Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

511.829

   

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Kustwacht

1

‒ 6.300

2) Versterken rechtsstaat Curaçao, Aruba en Sint Maarten

1

‒ 12.000

3) Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

4

2.122

4) Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

4

‒ 3.700

5) Steunverlening bedrijven Curaçao

4

20.000

6) Onderwijshuisvesting Curaçao

4

‒ 10.500

7) Wisselkoersreserve

7

11.364

8) Wederopbouw op Sint Maarten

8

4.275

9) Overige mutaties

 

1.714

   

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

518.804

1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1).

Toelichting

Kustwacht

Het budget dat gereserveerd is voor de kustwacht in de periode 2022 tot en met 2024 is onvoldoende om de extra taken vanuit de investeringspakketten uit te kunnen voeren. Daarom wordt er € 6,3 mln. ingezet die gereserveerd staat in 2021 om het budget in latere jaren aan te vullen.

Versterken rechtsstaat Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Omdat de Caribische landen van het Koninkrijk kampen met grote economische gevolgen van de Covid-19 crisis hebben zij Nederland verzocht om liquiditeitssteun. Het Nederlandse kabinet heeft besloten om aan de derde tranche van de liquiditeitssteun voorwaarden te verbinden, waarmee Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben ingestemd. Een onderdeel van deze voorwaarden heeft betrekking op de rechtsstaat. Om een functionerende rechtsstaat te realiseren wordt bij eerste suppletoire begroting € 12,0 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Defensie (X). Defensie voert daarmee maatregelen uit gericht op het versterken van de rechtsstaat van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Er wordt circa € 2,2 mln. aan budgetten voor het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) gerealloceerd naar het instrument opdrachten om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden. Hiermee worden de werkzaamheden van het eerste half jaar gefinancierd. In de tweede suppletoire begroting zullen de uitgaven voor het tweede halfjaar worden gerealloceerd.

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Er wordt € 3,7 mln. aan budgetten voor het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) gerealloceerd van deze regeling naar begrotingsartikel 6 en de departementale begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden. Hiermee worden de werkzaamheden van het eerste half jaar gefinancierd.

Steunverlening bedrijven Curaçao

Op 2 november 2020 is een akkoord gesloten met de regering van Curaçao over de derde tranche liquiditeitssteun van Nederland om de gevolgen van de Covid-19 pandemie te beperken. Onderdeel van dat akkoord is het beschikbaar stellen van maximaal € 20,0 mln. voor steunverlening bedrijven op Curaçao. Momenteel vindt er in overleg met Curaçao onderzoek plaats naar de gewenste wijze van inzet van deze middelen.

Onderwijshuisvesting Curaçao

Onderdeel van de overeenkomst met Curaçao inzake de derde tranche liquiditeitssteun is een investering van € 30,0 mln. in onderwijshuisvesting van Curaçao. Bij eerste suppletoire begroting wordt € 10,0 mln. van dit budget in 2021 afgeboekt om dit in het juiste meerjarige kasritme te zetten.

Wisselkoersreserve

In 2020 is € 11,4 mln. aan wisselkoersreserve niet gebruikt. Deze middelen vloeien bij eerste suppletoire begroting 2021 door naar de begroting van 2021.

Wederopbouw Sint Maarten

Circa € 8,3 mln. aan middelen voor de wederopbouw is in 2020 niet tot besteding gekomen, onder andere door de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Deze middelen zijn daarom doorgeschoven naar 2021. Een deel van deze middelen (€ 4 mln.) wordt bij eerste suppletoire begroting doorgeschoven naar 2022, om deze uitgave in het juiste kasritme te zetten. De reden hiervoor is dat een aantal opdrachten die in het verleden zijn verplicht in 2022 ook nog tot uitgaven zullen leiden. Dit als gevolg van vertraging door Covid-19.

Licence