Base description which applies to whole site

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1.000)

Art.

Naam artikel

Artikeltotaal

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridische verplichte uitgaven

 

Bestemming van de niet juridisch verplichte uitgaven

1

Volksgezondheid

1.039.958

990.658

95,3%

49.300

4,7%

1.000

voor subsidieregeling Preventiecoalities

             

500

voor subsidieregeling Nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen (NODOK

             

200

voor depressiepreventie

             

1.500

voor Kansrijke start

             

2.500

voor antibioticaresistentie

             

14.500

voor de uitvoering van het Preventieakkoord

             

7.800

voor het bevorderen van de seksuele gezondheid en de preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener) zwangerschappen

             

2.100

voor uitvoering maatregelen vaccinatiebrief

             

1.500

voor de uitvoering van het Preventieakkoord

             

700

Opdrachten gezondheidsbeleid

             

17.000

voor ZonMw programma's Maatschappelijke Diensttijd, Topzorg, Priority Medicines Zeldzame aandoeningen en Voorwaardelijk toelating

                 

2

Curatieve zorg

3.124.356

3.105.238

99,4%

19.118

0,6%

3.090

Richtlijnontwikkeling als onderdeel van het hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging

             

1.311

Digitale gegevens uitwisseling geboortezorg (Babyconnect)

             

2.988

Voor bestrijding van antibioticaresistentie

             

2.000

Voor werkzaamheden ten behoeve van de implementatie Wet verplichte ggz.

             

2.500

Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg: OPEN

             

2.000

Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord GGZ: projecten gericht op destigmatisering en zelfmanagement en herstel.

             

1.000

Voor de uitvoering nationale onderzoeksagenda als onderdeel va het hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg

             

555

Voor overig bestuurlijk gebonden opdrachten: Opdrachten Risicoverevening, opdrachten wanbetalers onverzekerden, uitvoering zorgverzekeringstelsel

             

3.674

Voor het overgangsrecht FLO/VUT ouderenregeling

                 

3

Langdurige zorg en ondersteuning

7.259.805

7.212.194

99,3%

47.611

0,7%

23.364

Diverse voornemens van de verschillende programma’s.

             

24.247

Diverse voornemens van de verschillende programma’s.

                 

4

Zorgbreed beleid

1.072.559

1.054.480

98,3%

18.079

1,7%

700

Transparantie kwaliteit van zorg

             

7.200

kasschuif Uitkomstgerichte zorg

             

2.000

bijdragen onderzoeksprogramma SCP/CPB/Staaat van VWS/RvS

             

2.000

Innovatie beroepen en opleidingen arbeidsmarkt

             

3.179

voor samenwerking, verbinding zorgveld tbv outcomedoelen informatieberaad

             

3.000

Oprichting Informatie Knooppunt Zorgfraude

                 

5

Jeugd

95.773

89.559

93,5%

6.214

6,5%

3.218

Voor subsidies, met name voor; JZ+, Zorg voor Jeugd, Kindermishandeling,Vakmanschap, Arbeidsmarkt

             

2.996

Voor opdrachten met name voor; Vakmanschap, Arbeidsmarkt, kindermishandeling, kinderrechten, onderwijs-zorg

                 

6

Sport en bewegen

436.166

430.170

98,6%

5.996

1,4%

5.299

Compensatie NLO-organisaties i.v.m. wijziging afdrachtspercentage loterijen, subsidies aan sportevenementen, projecten m.b.t. speelplaatsen, organiseren bijeenkomsten en MBO sportverenigingen

             

697

Uitzetten van challenges op innovatie en energiebesparing, sportpark toekomst en divers kleine opdrachten.

                 

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

254.599

252.490

99,2%

2.109

0,8%

2.000

Diverse voornemens op het gebied van Herinnering WOII, Collectieve erkenning indisch Nederland en het project 75jaar vrijheid

             

84

opdrachten op het gebied van Herinnering WOII en project 75 jaar vrijheid

             

25

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

                 

8

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

5.238.449

5.238.449

100%

0

0%

 

Niet van toepassing

                 

Totaal aan niet verplichte uitgaven

     

148.427

     
Licence