Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Raad van State

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

65.597

0

65.597

10.520

76.117

6.498

6.320

5.450

5.450

          

Uitgaven

65.597

0

65.597

10.520

76.117

6.498

6.320

5.450

5.450

          

Institutionele inrichting

         

Advisering

6.499

0

6.499

1.036

7.535

510

510

510

510

Bestuursrechtspraak

35.388

0

35.388

7.820

43.208

5.990

5.810

4.940

4.940

Raad van State gemeenschappelijke diensten

23.710

0

23.710

1.664

25.374

‒ 2

0

0

0

          

Ontvangsten

1.950

0

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Advisering

De Raad van State maakt structureel meer kosten voor advisering door de professionalisering die plaats heeft gevonden. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting van de Raad van State. De structurele middelen vanaf 2022 staan op de Aanvullende Post.

Daarnaast vindt een meerjarige overboeking plaats van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor personele en materiële uitgaven die de Raad van State maakt ten behoeve van de wettelijke taak uit hoofde van de Klimaatwet.

Bestuursrechtspraak

Er is sprake van een bijstelling (verhoging) van de raming 2021 voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV).

Raad van State gemeenschappelijke diensten

Er worden middelen aan de begroting van de Raad van State toegevoegd voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid, het inrichten van thuiswerken en de IV-kalender. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting van de Raad van State. De structurele middelen vanaf 2022 staan op de Aanvullende Post.

Daarnaast worden naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Licence