Base description which applies to whole site

Pilot Lerend evalueren

VWS is de pilot Lerend evalueren gestart met als doel het werkendeweg verbeteren van het inzicht in de kwaliteit van het beleid en het effect hiervan op de samenleving. Belangrijk hierbij is dat evaluaties onderdeel uitmaken van de beleidscyclus van VWS en zodoende alle betrokkenen actief leren van de resultaten van de evaluaties. De pilot maakt onderdeel uit van de Rijksbrede Operatie Inzicht in Kwaliteit om het inzicht in de maatschappelijke impact van beleid te vergroten.9

Voor de te evalueren thema’s in de pilot is een planning voor vijf jaar gemaakt. De thema’s zijn complexe beleidsvraagstukken op het brede terrein van VWS. De inhoud staat centraal en wordt niet begrensd door de begrotingsindeling van VWS. Anders dan bij beleidsdoorlichtingen van voor 2018 worden naast de betreffende uitgaven op de VWS-begroting ook – waar dat aan de orde is – de betreffende uitgaven die vallen onder het gehele Uitgavenplafond Zorg betrokken in de evaluatieonderzoeken.

In de pilot wordt geëxperimenteerd met innovatieve onderzoeksmethoden. Hierbij wordt zoveel mogelijk in de geest van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) gewerkt, maar er kan gemotiveerd van worden afgeweken.

Om de pilot goed te kunnen evalueren is in 2019 een startevaluatie uitgevoerd.10 Het doel van deze startevaluatie is inzicht te krijgen in de kwaliteit van de beleidsdoorlichtingen van VWS van de afgelopen jaren en wat er wordt geleerd van evalueren om zodoende in 2022 te kunnen bepalen of het inzicht in de kwaliteit en het leren van evalueren is verbeterd door het uitvoeren van de pilot. De beleidsdoorlichtingen van de afgelopen jaren zijn de basis om de juiste indicatoren te ontwikkelen. Er komt een ex durante evaluatie in 2020/2021 en een eindevaluatie in 2022.

De Kamer is in mei jl.11 en met een brief voorafgaande aan Prinsjesdag nader geïnformeerd over de voortgang van de pilot in 2019 en over de taakopdrachten voor de evaluaties die in 2020 zullen starten.

Overzicht pilot lerend evalueren

Nr

Beleidsthema voor evaluatie

2018

2019

2020

2021

2022

Volksgezondheid en Jeugd

         

01

Maatschappelijke Diensttijd

   

ED1

   

03

Preventie w.o.

 

ED2

 

EP

 
 

a) Alles is gezondheid...

         
 

b) Aanpak overgewicht jeugd

         
 

c) Sport en bewegen in de buurt – BSC

         
 

d) Gezond, veilig en kansrijk opgroeien

         

04

Rijksvaccinatieprogramma

       

EP

 

Jeugdwet

EP3

       

05

Transitie Autoriteit Jeugd

 

EP

   

06

Topsport

 

EP

   

Curatieve zorg

         

07

De juiste zorg op de juiste plek

   

ED

 

EP

08

Bestuurlijke afspraken zorg

       

EP

09

Geneesmiddelenvisie

ED4

   

EP

10

Zvw-pgb 2017

EP5

       

11

Wanbetalers Zvw-premie

 

EP

     

12

Uitkomstgerichte zorg

EA6

ED

EP

Langdurige zorg

         

13

(Onafhankelijke) cliëntondersteuning

 

EA

ED

EP

 

14

Langer thuiswonende ouderen

EA7

   

EP

15

Experimenten persoonsvolgende zorg

ED8

EP9

     

16

Goed bestuur

   

EP

   

17

Arbeidsmarkt en opleiden

   

ED

 
 

Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg

EP10

       

18

Eenzaamheid

 

ED

EP

VWS-breed

         

02

Kennisfunctie VWS

 

ED

 

EP

 

19

Evaluatie subsidies

EP11

     

Interdepartementaal: resultaten pilot

         

20

Evaluatie pilot Lerend evalueren

EA12

ED

EP

1

TK 35 034, nr. 5, Resultaten van het begeleidend onderzoek naar de werkzame elementen van de maatschappelijke diensttijd.

2

Evaluaties jeugdpreventie, deze worden naar verwachting in september 2019 aangeboden.

3

TK 34 880, nr. A, Eerste evaluatie Jeugdwet.

4

TK 29 477, nr. 601, Beleidsreactie «ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie».

5

TK 25 657, nr. 299, Evaluatie Zvw-pgb 2017.

6

TK 31 476, nr. 28, Nulmeting beleidsevaluatie Programma Uitkomstgerichte Zorg 2018–2022.

7

TK 31 765, nr. 412, Resultaten vooronderzoek Langer Thuis in het kader van de pilot Lerend evalueren.

8

TK 34 104, nr. 234, Tussenevaluatie persoonsvolgende zorg.

9

TK 34 104, nr. 255, Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg.

10

TK 34 104, nr. N en nr. 231, Eindrapport van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg.

11

TK 31 865, nr. 147, Evaluatie subsidies, Verantwoordelijkheid nemen en delen.

12

TK 31 865, nr. 150, Startevaluatie pilot Lerend evalueren.

9

TK, 31 865, nr. 126, Voortgangsrapportage Operatie Inzicht in Kwaliteit.

10

TK 31 865, nr. 150, Startevaluatie pilot Lerend evalueren.

11

TK 31 865, nr. 144, Reactie op verzoek commissie over stand van zakenbrief van alle onderzoeken die er in het kader van de VWS pilot Lerend evalueren zijn of worden uitgevoerd.

Licence