Base description which applies to whole site

3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3.1 Inleiding

Sinds 1 januari 2004 is het RIVM een baten-lasten agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevestigd in Bilthoven. Het RIVM staat voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. De kerntaken van het RIVM zijn het doen van onderzoek en innovatie, beleidsondersteuning, informatieverstrekking, monitoring en surveillance, crisis- en incidentenmanagement en programmacoördinatie. Het RIVM voert voornamelijk werkzaamheden uit voor de Ministeries van VWS, IenW, EZK, LNV, SZW, BZK en DEF en (inter)nationale organisaties zoals de ANVS, Europese Commissie, WHO en ook steeds meer voor decentrale overheden. Informatie over de resultaten van het RIVM-onderzoek is te vinden via de thematische ingangen van de website www.rivm.nl. Het RIVM vervult ook regiefuncties en verzorgt de landelijke coördinatie van preventie- en interventieprogramma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

3.2 Begroting 2020
Begroting van baten-lastenagentschap RIVM voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

Baten

             

Omzet moederdepartement

224.768

238.100

266.800

268.400

272.800

272.800

272.800

Omzet overige departementen

73.218

74.800

75.400

75.500

75.500

75.500

75.500

Omzet derden

33.678

32.200

33.700

35.200

33.900

33.900

33.900

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

1.186

Bijzondere baten

               

Totaal baten

332.850

345.100

375.900

379.100

382.200

382.200

382.200

               

Lasten

             

Apparaatskosten

347.011

341.100

371.100

374.300

377.400

377.400

377.400

– Personele kosten

159.745

150.800

163.600

163.400

163.300

163.300

163.300

waarvan eigen personeel

132.057

127.800

141.000

141.000

141.000

141.000

141.000

waarvan externe inhuur

17.920

12.600

15.200

15.000

15.000

15.000

15.000

waarvan overige p-kosten

9.768

10.400

7.400

7.400

7.300

7.300

7.300

– Materiële kosten

187.266

190.300

207.500

210.900

214.100

214.100

214.100

waarvan apparaat ICT

23.437

13.600

14.800

15.100

15.900

15.900

15.900

waarvan bijdrage aan SSO’s

5.221

8.800

9.600

9.800

10.300

10.300

10.300

waarvan overige m-kosten

158.608

167.900

183.100

186.000

188.900

188.900

188.900

Rentelasten

8

Afschrijvingskosten

4.063

4.000

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

– Materieel

4.051

4.000

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

waarvan apparaat ICT

2.800

2.400

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

– Immaterieel

12

Overige kosten

2.316

– Dotaties voorzieningen

2.316

– Bijzondere lasten

               

Totaal lasten

353.398

345.100

375.900

379.100

382.200

382.200

382.200

               

Saldo van baten en lasten

– 20.548

0

0

0

0

0

0

Toelichting begroting van baten en lasten

Algemeen

Het RIVM heeft maatregelen getroffen om structurele besparingen door te voeren en stuurt hier strak op. Het doel is om vanaf 2020 weer een financieel gezonde organisatie te zijn. De begroting van 2020 is om die reden gebaseerd op een sluitend resultaat van baten en lasten.

Baten

De omzetbedragen 2020 zijn ramingen op grond van de verwachte opdrachtvolumes bij ongewijzigd beleid voor de komende jaren, waarin thans bekende ontwikkelingen zijn meegenomen. De werkelijke hoogte van de omzet is afhankelijk van de aard en omvang van de te verrichten activiteiten en – daarmee samenhangend – de in rekening te brengen kosten (uren maal tarief plus directe projectgebonden kosten).

De geraamde omzet moederdepartement bestaat uit baten van VWS-eigenaar en VWS-opdrachtgever. De geraamde omzet van VWS-eigenaar (€ 12, 2 miljoen) is hoofdzakelijk bestemd voor het strategisch programma van het RIVM (SPR). De geraamde omzet van VWS-opdrachtgevers betreft inkomsten die het RIVM op grond van lopende werkprogramma’s en thans bekende ontwikkelingen verwacht te verkrijgen door opdrachtverlening door de beleidsdirecties van VWS en IGZ. Vanaf 2020 is hier een scherpe stijging in aan te merken als gevolg van het opnemen van nieuwe vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma en de uitbreiding van diverse preventieprogramma’s. De geraamde baten van IenW, EZK, LNV, SZW, BZK, DEF en ANVS, volgen uit werkzaamheden die op het taakveld milieu in relatie tot volksgezondheid worden uitgevoerd. Omzetbaten van derden verkrijgt het RIVM door het uitvoeren van werkzaamheden voor derden in Nederland en in internationaal verband.

Lasten

De personele kosten bedragen voor 2020 circa € 164 miljoen, waarin inbegrepen circa € 141 miljoen voor ambtelijk personeel en circa € 15 miljoen voor externe inhuur. De externe inhuur maakt circa 10% van de totale loonkosten uit. De materiële kosten bedragen in 2020 circa € 208 miljoen. Een groot deel (circa € 115 miljoen) betreft uitvoeringskosten voor preventieprogramma’s (zoals het Rijksvaccinatieprogramma, Hielprikscreening, Zwangerenscreening en de Nationale Griepcampagne). Gelijk aan de omzet is hierin vanaf 2020 een stijging zichtbaar vanwege de inkoop van vaccins en uitbreiding diverse preventieprogramma’s. Afschrijvingskosten zijn gebaseerd op verwachte (vervangings)investeringen.

Ontwikkelingen

Voor zover mogelijk is in de begroting 2020 en verder van het RIVM rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Een aantal factoren is echter nog (te) onzeker:

 • In 2021/2022 gaat het RIVM verhuizen naar een nieuw gebouw op het Utrecht Science Park. In deze begroting is geen rekening gehouden met het effect van eenmalige (2021) en structurele (vanaf 2022) kosten die deze verhuizing met zich mee brengt.

 • Ontwikkelingen op het vlak van open data, I-visie/strategie en informatiebeveiliging.

 • Nieuwe ontwikkelingen binnen de geneesmiddelen en medische technologie.

 • Loon- en prijsstijgingen (indexatie) in de komende jaren en daarmee samenhangend de ontwikkeling van het RIVM-tarief.

3.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht RIVM voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

1.

Rekening courant RHB

1 januari + depositorekeningen

39.651

50.205

42.805

29.205

29.405

29.505

29.505

                 
 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

331.664

345.100

375.900

379.100

382.200

382.200

382.200

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 343.571

– 348.500

– 384.700

– 374.100

– 377.300

– 377.300

– 377.300

2.

Totaal operationele kasstroom

– 11.907

– 3.400

– 8.800

5.000

4.900

4.900

4.900

                 
 

–/– totaal investeringen

– 4.722

– 4000

– 4.800

– 4.800

– 4.800

– 4.800

– 4.800

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

3.

Totaal investeringskasstroom

– 4.722

– 4.000

– 4.800

– 4.800

– 4.800

– 4.800

– 4.800

                 
 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

13.800

 

–/– aflossingen op leningen

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

             

4.

Totaal financieringskasstroom

13.800

                 

5.

Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

36.822

42.805

29.205

29.405

29.505

29.605

29.705

Toelichting kasstroomoverzicht

Het RIVM investeert jaarlijks in software en licenties, gebouwinstallaties en infrastructuur, laboratoriumapparatuur, vervoermiddelen, IT en audiovisuele apparatuur en facilitaire apparatuur. Dit betreft vervangingsinvesteringen om de continuïteit te waarborgen. Hiervoor wordt geen beroep gedaan op de leenfaciliteit agentschappen (de liquiditeitspositie van het RIVM is dusdanig dat investeringen uit eigen middelen kunnen worden betaald).

3.4 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
Overzicht doelmatigheidsindicatoren RIVM voor het jaar 2020
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

Omschrijving generiek deel

             

1. Uurtarieven:

             

– Gewogen uurtarief in €

108

113

118

121

124

126

129

– Ontwikkeling uurtarief

100

104

109

112

115

117

119

(2018 = 100)

             

2. Aantal fte totaal (exclusief externe inhuur)

1.660

1.660

1.680

1.700

1.700

1.700

1.700

3. Saldo van baten en lasten (%)

– 6,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

               

Omschrijving specifiek deel

             

1. Liquiditeit (current ratio; norm: > 1,5)

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2. Solvabiliteit (debt ratio)

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

3. Rentabiliteit eigen vermogen

– 316,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4. Percentage externe inhuur t.o.v. totale personele kosten

11,4%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

5. Percentage facturen betaald binnen 30 dagen

92,7%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

6. Declarabiliteit % primair proces

64,4%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

7. FTE overhead als % totaal aantal FTE

19,1%

20,0%

20%

20%

20%

20%

20%

8. Ziekteverzuim

4,0%

3,8%

3,6%

3,3%

3,0%

2,8%

2,8%

9. % medewerkers met een volledig afgeronde p-gesprekscyclus

79,3%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

Toelichting overzicht doelmatigheidsindicatoren

Generieke indicatoren

 • 1. Uurtarieven: het RIVM hanteert als indicator voor de doelmatigheid het gemiddeld gewogen uurtarief. De uurtarieven worden jaarlijks door de eigenaar in juni vastgesteld. De hoogte van de tarieven wordt onder meer bepaald door de ontwikkeling van de loonkosten, de materiële kosten en het aantal te declareren uren per medewerker. Voor 2020 is rekening gehouden met een verwachte tariefstijging van circa 4,4%; voor de jaren daarna is rekening gehouden met toekomstige loon- en prijsontwikkelingen van gemiddeld 2% per jaar.

 • 2. Aantal FTE: opgenomen is het aantal fulltime equivalenten werkzaam bij het RIVM per 31 december van het jaar, exclusief externe inhuur. De ontwikkeling van het aantal verwachte FTE is gekoppeld aan de verwachte ontwikkeling van de orderportefeuille van het RIVM.

 • 3. Saldo van baten en lasten: het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten.

Specifieke indicatoren

 • 1. Liquiditeit: de kortlopende vorderingen ten opzichte van de kortlopende schulden.

 • 2. Solvabiliteit: het totaal van de schulden ten opzichte van het balanstotaal.

 • 3. Rentabiliteit eigen vermogen: het onverdeeld resultaat als percentage van het totaal eigen vermogen.

 • 4. Percentage externe inhuur: het percentage externe inhuur 2020 bedraagt 10,0%.

 • 5. Percentage facturen betaald binnen 30 dagen: voor dit percentage sluit het RIVM qua norm aan bij de Rijksbrede afspraken hierover van 95%.

 • 6. Declarabiliteit % primair proces: norm binnen het RIVM is 65%. De declarabiliteit geeft inzicht in de productiviteit die binnen het RIVM wordt behaald.

 • 7. Percentage overhead: het percentage overhead uitgedrukt in FTE ten opzichte van het totaal aantal FTE binnen het RIVM.

 • 8. Ziekteverzuim: gehanteerde norm voor het RIVM is de Verbaan-norm van 2,8%. Voor 2020 is deze norm niet haalbaar; gestreefd wordt naar een afbouw van het ziekteverzuim over 4 jaar bezien.

 • 9. Medewerkers met een volledig afgeronde p-gesprekscyclus: afgesproken norm met de eigenaar is om met minimaal 80% van de medewerkers een afgeronde p-gesprekscyclus te hebben gevoerd.

Voor wat betreft de specifieke doelmatigheidsindicatoren steunt het RIVM op de gangbare bedrijfseconomische indicatoren, zoals vermeld in bovenstaande tabel. Over de geleverde prestaties legt het RIVM systematisch verantwoording af richting de opdrachtgevers en eigenaar. Voor de primaire opdrachtgevers gebeurt dat in periodieke voortgangsrapportages die door deze opdrachtgevers worden vastgesteld. Voor de overige opdrachtgevers gebeurt dat via de tijdige levering van de afgesproken producten en diensten en de daaropvolgende tijdige betaling door de opdrachtgevers van de overeengekomen opdrachtsom. Voor de eigenaar gebeurt dat eveneens met een periodieke voortgangsrapportage, waarin tevens wordt gereflecteerd op de organisatie-brede doelstellingen uit het jaarplan RIVM.

Audits en benchmarkonderzoeken vinden periodiek plaats. Over de (wetenschappelijke) audits op onderdelen van de primaire processen wordt gerapporteerd aan de Commissie van Toezicht.

Licence