Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.1 Artikel 1 provinciefonds

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 provinciefonds (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

2.483.429

0

2.483.429

514

2.483.943

‒ 18.711

‒ 17.847

‒ 17.199

‒ 16.522

          

Uitgaven

2.483.429

0

2.483.429

518

2.483.947

‒ 18.711

‒ 17.847

‒ 17.199

‒ 16.522

          

Financiering provincies

         

Bijdragen aan medeoverheden

         

Algemene uitkering

2.367.664

0

2.367.664

11.458

2.379.122

4.096

4.960

5.637

6.314

Decentralisatie-uitkeringen

115.665

0

115.665

‒ 11.190

104.475

‒ 22.807

‒ 22.807

‒ 22.836

‒ 22.836

          

Kosten Financiële verhoudingswet

         

Opdrachten

         

Onderzoeken verdeelsystematiek

100

0

100

250

350

0

0

0

0

          

Ontvangsten

2.483.429

0

2.483.429

518

2.483.947

‒ 18.711

‒ 17.847

‒ 17.199

‒ 16.522

Toelichting

Algemeen

Het aandeel Juridisch verplicht bedraagt bij het provinciefonds 100%.

Bijdragen aan medeoverheden

Algemene uitkering

Dit betreft de uitkering aan alle provincies, die ten goede komt aan de algemene middelen van de provincies. De uitkering is gebaseerd op de artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1.

Decentralisatie-uitkeringen

Naast de algemene uitkering kent het provinciefonds ook decentralisatie-uitkeringen. De decentralisatie-uitkeringen zijn gebaseerd op de artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1. Een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen is opgenomen in paragraaf 4.1.

Opdrachten

Onderzoeken verdeelsystematiek

Dit betreft het budget dat elk jaar is gereserveerd voor de uitvoering van onderzoeken op het vlak van de omvang en verdeling van het provinciefonds en het onderhoud van het betaalsysteem.

Licence