Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2022(7)

Mutaties2023(8)

Mutaties2024(9)

Mutaties2025(10)

Verplichtingen

 

847.847

 

847.847

600.913

1.448.760

17.780

31.242

5.712

‒ 86.516

Uitgaven

 

519.176

 

519.176

113.083

632.259

8.130

78.531

54.720

‒ 308.756

waarvan juridisch verplicht

         

1.01

Grote projecten waterveiligheid

123.174

 

123.174

‒ 21.913

101.261

1.887

354

1.107

‒ 196

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

89.459

 

89.459

‒ 15.130

74.329

‒ 185

‒ 147

‒ 447

10.757

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.017

 

1.017

1.450

2.467

185

147

654

‒ 10.964

1.01.03

Ruimte voor de rivier

12.189

 

12.189

‒ 7.881

4.308

2.068

362

908

19

1.01.04

Maaswerken

20.509

 

20.509

‒ 352

20.157

‒ 181

‒ 8

‒ 8

‒ 8

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

384.217

 

384.217

127.471

511.688

1.270

73.595

48.524

‒ 308.467

1.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

31.573

 

31.573

‒ 5.628

25.945

20.401

25.502

1.567

‒ 2.668

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

546

 

546

 

546

    

1.02.02

Realisatieprogramma

352.644

 

352.644

133.099

485.743

‒ 19.131

48.093

46.957

‒ 305.799

1.03

Studiekosten

11.785

 

11.785

7.525

19.310

4.973

4.582

5.089

‒ 93

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

11.785

 

11.785

7.525

19.310

4.973

4.582

5.089

‒ 93

Ontvangsten

 

164.879

 

164.879

‒ 70

164.809

323

 

‒ 3.061

 

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

164.879

 

164.879

‒ 70

164.809

323

 

‒ 3.061

 

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

200

 

200

132

332

    

1.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

   

0

0

    

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

160.536

 

160.536

‒ 51

160.485

    

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

   

‒ 318

‒ 318

    

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

4.143

 

4.143

167

4.310

323

 

‒ 3.061

 
Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 601 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (verhoging met € 621 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € 31 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 11 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € 31 miljoen heeft betrekkiing op het project IJsseldelta fase 2 waar € 33 miljoen wordt verschoven naar 2022 en 2023 om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning op de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel voor de projectbeslissing. Voor de verkenning Lob van Gennep en Veerweg Alphen wordt € 4 miljoen vanuit 2025 naar 2021 verschoven. Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € 2 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 21,9 miljoen is opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 7,1 miljoen, een verlaging van € 7,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verhoging in verband met een desaldering van € 0,6 miljoen en een verlaging van € 7,6 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;- Ruimte voor de rivier € - 6,4 miljoen, omdat een aantal restwerken in een later stadium worden uitegvoerd;- Zandmaas € - 1,0 miljoen, omdat de afronding van grondtransactie bij Roosteren niet meer in 2021 wordt verwacht.

Saldo 2020

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Desalderingen

Bij de investeringen Waterveiligheid wordt in 2021 een hogere ontvangsten verwacht van € 0,6 mln. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven op de corresponderen projecten. De hogere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere vastgoed ontvangst bij de Grensmaas (€ 0,2 miljoen) en door een extra bijdrage van participanten bi jhet project Roggeplaat (€ 0,1 miljoen). Bij het project Ruimte voor de rivier wordt € 0,4 miljoen in 2021 meer ontvangen. Daarnaast wordt de ontvangst bij Ruimte voor de Rivier naar beneden bijgesteld in 2024, omdat een aantal verwachte vastgoed transacties niet meer doorgaan (€ - 3,1 miljoen).

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een bedrag van € 15,3 miljoen, waarvan € 7,6 miljoen in 2021, wordt overgeheveld naar de investeringsruimte op artikel 5. Deze overboeking betreft de volgende meevallers;

- Grensmaas € 3 miljoen waarvan € 0,2 miljoen in 2021, meevaller in verband met minder opgetreden risico's.

- Ruimte voor de rivier € 7,4 miljoen, omdat bij een aantal restpunten geen risico's hebben voorgedaan. Hierdoor is minder risicoreservering nodig

- Zandmaas € 5 miljoen, meevaller bij grondtransacties waardoor in 2026 € 5 miljoen aan projectbudget kan vrijvallen.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 127,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren van € 126,9 miljoen, een verlaging van € 16 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verhoging in verband met een desaldering van € 5,4 miljoen en een verhoging van € 10,7 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2021 bedroeg € 45 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2020 € 111 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2021 een bedrag van € 20 miljoen ten laste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 131 miljoen. Ten laste van de generale beeld wordt € 169 miljoen vanuit latere jaren naar voren gehaald. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een onderprogrammering in 2021 van € 38 miljoen. In de ontwerpbegroing 2022 zal nadere invulling worden gegeven in de ontwikkeling van de over/onderprogrammering.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

IJsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 27 miljoen vanuit 2021 naar latere jaren om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning op de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel voor de projectbeslissing.

Rivierverruiming Rijn en Maas: Voor de verkenning Lob van Gennep en Veerweg Alphen wordt € 4 miljoen vanuit 2025 naar 2021 verschoven.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € 1 miljoen.;

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Desalderingen

Bij de investeringen Waterveiligheid wordt in 2021 een hogere ontvangsten verwacht van € 5,4 mln. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven op de corresponderen projecten. Eemdijk-Spakenburg en Grebbedijk € 1,4 miljoen, Noordzeekanaal. Kennisplatform en Lauwersmeerdijken € 3,5 miljoen en diverse kleine ontvangsten € 0,5 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor de uitvoering van het project Noordelijke Maasvallei en Paddenpol (integraal rivieren management) wordt vanuit artikel 5.04 reserveringen € 7,6 miljoen overgeboekt, waarvan € 3,1 miljoen in 2021. Daarnaast wordt van uit de reserveringen € 1,5 miljoen aan het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen voor de realisatie van het project Betuweplan toegevoegd. Aan het project IJsseldelta fase 2 wordt € 15,9 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte toegevoegd, waarvan € € 4,9 miljoen in 2021. Aan het HWBP wordt in 2021 € 0,9 miljoen en structureel € 0,7 miljoen toegevoegd vanuit artikel 5.01 Apparaatsuitgaven. De kosten voor het programmabureau HWBP zijn te hoog ingeschat waardoor nu budget weer terug kan naar het uitvoeringsprogramma.

1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 1,8 miljoen, een verhoging van € 9,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verlaging in verband met een overboeking Hoofdstuk XII van € 1,9 miljoen en een verhoging van € 2,5 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Kasschuif van € 2,4 miljoen vanuit 2021 naar de periode 2022-2024 voor de aansluiting op de uitvoeringsprogrammering met name voor de Service Level Agreement Cybersecurity. Voor aansluiting van de budgetten op de uitvoeringsplanning van de opdracht Rivers2Morrow wordt vanuit latere jaren € 0,4 miljoen naar 2021 verschoven. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van per saldo € 0,2 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Overboeking Hoofdstuk XII

Voor de opdracht Kennisprogramma zeespiegelstijging spoor 1 wordt € 1 miljoen overgeheveld naar het KNMI v vanuit het MIRT onderzoek Waterveiligheid Deltafonds. € 0,8 miljoen wordt overgeboekt voor de inhuur voor projectbegeleiding en management voor onder andere het project Gewoon Doen met als doel de doorontwikkeling van de Computer Emergency Response Team Water Management en het Security Operations Center naar 1 watermanagement, inclusief het zorgdragen voor meer aansluitingen van de waterschappen en integratie van diverse deelprojecten en het project Verkenning Drinkwater. € 0,1 miljoen wordt overgeboekt voor een opdracht aan de NNI voor ontwikkeling en beheer normen met betrekking tot klimaatadaptatie.

Overboekingen binnen Deltafonds

Vanuit de beleidsreservering Stimulering Ruimtelijke adaptie (artikel 5.04) wordt € 1,5 miljoen (waarvan € 1,3 miljoen in 2021) naar het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) overgeboekt. Het betreft middelen voor strategievorming, kennisontwikkeling en onderzoek, kennisdeling en leren. Voor de verdere ontwikkeling van het programma Integraal Rivieren Management (IRM) wordt € 1,4 miljoen (waarvan € 0,6 miljoen in 2021 vanuit de beleidsreservering IRM op artikel 5.04 overgeboekt. In de periode 2021-2024 wordt vanuit de risicoreservering implementatie strategie klimaatneutrale en circulaire Infraprojecten € 12,5 miljoen (waarvan € 0,2 miljoen in 2021) .

Licence