Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 1). De stand van de vastgestelde begroting 2021 is bij Koninkrijksrelaties (IV) inclusief de Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1 en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

Onderstaand zijn de overzichten te vinden van uitgaven in verband met coronamaatregelen per begroting.

Tabel 1 Extracomptabel overzicht coronamaatregelen Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag ontvangsten

Kamerstuk

4

Derde tranche voedselhulp

14.900

14.900

0

Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1, Kamerstukken II, 2020/21, 35420, nr. 212.

4

Vierde tranche voedselhulp

15.200

15.200

0

Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 240.

4

Bijdrage aan Ministerie van I&W voor Hypothecaire lening Winair

0

‒ 1.000

0

Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1, Kamerstukken II, 2020/21, 31936 nr. 830.

5

Vierde tranche liquiditeitssteun aan Aruba

34.790

34.790

0

Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 201.

5

Vijfde tranche liquiditeitssteun aan Aruba

116.130

116.130

0

Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 245.

5

Vierde tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten

4.263

4.263

0

Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 203.

      
 

Totaal

185.283

184.283

0

 
Tabel 2 Extracomptabele overzicht coronamaatregelen BES-fonds (bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag ontvangsten

Kamerstuk

1

Pakket voor culturele en creatieve sector

300

300

300

Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21.

1

Tweede Kamerverkiezingen 2021

24

24

24

Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21.

1

Eilandelijk beleid

500

500

500

Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1, Kamerstukken II, 2020/21, 35420, nr. 237.

1

Eilandelijk beleid

2.500

2.500

2.500

 

1

Compensatie inkomstenderving Openbare Lichamen

2.897

2.897

2.897

Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1, Kamerstukken II, 2020/21, 35420, nr. 226.

      
 

totaal

6.221

6.221

6.221

 

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 3 Ondergrenzen conform RBV 2021

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

1. Versterken rechtsstaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

6. Apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

7. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

1. BES-fonds

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

Licence