Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2021 (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2021

  

Vastgestelde begroting 2021

2.483.429

  

Belangrijkste suppletoire mutaties

 
  

Nominale mutaties

 

1. Afrekening ruimte onder plafond BCF 2020

11.708

  

Overboekingen

 

2. Projecten Verkeer & Vervoer

‒ 22.836

3. Bodembescherming

10.792

  

Overige mutaties

854

  

Stand 1e suppletoire begroting 2021

2.483.947

Toelichting

1. Afrekening ruimte onder plafond BCF 2020

De ontwikkeling van het BTW compensatiefonds (BCF) en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Bij Miljoenennota 2021 werd de ruimte onder het plafond voor 2020 geraamd op € 109,3 mln. Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte te zijn toegenomen met € 107,7 mln. Dit overschot wordt toegevoegd aan het gemeentefonds en provinciefonds. Het aandeel van het provinciefonds daarin bedraagt € 11,7 mln.

2. Projecten verkeer & vervoer

De decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer & Vervoer voldeed niet aan de vereisten van beleids- en bestedingsvrijheid, zoals opgenomen in de Financiële-verhoudingswet. Deze decentralisatie-uitkering wordt daarom in 2021 omgezet in een specifieke-uitkering ten laste van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

3. Bodembescherming

In 2021 ontvangen de provincies middelen voor de uitvoering van taken op grond van de Wet op de bodembescherming. Dit betreft voor een deel een tegemoetkoming in de kosten van het provinciaal apparaat en voor een deel kosten samenhangend met spoedsanering van ernstig vervuilde bodem.

Licence