Base description which applies to whole site

2. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

2.1 Inleiding

Het CIBG vertaalt, samen met ketenpartners, beleid in tastbare en toegankelijke uitvoering voor burgers, professionals en organisaties op het gebied van registers, data en informatie. Als agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport richt het CIBG zich primair op het VWS beleidsterrein. We dragen zorg voor een integrale dienstverlening, gericht op wat de samenleving nodig heeft. De focus hierbij ligt op transparantie en betrouwbaarheid, het bewust omgaan met kapitaal, kosten en kwaliteit. We investeren met onze partners in de keten in samenwerking en kennisdeling. Het CIBG heeft een breed takenpakket zoals het BIG-register, het Donorregister, Lerarenregister en het UZI-register. Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG is te vinden op: www.cibg.nl.

2.2 Begroting 2020
Begroting van baten-lastenagentschap CIBG voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

Baten

             

Omzet moederdepartement

30.293

37.344

41.180

43.817

44.689

41.405

45.429

Omzet overige departementen

7.730

8.380

7.245

6.309

6.478

6.653

6.833

Omzet derden

37.362

27.947

36.126

26.079

26.683

31.889

29.844

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

7.552

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal baten

82.937

73.671

84.551

76.205

77.850

79.947

82.106

               

Lasten

             

Apparaatskosten

70.778

67.103

80.830

72.410

73.979

75.998

78.078

– Personele kosten

28.064

31.568

35.175

36.377

37.622

38.914

40.252

waarvan eigen personeel

20.285

23.416

24.907

25.903

26.939

28.017

29.138

waarvan inhuur externen

5.828

6.236

8.883

9.061

9.242

9.427

9.615

waarvan overige pers kosten

1.951

1.916

1.385

1.413

1.441

1.470

1.499

– Materiële kosten

42.714

35.535

45.655

36.033

36.357

37.084

37.826

waarvan apparaat ICT

5.861

3.824

4.996

5.096

5.198

5.302

5.408

waarvan bijdrage aan SSO’s

8.582

9.155

8.889

9.067

9.248

9.433

9.622

waarvan overige mat kosten

28.271

22.556

31.770

21.870

21.911

22.349

22.796

Afschrijvingskosten

5.382

6.567

3.720

3.794

3.870

3.948

4.027

– Materieel

0

0

0

0

0

0

0

– Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– Immaterieel

5.382

6.567

3.720

3.794

3.870

3.948

4.027

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

2.659

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

110

1

1

1

1

1

1

               

Totaal lasten

78.929

73.671

84.551

76.205

77.850

79.947

82.106

               

Saldo van baten en lasten

4.008

0

0

0

0

0

0

De totale lasten stijgen met ongeveer € 9 miljoen tot bijna € 83 miljoen. De lastenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere inkoop- en distributiekosten van het Bureau Medicinale Canabis (€ 6 miljoen), loon- en prijsindexatie (€ 2 miljoen) en additionele ontwikkeling zoals Project Actieve Donorregistratie (€ 1 miljoen). De dienstverlening voor de schoolleidersregisters primair en voorgezet onderwijs gaat per 1 januari 2020 over naar een private partij. Dit leidt tot een kostendaling van € 2,5 miljoen. Hiertegenover staat uitbreiding van dienstverlening binnen het kerndepartement.

Het positieve verschil tussen de baten en lasten ontstaat bij het product BMC, door het vertraagde verloop van de aanbesteding in Duitsland. Hierdoor vindt de verwachte afname van de export en het positieve resultaat later plaats dan eerder aangenomen.

Meerjarenraming 2021–2024

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie hebben we een concept meerjarenraming opgesteld. Deze laat de eerste jaren een dalende trend zien ten opzichte van de Tariefnotitie 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van Duitsland als exportland voor BMC vanaf 2021. Hiermee is circa € 8 miljoen op jaarbasis gemoeid. In de meerjarenraming is tevens rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie voor lonen en prijzen van 2%.

Toelichting begroting van baten en lasten

Baten

De omzet moederdepartement bestaat uit de omzet op basis van opdrachten vanuit de beleidsdirecties van VWS, zoals Vakbekwaamheidsverklaring, Donorregister, Toelating Zorg Instellingen, Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg en Wet Normering Topinkomens. Daarnaast is er bij het CIBG ook sprake van omzet op basis van opdrachten van andere departementen, zoals OCW-registers en Register Diergeneeskundigen. Tevens is er omzet afkomstig van derden (burgers en bedrijven). Deze hangt samen met het verrichten van verschillende (wettelijke) registratieactiviteiten, het verstrekken van UZI-passen en -certificaten, het verlenen van vergunningen en ontheffingen tegen door het departement vastgestelde tarieven alsmede met de verkoop van medicinale cannabis.

Overzicht baten (bedragen x € 1.000)
 

Omzet 2020

MEVA

11.322

Informatiebeleid CIO

5.060

EST

460

GMT

11.321

PG

2.765

PZO

5.720

DJ

1.548

IGJ

2.463

DMO

411

Subtotaal VWS

41.180

   

OCW

4.476

LNV

1.306

BZK

1.463

Subtotaal overige departementen

7.245

   

BIG-(her)registratie

5.454

Vakbekwaamheid

320

UZI-register

9.315

Vergunningen

1.619

Medische hulpmiddelen

235

Opiaten

711

BMC

18.472

Subtotaal Derden

36.126

   

Totaal

84.551

Lasten

De lasten bewegen mee met de omvang van het verwachte takenpakket. In de meerjarenraming 2021–2024 is rekening gehouden met een indexatie van 2% voor loon- en prijsontwikkelingen.

2.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht CIBG voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

– 861

591

16.798

17.547

17.626

17.114

16.091

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

97.241

73.671

84.551

76.205

77.850

79.947

82.106

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

75.879

67.104

80.831

72.411

73.980

75.999

78.079

                 

2.

Totaal operationele kasstroom

21.362

6.567

3.720

3.794

3.870

3.948

4.027

 

–/– totaal investeringen

5.487

6.567

3.720

3.794

3.870

3.948

4.027

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

                 

3.

Totaal investeringskasstroom

– 5.487

– 6.567

– 3.720

– 3.794

– 3.870

– 3.948

– 4.027

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

12.075

 

–/– aflossingen op leningen

7.517

6.567

2.971

3.715

4.382

4.971

5.761

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

16.163

6.567

3.720

3.794

3.870

3.948

4.027

                 

4.

Totaal financieringskasstroom

20.721

749

79

– 512

– 1.023

– 1.734

                 

5.

Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale roodstand is € 0,5 mln.

35.735

591

17.547

17.626

17.114

16.091

14.357

Toelichting kasstroomoverzicht

In de begroting 2019 werd een rekening-courant stand begin 2019 van € 0,6 miljoen voorzien. De liquide middelen zijn in 2018 echter met € 36,6 miljoen gestegen resulterend in een eindstand 2018 van € 35,7 miljoen. De belangrijkste redenen voor de stijging in 2018 zijn:

  • een positieve operationele kasstroom van € 21,4 miljoen.

  • investeringen van € 5,5 miljoen.

  • eigenaarsbijdragen van € 12,1 miljoen.

  • een positief saldo van leningen en aflossingen van € 8,6 miljoen.

De rekening courant stand per ultimo 2019 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019 zal dan ook hoger uitvallen dan het vermelde bedrag van € 0,6 miljoen. De verwachting is dat het saldo aan liquide middelen eind 2019 € 16,8 miljoen zal zijn.

Bij het bepalen van het beginsaldo aan liquide middelen voor 2020 is rekening gehouden met de positieve kasstroom in 2018. Dit verklaart het aanzienlijke verschil tussen het verwachte saldo van de rekening-courant op 1 januari 2020 (€ 16,3 miljoen) en het begrote saldo per 31 december 2019 (€ 0,6 miljoen).

De totale investeringen hebben vrijwel geheel betrekking op ICT en behoren tot de immateriële vaste activa. Er wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Voor de financiering van deze activa wordt gebruik gemaakt van de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën, waarbij is uitgegaan van een aflossingstermijn van 5 jaar (conform afschrijvingstermijn).

2.4 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
Overzicht doelmatigheidsindicatoren CIBG voor het jaar 2020
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

Omschrijving generiek deel

             

1. Kostprijzen per product (groep)

             

– Besch. BIG-(her)registratie

69

125

125

125

125

125

125

– Vakbekwaamheidsverklaring

6.021

6.011

6.449

6.449

6.449

6.449

6.449

– Vergunning Farmatec

2.257

2.764

2.695

2.695

2.695

2.695

2.695

– UZI-pas/certificaat

296

312

346

346

346

346

346

– Wilsbeschikking Donorregister

7

18

8

9

9

9

9

               

2. Omzet p prodgroep (x 1.000)

             

– BIG-register + herregistratie

8.023

10.048

11.608

11.608

11.608

11.608

11.608

– Vakbekwaamheid

3.296

3.907

4.321

4.321

4.321

4.321

4.321

– Farmatec

1.751

2.073

2.409

2.409

2.409

2.409

2.409

– UZI-register

8.530

9.831

11.670

11.670

11.670

11.670

11.670

– Donorregister

3.117

3.638

3.752

3.752

3.752

3.752

3.752

3. Saldo baten en lasten (%)

3,67%

0%

2,37%

0%

0%

0%

0%

4. Aantal fte totaal (excl. externe inhuur)

283

294

290

290

290

290

290

               

Omschrijving specifiek deel

             

1. productievolume

             

– Besch. BIG-(her)registratie

164.508

40.900

37.900

54.250

44.250

157.500

40.900

– Vakbekwaamheidverklaringen

611

650

670

670

670

670

670

– Vergunningen Farmatec

665

750

894

894

894

894

894

– UZI-pas/certificaat

33.904

31.500

33.700

33.700

33.700

33.700

33.700

– Wilsbeschikkingen donorregister

482.553

200.000

500.000

400.000

400.000

400.000

400.000

               

2. Aantal klachten / bezwaar en beroep

             

– vakbekwaamheidverklaringen

2

10

10

10

10

10

10

– wilsbeschikkingen donorregister

15

5

5

5

5

5

5

3. Doorlooptijden (dagen)

             

– wilsbeschikkingen donorregister

7

16

16

16

16

16

16

Toelichting overzicht doelmatigheidsindicatoren

Het overzicht doelmatigheidsindicatoren bevat een selectie van de belangrijkste producten uit het takenpakket van het CIBG die op basis van prijs maal hoeveelheid worden afgerekend.

Omzet per productgroep

Bij de BIG-herregistraties is de omzet niet gelijk aan het volume maal kostprijs omdat de kostprijs is gebaseerd op een meerjarig gemiddelde en het volume per jaar sterk fluctueert. Daarom wordt de omzet ook op basis van het aantal ingeschrevenen in het register gespreid geboekt over 5 jaar.

Donorregistraties

Als gevolg van de invoering van de Actieve Donor Registratie, neem het structurele volume toe vanaf 2020 en dit leidt tot een lagere kostprijs per eenheid.

Aantal fte totaal

Het aantal fte is fractioneel afgenomen.

Aantallen per productgroep

Het verwachte outputvolume per jaar. Het wisselend volume van de BIG-(her-)registraties wordt voornamelijk veroorzaakt door de herregistraties die om de 5 jaar plaatsvinden. Voor de overige genoemde diensten blijft het productievolume nagenoeg gelijk.

Aantal klachten/bezwaar en beroep

Aantal afgehandelde klachten en gegronde bezwaren. Verwacht wordt dat het aantal klachten c.q. bezwaar en beroepzaken de komende jaren licht afneemt.

Doorlooptijden

Dit betreft de gemiddelde netto doorlooptijd in dagen. Verwacht wordt dat de doorlooptijd gelijk blijft.

Licence