Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

45.684

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1) Loon- en prijsbijstelling 2021

2

666

2) Loon- en prijsbijstelling 2021

3

143

3) Bijstelling personele uitgaven Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

3

65

4) Eindejaarsmarge 2020 Kabinet van de Koning

3

26

5) POK-middelen Kabinet van de Koning (Informatiehuishouding)

3

200

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

46.784

Toelichting

  • 1. De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Koning.

  • 2. Dit is een doorbelasting van uitgavenmutaties als gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2021 zoals deze bij het Kabinet van de Koning en de Rijksvoorlichtingsdienst als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken hebben plaatsgevonden. Tevens betreft dit de doorbelasting van de uitgavenmutatie als gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2021 zoals deze bij het Militaire Huis als onderdeel van het Ministerie van Defensie heeft plaatsgevonden.

  • 3. Dit betreft een bijstelling van het personeelsbudget in verband met een kleine uitbreiding van de formatie van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH).

  • 4. Dit is een doorbelasting van de uitgavenmutatie als gevolg van de uitkering van de eindejaarsmarge 2020 zoals deze bij het Kabinet van de Koning als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken heeft plaatsgevonden.

  • 5. Dit is een doorbelasting van een uitgavenmutatie als gevolg van de overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar het Kabinet van de Koning als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken. Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn er ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding middelen beschikbaar gesteld.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

0

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1) Eindafrekening Militaire Huis 2020

3

268

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

268

Toelichting

  • 1. Dit betreft de eindafrekening van het in 2020 verstrekte voorschot aan het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis. Zoals aangekondigd in het jaarverslag van de Koning 2020 vindt de budgettaire verwerking van deze eindafrekening plaats met deze mutatie. Het betreft het verschil tussen het verstrekte voorschot en de einddeclaratie van het Militaire Huis over 2020, wat in dit geval een ontvangst inhoudt.

Licence