Base description which applies to whole site

Belangrijkste beleidsmatige mutaties ten opzichte van vorig jaar

Hieronder treft u een toelichting aan op de belangrijkste mutaties vanaf 2019 en verder ten opzichte van de memorie van toelichting 2019. Het merendeel van de mutaties is eerder toegelicht in de eerste suppletoire begroting 2019. In bijlage 1 «Verdiepingshoofdstuk» worden de mutaties in meer detail toegelicht.

Belangrijkste beleidsmatige mutaties ten opzichte van vorig jaar (uitgaven)

Bedragen x € 1.000

Artikel nummer

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

 

3.096.124

3.240.653

3.341.846

3.416.314

3.571.274

 
               

Belangrijkste mutaties

             

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

1.2

9.298

6.700

6.600

500

500

 

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

1.3

12.933

18.561

18.561

18.561

18.561

 

Klimaat

2.3

0

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Maatschappelijk middenveld

3.3

1.205

– 40.675

25

0

0

 

Onderwijs

3.4

11.500

45.625

5.250

5.250

5.250

 

Multilaterale samenwerking

5.1

27.000

28.000

29.000

13.000

29.000

 

Overig armoedebeleid

5.2

9.800

15.648

9.089

17.189

17.189

 

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

5.4

– 134.859

– 239.951

– 240.169

– 288.902

– 312.804

 

Overige mutaties

 

381

– 5.475

– 5.475

2.475

– 1.525

 
               

Stand ontwerpbegroting 2020

 

3.033.382

3.079.086

3.174.727

3.194.387

3.337.445

3.476.665

Toelichting

Artikel 1

Vanaf 2020 wordt het budget van artikelonderdeel 1.3 met EUR 10 miljoen verhoogd voor verlenging van het LEAD-programma (Local Employment in Africa for Development) dat zich richt op het bevorderen van werkgelegenheid in met name het noorden van Afrika.

Zoals eerder toegelicht is met de eerste suppletoire begroting is het budget van artikelonderdeel 1.2 ook verhoogd voor de organisatie van het Global Entrepreneurship Summit (GES) in 2019. Ook werd het budget van artikelonderdeel 1.3 verhoogd voor de versterking van de private sector en de arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden.

Artikel 2

Vanaf 2020 wordt het budget voor artikelonderdeel 2.3. Klimaat verhoogd met EUR 10 miljoen voor een jaarlijkse bijdrage aan het Climate Investment Funds (Clean Technology Fund en Strategic Climate Fund).

Artikel 3

Vanaf 2020 wordt artikelonderdeel 3.4 met EUR 10 miljoen verhoogd voor de bijdrage aan het Global Partnerschip for Education (GPE).

Verder gaat BHOS een garantie aan voor de International Finance Facility for Education (IFFEd) met een garantieplafond van $ 250 miljoen (EUR 212,5 miljoen). Deze garantie is opgenomen in het «Overzicht van Risicoregelingen». Hiervoor wordt in 2020 eenmalige bijdrage gedaan van USD 37,5 miljoen (EUR 31,875 miljoen) en een begrotingsreserve aangehouden van USD 10 mln. (EUR 8,5 miljoen).

Zoals uitgelegd in de eerste suppletoire begroting wordt het budget voor 3.4 per saldo verhoogd in 2019 (EUR 11,5 miljoen) en verlaagd in 2020 tot en met 2024 (EUR 4,75 miljoen). In 2019 wordt EUR 10 miljoen extra vrijgemaakt voor onderwijs wat een prioriteit is uit de beleidsnota «Investeren in Perspectief». Hiervan wordt in 2019 weer EUR 3,5 miljoen overgeheveld naar artikel 1.3 «Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden», voor het programma «Onderwijs en Werk voor Jongeren». Het budget voor het Orange Knowledge Programme (OKP), uitgevoerd door NUFFIC, wordt structureel verhoogd met EUR 5 miljoen. Een eerdere abusievelijke verlaging is hiermee gecorrigeerd. De verlagingen voor de jaren na 2019 betreffen een saldo veroorzaakt door enerzijds de eerdergenoemde verhoging vanwege de correctie voor het OKP (EUR 5 miljoen per jaar) en anderzijds een verlaging vanwege jaarlijkse overhevelingen van EUR 9,75 miljoen van dit artikel (Onderwijs) naar artikel 1.3 voor «Onderwijs en werk voor jongeren».

Artikel 4

Eerder werd het budget voor Noodhulpfonds verhoogd met EUR 3 miljoen om nog lopende verplichtingen af te kunnen handelen. Dit is toegelicht in de eerste suppletoire begroting.

Artikel 5

Vanaf 2020 wordt het budget voor Multilaterale samenwerking verhoogd. Dit budget komt ten goede aan de vijftiende middelenaanvulling van het African Development Fonds (AFDF) en aan schuldverlichting.

Zoals eerder toegelicht in de eerste suppletoire begroting is het budget voor multilaterale samenwerking (artikelonderdeel 5.1) reeds verhoogd ten behoeve van de jaarlijkse bijdragen aan UNICEF, UNDP en voor speciale multilaterale activiteiten zoals steun aan hervormingen binnen de Verenigde Naties. Ook heeft bij de eerste suppletoire begroting een verlaging plaatsgevonden op artikelonderdeel 5.4. Dit was met name het gevolg van een neerwaartse BNI-bijstelling.

Zoals uitgelegd in de eerste suppletoire begroting is het budget van artikel 5.2 meerjarig verhoogd voor uitgaven voor algemene (ondersteunende) ODA-activiteiten, schuldverlichting en «kleine activiteiten» posten.

Zoals uitgelegd in de eerste suppletoire begroting neemt het budget van artikelonderdeel 5.4 af als gevolg van een neerwaarde BNI bijstelling. De ontwikkeling van het ODA-budget is gekoppeld aan de ontwikkeling van het BNI.

Licence