement Embryowet (30486–20) (22 020)

Preventieakkoord toesturen

Parlementaire agenda [17-05-2018] – AO Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid (4291)

Brief [23-11-2018] – Aanbieding Nationaal Preventieakkoord (32 793-339) (22 339)

In het programma Kansrijke Start wil ik ingaan op de rol van opvoedingsondersteuning (ook bij zorg voor de jeugd) + consultatiebureau’s.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

Brief [11-09-2018] – Programma Kansrijke start (32 279-124) (22 055)

Zoals ik reeds heb toegezegd, zal ik de komende maanden de diverse rapporten en onderzoeken bestuderen, met betrokkenen overleggen en u in het najaar informeren over mijn plan van aanpak ten aanzien van de dalende vaccinatiegraad.

Brief [26-06-2018] – antwoorden op de vragen van de Kamerleden Raemakers (D66), Diertens (D66) en Dijkstra (D66) over het bericht «Maak vaccineren verplicht» (2018Z10458) (21 835)

Brief [19-11-2018] – Verder met vaccineren (32 793-338) (22 322)

Ik zal schriftelijk reageren op de intiatiefnota's (SGP notitie)

Parlementaire agenda [10-11-2016] – Begrotingsbehandeling VWS (antwoord regering, inclusief 2de Termijn Kamer, re- en dupliek.) (4529)

Brief [26-11-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek om reactie initiatiefnota van het lid Van der Staaij (SGP) ter verbetering van de ondersteuning aan onbedoelde zwangere vrouwen (34 600) (34 600-3) (22 353)

Bij brief van 22 december 2016 zond mijn voorganger uw Kamer het advies van de Gezondheidsraad over de prenatale screening. In de beleidsreactie hierop zal worden ingegaan op de positie van de NIPT in de keten van de prenatale screening.

Brief [07-12-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zakenbrief Medische ethiek alsmede over de eventuele ontwikkelingen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, alsook inzake euthanasie en afbreking zwangerschap (34 775 XVI-46) (21 184)

Brief [23-11-2018] – Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening (29 323-121) (22 343)

Momenteel voert ZonMW de derde evaluatie uit [van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen]. [...] Voor de zomer van 2018 wordt het evaluatierapport aan VWS aangeboden. In de tweede helft van 2018 zal dan de kabinetsreactie op de evaluatie volgen.

Brief [07-12-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zakenbrief Medische ethiek alsmede over de eventuele ontwikkelingen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, alsook inzake euthanasie en afbreking zwangerschap (34 775 XVI-46) (21 184)

Brief [08-01-2019] – Reactie op het derde evaluatierapport wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (29 963-19) (22 534)

Een (kabinets)reactie op het gezondheidsraadadvies over prenatale screening zal uiterlijk april 2017 naar de Tweede Kamer worden gezonden.

Brief [22-12-2016] – Gezondheidsraad advies prenatale screening (29 323-107) (20 199)

Brief [23-11-2018] – Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening (29 323-121) (22 343)

– Ik zal het RIVM vragen om samen met de GGD-en en andere betrokken zorgpartijen de implementatie van PrEP verder uit te werken en zal de Kamer hierover in het najaar informeren. Deze implementatie omvat o.a. de keuze van de GGD-en, de wijze van aansluiting bij de bestaande richtlijn voor de triagering van de doelgroep en de opzet van de medische begeleiding. Ik verwacht dat de PrEP-verstrekking volgend jaar van start kan gaan.

Brief [10-07-2018] – Beleidsreactie preventief gebruik van hiv-remmers (PrEP) (29 477-511) (21 923)

Brief [06-02-2019] – Implementatie PrEP (29 477-542) (22 644)

De afronding van de beleidsdoorlichting van artikel 4.3 «Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling» wordt rond de zomer verwacht.

Brief [22-03-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake VSO Pilot beleidsevaluaties VWS(31865-108) (31 865-99) (21 450)

Brief [07-06-2019] – Kabinetsreactie beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.3 VWS-begroting(32 772-35) (23 187)

Voor eind 2017 een reactie op de beleidsdoorlichting naar de TK sturen

Brief [23-09-2016] – Beleidsdoorlichting artikel 4.3 (32 772-18) (19 779)

Brief [07-06-2019] – Kabinetsreactie beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.3 VWS-begroting(32 772-35) (23 187)

M.b.t. Casa informeert de Minister de Kamer zodra uit het onderzoek van het OM meer informatie komt, waaronder de aantallen vrouwen die een beroep doen op deze zorg bij de verschillende klinieken.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Brief [15-04-2019] – OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken CASA (35 000 XVI-126) (22 946)

De Staatssecretaris informeert uw Kamer rond de zomer van 2018 over de voortgang van het meerjarenprogramma depressiepreventie

Brief [15-02-2017] – Meerjarenprogramma depressiepreventie (32 793-259) (20 339)

Brief [16-05-2019] – Voortgang Depressiepreventie (32 793-387) (23 083)

Binnen een paar maanden informeert de Minister de Kamer over het onderzoek van het Zorginstituut naar onregelmatigheden bij Casa (tot en met 2014?).

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Brief [15-04-2019] – OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken CASA (35 000 XVI-126) (22 946)

Onderzoeken naar Casa worden met de Kamer gedeeld zodra die beschikbaar zijn.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Brief [15-04-2019] – OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken CASA (35 000 XVI-126) (22 946)

– VWS zal daarom in samenwerking met RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek, ZonMw en de Gezondheidsraad uitwerken welke nieuwe kennis beschikbaar is, welke vragen nu nog openstaan en welke vervolgstappen nodig zijn om deze informatie boven water te krijgen. De staatssecretaris van VWS zal uw Kamer voor de zomer hier nader over informeren. toezenden verkenning vervolg 13-wekenecho. (brief over Vervolgstappen t.a.v. de «13-wekenecho» (22 463))

Brief [23-11-2018] – Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening (29 323-121) (22 343)

Brief [03-07-2019] – Beleidsreactie verkenning 13-wekenecho (23 359)

«Rond de zomer wordt een besluit genomen over de vraag of, en zo ja, hoe, de overheid een rol heeft bij het financieren van vruchtbaarheidsbehandelingen zonder medische indicatie.

Brief [13-03-2019] – Vergoeding kunstmatige inseminatie met donorzaad (35 000 XVI-122) (22 784)

Brief [20-06-2019] – Subsidieregeling voor KID lesbische paren en alleengaande vrouwen(35 000 XVI-129) (23 239)

Ik zal het RIVM vragen om in een uitvoeringstoets te verkennen of de uitvoering bij de huisarts belegd kan worden.....Daarom zal ik het RIVM vragen om in het kader van de uitvoeringstoets samen met de betrokken beroepsgroepen ook te werken aan een reële inschatting van de kostenHet RIVM heeft aangegeven voor de uitvoeringstoets ongeveer zes maanden nodig te hebben. Ik verwacht u daar rond de zomer van 2019 nader te kunnen informeren.

Brief [09-10-2018] – Beleidsreactie pneumokokkenvaccinatie bij ouderen (32 793-331) (22 152)

Brief [24-06-2019] – Aanbieding vaccinatiegraadrapport 2018 en voortgang «Verder met vaccineren» (32 793-393) (23 256)

Met inachtneming van de inhoudelijke verantwoordelijkheden van het lokale gezag, zal ik voor het zomerreces de betrokken gemeenten en de abortusklinieken uitnodigen voor een gezamenlijk overleg om kennis uit te wisselen over elkaars behoeftes, mogelijkheden en goede voorbeelden.

Brief [21-02-2019] – antwoorden op de vragen van de Kamerleden Ploumen (PvdA), Kuiken (PvdA) en Ellemeet (GL) over demonstranten die vrouwen intimideren voor abortusklinieken (2019Z00647), (22 722)

Brief [11-06-2019] – Overleg gemeenten en abortusklinieken over demonstraties (32 279-162) (23 189)

Ik verwacht Uw Kamer binnen enkele weken wederom te kunnen informeren op grond van de informatie die ik ontvang van het ziekenhuis, de inspectie en het RIVM.

Brief [29-05-2019] – Update resistente bacterie Zaans Medisch Centrum (32 620-228) (23 146)

Brief [11-07-2019] – Update uitbraak bacterie Zaans Medisch Centrum (23 419)

Volgens mijn informatie gebeurt er veel om de uitbraak te bestrijden en leren we ook veel gedurende het verloop van de uitbraak. Vanwege de complexiteit en vanuit het belang van de volksgezondheid houd ik dit goed in de gaten. Ik zal uw Kamer informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Brief [16-11-2018] – Update resistente bacterie Zaans Medisch Centrum (32 620-215) (22 308)

Brief [11-07-2019] – Update uitbraak bacterie Zaans Medisch Centrum (23 419)

Wij hebben de petitie en aanbiedingsbrief van initiatiefnemer «Sepsis en daarna» zorgvuldig bekeken. Wij hebben contact gezocht met de initiatiefnemers en organiseren een overleg om de voorstellen en de mogelijkheden te bespreken. Daarna zal ik de Kamer informeren hoe ik met deze petitie omga.

Brief [22-03-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Petitie S.O.S. voor sepsis gevraagd en nationaal actieplan door Sepsis en daarna d.d.23 januari 2018 (21 446)

Brief [11-07-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek Sepsis en daarna om aandacht voor sepsis (23 421)

De kamer informeren over de vaccinatie alliantie

 

Brief [24-06-2019] – Aanbieding vaccinatiegraadrapport 2018 en voortgang «Verder met vaccineren» (32 793-393) (23 256)

De Kamer op de hoogte houden van de voortgang van de uitbreiding van de hielprikscreening.

Brief [21-12-2017] – Uitbreiding neonatale hielprikscreening (29 323-120) (21 251)

Brief [14-03-2019] – Voortgang uitbreiding neonatale hielprikscreening (29 323-124) (22 796)

In september wordt de Kamer geïnformeerd over de invoering van het PGB 2.0-systeem versie 1

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Brief [01-10-2018] – Kamerbrief pgb september 2018, (25 657-299) (22 114)

De Kamer ontvangt een totaaloverzicht van de invoeringskosten van het PGB 2.0-systeem in september

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Brief [01-10-2018] – Kamerbrief pgb september 2018, (25 657-299) (22 114)

Uiterlijk in september wordt de Kamer geïnformeerd over het BIT-advies inzake het nieuwe pgb-systeem

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Brief [19-11-2018] – Commissiebrief Stand-van-zakenbrief inzake trekkingsrechten en BIT-advies(25 657-302) (22 318)

Broncode kan op verzoek van de Kamer vertrouwelijk ter inzage worden gelegd

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO PGB (4543)

Brief [01-10-2018] – Kamerbrief pgb september 2018, (25 657-299) (22 114)

BIT-advies over het portaal wordt toegezonden aan de Kamer als deze gereed is

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO PGB (4543)

Brief [19-11-2018] – Commissiebrief Stand-van-zakenbrief inzake trekkingsrechten en BIT-advies(25 657-302) (22 318)

De Kamer ontvangt voor de Kerst nog de agenda pgb ( Kamerstukken II 2018/19, 25 657 nr. 303)

Parlementaire agenda [12-12-2018] – AO PGB (4753)

Brief [18-12-2018] – Kamerbrief Agenda pgb (25 657-303) (22 475)

– Samen met alle betrokken ketenpartijen, gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, de SVB en belangengroeperingen zoals Per Saldo en BVKZ ga ik de komende maanden verkennen welke concrete maatregelen we kunnen nemen, vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid, om invulling te geven aan een toekomstbestendig pgb. In het najaar van 2018 zal ik u hier over informeren.

Brief [16-02-2018] – Aanbieding rapporten pgb (25 657 nr. 294) (21 369)

Brief [18-12-2018] – Kamerbrief Agenda pgb (25 657-303) (22 475)

Deze problematiek neem ik mee in de beleidverkenning die ik samen met het veld ben gestart. De verkenning concentreert zich op twee centrale thema’s, te weten 1) «voor wie is het pgb geschikt?» en 2) «de kwaliteit van met pgb ingekochte zorg- en ondersteuning». Het resultaat van de verkenning is een gedragen ambitieagenda van en voor de keten, met bijbehorende acties die bijdragen aan deze twee centrale thema’s. De Kamer ontvangt de actieagenda pgb in het najaar.

Brief [21-08-2018] – antwoorden op de vragen van de Kamerleden Kerstens (PvdA) en Van Dijk (PvdA) over het artikel «Trillende handen aan het bed» (uitbuiting in de thuiszorg) (2018Z11388) (21 972)

Brief [18-12-2018] – Kamerbrief Agenda pgb (25 657-303) (22 475)

In september wordt de beleidsverkenning naar het toekomstbestendig maken van het pgb, waarbij op diverse aspecten wordt ingegaan, naar de Kamer gezonden.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Brief [18-12-2018] – Kamerbrief Agenda pgb (25 657-303) (22 475)

1. In de eerste week na het kerstreces ontvangt de Tweede Kamer een procesbrief met daarin de uitkomst van het overleg met ketenpartijen over de volgende aansluiting op het systeem, voorstel voor een Quick Scan en informatie over het openbaar maken van de broncode

Parlementaire agenda [12-12-2018] – AO PGB (4753)

Brief [18-01-2019] – Opvolging AO PGB (25 657-305) (22 569)

2 Aan het einde van het eerste kwartaal 2019 ontvangt de Tweede Kamer het implementatieplan PGB2.0 inclusief de uitkomst van de softwaretoets van ICTU, het overzicht van de kosten en een voorstel over periodieke rapportage

Parlementaire agenda [12-12-2018] – AO PGB (4753)

Brief [28-03-2019] – Maartbrief toezeggingen PGB2.0 (25 657-314) (22 847)

Er wordt een analyse uitgevoerd naar trekkingsrecht: heeft het gebracht waarvoor het bedoeld is in het kader van fraudebestrijding.

Parlementaire agenda [12-12-2018] – AO PGB (4753)

Brief [18-01-2019] – Opvolging AO PGB (25 657-305) (22 569)

«Ik zal Uw Kamer opnieuw informeren over de voortgang als de volgende stap voor de invoering aanstaande is

Brief [19-11-2018] – Commissiebrief Stand-van-zakenbrief inzake trekkingsrechten en BIT-advies(25 657-302) (22 318)

Brief [18-01-2019] – Opvolging AO PGB (25 657-305) (22 569)

Na de Voorjaarsnotabesluitvorming ontvangt de Kamer een begroting van de totale kosten van het PGB2.0-systeem inclusief kosten van de SVB.

 

Brief [27-06-2019] – Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem (25 657-319) (23 302)

De Kamer ontvangt over twee maanden een brief inzake tarieven, waarin de tijdens dit AO gestelde vragen rond tarieven en budgetten en de zorgen van Per Saldo en MantelzorgNL worden meegenomen.

 

Brief [27-06-2019] – Toelichting tarieven pgb (25 657-320) (23 301)

In januari stuurt de minister van VWS meer informatie over het onderzoek naar Alliade naar de Tweede Kamer

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Brief [05-03-2019] – Aanvullend IGJ-onderzoek zorggroep Alliade (23 235-179) (22 755)

Minister stuurt z.s.m. onderzoek naar schijnconstructies n.a.v. motie-Leijten

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Brief [05-03-2019] – Aanvullend IGJ-onderzoek zorggroep Alliade (23 235-179) (22 755)

– De overheveling van het sectorspecifiek markttoezicht van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het geven van meer vrijheid voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders over datgene waarover zij zelf afspraken maken zijn beide opgenomen in het wetsvoorstel «Herpositionering taken NZa en deregulering», dat op 8 april 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd (Kamerstukken II 2015/16, 34 445). Ik streef ernaar de nota naar aanleiding van het nader verslag in het eerste kwartaal van 2018 aan uw Kamer toe te sturen.

Brief [06-12-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zaken brief dossier Kwaliteitszorg (31 765-289) (21 176)

Brief [03-05-2018] – Voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34 445) (21 630)

Brief [20-12-2018] – Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29 477-532) (22 487)

In de brief die u binnenkort ontvangt over de berichtgeving over het onderzoek van de consumentenbond ga ik nader in op de te ondernemen acties.

Brief [12-09-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over Falend toezicht en ongeschoold personeel in de thuiszorg (2018Z14483), (22 057)

Brief [25-09-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie op de berichten «Alarm in thuiszorg», gepubliceerd in de Telegraaf, en «De thuiszorg faalt en de inspectie grijpt niet in», gepubliceerd in het AD, (34 767-9) (22 097)

Vraag aan Zorginstituut welke partijen er betrokken worden bij besluitvorming. Als reactie op vraag De Vries (VVD) die vroeg «Zijn het wel zorgaanbieders uit dunbevolkte gebieden en uit stedelijke gebieden die betrokken worden, zodat je een goede menging krijgt op het moment dat het Zorginstituut een beoordeling gaat doen. Als u het goed vindt, wil ik het Zorginstituut weleens vragen om dat voor ons allemaal, inclusief mijzelf, in een brief te zetten. Daarmee kan ik u infomeren, zodat u zich een oordeel kunt vormen over die al dan niet brede betrokkenheid van partijen.

Parlementaire agenda [13-06-2018] – Debat: Positie Regionale Ziekenhuizen (4763)

Brief [07-09-2018] – Aangenomen moties meerderheidsdebat positie regionale ziekenhuizen d.d. 13 juni 2018, AO spoedeisende zorg d.d. 5 april 2018 en Kamerbrief aanpak drukte in de acute zorg d.d. 2 juli 2018 (27 295-168) (22 049)

De Minister van VWS informeert de Kamer voor 1 oktober over het subsidieprogramma ZonMw ten aanzien van de pg-organisaties

Parlementaire agenda [25-04-2018] – AO Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg- (4418)

Brief [01-10-2018] – Aanbieding programma Voor Elkaar! (29 214-79) (22 115)

Met de NHR wordt verkend hoe ze ons op de hoogte gaan houden. De Kamer daar voor de zomer over geïnformeerd.

Brief [11-04-2018] – Verzoek uit Regeling van werkzaamheden inzake het bericht dat hartpatiënten bezorgd zijn over de wurgcontracten die Menzis met ziekenhuizen heeft afgesloten (29 689-897) (21 543)

Brief [12-10-2018] – Beantwoording toezegging 7549 (31 765-344) (22 171)

De Minister informeert de Tweede Kamer over het beeld dat de ACM zich (naar aanleiding van haar onderzoeken en aandachtspunten van de Minister) zal vormen over de mogelijke gevolgen voor de wijze waarop zij fusies beoordeelt, zodra de ACM dat heeft afgerond.

Brief [23-12-2016] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Beleidskader ACM voor de zorg(29 689-800) (20 209)

Brief [22-10-2018] – Ontwikkelingen fusietoezicht in de zorg (34 445-13) (22 202)

Uiterlijk bij de begrotingsbehandeling geven de bewindspersonen procesmatig aan wanneer zij komen met een gezamenlijke visie op vertrouwen in de zorg

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Brief [16-10-2018] – Toezegging visie vertrouwen (32 620-213) (22 183)

Informatie over medische aansprakelijkheidsverzekering [ao]

Parlementaire agenda [21-11-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4732)

Brief [30-11-2018] – Stand van zaken MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen,(31 016-174) (22 387)

Ik stuur u eind deze maand een brief over de implementatie van de 5 minutenregistratie

Parlementaire agenda [14-11-2018] – AO Wijkverpleging (4735)

Brief [04-12-2018] – Afschaffen minutenregistratie wijkverpleging (29 515-434) (22 405)

Over de voortgang van het programmaplan Rechtmatige Zorg zal ik de Kamer jaarlijks informeren. De eerstvolgende komt in het najaar

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Brief [21-12-2018] – Eerste Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018–2021 (28 828-111) (22 511)

Minister stuurt de TK een brief met de terugkoppeling van de evaluatie van het ODA-convenant, inclusief eventuele verbeterpunten.

Parlementaire agenda [02-11-2016] – AO Zorgfraude (4495)

Brief [21-12-2018] – Eerste Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018–2021 (28 828-111) (22 511)

Eind van het jaar stuurt de Minister van VWS de signalenrapportage van de TIZ-partijen

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Brief [21-12-2018] – Eerste Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018–2021 (28 828-111) (22 511)

Analyse nza ziekenhuizen die volgens bdo rapport

Parlementaire agenda [21-11-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4732)

Brief [21-01-2019] – NZa onderzoek financiele positie ziekenhuizen (31 016-187) (22 578)

De NZa zal onderzoek doen naar de financiële situatie van ziekenhuizen uit het BDO-rapport. Ik heb de IGJ en de NZa gevraagd mij onmiddellijk op de hoogte te stellen als er ziekenhuizen zijn met serieuze financiële problemen die de continuïteit van de instelling bedreigen. Zoals toegezegd zal ik voor het einde van het jaar de bredere analyse met u delen.

Brief [07-11-2018] – Planning afdoening moties en toezeggingen n.a.v. plenair debat over het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaartziekenhuis (31 016-139) (22 274)

Brief [21-01-2019] – NZa onderzoek financiele positie ziekenhuizen (31 016-187) (22 578)

De Kamer wordt geïnformeerd over de omvang van pgb fraude via de voortgangsrapportage rechtmatige zorg) zit of via een aparte brief (Kamerstukken II 2018/19 28 828 nr. 111)

Parlementaire agenda [12-12-2018] – AO PGB (4753)

Brief [21-12-2018] – Eerste Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018–2021 (28 828-111) (22 511)

Minister stuurt stand van zaken inzake bij ACM ingediende klacht zbc’s over St. Jansdal.

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Zorgverzekeringswet (4384)

Brief [23-04-2019] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie op bericht Trouw.nl d.d. 1 april 2019 Ziekenhuis weigert bloed prikken bij patiënt van concurrent (31 016-217) (22 986)

Ik zal mijn beleidsreactie op dit advies (Plaatjesrijk plasma van de Gezondheidsraad) binnen de gebruikelijke termijn van drie maanden aan uw Kamer zenden.

 

Brief [23-04-2019] – Beleidsreactie Gezondheidsraad-advies Plaatjesrijk plasma (31 765-409) (22 987)

Volgende maand ontvangt de Kamer een brief over welke informatie de curatoren in hun onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wél boven tafel kan krijgen, die andere onderzoekers niet kunnen verkrijgen

 

Brief [24-06-2019] – Rechtmatigheidsonderzoek curatoren MC Slotervaartziekenhuis (31 016-235) (23 269)

De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de twee onderzoeken rond de verruiming van de financieringsmogelijkheden in de zorg (Winstwet).

Parlementaire agenda [13-02-2019] – AO Medisch Specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4850)

Brief [09-07-2019] – Investeringsmogelijkheden voor zorgaanbieders en het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering, (23 394)

De Minister van VWS, de Minister voor MZS en de Staatssecretaris van VWS streven ernaar de Tweede Kamer uiterlijk begin 2019 te informeren over de uitkomsten en hun conclusies naar aanleiding van de onderzoeken en de uitvraag bij (branche)organisaties met betrekking tot winstuitkering door zorgaanbieders. (Zowel EK als TK)In brief van 14 december (Commissiebriefinzake Nader onderzoek winstuitkering in de zorg (22 444)) is deze toevoeging gedaan:Daarbij zal ook worden ingegaan op de gevolgen voor het wetsvoorstel VIMSZ en de aangekondigde novelle.

Brief [13-07-2018] – Winstuitkering door zorgaanbieders (21 943)

Brief [09-07-2019] – Investeringsmogelijkheden voor zorgaanbieders en het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering, (23 394)

De Minister van VWS, de Minister voor MZS en de Staatssecretaris van VWS streven ernaar de Eerste en Tweede Kamer uiterlijk begin 2019 te informeren over de uitkomsten en hun conclusies naar aanleiding van de onderzoeken en de uitvraag bij (branche)organisaties met betrekking tot winstuitkering door zorgaanbieders. In brief van 14 december (Commissiebriefinzake Nader onderzoek winstuitkering in de zorg (22 444)) is deze toevoeging gedaan:Daarbij zal ook worden ingegaan op de gevolgen voor het wetsvoorstel VIMSZ en de aangekondigde novelle.

Brief [13-07-2018] – Winstuitkering door zorgaanbieders (21 943)

Brief [09-07-2019] – Investeringsmogelijkheden voor zorgaanbieders en het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering, (23 394)

«In overleg met de NZa en IGJ bekijk ik hoe daar nadere invulling aan kan worden gegeven en onderzoek ik of, en zo ja, welke aanvullende wettelijke bepalingen wenselijk zijn. Ik zal uw Kamer hier rond de zomer nader over informeren.»

 

Brief [09-07-2019] – Investeringsmogelijkheden voor zorgaanbieders en het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering, (23 394)

De Kamer wordt over twee maanden geïnformeerd over de resultaten van het overleg met Per Saldo over de gevolgen van het eventueel afschaffen van pgb-bemiddelingsbureau’s

 

Brief [02-07-2019] – Diverse toezeggingen AO pgb 4 april 2019 (23 340)

Wanneer er meer duidelijk is over het te sluiten Sportakkoord en de inhoud daarvan, zal ik reageren op de beleidsinhoudelijke uitkomsten en de 20% varianten van deze beleidsdoorlichting.

Brief [22-01-2018] – Beleidsdoorlichting Sport (32 772-31) (21 286)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

Volg tijdelijk wordt de TK geïnformeerd over stand van zaken rondom het naar Nederland halen van de Formule 1.

Parlementaire agenda [19-11-2018] – Wetgevingsoverleg Sportbeleid- (4794)

Brief [05-02-2019] – Stand van zaken Formule 1 in Nederland (30 234-207) (22 642)

Ik zal de Kamer informeren over de besteding van de financiële middelen die direct vanuit VWS naar NOC*NSF gaan.

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De TK wordt voor het WGO 2018 geïnformeerd over de wijze van monitoren van het Sportakkoord.

Brief [07-11-2018] – Reactie op inbreng VSO inzake wijziging van het beleidskader subsidiëring sportevenementen (30 234-200) (22 270)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De TK ontvangt voor het Wetgevingsoverleg 2018 de VSK-monitor.

Brief [08-11-2018] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Nationaal Sportakkoord (30 234-201) (22 277)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De TK wordt geïnformeerd wat de opvatting is van NOC*NSF inzake continue screening

Parlementaire agenda [16-05-2018] – Debat onderzoekscommissie sexuele intimidatie in de Sport (4744)

Brief [28-01-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over de rol van instanties rond het langdurig misbruikschandaal in de atletiekwereld (2019Z00203) (22 602)

Na de totstandkoming van het preventieakkoord ontvangt de Kamer een brief over de dwarsverbanden met het sportakkoord

Parlementaire agenda [28-06-2018] – AO Sportbeleid (4601)

Brief [23-11-2018] – Aanbieding Nationaal Preventieakkoord (32 793–339) (22 339)

De Kamer wordt nader geïnformeerd over de te besteden gelden per ambitie van het sportakkoord

Parlementaire agenda [28-06-2018] – AO Sportbeleid (4601)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De Minister zal bij het Ministerie van SZW nagaan hoe hoog de onbelaste vrijwilligersvergoeding zal zijn per 2019 en daar de Kamer over informeren

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

Ik zal de Kamer informeren over de overgangsregeling Bridport en het verruimen van de BTW vrijstelling van de sport. Hierin zal ik ook aangeven hoe ik het overleg met gemeenten zal voeren om ervoor te zorgen dat de middelen op de juiste plek terugkomen.

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De Kamer wordt geïnformeerd of en hoe het beleidskader sportevenementen moet worden aangepast.

Brief [04-04-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Heerema (VVD) over het bericht «Volleybalbond denkt aan organisatie WK 2022» (2018Z04716), (21 511)

Brief [01-10-2018] – Wijziging van het beleidskader subsidiëring sportevenementen (30 234-198) (22 111)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitwerking van de deelakkoorden van het Sportakkoord

Parlementaire agenda [28-06-2018] – AO Sportbeleid (4601)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30234-203) (22 286)

De Tweede Kamer ontvangt een reactie op de petitie Beweeg jij mee?

Parlementaire agenda [28-06-2018] – AO Sportbeleid (4601)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De Kamer ontvangt bericht over een eventuele subsidie voor Uniek Sporten

Parlementaire agenda [28-06-2018] – AO Sportbeleid (4601)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met de Hartstichting over het gebruik van aed's bij sportverenigingen

Parlementaire agenda [28-06-2018] – AO Sportbeleid (4601)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De Kamer wordt bericht over de uitkomsten van het overleg met de gemeente Den Haag over de organisatie van de Invictus Games.

Parlementaire agenda [28-06-2018] – AO Sportbeleid (4601)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De Kamer wordt bericht over de uitkomsten van het overleg met het Jeugdfonds Sport & Cultuur over het besteden van gelden voor het halen van zwemdiploma's voor kinderen in armoede

Parlementaire agenda [28-06-2018] – AO Sportbeleid (4601)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De Kamer wordt geïnformeerd over de subsidie voor de impuls versterken sportbonden

Parlementaire agenda [28-06-2018] – AO Sportbeleid (4601)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De samenwerkende partners van het sportakkoord werken op dit moment een gezamenlijk plan uit om de exacte maatregelen te definiëren tav het deelakkoord vitale aanbieders. Hoe het budget exact verdeeld wordt over deze maatregelen en via welke partijen dit gaat lopen, is momenteel onderwerp van gesprek tussen de partners van het sportakkoord. Ik zal de Kamer voor het kerstreces hierover informeren.

Brief [22-10-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over de vrijwilligers- en bestuurdersproblematiek binnen de breedtesport (2018Z17781) (22 203)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

In het deelakkoord Vitale aanbieders van het Sportakkoord wordt ingezet op maatregelen om het (vrijwillig) kader (trainers, coaches, bestuurders) in de sport te versterken, de verenigingsondersteuning te professionaliseren en op impulsen om sportaanbieders te helpen zich te ontwikkelen richting vitale/open aanbieders. Vitale/open sportaanbieders zijn aanbieders, die hun organisatorische- en financiële basis op orde hebben en daarnaast de ambitie en mogelijkheden hebben om hun maatschappelijke rol te verbreden met meer sport -en beweegactiviteiten. De samenwerkende partners van het sportakkoord werken op dit moment een gezamenlijk plan uit om de ambities op dit thema verder te concretiseren. Ik zal de Kamer voor het kerstreces hier nader over informeren.

Brief [29-10-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het bericht dat veel amateurtrainers niet weten hoe ze met een groep moeten omgaan en het tekort aan vrijwilligers bij sportverenigingen (2018Z18506) (22 226)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

De TK wordt voor 31 december 2018 geïnformeerd over de resultaten van de ex-ante evaluatie buurtsportcoachregeling (2019–2022)

Brief [14-05-2018] – Taakopdracht Sport en bewegen in de buurt – Pilot Lerend evalueren(30 234-181) (21 640)

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

In maart 2019 wordt de TK geïnformeerd over de invulling van de ondersteuning van Buurtsportcoaches

Brief [08-11-2018] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Nationaal Sportakkoord (30 234-201) (22 277)

Brief [06-03-2019] – Update implementatie Sportakkoord, (30 234-211) (22 759)

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over de specifieke inzet van de Rijksmiddelen ten behoeve van de uitwerkingen van de deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord.

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

Brief [06-03-2019] – Update implementatie Sportakkoord, (30 234-211) (22 759)

Dit najaar ontvangt de Tweede Kamer een gezamenlijke beleidsreactie van OCW en VWS op het advies van NLsportraad «Plezier in Bewegen»

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

Brief [06-03-2019] – Update implementatie Sportakkoord, (30 234-211) (22 759)

De TK wordt geïnformeerd over de stand van zaken inzake de aanstelling van een informatie-coördinator voor matchfixingzaken.

Parlementaire agenda [19-11-2018] – Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

Brief [29-05-2019] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2019 (30 234-215) (23 151)

De TK wordt voor het AO Pakketbeheer (26 juni) geïnformeerd of de pace-pro ook vergoed wordt uit de verzekerde zorg aan kinderen die dit alleen nodig hebben tijdens het sporten.

 

Brief [21-06-2019] – Toezending rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en twee toezeggingen voor het Algemeen Overleg Pakketbeheer pakketbeheer (29 689-999) (23 251)

De TK wordt geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met Special Olympics inzake de ondersteuning voor het verkrijgen van vrijwilligers en het versterken van hun positie.

Parlementaire agenda [19-11-2018] – Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

Brief [29-05-2019] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2019 (30 234-215) (23 151)

Voor het zomerreces 2019 wordt de TK geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met de Dopingautoriteit en de IGJ inzake de verantwoordelijkheid en rol van sportartsen bij dopinggebruik in de sport.

Parlementaire agenda [19-11-2018] – Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

Brief [25-02-2019] – S: reactie motie Bruins-Slot/Diertens (35 000-XVI, nr. 108) over het tuchtrechtelijk vervolgen van bij doping betrokken artsen (34 543-19) (22 736)

In het voorjaar 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de vorderingen m.b.t. de mogelijkheden om alle kinderen hun zwemdiploma te laten halen

Brief [12-11-2018] – Veegbrief WGO 2018 (30 234-203) (22 286)

Brief [29-05-2019] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2019 (30 234-215) (23 151)

Na 1 mei 2019 en voor het AO 2019 ontvangt de TK de stand van zaken omtrent de verruiming BTW-compensatie voor sportorganisaties.

Parlementaire agenda [19-11-2018] – Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

Brief [12-06-2019] – Stand van zaken Regelingen Sport (30 234-216) (23 200)

De TK wordt voor het WGO 2019 geïnformeerd over de motie (2921) over de positie van vrouwen in de sport.

 

Brief [06-03-2019] – Update implementatie Sportakkoord, (30 234-211) (22 759)

Het komende half jaar gebruik ik om de inzet voor de komende jaren en het vervolg van dit preventie Gehoorschade Convenant te bepalen, mede aan de hand van gesprekken met partijen uit het veld. De komende twee maanden ga ik graag in overleg met de huidige convenantpartners VVEM en VNPF hoe we de samenwerking kunnen voortzetten en uitbouwen. Tevens ga ik in gesprek met andere mogelijke samenwerkingspartners om ook met hen afspraken te maken. Eind mei zal duidelijk zijn met welke partners ik verder ga en wordt verdere invulling gegeven aan het vervolg van het Convenant. Door in mei te besluiten wordt in een soepele overgang voorzien. Ik streef er naar om na het zomerreces het vervolgconvenant te ondertekenen en uw Kamer hierover te informeren

Brief [28-03-2018] – Stand van zaken gehoorschade en vervolg Actieplan (32 793-292) (21 476)

Brief [12-02-2019] – Derde convenant preventie gehoorschade (32 793-292) (22 678)

U heeft gevraagd om een reactie voor 3 oktober 2018. Tot mijn spijt kan ik niet aan dit verzoek voldoen. Ik zal u mijn brief zo spoedig mogelijk doen toekomen. (Brief: Valorisatie vezelhennep(teelt) Oost Groningen)

Brief [03-10-2018] – Valorisatie vezelhennep(teelt) Oost Groningen (22 129)

Brief [13-11-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Afschrift brief provincie Groningen aan Minister van LNV m.b.t. probleem bij valorisatie vezelhennep(teelt) Oost Groningen (22 291)

Mijn ambitie is om rond de zomer met u mijn perspectief op alcoholbeleid te delen. Hierbij zullen de uitkomsten vanuit de evaluatie van de Drank- en Horecawet worden meegenomen. Na de presentatie van het Preventieakkoord zal ik bezien of een eigenstandige alcoholbrief nog opportuun is.

Brief [29-11-2017] – Alcoholmarketing, verkoop op afstand, opleidingseisen sociale hygiëne en IkPas (27 565-164) (21 152)

Brief [23-11-2018] – Aanbieding Nationaal Preventieakkoord (32 793-339) (22 339)

Tot slot ga ik de komende maanden met verschillende partijen in gesprek om te komen tot een Nationaal Preventieakkoord. In 2018 ga ik dit met de verschillende betrokken partijen nader uitwerken. Ik zal uw Kamer hierover nader informeren.

Brief [15-12-2017] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het bericht van het CBS «Kinderen eten te weinig fruit, groente en vis» (2017Z16152), (21 218)

Brief [23-11-2018] – Aanbieding Nationaal Preventieakkoord (32 793-339) (22 339)

In het najaar van 2018 het overkoepelend plan over de opvolging van de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager naar de Kamer sturen.

Brief [25-06-2018] – Reactie Advies Commissie Sorgdrager «Onderzoek naar fipronil» (21 826)

Brief [21-12-2018] – Reactie Advies Commissie Sorgdrager «Onderzoek fipronil in eieren»(26 991-536) (22 522)

Periodiek informeren Tweede Kamer over de voortgang reductie zout/verzadigd vet/suiker in voedingsmiddelen

Parlementaire agenda [18-12-2013] – AO Voedsel (3774)

Brief [21-12-2018] – Voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling 2018 (32 793-343) (22 517)

Ik heb begin dit jaar aan het RIVM gevraagd onderzoek te doen naar het gebruik van BPA en alternatieven van BPA in o.a. consumentenproducten en voedselverpakkingsmaterialen. De uitkomsten zullen naar verwachting begin 2019 beschikbaar zijn. Uiteraard zal ik uw Kamer over de uitkomsten informeren.

Brief [26-09-2018] – Reactie op bericht duurzaamnieuws BPA analogen (22 100)

Brief [01-04-2019] – Inhoudelijke reactie op petitie Wemos hormoonverstorende stoffen (22 864)

De Tweede Kamer mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu binnen drie maanden een inhoudelijke reactie op het Gezondheidsraadadvies «Zorgvuldig omgaan met desinfectantia» sturen.

Brief [22-12-2016] – Aanbiedingsbrief GR advies desinfectantia» (25295-35) (20 200)

Brief [02-07-2019] – Reactie op het Gezondheidsraadadvies over desinfectantia (23 346)

Onderzoek laten uitvoeren naar de risico’s van het gebruiken van Phenibut.

Brief [23-10-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het bericht dat een verwoestende nieuwe drug in webshops te koop is (2018Z15434), (22 211)

Brief [25-04-2019] – Drugspreventiebeleid (24077-426) (23 007)

We sturen uw Kamer het Actieplan Voedselveiligheid dit najaar.

Brief [21-12-2018] – Beantwoording schriftelijke Kamervragen Sorgdrager Cie LNV 2018 (22 523)

Brief [21-12-2018] – Reactie Advies Commissie Sorgdrager «Onderzoek fipronil in eieren»(26 991-536) (22 522)

Toezending tweede amvb inzake openbaarmaking inspectiegegevens aan TK

Parlementaire agenda [21-02-2018] – behandeling wetsvoorstel fusie IGZ en IJZ (4710)

Brief [11-02-2019] – Ontwerp-besluit, houdende Besluit openbaarmaking Tweede tranche (22 670)

Brief aan TK over update route Europees aanbesteden

Parlementaire agenda [12-11-2018] – Wetgevingsoverleg Jeugdbeleid (4800)

Brief [24-01-2019] – Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein (34 477-54) (22 588)

Ik neem het onderwerp 5 minutendeclaratie mee in een brief over het Zvw-PGB.

Parlementaire agenda [14-11-2018] – AO Wijkverpleging (4735)

Brief [21-12-2018] – Ontwikkelingen pgb Wml, derdenbeding en 5-minutendeclaratie Zvw-pgb(25 657-304) (22 513)

In bovengenoemde kamerbrief is de verwachting uitgesproken uw Kamer in het voorjaar van 2019 een kabinetsreactie op alle onderzoeken toe te kunnen sturen. In die kabinetsreactie zal worden ingegaan op het advies van het Zorginstituut over

Brief [16-11-2018] – Financiering IVF draagmoederschap (35 000-XVI-105) (22 309)

Brief [20-06-2019] – Subsidieregeling voor KID lesbische paren en alleengaande vrouwen(35 000-XVI-129) (23 239)

Inz. rapport over de behandeling van patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis. Dit gaat niet alleen over 25-plus, maar ook over een spoedige diagnose, een mobiel behandelteam, de verzorging na de eerste acute fase in het verpleeghuis.Minister: Ik ben graag bereid om daar uitgebreider en concreet in te gaan.

Parlementaire agenda [18-10-2018] – Begrotingsbehandeling VWSDonderdag 18 oktober 2018, 15.00 uur : Antwoord regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek (4812)

Brief [01-02-2019] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over het artikel «Zo had ze beter kunnen sterven» (2019Z00854). (22 625)

Bij AO Pakketbeheer (26/6) Kamer informeren over stand van zaken onderzoeksprogramma leefstijlinterventies. Dijkstra: voor AO pakketbeheer Kamer informeren.

Parlementaire agenda [06-06-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [25-06-2019] – antwoorden op de vragen van de Kamerleden Ellemeet (GL) en Snels (GL) over het bericht dat het kabinet € 2 miljard per jaar kan besparen op diabeteszorg (voor type 2) door betere, meer duurzame en goedkopere diabeteszorg (23 281)

In de eerste helft van volgend jaar ontvangt u de tussenevaluatie van Preventie in het zorgstelsel en kan de voorlopige balans worden opgemaakt van de ingezette maatregelen.

Brief [20-04-2018] – Voortgang nationaal preventieakkoord en algemeen overleg 17 mei(32 793-297) (21 575)

Brief [05-07-2019] – Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel (23 377)

De Minister voor MZS zal de kabinetsreactie op het rapport van de taskforce Juiste zorg op de juiste plek voor de begrotingsbehandeling VWS aan de Kamer sturen.

Parlementaire agenda [19-09-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen 2018 (4820)

Brief [11-10-2018] – Kabinetsreactie op Rapport van de Taskforce «De juiste zorg op de juiste plek»(29 689-938) (22 167)

Minister stuurt uitstroomregeling wanbetalers onder bewind aan TK.

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Zorgverzekeringswet (4384)

Brief [13-05-2019] – wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime van meerderjarigen die onder beschermingsbewind zijn gesteld (29 689-986) (23 049)

Minister informeert TK over risicoverevening en de drie restrisico’s.

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Zorgverzekeringswet (4384)

Brief [05-07-2019] – Risicovereveningsmodel 2020 (23 382)

Minister stuurt uitgevoerde onderzoeken naar vervolgkosten mondzorg aan TK.

Parlementaire agenda [10-04-2019] – AO Zorgverzekeringswet (4384)

Brief [12-07-2019] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2019 (23 422)

Bij de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Staatscommissie die in 2019 volgt, wordt ook een inhoudelijke reactie op het ZIN-advies gegeven.

Brief [21-12-2018] – antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het advies van het Zorginstituut Nederland omtrent financiering hoogtechnologisch draagmoederschap (2018Z22055) (22 525)

Brief [20-06-2019] – Subsidieregeling voor KID lesbische paren en alleengaande vrouwen(35 000-XVI-129) (23 239)

Wanneer er overeenstemming is over de wijze van uitvoering, zal ik de Tweede Kamer daarover informeren en de benodigde ministeriële regeling opstellen. Uitsluitsel hierover verwacht ik in het najaar van dit jaar

Brief [13-07-2018] – Maatregel om doorwerken vermogen bij letselschade in de eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015 te beperken (34 104-237) (21 947)

Brief [24-06-2019] – Rapportage eerste meting evaluatieonderzoek AMvB reële prijs en eindrapportage Regiegroep reële prijs (29 538-298) (23 257)

Ik zal de uitkomsten van de evaluatie over het WLZ inkoopkader met de Kamer delen en kijken hoe we volgend jaar op dit punt kunnen opereren.

Parlementaire agenda [20-02-2019] – AO Verpleeghuiszorg (4761)

Brief [21-05-2019] – Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31 765-411) (23 101)

Minister verwacht de uitstroomregeling wanbetalers onder bewind voor de zomer aan de Tweede Kamer te sturen.

Brief [10-04-2019] – Uitkomsten technische analyse omleiding zorgtoeslag naar zorgverzekeraars(5000-XVI-125) (22 912)

Brief [13-05-2019] – wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime van meerderjarigen die onder beschermingsbewind zijn gesteld (29 689-986) (23 049)

Na inwerkingtreding van de wet zal de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde personen worden voortgezet zoals eerder binnen de pilot uitgevoerd. Ik zal contact blijven houden met de betrokken partijen om de uitvoering van de wet te monitoren. Twee jaar na inwerkingtreding van de wet zal ik uw Kamer informeren over de stand van zaken.

Brief [31-05-2016] – Evaluatie pilot financiering zorg ernstig bedreigde personen (33 675-10) (19 342)

Brief [12-07-2019] – Wet anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde personen (23 429)

Evaluatie van de bovenstaande maatregelen en hun effect vindt plaats na drie jaar (bladzijde 2 in de brief «Preventie in het zorgstelsel» d.d. 25-3-2016).

Brief [25-03-2016] – Preventie in het zorgstelsel: van goede bedoelingen naar het in de praktijk ontwikkelen van resultaten (32 793-213) (19 120)

Brief [05-07-2019] – Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel (23 377)

Tweede Kamer informeren over evaluatie geschillenbeslechting zorgcontractering die over twee jaar is voorzien

Brief [30-09-2016] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Geschillenbeslechting zorgcontractering (29 689-774) (19 806)

Brief [24-06-2019] – Evaluatie Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering (29 689-1000) (23 266)

Ik stuur u (op korte termijn) een brief waarin ik uiteenzet over welke onderwerpen u wanneer welke stukken van mij kunt verwachten als het gaat om de contractering van de wijkverpleging. In deze brief neem ik tevens de voorgenomen opzet van de NZa monitor mee

Parlementaire agenda [14-11-2018] – AO Wijkverpleging (4735)

Brief [07-12-2018] – Rapportages contractering wijkverpleging (29 689-943) (22 418)

Brede evaluatie van de werking van het Zvw-pgb in de praktijk, die in de eerste helft van 2018 door het onafhankelijke advies- en onderzoeksbureau Significant wordt uitgevoerd[1]. Ik streef ernaar uw Kamer in het najaar van 2018 te informeren over de uitkomsten van de evaluatie.

Brief [16-02-2018] – Aanbieding rapporten pgb (25 657-297) (21 369)

Brief [16-11-2018] – Evaluatie Zvw-pgb 2017 (25 657-301) (22 310)

Ik streef er naar een inhoudelijke kabinetsreactie op de Evaluatie Zvw-pgb 2017 nog dit najaar aan uw Kamer te zenden.

Brief [01-10-2018] – Kamerbrief pgb september 2018, (25 657-299) (22 114)

Brief [16-11-2018] – Evaluatie Zvw-pgb 2017 (25 657-301) (22 310)

In het najaar van 2018 zal de Minister van VWS de TK informeren over de stand van zaken m.b.t. handreiking gebruikelijke zorg in de Zvw-pgb

Brief [31-05-2018] – Motie van de leden Bergkamp en Sazias over gebruikelijke hulp in Wmo-pgb en Zvw-pgb (34 104-223) (21 715)

Brief [12-11-2018] – Bestuurlijke Afspraken Zvw-pgb 2019–2022 (25 657-300) (22 281)

Het kabinet overweegt aanvullende maatregelen t.a.v. de snelle groei van niet-gecontracteerde zorg. Het kabinet werkt deze maatregelen nader uit en informeert uw Kamer daarover in het najaar

Brief [05-07-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2018 (34 775-XVI-149) (21 896)

Brief [09-11-2018] – Bevorderen contracteren (29689-941) (22 280)

De Minister zegt toe om de Kamer in de brief bij de Verzekerdenmonitor (najaar 2018) te informeren over de stand van zaken uitstroomregeling wanbetalers onder bewind

Brief [06-07-2018] – Wanbetalersregeling (33077-20) (21 904)

Brief [17-12-2018] – Verzekerdenmonitor 2018 (33 077-21) (22 447)

Volgend jaar ontvangt de Kamer een nadere analyse naar het signaal van de DNB over de toekomst van de aanvullende zorgverzekeringen.

Brief [11-12-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake reactie op bericht «Einde aanvullende verzekering dreigt», De Volkskrant 5 december 2017, (29 689-879) (21 194)

Brief [15-01-2019] – Reactie op DNB analyse van aanvullende verzekeringen (29 689-957) (22 557)

De Kamer informeren over de mogelijkheid van een financiële regeling vooruitlopend op de bewezen effectiviteit van Fampyra.

Parlementaire agenda [07-02-2019] – AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [07-03-2019] – Tussentijdse vergoedingsregeling Fampyra (29 477-560) (22 766)

Najaar volgt Kamerbrief over de uitgewerkte aanpak voor zorgevaluatie

Brief [21-05-2018] – Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt (29 689-905) (21 672)

Brief [13-02-2019] – Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (29 248-316) (22 686)

In het voorjaar 2019 ontvangt u het eerste deel van de Monitor contractering wijkverpleging van de NZa.

Brief [07-12-2018] – Rapportages contractering wijkverpleging (29 689-943) (22 418)

Brief [13-05-2019] – monitor zorginkoop wijkverpleging (29 689-984) (23 052)

Ik zal uw Kamer elk jaar informeren over de voortgang van de vervolgactiviteiten van «De juiste zorg op de juiste plek».

Brief [11-10-2018] – Kabinetsreactie op Rapport van de Taskforce «De juiste zorg op de juiste plek»(29 689-938) (22 167)

Brief [18-06-2019] – Voortgangsbrief «De juiste zorg op de juiste plek» (29 689-995) (23 228)

Licence