Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting

 

1.218,7

1.218,7

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. Saldo 2020

5

 

‒ 5,2

Verwerking saldo op de artikelen

alle

‒ 10,9

‒ 5,7

2. Generale kasschuif

1 en 6

169,0

169,0

3. Desalderingen

 

6,1

6,1

4. Overboekingen Hoofdstuk XII

 

‒ 3,7

‒ 3,7

5. Overboekingen andere begrotingen

div.

‒ 5,9

‒ 5,9

6. Afsluitdijk

4

100,7

 
 

1 en 5

‒ 100,7

 

7.Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie

2

20,0

 
 

5

‒ 20,0

 

8. Actualisering reservering vervanging

1

‒ 24,7

 
 

3

24,7

 

Overige mutaties

 

0,1

0,1

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

1.373,3

1.373,3

Toelichting

  • 1. Saldo 2020De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2020 een nadelig saldo van € 5,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2021 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

  • 2. Ten laste van de generale beeld wordt € 169 miljoen vanuit latere jaren naar voren gehaald. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een onderprogrammering in 2021 van € 38 miljoen. In de ontwerpbegroting 2022 zal nadere invulling worden gegeven in de ontwikkeling van de over/onderprogrammering.

  • 3. DesalderingenHet bedrag aan desalderingen bedraagt € 6,1 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten Ruimte voor de rivier € 0,4 miljoen), HWBP (€ 4,8 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,9 miljoen.

  • 4. Overboekingen Hoofdstuk XIIIn 2021 wordt € 3,7 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII. De overboeking betreft de volgende posten;- de financiering van de waterzuivering op Bonaire (€ 1 miljoen);- het programma Cybersecurity € 0,8 miljoen. Dit betreft de inhuur voor projectbegeleiding enmanagement voor onder andere het project Gewoon Doen met als doel de doorontwikkeling van de Computer Emergency Response Team Water Management en het Security Operations Center naar 1 watermanagement, inclusief het zorgdragen voor meer aansluitingen van de waterschappen en integratie van diverse deelprojecten en het project Verkenning Drinkwater.- opdracht Kennisprogramma zeespiegelstijging € 1 miljoen)- opdrachten aan RIVM betreffende PFAS en microplastics € 0,3Diverse kleinere overboekingen € 0,6 miljoen miljoen.

  • 5. Overboekingen andere begrotingenVoor een bedrag van € 5,9 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft met name een overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Verlengde Fase 1. Marker Wadden.

  • 6. AfsluitdijkAls gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt.Het tekort in 2020 ad € 52 miljoen is middels de verwerking van het saldo in mindering gebracht op het beschikbare bedrag 2021. Om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen wordt in 2021 € 100,7 miljoen aan dit project toegevoegd. In totaal wordt vanuit latere jaren € 120 miljoen verschoven naar naar de periode 2021-2025.

  • 7. Impulsregeling Ruimtelijke AdaptatieIn het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel waterveiligheid. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.

  • 8. Aan 2021 wordt vanuit latere jaren € 24,7 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning, onder andere in verband met stuw Linne wegens herstelkosten als gevolg van een aanvaring en het inrichten van tijdelijke bemaalinstallaties Ijmuiden.

Licence