Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

Voor u ligt de eerste suppletoire begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IIB, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2021 opgebouwd.

Uitgangspunt bij de toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

artikel 1. Raad van State

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 4 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 2. Algemenen Rekenkamer

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 3. De Nationale ombudsman

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 9. Kiesraad

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 10 Nog onverdeeld

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

Coronamaatregelen

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen. Vanuit de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.

Licence